Kevad toob endaga kaasa muudatusi lõimumisvaldkonnas

30.04.2021 | 10:30

Alates 1. maist vastutab uussisserändajate kohanemispoliitika koordineerimise ja tegevuste korraldamise eest kultuuriministeerium. Kuidas selleni jõuti ning milliste teemadega hakkab tegelema kultuurilise mitmekesisuse osakond, kirjutab lähemalt osakonnajuhataja asetäitja Eda Silberg.
    • Jaga

Lõimumisvaldkonna jaoks on olnud kiired ajad – ministeeriumide ja partnerite koostöös on valmimas arengukava „Sidus Eesti 2030“, koostasime eesti keele majade regionaalse laienemise kontseptsiooni ning oleme jõudsalt alustanud Euroopa Sotsiaalfondi uue perioodi 2021-2027 plaanimist. Selle taustal oleme valmistanud ette valdkonna jaoks väga olulist muudatust – kohanemisvaldkonna ületulekut siseministeeriumist kultuuriministeeriumisse.

Valitsuse muutus aasta alguses tõi kaasa rahvastikuministri portfelli kaotamise. Rahvastikuministri vastutada oli muuhulgas uussisserändajate kohanemispoliitika. Selleks, et tagada sünergia kohanemis- ja lõimumispoliitika arendamisel, leppisid valdkondade eest vastutavad ministrid kokku kohanemispoliitika valdkonna ületulekus.

Täna saame julgelt öelda, et mai alguses jõustub määrus, mille alusel muudetakse nii siseministeeriumi kui kultuuriministeeriumi valitsemisala ja ülesandeid – alates 1. maist  vastutab uussisserändajate kohanemispoliitika koordineerimise ja tegevuste korraldamise eest kultuuriministeerium.

Mõlema ministeeriumi jaoks on see olnud suur väljakutse – finantsid, õigus, IT, rahvusvahelised suhted, personal, kantselei, strateegiline plaanimine, kommunikatsioon – tugiosakondadel on tulnud väga lühikese aja jooksul protsessile aktiivselt kaasa aidata.

Kultuuriministeerium on juba 12 aastat vastutanud lõimumispoliitika eesmärkide kavandamise ja rakendamise eest. Kuna kohanemine on osa lõimumisest, siis on otstarbekas, et selle poliitikavaldkonna koordineerimise ja arengu eest vastutab üks ministeerium.

Kohanemispoliitika valdkonna ületulekuga siseministeeriumist kultuuriministeeriumisse laieneb olulisel määral kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsleri tööülesannete hulk –  lõimumise valdkonna hulka lisanduvad kohanemise valdkonna arengusuundade väljatöötamine ja elluviimine, kohanemisalaste uuringute tellimine ning kohanemispoliitika elluviimisega seotud organisatsioonide, asutuste ja ministeeriumide koostöö koordineerimine. Kultuurilise mitmekesisuse osakonna (KMO) põhiülesannete hulka lisandub kohanemise valdkonna koordineerimine.

Kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman: „Siseministeerium on teinud kohanemisvaldkonna arendamisel ära suure töö. Meil on hea võimalus jätkata ühtse meeskonnana pingutamist, et lõimumine kulgeks veelgi sujuvamalt, toetada rahvusvähemuskultuuride säilitamist ja arendamist ning sedakaudu Eesti keelelist ja kultuurilist mitmekesisust“.

KMO-ga liituvad Kerli Zirk, Anna Mäkinen, Jete Aljasmäe, Riina Ring, Merike Lepiku, Liisa Rohila ja Marion Tamberg, kes on siseministeeriumis kohanemisvaldkonna arengule kaasa aidanud, töötanud välja kohanemisteenused ning loonud toimivad koostöövõrgustikud.

Teretulemast uutele kolleegidele ja uutele algatustele lõimumisvaldkonnas, sest „nii palju veel teha, kohtades käia, inimesi lõimida“ (tsitaat lõimumisalasest telesaatest „Meie Eestid“).

Eda Silberg

Kultuurilise mitmekesisuse osakonna asejuhataja