Muinsuskaitse, muuseumide ja raamatukogude valdkonna partnerorganisatsioonide toetamine

Taotlusvooru eesmärk on kaasata muinsuskaitse, muuseumide ja raamatukogude valdkonda tervikuna hõlmavaid partnerorganisatsioone kultuuripoliitika kujundamisse ja tegevuste elluviimisse, arendada ja suurendada partnerorganisatsioonide vabatahtlike liikmete võrgustikku ja organisatsioonilist suutlikkust, tõsta traditsiooniliste ja innovaatiliste tegevuste kvaliteeti, suurendada rahvusvahelist, valdkondadevahelist ja -ülest võimekust, edendada koostööd ning tõsta valdkonna töötajate professionaalsust.

Toetust võib taotleda

 • Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, kelle põhikirjajärgne tegevus on muinsuskaitse või muuseumide või raamatukogude
  • valdkonna arendamine ja töötajate kutsehariduse või erialaste pädevuste arendamine;
  • valdkonna vabatahtlike või töötajate ühendamine valdkonnas tervikuna või valdkondadevaheliselt, üle-Eestiliselt või rahvusvaheliselt;
  • kaasamine ning koostöö edendamine asutuste ja organisatsioonidega;
  • valdkonda tutvustavate ürituste korraldamine.
 • Taotleja peab olema tegutsenud nimetatud tegevusalal vähemalt kolm viimast aastat enne taotluse esitamist.
 • Toetust võib taotleda kui taotleja liikmeskond ei koosne ainult juriidilistest isikutest ja ta on suutlik tasuma omafinantseeringut ning mitteabikõlblike kulusid.

Taotlejal ei tohi taotlemise ajal olla:

 • Riigi ees maksuvõlga (k.a maksevõlgnevust) ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud.
 • Majandusaasta aruande esitamise võlga.
 • Täitmata kohustust ministeeriumi ees (aruande või muid võlgnevusi).
 • Toetuse taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

Toetuse maksimaalne osakaal

Toetuse maksimaalne osakaal taotluse eelarves esitatud abikõlblikest kuludest on 80%. Oma- või kaasfinantseering peab katma kuludest osa, mida toetusest ei hüvitata. Vähemalt 20% taotluse eelarves esitatud abikõlblikest kuludest peab toetuse saaja katma oma- või kaasfinantseeringu arvelt.

Taotlusvooru eelarve on 150 000 eurot.

Taotlemine ja aruandlus

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt tegevustoetuse vormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Taotlusvoor avanes 1. novembril 2021. Taotluse esitamise tähtpäev on 23. november 2021.

Taotleja peab esitama koos taotlusega:

 • partnerorganisatsiooni arengukava;
 • kolme viimase aasta olulisemate tegevuste loetelu;
 • 2022. aasta tegevuste kava.

Toetuse saaja esitab aruande toetuse andjale e-keskkonna kaudu 30 kalendripäeva jooksul peale abikõlblikkuse perioodi.

Komisjon

Kultuuriväärtuste asekantsler - ametikoha põhjal
Janne Andresoo - Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor
Siim Raie - Muinsuskaitseameti peadirektor
Mirjam Rääbis - Muinsuskaitseameti muuseumivaldkonna juht
Maris Jõgeva - kodanikuühiskonna ekspert
Ülle Talihärm - kultuuriväärtuste osakonna raamatukogunõunik
Marju Reismaa - kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik
Liina Jänes - kultuuriväärtuste osakonna muinsuskaitsenõunik
Kultuuriväärtuste osakonna juhataja asetäitja - ametikoha põhjal

Taotlusvoorude tulemused

Tulemustega saab tutvuda Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis.

Toetatavad tegevused:

Toetust antakse tegevustele, mille elluviimine panustab käesoleva taotlusvooru eesmärkide ja tulemuste saavutamisse ning mille raames

 • arendatakse muinsuskaitse, muuseumide ja raamatukogude valdkonda ja töötajate kutseharidust või erialast pädevust;
 • ühendatakse vabatahtlikke või töötajaid valdkonnas tervikuna või valdkondadevaheliselt, üle-Eestiliselt või rahvusvaheliselt;
 • tehakse ühistegevusi ja kaasamist;
 • kujundatakse avalikku arvamust valdkonnas ja korraldatakse valdkonda tutvustavaid üritusi;
 • avaldatakse erialaseid väljaandeid.

Igast taotlusvoorust toetatakse vähemalt ühte muinsuskaitse, muuseumi ja raamatukogu valdkonna partnerorganisatsiooni, kes vastab sätestatud nõuetele.

Toetust ei anta tegevustele, mis on ellu viidud enne taotluse esitamist.

Abikõlblikkuse periood

Abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar – 31. detsember 2022.

Toetuse suuruse määramisel võetakse arvesse:

 • arengukava eesmärkide ja viimase kolme aasta tegevuste vastavust toetuse eesmärgile;
 • mõju võrgustikule ning senised kogemused ning suutlikkus tegevusi ellu viia;
 • viimase kolme aasta ürituste ja tegevuste, kohalikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides osalemise, liikmete välismaal esitletud ettekannete taset, sealhulgas läbimõeldust, sisulist põhjendatust ning uuenduslikkust;
 • 2022. aasta tegevuskava seotust Kultuuriministeeriumi valitsemisala arengukavaga ja kultuuripoliitika põhialustega;
 • 2022. aasta tegevuste kvaliteeti, kavandatavate ürituste ja tegevuste, kohalikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides osalemiste, liikmete välismaal esitletavate ettekannete taset, sealhulgas läbimõeldust, sisulist põhjendatust ning uuenduslikkust;
 • 2022. aasta eelarve kvaliteeti, eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseeringu ja omafinantseeringu määra kogu eelarvest.

Kontakt

Liina Jänes

muinsuskaitsenõunik

Viimati uuendatud 01.11.2021