Uus lõimumiskava sai valitsuselt põhimõttelise heakskiidu

18.12.2014 | 15:36

Valitsus võttis tänasel istungil vastu otsuse viia ellu valdkondlik arengukava „Lõimuv Eesti 2020“, kava indikaatoreid uuendatakse järgmise aasta algul. Uus kava keskendub enam algatuste toetamisele, mis soodustavad inimeste aktiivset osalemist ühiskonnaelus ning aitavad kaasa tolerantse ja avatud ühiskonna arengule.
    • Jaga

Valitsus võttis tänasel istungil vastu otsuse viia ellu valdkondlik arengukava „Lõimuv Eesti 2020“, kava indikaatoreid uuendatakse järgmise aasta algul. Uus kava keskendub enam algatuste toetamisele, mis soodustavad inimeste aktiivset osalemist ühiskonnaelus ning aitavad kaasa tolerantse ja avatud ühiskonna arengule.
 

„Lõimumispoliitika üheks eesmärgiks on tagada kõigile meile võrdväärsem ligipääs nii tööle, haridusele kui kultuurile, kuid eelkõige kontaktidele teiste ühiskonnaliikmetega, sõltumata nende keelelisest- või kultuurilisest taustast. Uus lõimumiskava  pakub kõike seda ja palju muudki,“ ütles kultuuriminister Urve Tiidus.
 Uues arengukavas on lõimumise edendamisel oluline osakaal haridussüsteemil ja noorsootööl, kodanikuühiskonna arendamisel, samuti tööhõive küsimustega tegelemisel. Riik jätkab uue kava põhiselt eesti keele oskuse ja Eesti kodakondsuse omandamise toetamist ning ühiskonnaelus hakkamasaamiseks vajaliku informatsiooni pakkumist igapäevaelulistes küsimustes. Tööturuteenused on plaanis muuta senisest enam vajaduspõhisemaks ja individuaalsemaks, et erineva kultuuri- või keeletaustaga inimestel oleks hõlpsam leida võimetekohast tööd.  Arengukavas pannakse varasemaga võrreldes enam rõhku ka uussisserändajatele, kellele arendatakse välja Eestis kohanemist soodustavad teenused ning luuakse vastavad tugivõrgustikud. Kõige paremini toetavad lõimumist praktilised kontaktid ja kogemused. Selleks jätkatakse näiteks keelekümbluse pakkumist. Uue tegevusena on plaanis toetada aga kultuuriasutusi – muuseume, teatreid ja kontsertasutusi, et nad saaksid oma programmi pakkuda ka teistes keeltes. Taolise „kultuurikümbluse“ abil saab kultuuri kõigile siin elavatele inimestele ja ka välismaalastele lähemale tuua.  Kõigi nende eesmärkide saavutamiseks on vajalik tihe koostöö ministeeriumide, samuti avaliku ja erasektori ning vabakonna vahel. Lõimumisvaldkonna tegevustega on lisaks Kultuuriministeeriumile seotud paljud teised ministeeriumid ning nende allaasutused. Olulisemad partnerid selles on Siseministeerium (uussisserändajate temaatika), Haridus- ja Teadusministeerium (noortevaldkonna tegevused, hariduspoliitika) ning Sotsiaalministeerium (erinevad tööturumeetmed).     Arengukava „Lõimuv Eesti 2020” on kahe varasema arengukava - riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007” ja valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013” – loogiline järg. Arengukava ettevalmistused hõlmasid uuringuid ja analüüse, samuti arutelusid sihtrühma esindajate, lõimumisvaldkonna spetsialistide, riigiasutuste esindajatega. Arengukava tekst on valminud koostöös lõimumiskava juhtkomitee ja  juhtrühmaga, kuhu kuulusid erinevate ametkondade ja kodanikuühiskonna esindajad. Arengukava tegevuste elluviimiseks on seitsmeks aastaks plaanitud ühtekokku 42,47 miljonit eurot, millest 10 miljonit rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi lõimumismeetmest. 

Brita Merisalu

peaspetsialist