Regionaalsete tervisespordikeskuste toetamine

Taotlusvooru eesmärk on toetada igas maakonnas kuni kahe regionaalse tervisespordikeskuse väljaarendamist, mis pakuvad inimestele mitmekülgseid võimalusi tegeleda aastaringselt vabas õhus ja tasuta erinevate liikumisviisidega, kusjuures toetusperioodi lõpuks peavad toetatud tervisespordikeskustes olema rajatud kvaliteetsed valgustatud liikumisrajad ja loodud kunstlume tootmise võimekus.

Taotlusvoorust võib toetust taotleda:

 • kohaliku omavalitsuse üksus
 • Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, kelle omandis on  tervisespordikeskuse taristu.

Taotlejal ei tohi olla:

 • riigi ees tähtpäevaks tasumata jäetud maksu- ega maksevõlga, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud.
 • majandusaasta aruande esitamise võlga ega täitmata kohustusi ministeeriumi ees.
 • taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning  tal ei tohi olla äriregistrist kustutamise hoiatust.

Taotlejal peab olema oma- ja kaasfinantseeringu ning mitteabikõlblike kulude tasumise suutlikkus kuni projekti lõpuni.

Taotlusvoorust jagatavate toetuste kogusumma nelja aasta jooksul on 2,4 miljonit eurot. 2019. aasta toetuste kogusumma on 600 000 eurot. Taotlusvooru eelarve kinnitab kultuuriminister Kultuuriministeeriumi valitsemisala eelarve käskkirjaga.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt projektitoetuse vormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Taotluste esitamise tähtaeg oli 31. jaanuar 2019.

Mida tähele panna?

 • Taotlus esitatakse üks kord kogu abikõlblikkuse perioodiks, s.o neljaks aastaks taotlusvooru väljakuulutamisel.
 • Taotluses esitatakse kogu abikõlbliku perioodi tegevused ja ajakava, oodatavad tulemused, eelarve tegevuste lõikes, üldmaksumus, oma- ja kaasfinantseeringu summa, taotletav toetuse summa iga kalendriaasta kohta ning samuti kinnitus oma- või kaasfinantseeringu olemasolu kohta.
 • Taotlusele on soovitav lisada maakondliku arendusorganisatsiooni kinnituskiri, mille kohaselt on toetust taotlev tervisespordikeskus maakonnas prioriteetne, väljaarendatav ja kaasajastamist vajav.

Komisjon

Tarvi Pürn - Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler, komisjoni esimees
Hille Ilves - Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik
Alo Lõoke - Sihtasutus Eesti Terviserajad juhatuse liige, terviseradade valdkonna ekspert
Eido Tasalain - Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskuse juhatuse liige, terviseradade valdkonna ekspert
Tarmo Volt - Eestimaa Spordiliit Jõud peasekretär
Kaarel Nestor - Kultuuriministeeriumi spordiosakonna nõunik

Taotlusvoorust võib toetust taotleda järgmistele peamistele tegevustele:

 • liikumisradade rajamine või rekonstrueerimine (sealhulgas radade ohutuks muutmine, radade märgistamine ja viitadega tähistamine, radade katmine jms);
 • liikumisradade hoolduseks vajaliku tehnika soetamine;
 • liikumisradade valgustuse rajamine või kaasajastamine;
 • kunstlume tootmise võimekuse väljaarendamine.

Lisaks loetletud tegevustele toetatakse ka järgnevalt nimetatud tegevusi vaid juhul, kui taotletakse toetust vähemalt ühele peamisele tegevusele:

 • kelgu- ja suusanõlvade kaasajastamine või rajamine;
 • jõulinnakute kaasajastamine või rajamine;
 • laste mänguväljakute kaasajastamine või rajamine;
 • pallimängude välisväljakute kaasajastamine või rajamine;
 • muude liikumisharrastuse võimalusi laiendavate võimaluste loomine (näiteks discgolfi rada, välisuisuväljak ja muu taoline).

Toetussumma ning oma- ja kaasfinantseeringu määr

Toetuse ülemmäär maakonnale on 40 000 eurot aastas, mis jaguneb maakonnas toetatavate tervisespordikeskuste vahel. Toetuse maksimaalne osakaal projekti abikõlblikest kuludest on 50%. Vähemalt 50% taotluses esitatud projekti abikõlblikest kuludest peab toetuse saaja katma oma- või kaasfinantseerimise vahenditest. Oma- ja kaasfinantseeringu nõue kehtib kogu toetusperioodi osas tervikuna.

Abikõlblikkuse periood

Abikõlblikkuse periood on kuni neli aastat. Abikõlblikkuse periood algab 1. jaanuaril 2019 või taotluses esitatud hilisemal kuupäeval ja lõpeb 31. detsembril 2022.

Taotlusvoorust eraldatava toetuse abikõlblikud kulud on kulud, mis on taotlusvooru eesmärgi saavutamiseks vajalikud ja põhjendatud ning mida ei toetuse saajale hüvitatud teistest meetmetest, riigieelarve, muu avaliku sektori või välisvahenditest.

Taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

 • projekti teostatavust taotluses esitatud dokumentide põhjal;
 • mõju ulatust maakonnas või piirkonnas hinnates, kuidas paranevad ja laienevad liikumisharrastusega tegelemise võimalused, võttes muuhulgas arvesse maakondliku arendusorganisatsiooni kinnituskirja olemasolu;
 • tervisespordikeskuse sobivus üleriigilisse ühtsesse tervisespordikeskuste võrgustikku, mis võimaldavad tegeleda talispordialade harrastamisega loodusliku lume puudumise korral.

Hindamiskomisjon teeb kultuuriministrile ettepaneku taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. Toetusperioodil toetatavate tervisespordikeskuste nimekirja arvamise otsustab kultuuriminister käskkirjaga.

Taotlusvoorude tulemused

Tulemustega saab tutvuda Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis.

Kontakt

Kaarel Nestor

spordiosakonna nõunik

Viimati uuendatud 13.04.2021