Uuringud

Tööülesannete täitmiseks ja edasiste tegevussuundade planeerimiseks on Kultuuriministeerium tellinud mitmeid uuringuid. Siin lehel on kättesaadavad Kultuuriministeeriumi tellimusel läbi viidud või kogutud uuringud ja info planeeritavate uuringute kohta.

Kultuuriministeeriumi uuringute plaan 2020. aastal

Uuringu nimetus

Uuringu tulemuste avaldamise eeldatav aeg
Vabakutselised loovisikud, nende majandusliku toimetuleku mudelid ja sotsiaalsete garantiide kättesaadavus 2020 II pool
Elukeskkonnaga rahulolu mõõtmise metoodika täiendusvõimalused ja andmete kasutamine säästva arengu suunamisel 2021 II pool
Muusikavaldkonna katus- ja esindusorganisatsioonide mõju-uuring 2020 II pool
Rahvakultuuri registri (sh Laulu- ja tantsupeo registri) detail- ja ärianalüüs 2020 II pool
Eesti Ühiskonna Integratsiooni Monitooring 2021 I pool
Dopingutarvitamise ennetustegevust mõjutavad tegurid 2020 II pool
Loomealade kestlikkuse arengustsenaariumid 2035 (RITA II programm) 2021 I pool

Plaani võib tulla vajaduspõhiseid muudatusi. 

Kultuuriministeeriumi uuringute plaan 2021. aastal

Uuringu nimetus

Uuringu tulemuste avaldamise eeldatav aeg
Eesti liikumismonitooring 2022
Loomevaldkonna ökosüsteemi terviklik mudel 2022
Digitaalse kultuuripärandi infosüsteemi kättesaadavuse analüüs 2022 I pool

Plaani võib tulla vajaduspõhiseid muudatusi. 

Kunstid ja loomemajandus

2021

Euroopa ruumiloome eksperdirühma lõppraport

Eksperdirühma kuulusid enam kui 40 eksperti 23 EL liikmesriigist, lisaks Norrale ja Šveitsile. Raport sündis koostöös Euroopa Komisjoni erinevate direktoraatide ja erialarignkondade partneritega. Töörühm loodi Euroopa Liidu Nõukogu kultuuri töökava 2019–2022 suunal „Ühtekuuluvus ja heaolu”. Töörühma avatud koordinatsiooni meetodi tööprotsessi korraldas Euroopa Komisjon.

Elukeskkonnaga rahulolu hindamise metoodika täiendusvõimalused ja andmete kasutamine säästva arengu suunamisel (HeiVäl OÜ)

2020

Tärkavate disainipraktikate kaardistamine (Ruth-Helene Melioranski ja Martin Pärn)

2018

Disainikasutus Eesti ettevõtetes ja sihtasutustes (Tartu Ülikool RAKE)

2013

Disainikasutus Eesti ettevõtetes ja sihtasutustes (TNS Emor)

2016

"Eesti teatri positsioon ja roll ühiskonnas" (Turu-uuringute AS)

2017

Rahvusvahelistumise ja ekspordi uuring loomemajanduse valdkonnas (Civitta Eesti AS, Tom Fleming Creative Consultancy)

2013

Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus (Konjuktuuriinstituut)

2012

"Eestis toimuvate kultuuri- ja spordisündmuste regionaalse majandusliku mõju hindamine ning analüüs" (Eesti Konjunktuuriinstituut)

2009

"Eesti loomemajanduse potentsiaal ja arenguks vajalikud riiklikud toetusmeetmed" (Eesti Tuleviku-uuringute Instituut ja Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut)

küsimustik
loomevaldkondade erialaliidud, intervjuu küsimustik, intervjueeritud eksperdid, loomemajandusega seostuvad algatused riigi tasandil, loomemajandusega seostuvad algatused kohalikul tasandil jpm.

2018

Eesti elanike muusikakuulamise harjumused (Kantar Emor)

2006

Elanikkonna kultuuritarbimise uuring (Saar Poll)

2003

Elanikkonna kultuuritarbimise uuring (Saar Poll)

Kultuuriväärtused

2020

Eesti muuseumide külastajate kvalitatiivne uuring (2020) (Rakendusliku Antropoloogia Keskus)

2021

Eesti looduslikud pühapaigad. Uurimine ja hoidmine. Arengukava 2015–2020.

2018

Uuringu „Eesti sõjaajaloolise arhitektuuripärandi kaardistamine ja kasutusvõimaluste analüüs. 19. ja 20. sajand“ materjalid on kättesaadavad Kultuurimälestiste riiklikus registris.
 

2017

Ajalooliste hoonete restaureerimise mõjude hindamine mõisakoolide programmi näitel

2016

Koolitusprogrammi "Mõisakoolide arendamine avatud külastuskeskusteks" tulemuste hindamine ja soovituste tegemine

2015

Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine

2014

Eraomandis oleva kinnismälestiste hoidmine

2012

  • Eesti mõisakoolides 2008‒2011 Norra finantsmehhanismi abil toimunud restaureerimistööde analüüs.
  • Projekti „Eesti 20. sajandi (1870‒1991) väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs" tulemused on leitavad Kultuurimälestiste riiklikus registris.

2019

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA-ga ning Eesti Kooriühinguga tellitud uuring "Rahvatantsurühmade, rahvamuusikakollektiivide, kooride ja orkestrite finantsmajandusliku olukorra ja juhendajate kindlustatuse analüüs"

2017

Kultuuriministeeriumi Vana-Võrumaa kultuuriprogrammi mõju-uuring.

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi ja Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA tellitud uuring Tantsupeoprotsessi tunnused ja tegevusmudel.

2016

Kultuuriministeeriumi ja Rahvakultuuri Keskuse Peipsiveere kultuuriprogrammide mõju-uurin

2013

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA tellitud uuring "Minu laulu- ja tantsupidu"

Kultuuriline mitmekesisus, lõimumine ja kohanemine

2017

Eesti rahvusvähemuste rahvuskultuurialastes tegevustes osalemise mõju nende etnilisele identiteedile

2015

Rahvusi kujutavad stereotüübid Eesti online-meedias 2014

 Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi 2011-2013 aastaprogrammide tulemuslikkuse ja mõjude hindamine

Sport ja liikumine

Leisure-time Physical Activity Among Different Social Groups of Estonia: Results of the National Physical Activity Survey

Liikumisharrastuse uuring: Eesti elanikkonna vaba aja kehaline aktiivsus: liikumisaktiivsuse soovituste täitmine ja seosed ülekaalulisusega

Noorte spordiharrastuse struktuur ja arenguvõimalused


Eesti spordi rahastamine


Spordiehitised ja liikumispaigad Eestis


Täiskasvanute spordiharrastus ja selle arengus perspektiivid

Viimati uuendatud 14.10.2021