Algasid ettevalmistused 2011. aasta integratsioonimonitooringuks

15.12.2010 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Kultuuriministeeriumi kutsel on ühiskonnateadlased asunud ette valmistama uut integratsioonimonitooringut, mis toimub 2011. aastal. Erinevaid institutsioone esindavatest teadlastest moodustub kolleegium, kelle ülesanne on nõustada ministeeriumi lõimumisvaldkonna uuringute teostamisel. Kolleegiumi ülesandeks on ka erinevate analüüside omavaheline seostamine, et vältida dubleerimist ning laiendada ja süvendada integratsioonivaldkonna uurimist.

2011. aasta uuring jätkab 2000. aastal alanud monitooringute üldsuunda, jälgib trende ja analüüsib arenguid. „Eelnevate uuringutega võrreldes on oluline laiendada uuritavat valimit ja tuua sisse süvendavaid kvalitatiivseid uurimusi, mis avaksid paremini nähtuste, trendide, arengute ja hoiakute põhjusi ja nendevahelisi seoseid. Sellest oleks erinevate ministeeriumide jaoks rohkem abi edasiste lõimumispoliitikate ja -tegevuste plaanimisel,“ rääkis ühiskonnateadlane Iivi Anna Masso, kes koordineerib 2011. aasta lõimumismonitooringu ettevalmistamist.

Teadlase kinnitusel on oluline kohelda uuritavaid isikute, mitte pelgalt rahvuste esindajatena. “Arvestada tuleks lisaks kahele suurimale keelerühmale ka teiste vähemuste, sealjuures ka uute sisserändajate olemasoluga,“ ütles Masso ja lisas, et uues monitooringus tuleks varasemast rohkem pöörata tähelepanu konkreetsete sihtrühmade, eriti noorte, hoiakute ja neid mõjutavate tegurite uurimisele.

Iivi Masso sõnul aitaks Eestil integratsiooniprotsesse kaardistada võrdlevad uuringud naabermaade Soome ja Lätiga. „Võrdluste teel saame paremini hinnata, milles on Eesti lõimumiskava olnud edukas ja mida oleks teistelt õppida,“ kinnitas Masso.

Kultuuriministeeriumi asekantsler Anne-Ly Reimaa sõnul kaasab kultuuriministeerium integratsioonimonitooringu ettevalmistamisse ka teisi lõimumisvaldkonnaga kokku puutuvaid riigiasutusi. „Erinevatel ministeeriumidel on oma valdkonnast tulenevalt huvi mitmesuguste uuringuandmete vastu, neid soove saab monitooringu ettevalmistamise käigus arvestada. Uuringu käigus kogutavad andmed võetakse aluseks lõimumistegevuste korraldamisel ja planeerimisel ning nende abil on parem kavandada ka omavahel seotud tegevusi,“ rääkis asekantsler Anne-Ly Reimaa.

Järgmise sammuna kaardistatakse jaanuaris lõimumisvaldkonnaga otsesemalt seotud ministeeriumide infovajadused ning koos teadlaste kolleegiumiga koostatakse 2011. aasta integratsioonimonitooringu lähteülesanne.

Kultuuriministeerium

-