Muuseumide tegevustoetus

Vastavalt muuseumiseadusele võib Kultuuriministeerium eraldada riigieelarvest tegevustoetust riigi sihtasutuse muuseumile, avalik-õigusliku isiku muuseumile, munitsipaalmuuseumile ja eramuuseumile.

Tegevustoetuse eraldamine toimub vastavalt "Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile muuseumide tegevustoetuseks eraldatud vahendite taotlemise ja määramise korrale"

Taotlusvoor on avatud 27. septembrist kuni 11. oktoobrini kella 23:59.

Toetust võivad taotleda:

 • riigi sihtasutuse muuseumid, kelle asutajaõigusi teostab Kultuuriministeerium
 • avalik-õigusliku isiku muuseumid
 • munitsipaalmuuseumid
 • eramuuseumid

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt tegevustoetuse taotlusvormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas. Taotleja peab esitama koos taotlusega või tegema kättesaadavaks veebis:

1)    Arengukava ja selle elluviimise finantsplaan. Mõlema dokumendi puhul on minimaalne periood tegevustoetuse kasutusaasta + 3 aastat. Nt taotledes 2022. aasta tegevustoetust, peavad arengukava ja finantsplaan olema vähemalt aastani 2025 (kaasa arvatud). Vt näidis | 84 KB | doc

2)    Aasta tegevuskava ja eelarve: eesmärgid, kavandatud tegevused ja tulemused (sh kavandatav külastajate arv; näituste, haridusprogrammide, konverentside, seminaride ja/või teaduspäevade ning publikatsioonide plaan);

3)    Kogumispõhimõtted. Vt juhend | 811.64 KB | pdf

Komisjon

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler, komisjoni esimees
Evelin Värk - SA Eesti Vabaõhumuuseum arendusdirektor
Kaarel Antons - SA Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum peavarahoidja ja MTÜ Eesti Muuseumiühing juhatuse liige
Kaari Siemer - Eesti Rahva Muuseumi hariduskeskuse juhataja
Kirsti Jõesalu - Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudi etnoloogia teadur
Muinsuskaitseameti muuseumide ja kunstipärandi osakonna muuseumide peaspetsialist

Tingimused

Toetuse saamise tingimused:

 • muuseumi tegevus vastab muuseumiseaduse § 2 lõikes 1 sätestatud ülesannetele;
 • muuseumi ainevaldkond on rahvuskultuuri jaoks oluline;
 • muuseum tegutseb aasta ringi ning muuseumikogu on kasutajatele soovi korral ligipääsetav;
 • muuseumil on pikaajaline arengukava koos tegevustoetuse kavandatava kasutusaasta ja kolme järgmise aasta finantsplaaniga;
 • muuseum täiendab muuseumikogu eesmärgipäraselt, lähtudes muuseumi kogumispõhimõtetest.

Toetuse suuruse määramisel võetakse arvesse:

 • muuseumi tegevuse kestlikkust ja uuenduslikkust;
 • näituseprogrammi sisulist põhjendatust ja läbimõeldust;
 • kavandatavate näituste, haridusprogrammide, konverentside, seminaride ja teaduspäevade arvu;
 • kavandatavate publikatsioonide arvu ja sisulist põhjendatust;
 • kavandatavat muuseumikülastajate arvu;
 • eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarvest.

Kontakt

Marju Reismaa

muuseuminõunik

Viimati uuendatud 22.09.2021