Rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitis

Rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitist makstakse riigi 2021. aasta lisaeelarvest. Selle eesmärk on osaliselt hüvitada koroonaviirusest tingitud tõendatud kahju rahvusvahelise spordisündmuse korraldajale, kelle üritused olid Eestis planeeritud perioodile 1.01-31.08.2021. Taotlusvooru eelarvemaht on 500 000 eurot.

Taotlusvoor on avatud 20. oktoobrist kuni 1. novembrini kella 23:59 ja seda korraldatakse määruse "Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord" alusel. 

Taotlemine

Rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitist võib taotleda: 

 • rahvusliku olümpiakomitee liikmeskonda kuuluv spordiühendus, kes korraldab Eestis rahvusvahelisi võistlusi ja teisi spordisündmusi;
 • muu spordiorganisatsioon, kellele rahvusliku olümpiakomitee liikmeskonda kuuluv spordialaliit või spordiühendus on andnud üle rahvusvahelise võistluse või spordisündmuse korraldamise Eestis.

Kahjuhüvitist ei või taotleda spordialaliit.Taotleja peab vastama  järgmistele tingimustele:
 

 • on taotluse esitamise seisuga kantud Eesti Spordiregistrisse;
 • on enda kohta eelmisel kalendriaastal Eesti Spordiregistrisse kantud andmed vastutava töötleja määratud tähtpäevaks ajakohastanud;
 • ei ole taotluse esitamise seisuga kokku 100 eurot ületavat riiklike maksude, maksete või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga, välja arvatud juhul, kui võla tasumine on ajatatud ja võlg on tasutud ajakava kohaselt;
 • spordiorganisatsioonil ei ole taotluse esitamise seisuga majandusaasta aruande esitamise võlga;
 • ei ole tähtaegselt täitmata kohustust toetuse andja ees;
 • ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ega kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
 • taotlejal puuduvad taotluse esitamise seisuga tähtajaks esitamata maksudeklaratsioonid

Toimunud või ära jäänud sündmused, millele võib taotleda kahjuhüvitist:

 • juunioride ja noorte maailmameistrivõistlused;
 • täiskasvanute ja juunioride Euroopa meistrivõistlused;
 • täiskasvanute maailmameistrivõistluste, maailmakarika, Euroopa meistrivõistluste etapid või nendega samaväärsed võistlused;
 • Eesti jaoks oluliste vähemalt kaks järjestikust päeva kestnud sportlikult kõrgetasemelised rahvusvahelised võistlused.

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

Abikõlblikkuse periood on 01.01-31.10.2021.
Rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitise abikõlblikud kulud on tekkepõhised kulud, mis on taotlusvooru eesmärgi saavutamiseks vajalikud ja põhjendatud ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu isiku eraldatud vahenditest hüvitatud.

  Rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitise mitteabikõlblikud kulud on:

  • taotlusvooru eesmärgi saavutamise ja toetatavate tegevuste elluviimise seisukohast ebavajalikud ja põhjendamatud kulud;
  •  investeeringud spordirajatistesse;
  • kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavad maksud;
  • käibemaks juhul, kui taotleja on käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud;
  • rahatrahv ja rahaline karistus; 
  • kohtumenetluse kulu, sealhulgas vastaspoole ja kolmanda isiku menetluskulu;
  • sündmusel pealtvaatajatena osalenud isikute koroonaviiruse testimisega seotud kulud.

  Taotlejate hindamisel arvestatakse: 

  • valitsuse ja rahvusvaheliselt kehtestatud piirangutest tingitud sündmuse tulude ja kulude vähenemist;
  • taotlejale avalikult sektorilt sündmuse korraldamiseks eraldatud toetuste kogumahtu
  • koostööpartnerite ja kaasfinantseerijate rahalist panust sündmuse korraldamiseks; 
  • sündmuse rahvusvahelist ja üleriigilist tähtsust ning valdkondlikku ja sotsiaalmajanduslikku mõju
  • eelarve realistlikkust ja kuluartiklite põhjendatust;
  • kahjuhüvitisest ilmajäämise mõju taotleja jätkusuutlikkusele ja võimekusele korraldada tulevikus samasugust sündmust.

  Taotlusesse esitatavad andmed

  • rahvusvahelise spordisündmuse andmed (sündmuse nimetus, toimumise aeg ja koht); 
  • sündmuse planeeritud eelarve
  • andmed sündmuse korraldamise tegelike kulude ja tulude kohta
  • taotletava kahjuhüvitise suurus ja selgitus, millest nähtub kahju otsene seos koroonaviiruse puhangust tingitud ja kehtestatud valitsuse või rahvusvaheliste piirangutega; 
  • kahjuhüvitise kasutamise eesmärk ja selle eesmärgipärast kasutamist tõendavate kuludokumentide koopiad;
  • andmed muu toetuse saamise kohta koroonaviirusega seotud kriisi leevendamiseks mõeldud 2021. aasta riigi lisaeelarve vahenditest, muudest riigieelarvelistest vahenditest, kohaliku omavalitsuse üksuselt või rahvusvaheliselt organisatsioonilt.
  • Rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitise saajatelt aruande esitamist ei nõuta.

  Taotlusele tuleb lisada Exceli vorm infoga tulude ja kulude kohta, mis on kättesaadav taotlemise elektroonilises keskkonnas.                         

   

  Kontakt

  Margus Klaan

  Spordiosakonna juhataja asetäitja