Loovisikud saavad taas taotleda loometoetust

30.04.2021 | 10:34

18. aprillil jõustus loovisikute ja loomeliitude seaduse (LLS) muudatus, millega suunatakse 2021. aastaks vabakutselistele loovisikutele loometoetuste maksmiseks 8,5 miljonit eurot. See summa on mõeldud nii loomeliitu kuuluvatele loovisikutele ehk loomeliidu liikmetele kui ka loomeliitu mittekuuluvatele loovisikutele. Loomeliidu liikmed saavad loometoetust taotleda oma loomeliidu kaudu, loomeliitu mittekuuluvad loovisikud läbi kultuuriministeeriumi.
    • Jaga

Kes on vabakutseline loovisik?

LLS-i järgi on vabakutseline loovisik selline loovisik, kes tegutseb ühel LLS-is märgitud loomealadest (arhitektuur, audiovisuaalne kunst, disain, etenduskunst, helikunst, kirjandus, kujutav kunst või stsenograafia). Vabakutseline loovisik ei tohi olla avalikus teenistuses ega töötada töölepingu alusel. Küll aga tohib töötada ajutise iseloomuga võlaõigusliku lepingu (nt töövõtu-, käsundus-, autori-, litsentsileping) alusel.

Loometoetuse taotlemise tingimused

2021. aastaks on kultuuriministeerium leevendanud loometoetuse taotlemise tingimusi, et kindlustada kriisi ajal minimaalne sissetulek ja ravikindlustus loovisikutele, kelle sissetulekud on kadunud või vähenenud.

Kuni aasta lõpuni on vabakutselisel loovisikul õigus saada loometoetust ka juhul, kui ta on loometoetuse maksmisele eelnenud kuul saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel või töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni kuni 584 eurot bruto (tavaolukorras on see summa 292 eurot). Loometoetusele eelneva kuuna vaadatakse tervet loometoetuse maksmisele eelnevat kuud (nt kui taotlus on esitatud mais, vaadatakse 01.04-30.04 saadud tulusid).

Samuti võib kuni aasta lõpuni loovisik loometoetusele lisaks teenida ühes kuus tulu võlaõigusliku lepingu alusel või töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni kuni 584 eurot bruto (tavaolukorras on see summa 292 eurot).

Viimaseks oluliseks loovisikuid puudutavaks seadusemuudatuseks on, et kuni 2021. aasta lõpuni saavad toetust tulla taotlema ka need, kes said 2020. aastal loometoetust. Tavaolukorras peab kahe loometoetuse vahel olema kaks aastat pausi.

Tavapäraseks jäävad ülejäänud loometoetuse saamise tingimused loomeliitu mittekuuluvale loovisikule: ta peab olema kolm viimast aastat vastaval loomealal loonud ja tema teoseid peab olema selles ajavahemikus avaldatud või üldsusele suunatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja 10 tähenduses; ta peab olema vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani; ta ei tohi õppida õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes, teenida kaitseväes või asendusteenistuses; saada riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni; saada vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel.

Loometoetuse taotlemine

Loomeliitu mittekuuluvatel loovisikutel palume nüüdsest toetust taotleda kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis, kus taotlemine on tehtud taotlejale võimalikult lihtsaks. Süsteemi saab sisse logida enda autentimise teel kas ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga. Taotlust esitades tuleb täita vajalikud väljad, lisada info oma kolmel viimasel aastal loodud avalikkuseni jõudnud teoste või esituste kohta ning kinnitada, et vastatakse loometoetuse taotlemise tingimustele.

Taotluse menetlemine ja toetuse saamine

Kultuuriministeerium teeb otsuse loometoetuse määramise kohta 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Otsusest teavitatakse taotlejaid e-kirja teel.

Loometoetuse määramise korral makstakse vabakutselisele loovisikule toetust taotluse esitamise päevast alates. Loometoetuse suurus ühes kuus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär ühes kuus ehk 2021. aastal on see 584 eurot. Loometoetusega kaasneb ka ravikindlustus. Loometoetust on võimalik saada 6 kuud. Loometoetuse saamist saab pikendada veel 6 kuuks, kui pikendamise taotlemise ajal vastab vabakutseline loovisik endiselt loometoetuse saamise  tingimustele. Siinjuures on tähtis silmas pidada, et loometoetuse maksmise perioodi pikendamise taotlus peab olema esitatud vähemalt 30 päeva enne esmase loometoetuse maksmise perioodi lõppemist.

Toetuse saamise jooksul on oluline meeles pidada, et kui tekivad asjaolud, mille tõttu vabakutseline loovisik, kellele makstakse loometoetust, ei vasta enam loometoetuse saamise tingimustele (näiteks sõlmib töölepingu, teenib loometoetusele lisaks enam kui 584 eurot, asub õppima vms), on ta kohustatud sellest viivitamatult kultuuriministeeriumile teatama.
 

Marion Selgall da Silva

kunstide osakonna peaspetsialist