„Kultuuri arengukava 2021-2030“ väljatöötamise protsess

Kultuuriministeerium on välja töötamas kultuurivaldkonna uut arengukava – "Kultuuri arengukava 2021-2030". Esialgse plaani kohaselt pidi uus alusdokument "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2030" valmima 2020. aastal. Seoses riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ eelnõu valmimisega ja muutustega riigi strateegilises planeerimises koostab Kultuuriministeerium kultuurivaldkonna arengukava, mille kinnitab Vabariigi Valitsus. Kultuuri põhialuste uuendamise protsessis 2019. aastal koondatud sisend annab aluse arengukava jaoks, mida täiendatakse eri valdkondade ettepanekutega.

Arengukava koostamine

Vabariigi Valitsus esitas enda 03.06.2021 istungi otsusega Kultuur 2030 eelnõu arutamiseks Riigikogule. Riigikogu täiskogu istungil toimub eelnõu arutelu planeeritavalt septembris 2021.

Kultuuriminister esitas 14.05.2021 kooskõlastusringile ja avalikustamisele „Kultuuri arengukava 2021-2030“ eelnõu, milles tuuakse välja kultuurivaldkonna hetkeolukord, arengukava üldeesmärk ja alaeesmärgid ning nende saavutamiseks vajalikud tegevussuunad aastani 2030.

Vabariigi Valitsus kiitis enda 18. märtsi istungil heaks kultuuri arengukava 2021-2030 (Kultuur 2030) koostamise ettepaneku.

Koostatav arengukava ehk Kultuur 2030 annab süsteemse ja tervikliku käsitluse, mis aitab:

 • tagada Eesti kultuuri elujõulisuse;
 • ennetada ja maandada valdkonna arenguga seotud riske;
 • suurendada kultuurivaldkonna juhtimise tõhusust;
 • hoida kultuurivaldkonna areng tasakaalus teiste valdkondade arenguga;
 • suurendada kultuurivaldkonna juhtimise läbipaistvust avalikkusele.

Kultuur 2030 koostamine on vajalik järgmisteks eesmärkideks:

 • määrata kindlaks uue arengukava elluviimise perioodi kultuurivaldkonna strateegilised suunad, vastutusalad ja koostöövormid, tagada Eesti kultuuri elujõulisus;
 • tagada kooskõla Euroopa Liidu poliitikaeesmärkidega perioodil 2021–2027;
 • luua eeldused valdkonna ressursside efektiivsemaks kasutamiseks tegevuspõhise eelarvestamise raamistikus;
 • tagada kooskõla Eesti2035 strateegias seatud sihtidega ning ÜRO ülemaailmsete  säästva arengu eesmärkide saavutamisega.

Arengukava koostamiseks moodustas kultuuriminister juhtkomisjoni, kuhu kuuluvad ministeeriumide, Riigikantselei, huvirühmade ja ekspertide esindajad.

Arutelud, kohtumised, seminarid

Kultuuriministeerium kutsus esmalt kõigi kultuurivaldkondade esindajaid ennast esmalt registreerima teemarühmadesse, et valdkondlikud teadmised oleksid maksimaalselt esindatud. Osalus oli aktiivne – laekus 176 ankeeti. Oluliste teemade seas, mida rühmiti arutati, olid näiteks regionaalne kultuurikaart, rahvusvahelised suhted, loovisikute toimetulek, kultuuri ligipääsetavuse küsimused, kultuurilise mitmekesisuse tagamine ning kultuuri ja haridusvaldkonna kokkupuutepunktid. 

Protsessi alguses koos käinud teemarühmade läbiviimisele aitasid kaasa teemajuhid Maarin EktermannAnu KiviloKristiina AlliksaarOtt KarulinJorma Sarv ning Sten-Kristian Saluveer. Arutelude kokkuvõtetega saab tutvuda allpool.

2019. aastal toimus hulk kohtumisi valdkondlike organisatsioonidega, seotud ministeeriumide esindajatega ning muude huviosalistega. Peeti arutelupäevad kõigis maakondades, et ühiselt tutvuda seni tehtuga, lisada uut ning saada lähem ülevaade ka lõimumise arengukava koostamisest. 

Arengukavaga kiidab heaks valitsus. Arengukava on eri valdkondade eesmärke seades detailsem. Sihttasemed ja mõõdikud võimaldavad hiljem selgemalt hinnata seatud sihtideni jõudmist. Arengukava valmib 2021. aasta jooksul.  

Valdkondlike kohtumiste ajakava  2020. aasta sügisel

11.11 09.00-11.30 muinsuskaitse 
11.11 15.00-17.30 kunst 
12.11 12.00-14.30 arhitektuur 
12.11 15.00-17.30 rahvakultuur 
13.11 09.00-11.30 film 
13.11 15.00-17.30 muuseumid 
16.11 12.00-14.30 disain
16.11 15.00-17.30 raamatukogud
18.11 09.00-11.30 kino, festival, filmilevi 
18.11 12.00-14.30 loomemajandus 
18.11 15.00-17.30 muusika
23.11 09.00-11.30 meedia 
23.11 12.00-14.30 kirjandus
23.11 15.00-17.30 mitmekesisus
03.12 14.30-17.00 etenduskunstid

Seminar Treski küünis Setomaal, augustis 2019
Arutelu Tallinnas kirjanike majas, märtsis 2019
Arutelu Tartu Ülikooli raamatukogus, aprillis 2019

Tegevuste ajajoon

 • Jaanuar-veebruar - Arengukava koostamise ettepaneku koostamine, kooskõlastamine ja esitamine Vabariigi Valitsusele
 • Märts – September - Juhtkomisjoni töö arengukava eelnõuga, erinevate teiste osapoolte kaasamine
 • Mai - Arengukava dokumendi eelnõu esitamine kooskõlastamiseks 
 • Mai - Arengukava dokumendi esitamine Vabariigi Valitsusele 
 • Juuni - Arengukava dokumendi arutamine Riigikogus
 • September - Arengukava dokumendi esitamine Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks
 • Märts-mai - dokumendi kirjutamine ja kooskõlastamine ning täiendavad fookusarutelud
 • Sügis - Valitsuse otsus kultuurivaldkonna arengukava koostamiseks
 • November ja detsember - kohtumised eri valdkondadega sisendi kogumiseks
 • 5. märtsil toimus arutelupäev "Kellele tehakse Eestis kultuuri aastal 2030 - kättesaadavus, mitmekesisus, regionaalsus" Viljandis
 • 22. märtsil toimus arutelupäev "Kultuur Eestis aastal 2030 – kust tulevad uued piltide, sõnade, kujundite, ruumide ja helide loojad?" Tallinnas
 • 4. aprillil toimus Rahvakultuurikeskuse infopäev ja Kultuur 2030 arutelu KOV-i esindajatega Tallinnas
 • 5. aprillil toimus arutelupäev "Kuidas luua eeldusi, et 2030. aastaks suureneks kultuuri väärtustavate inimeste arv?" Tartus
 • 11. aprillil toimus Rahvakultuuri Keskuse infopäev ja Kultuur 2030 arutelu KOV-i esindajatega Pärnus
 • 12. aprillil toimus arutelupäev "Kas, kus ja kuidas luuakse Eesti kultuuri aastal 2030 – kohalik, riiklik, rahvusvaheline, e-maailma vaade" Narvas
 • 17. aprillil toimus Rahvakultuurikeskuse infopäev ja Kultuur 2030 arutelu KOV-i esindajatega Tartus
 • 21. mail toimus Kultuur 2030 teemarühmade sisendi arutelu partnerorganisatsioonidega Tallinnas Eesti Tervishoiu Muuseumis
 • 12. augustil tutvustati Kultuur 2030 protsessi ametnike välitöödel Setomaal, Treski küünis toimunud kultuuriseminaril
 • Augustist novembrini toimusid kõigis maakondades arutelupäevad, et tutvustada nii Kultuur 2030 kui ka lõimumise arengukava koostamist
 • Kultuuriministeerium kuulutas 30. novembril välja uue perioodi dokumendi koostamise

Uuringud ja kokkuvõtted

Pressiteated ja artiklid

Kontakt

Karin Närep

arendusnõunik

Viimati uuendatud 22.07.2021