Eesti Filmi Instituut alustab uuest aastast

20.12.2012 | 00:00

Uudis
    • Jaga

2013. aasta jaanuarist alustab tegevust Eesti Filmi Instituut, mille eesmärk on Eesti rahvusliku filmikultuuri säilitamine ja arendamine, asutus juhindub riiklikust kultuuripoliitikast ning filmivaldkonna arengusuundadest.

Kultuuriminister Rein Langi sõnul on instituudi peamine eesmärk kujuneda pelgalt  finantsiliste vahendite vahendaja rollist valdkondlikuks keskuseks ja juhinduda pikaajalisest  tegevusplaanist, nii tegeletakse lisaks tootmisele filmide turundamise, arendamise ja säilitamisega ning veel pärandi restaureerimise ja digitaliseerimisega.

„Tänasel päeval on filmide tootmine filmikunsti püsimajäämiseks sama tähtis kui filmide müümine või publiku järelkasv, seetõttu saavad kõik erinevad arendamist vajavad alajaotused uues struktuuris samaväärse koha. Otsustamistasand kuulub spetsialistidele ning tegevuse eest vastutab üheliikmeline juhatus,“ lisas minister Lang.

Senised Eesti Filmi Sihtasutuse tegevused lähevad üle Eesti Filmi Instituudile, mis hakkab valdkonnaga tegelema terviklikult.  Instituudi ülesandeks saab Eesti rahvusliku filmikultuuri säilitamine ja arendamine. Eesmärgi saavutamiseks viib sihtasutus ellu riigi filmipoliitikat ja teeb ettepanekuid selle kujundamiseks.

Lisaks kogub instituut vahendeid filmipoliitika rakendamiseks, kaasates selleks ka erakapitali, luuakse ja rakendatakse läbipaistev ja efektiivne filmiloomingu toetamise mehhanism, tehakse koostööd Kultuuriministeeriumi ja Kultuurkapitaliga, määratakse kehtestatud korras toetusi filmide, sealhulgas rahvusvaheliste koostööprojektide arendamiseks, tootmiseks ja turustamiseks.

Peale selle on sihtasutusel ülesanne hoida ja teha avalikkusele kättesaadavaks tema valduses olev filmipärand,  arendada rahvusvahelist filmialast koostööd ning filmihariduslikku tegevust nii iseseisvalt kui koostöös haridusasutustega ning abistada filmiteoste autoreid nende õiguste kaitsmisel nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Eesti Filmi Instituut loob vajadusel filmipoliitika elluviimiseks sihtfonde, arendab valdkondlikku filmialast uurimistegevust ning abistab filmiteadlasi ja –uurijaid eesti filmikunsti puudutavates teadus- ja uurimistöödes, algatab ja toetab filmielu rikastavaid sündmusi, mis aitavad kaasa filmipubliku harimisele.

Eesti Filmi Instituuti hakkab juhtima üheliikmeline juhatus ning seitsmeliikmelise nõukogu ülesandeks jääb sihtasutuse juhtimise korraldamine, tegevuste kavandamine ning järelevalve teostamine sihtasutuse tegevuse üle.  

Kultuuriministeerium

-