Analüüs: lähiaastail võiks tekkida ühtne täiuslik rahvakultuurialane andmekogu

30.11.2021 | 09:53

Eesti Rahvakultuuri Keskus (ERK) peab juba aastaid rahvakultuuri andmekogu (RAKU). See hõlmab kõiki rahvakultuuri valdkondi nagu rahvatants, koorimuusika, käsitöö, harrastusteatrid või rahvamajad. 2008. aastal valminud platvorm on juba eakas ning seepärast astutakse samme uue ja täiusliku andmekogu loomiseks.
    • Jaga

Üldistatult haldab ERK rahvakultuuriga tegelevate organisatsioonide, kollektiivide, isikute ja hoonete kohta andmeid nii maakondade kui ka omavalitsuste tasandil. Näiteks võime kerge vaevaga võtta välja andmed kollektiividesse kaasatuse kohta omavalitsuse rahvaarvu suhtes. Sellist informatsiooni on vaja mitte üksnes kultuuripoliitika kujundamiseks, vaid ka info edastamiseks eri institutsioonidele, kasvõi Statistikaametile, ministeeriumidele  või eriala keskseltsidele.

Andmekogu mure on selle vanus – sünniaasta 2008 on IT maailmas juba kauge minevik. Seetõttu polnud ühelt poolt enam otstarbekas teha praeguse keskkonna edasiarendusi, teisalt ei olnud andmekogul Andmekaitse Inspektsiooni avaliku ligipääsu luba. Selle viimase nüansi tõttu pole RAKU avalikult nähtav, kuid andmete sisestamine ja uuendamine käib jooksvalt kogu aeg. Vaja oli muudatusi.

Kuna Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusel (ELT SA) on olemas toimiv register, kuhu iga laulu- ja tantsupeoga seoses kogutakse laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kooride, orkestrite ja rahvatantsurühmade vajalikud andmed, mis ideaalis võiksid mingis osas kajastuda ka rahvakultuurialases andmekogus, otsustati nõupidamisel kultuuriministeeriumis analüüsida, mil määral oleks võimalik neid andmekogusid omavahel ühendada.

Tänavu kevadel kuulutati Eesti Rahvakultuuri Keskuse tellimusel välja riigihange, mille eesmärk oli leida parim lahendus rahvakultuurialaste andmete kogumiseks ja haldamiseks. Hanke võitjaks osutus Civitta Eesti AS. Nende abil kaasati valdkonna keskseltse ja omavalitsuse esindajaid ning korraldati hulk intervjuusid ja töökoosolekuid. Novembris valmis mahukas dokument ning esialgne wireframe.

Töö tulemusena tehti ettepanek luua ühtne rahvakultuurialane andmekogu, kus on ajakohane ja usaldusväärne rahvakultuuriga seotud info. Tegemist on seega ühise andmekoguga, kus sisenemine toimub kas RAKU andmekogu või ELT SA registri alammooduli lehelt. See sõltub sellest, kas siseneja tahab osaleda näiteks laulupeol või sisestada oma andmeid RAKU andmekogusse. Kummagi asutuse identiteedi hoidmiseks on mõlemal alammoodulil oma visuaal ja mõnevõrra erinevad andmed, mida sisestada, kuid baasandmed on siiski samad.

Uus andmekogu annab hoogu juurde asutustevahelises koostöös, sest andmekogu haldamine on ühine ja soovime ju kõik, et laulu- ja tantsupeo liikumise traditsioon oleks elujõuline ning rahvakultuuri puudutavad andmed oleks meile abiks.

See ei tähenda, et ühine andmekogu on juba homme valmis. Ees on pikk tööperiood. Andmekogu elluviimiseks on vaja kokku leppida selle haldusmudel, taotleda toetusi, viia läbi riigihange, et andmekogu välja arendada, ning samal ajal teha ettevalmistusi RIHA-s registreerimiseks ning sihtgruppide teavitamiseks.

Me soovime, et tulevane andmekogu vastaks kasutajate vajadustele, oleks aja- ja kuluefektiivne ning pakuks kvaliteetseid andmeid. Valmisolek selleks on olemas ning kui kõik laabub, võiks ühine andmekogu olla valmis 2024. aasta lõpuks.

Suur tänu kõigile, kes detailanalüüsi valmimisele oma panuse andsid!

ELTSA ja RAKU detailanalüüs

Kalle Vister

Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor