Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamine

Toetuse andmise eesmärk on tuua Eestisse rahvusvahelisi kultuuri- ja spordisündmusi, mille raames välismaiste kaaskorraldajate, välismaiste toetajate toetuse arvelt tehtavatelt kuludelt, välisosalejate ning väliskülastajate poolt tehtud kulud tekitavad riigile täiendava maksutulu laekumist ning elavdavad Eesti majandust. Toetuse andmise tulemusena on riigile laekuv hinnanguline täiendav maksutulu vähemalt võrdne toetuse 1,2 kordse suurusega.

Taotlejaks võib olla

 • Eestis registreeritud juriidiline isik.

Taotleja ja partner peavad vastama järgmistele nõuetele:

 • neil ei ole maksu- või maksevõlga riigi ees või see on ajatatud;
 • nad ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning neil ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
 • nad ei ole raskustest olevad grupierandi määruse artikli 2 punkti 18 tähenduses;
 • juhul kui toetuse andja on teinud talle varasema projekti raames tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal olla otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata;
 • nende toetatava tegevusega seotud majandustegevus ei ole lõppenud ega peatunud;
 • nad on suutlikud omafinantseeringut ja projekti mitteabikõlblikke kulusid tasuma;
 • neil ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga ja muid täitmata kohustusi toetuse andja ees;
 • neil on projekti elluviimiseks ja haldamiseks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus ning õiguslik, organisatsiooniline või tehniline eeldus.

Taotlemine

Taotluse peab esitama esindusõiguslik isik. Toetuse andja saadab taotlejale kinnituse taotluse kättesaamise kohta.

Taotlusi esitatakse jooksvalt.

Juhul kui sündmus toimub taotluse esitamisele järgneval kalendriaastal, peab eelinfo toetuse taotlemise kohta koos prognoositava toetuse vajadusega esitama hiljemalt sündmuse toimumisele eelneva kalendriaasta 1. septembriks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Komisjon

 • Kultuuriministeeriumi kantsler – komisjoni esimees;
 • Kultuuriministeeriumi vastava valdkonna asekantsler sõltuvalt hinnatavast taotlusest;
 • Kultuuriministeeriumi finantsosakonna esindaja;
 • Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna esindaja;
 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismivaldkonna esindaja;
 • Rahandusministeeriumi esindaja.

Toetuse määr

Toetuse minimaalne summa on 65 000 eurot projekti kohta.

Toetuse maksimaalne osakaal on 80% projekti abikõlblikest kulude maksumusest. Toetuse osakaalu arvestamisel võetakse arvesse kogu avaliku sektori panust kokku.

Omafinantseering peab katma abikõlblikest kuludest osa, mida toetusest ei hüvitata. Vähemalt 20% projekti abikõlblikest kuludest peab toetuse saaja ja/või partner katma vahenditest, mis ei ole riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide poolt antud tagastatav või tagastamatu toetus.

Abikõlblikkuse periood

Projekti abikõlblikkuse periood võib alata taotluse esitamise kuupäevast või taotluses märgitud hilisemast kuupäevast.

Viimati uuendatud 05.07.2021