Rahvusvaheliste spordisündmuste läbiviimine Eestis

Taotlusvooru eesmärk on toetada rahvusvaheliste võistluste ja teiste spordisündmuste korraldamist Eestis, et spordi kaudu aidata kaasa Eesti tutvustamisele maailmas, tagada rahvusvaheliste võistluste ja teiste spordisündmuste kõrgetasemeline läbiviimine ning kaasa aidata Eesti spordiorganisatsioonide tegutsemisele rahvusvahelises spordiliikumises.

Taotlusvoorust võivad toetust taotleda:

 • Eesti Olümpiakomitee liikmeks olev spordialaliit või spordiühendus, kes korraldab Eestis rahvusvahelisi võistlusi ja teisi spordisündmusi;
 • spordiorganisatsioon, kellele Eesti Olümpiakomitee liikmeks olev spordialaliit või spordiühendus on andnud üle rahvusvahelise võistluse või spordisündmuse korraldamise Eestis. Sel juhul tuleb taotlejal esitada Eesti Olümpiakomitee liikmeks oleva spordialaliidu või spordiühenduse kinnituskiri.

Taotlusvoorust ei toetata äriühinguid, füüsilisi isikuid, kohalikke omavalitsusi ja spordiorganisatsioone, kes peavad olema kantud Eesti spordi andmekogusse, aga ei ole esitanud oma andmed andmekogu põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras.

Taotlejal ei tohi taotluse esitamise ajal olla riikliku maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. Taotlejal ei tohi olla ka majandusaasta aruande esitamise võlga ega täitmata kohustust ministeeriumi ees. Taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust. 

Taotleja võib esitada taotlusvooru kuni kahe projekti toetuse taotluse.

Taotlusvoorust jagatavate toetuste kogusumma on suurusjärgus 770 000 eurot (taotlusvooru täpne maht kinnitatakse Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2020. a eelarve käskkirjaga).

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt projektitoetuse vormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Kui taotleja taotleb mitme projekti rahastust, tuleb iga projekt esitada eraldi taotluses.

Taotluste esitamise tähtpäev oli 2. november 2020.

Komisjon

Tarvi Pürn - Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler, komisjoni esimees
Raido Mitt - Eesti Olümpiakomitee alaliidu koordinaator
Kaili Kukumägi - Tallinna Spordi- ja Noorsooameti spordiosakonna juhataja
Margus Klaan - Kultuuriministeeriumi spordiosakonna nõunik
Veljo Lamp - Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna sporditeenistuse juhataja
Ülle Lass - Läänemaa Spordiliit Läänela peasekretär
Henn Vallimäe - Eesti Antidoping ja Spordieetika Sihtasutuse juhatuse liige

Abikõlblikkuse periood

Abikõlblikkuse perioodi alguseks loetakse taotluses määratud projekti alguse aega ning abikõlblikkuse periood lõppeb 31.03.2022.

Taotlusvoorust eraldatava toetuse abikõlblikud kulud on tekkepõhised kulud, mis on taotlusvooru eesmärgi saavutamiseks vajalikud ja põhjendatud ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu kaasfinantseerija poolt eraldatud vahenditest hüvitatud. Kassapõhised kulud peavad olema tehtud toetuse kasutamise aruande esitamise tähtpäevaks.

Taotlusvoorust võib toetust taotleda Eestis 2021. aastal toimuvate järgmiste rahvusvaheliste spordisündmuste korraldamiseks:

 • täiskasvanute, juunioride ja noorte maailmameistrivõistlused;
 • täiskasvanute ja juuniorite Euroopa meistrivõistlused;
 • täiskasvanute maailmameistrivõistluste, maailmakarika, Euroopa meistrivõistluste etapid või nendega samaväärsed võistlused;
 • täiskasvanute suurekoosseisuliste rahvuskoondiste tiitlivõistluste finaalturniiri kvalifikatsiooniturniiri üksikud kodumängud;
 • Eesti jaoks olulised vähemalt kolm järjestikkust päeva kestvad kõrgetasemelised rahvusvahelised võistlused;
 • rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide aastakongressid ja -koosolekud.

Taotlusvoorust võib toetust taotleda Eestis 2022. aasta I kvartalis toimuvate järgmiste rahvusvaheliste võistluste korraldamiseks:

 • täiskasvanute maailmameistrivõistlused;
 • täiskasvanute Euroopa meistrivõistlused;
 • täiskasvanute maailmameistrivõistluste ja maailmakarika etapid.

Alates 2019. aastast ei toimu enam võistluste topelt toetamist nii Kultuuriministeeriumi kui Eesti Kultuurkapitali poolt. Eelpool nimetatud võistluste toetamine toimub Kultuuriministeeriumi eelarvest. Võistlustele, mida Kultuuriministeerium ei toeta, on võimalik toetust taotleda Eesti Kultuurkapitalist.

Taotlusvoorude tulemused

Tulemustega saab tutvuda Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis.

Taotluste hindamisel võetakse arvesse: 

 • projekti vastavust taotlusvooru eesmärgile;
 • sündmuse ja spordiala populaarsust Eestis ning maailmas;
 • sündmuse korraldaja professionaalsust,  haldusvõimekust ja eelnevat kogemust sündmuse läbiviimiseks;
 • koostööpartnerite, omafinantseeringu ja kaasfinantseerijate (s.h muude avaliku sektori toetuste) olemasolu ning nende rahalist panust sündmuse läbiviimiseks;
 • kohaliku omavalitsuse üksuse huvi ja rahalist toetust sündmuse läbiviimiseks;
 • sündmuse rahvusvahelist ja üleriigilist tähtsust ning eeldatavat valdkondlikku ja sotsiaalmajanduslikku mõju;
 • sündmuse toimumiskohta ja toimumisaega;
 • sündmusel osalejate ja Eestisse saabuvate väliskülaliste arvu;
 • projekti eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ning omaosaluse määra kogu eelarvest. 

Kui taotlejale eraldatakse toetust vähemalt 65 000 eurot peab taotleja esitama Kultuuriministeeriumile nelja kuu jooksul pärast sündmuse toimumist sündmuse sotsiaalmajandusliku mõju analüüsi. Nimetatud analüüsi kulu võib taotleja planeerida sündmuse eelarvesse.

Eesti jaoks olulise, vähemalt kolm järjestikust päeva kestvate kõrgetasemeliste rahvusvaheliste võistluste läbiviimiseks antav toetus loetakse vähese tähtsusega riigiabiks Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1407/2013 tähenduses. Vähese tähtsusega  abina antav toetus ei tohi kogusummana jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul ületada 200 000 eurot.

Kontakt

Margus Klaan

spordinõunik

Viimati uuendatud 13.10.2020