Saavutussport

Riik toetab saavutussporti eesmärgiga aidata kaasa Eesti sportlaste edukusele rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Sellel eesmärgil toetab riik spordiorganisatsioone, rahvusvaheliste võistluste korraldamist ning investeerib spordirajatistesse.

Rahvuslikule olümpiakomiteele võib toetust eraldada tema põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks, eelkõige:

 • olümpialiikumise arendamiseks, sealhulgas Eesti olümpiakoondise ettevalmistuse ja osavõtu tagamiseks olümpiamängudest;
 • ühistegevuse korraldamiseks;
 • spordiprojektide realiseerimiseks.

Alates 2019. aastast on Kultuuriministeerium delegeerinud halduslepinguga spordialaliidu tegevustoetuse, noortespordi toetuse, spordikohtunike toetuse ning saavutusspordi toetuse eraldamise spordialaliitudele Eesti Olümpiakomiteele. Toetuste eraldamine toimub jätkuvalt kultuuriministri määruse alusel.

Alljärgnevalt lühike ülevaade erinevatest riiklikest toetustest:

 • Spordialaliidu tegevustoetus. Toetuse summa aluseks on harrastajate arv, treenerite arv, sportlikud tulemused spordi riikliku andmekogu alusel ja spordialaliidu tegevus.
 • Spordialaliidu noortespordi toetus. Toetuse summa aluseks on noorte harrastajate arv ja sportlikud tulemused spordi riikliku andmekogu alusel.
 • Spordialaliidu spordikohtunike toetus. Toetuse summa määramisel lähtutakse varasematel aastatel reaalselt spordikohtunikele makstud netosummad.
 • Saavutusspordi toetus. Toetust eraldatakse spordialaliitudele koondistega seotud tegevuste elluviimiseks esitatud taotluste alusel.

Spordi spetsiifilises valdkonnas tegutsevale või tippspordi harrastamise võimalusi arendavale spordiorganisatsioonile võib eraldada toetust põhikirjaliste eesmärkide, tegevuste ning arengukavas kirjeldatud tegevussuundade elluviimiseks. Sellisteks spordiorganisatsioonideks on Spordimeditsiini Sihtasutus, Eesti Paralümpiakomitee, Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus.

Eestis toimuvate rahvusvaheliste võistluste korraldamise toetamiseks on Kultuuriministeeriumil kaks taotlusvooru:

Rahvusvahelised kultuuri- ja spordisündmused

 • Toetuse andmise eesmärk on tuua Eestisse rahvusvahelisi kultuuri- ja spordisündmusi, mille raames välismaiste kaaskorraldajate, välismaiste toetajate toetuse arvelt tehtavatelt kuludelt, välisosalejate ning väliskülastajate poolt tehtud kulud tekitavad riigile täiendava maksutulu laekumist ning elavdavad Eesti majandust. Toetuse andmise tulemusena on riigile laekuv hinnanguline täiendav maksutulu vähemalt võrdne toetuse 1,2 kordse suurusega.
 • Taotlusi esitatakse jooksvalt. Taotlus tuleb esitada vähemalt 3 kuud enne sündmuse algust.
 • Toetuse minimaalne summa on 65 000 eurot projekti kohta.

 


Rahvusvaheliste spordisündmuste läbiviimine Eestis

 • Toetuse eesmärk on toetada rahvusvaheliste võistluste korraldamist Eestis, et spordi kaudu aidata kaasa Eesti tutvustamisele maailmas, tagada  rahvusvaheliste võistluste  kõrgetasemeline läbiviimine ning tunnustada Eesti spordiorganisatsioonide suutlikkust tegutseda rahvusvahelises spordiliikumises.
 • Taotlusi esitatakse üks kord aastas sügisel järgmisel aastal toimuvate võistluste korraldamiseks. Kultuuriministeerium avalikustab taotluste esitamise tähtaja igal aastal ministeeriumi kodulehel.
 • Taotluste esitamine toimub Toetuste Menetlemise Infosüsteemis.

Olümpiaettevalmistuse toetuste eesmärk on tagada olümpiamängude koondisesse nimetatud või sinna pürgivatele tippsportlastele treeningettevalmistuse kulude katmine (sh tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustatavad toetused), olümpiamängudeks ettevalmistust juhtivate treenerite kindlustamine töötasuga ja meditsiinilise teenindamise süsteemi ning antidopingualase tegevuse toimimine. Toetust eraldab Eesti Olümpiakomitee. Tutvu toetuse eraldamise põhimõtetega.

2015. aasta lõpus kiitis Vabariigi Valitsus heaks ja kinnitas rahvusvaheliste tiitlivõistluste finaalturniirile pääsenud suurekoosseisuliste võistkondadele toetuse eraldamise kriteeriumid.

Toetus tagab sportlastele, treeneritele ja abipersonalile kindlustunde ja võimaldab maksimaalselt valmistuda edukaks Eesti esindamiseks.

Kvalifitseerunud võistkonda toetatakse kuni 200 000 euroga riigieelarvest.

Konkreetne summa sõltub spordialaliidu poolt esitatud taotlusest.

Vabariigi valitsuse otsusega tegeleb rahvusvahelistel tiitlivõistlustel edukalt esinenud sportlaste ja nende treenerite premeerimisega alates 1. aprillist 2014 Eesti Olümpiakomitee. Premeerimise põhimõtted on avalikustatud Eesti Olümpiakomitee kodulehel.

Loe lähemalt: www.kul.ee/sport-ja-liikumine/rahastamine/taristu

Kontakt

Jarko Koort

Spordiosakonna nõunik

Viimati uuendatud 06.10.2021