Rahastamine

Lõimumise valdkonda rahastatakse riigieelarvest, Euroopa Liidu fondidest ning teistest allikatest.

Euroopa Liidu rahastus

Aastatel 2014-2020 lõimumisalased tegevused rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Selleks loodi lõimumismeede (meede 2.6) „Võimaluste loomine Eestis elavate ning ühiskonnas vähelõimunud püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks“.

Meetme rakendusüksuseks on Sihtasutus Innove, kes viib läbi projektide seiret ning kontrolli. Lõimumismeetme puhul on toetuse saajaks kultuuriministri käskkirja alusel Integratsiooni SA. Kõik tegevused on üleriigilised, kuid arvesse tuleb võtta, et peamiselt elavad sihtrühma (vähelõimunud püsielanikud) esindajad linnades, olles koondunud kolme piirkonda: Ida-Virumaale, Harjumaale ja Tallinnasse ning Tartusse.

Enamik lõimumisalaseid tegevusi viib ellu Integratsiooni SA.

Meetme rakendamise aluseks on valdkondlik arengukava Lõimuv Eesti 2020 ja selle rakenduskava, samas on meede seotud ka teiste arengukavade eesmärkidega.

Viimati uuendatud 28.11.2020