Liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetus - II voor

Taotlusvooru eesmärk on COVID-19 levikuga seotud möödapääsmatute kulude kompenseerimine suurematele üleriigilise tähtsusega traditsioonilisi liikumisharrastuse üritusi korraldavatele spordiorganisatsioonidele ning seeläbi tagada nende jätkusuutlikkus piirangute lõppemisel. Taotlusvooru eelarve on 333 105 eurot.

Kogu aasta taotlusvooru eelarve on 455 000 eurot. Taotlusvooru esimeses voorus jagati toetust 121 895 eurot. Esimeses voorus arvestati perioodi 1.01.2021-13.06.2021.

Taotlusvooru teises voorus jagatakse toetust summas 333 105 eurot ja arvestatakse kogu 2021. aastat. II vooru toetuse jagamisel võetakse arvesse I voorus jagatud toetusi, st et aasta lõikes on kõikidel taotlejatel võrdsed tingimused.

Teine taotlusvoor toimub 15. oktoobrist kuni 1. novembrini 2021.

Taotlusvooru aluseks on määrus „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord“

Sporditoetuse määruse seletuskiri.pdf | 328.28 KB | pdf

Toetust võivad taotleda: 

1. Spordiorganisatsioonid, kes vastavad järgmistele nõuetele:

 • spordiorganisatsioonil on spordiseaduse § 9 lõikes 2 esitatud nõuetele vastav arengukava; 
 • spordiorganisatsioon on taotluse esitamise tähtpäevaks kantud Eesti spordiregistrisse; 
 • spordiorganisatsioon on enda kohta eelmisel kalendriaastal Eesti spordiregistrisse kantud andmed vastutava töötleja määratud tähtpäevaks ajakohastanud; 
 • spordiorganisatsioonil ei ole taotluse esitamise tähtpäeva seisuga kokku 100 eurot ületavat riiklike maksude, maksete või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga, välja arvatud juhul, kui võla tasumine on ajatatud ja võlg on tasutud ajakava kohaselt; 
 • spordiorganisatsioonil ei ole taotluse esitamise tähtpäeva seisuga majandusaasta aruande esitamise võlga; 
 • spordiorganisatsioonil ei ole tähtaegselt täitmata kohustust toetuse andja ees; 
 • spordiorganisatsiooni suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ja tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
 • taotlejal puuduvad tähtajaks esitamata maksudeklaratsioonid.

2. Spordiorganisatsioon, kes ei ole 2021. aastal saanud järgnevaid toetusi:

 • spordialaliidu toetus; 
 • maakonna spordiliidu toetus; 
 • rahvusliku olümpiakomitee toetus; 
 • muu spordiorganisatsiooni toetus; 
 • muu riigieelarveline tegevustoetus.

3. Spordiorganisatsioon on aastatel 2016–2021 korraldanud vähemalt kaks korda üleriigilise tähtsusega traditsioonilise liikumisharrastuse ürituse või sarja või teinud ettevalmistusi sellise ürituse või sarja korraldamiseks. Üritusel oli viimasel toimumiskorral vähemalt 2000 osalejat ja sarjas osaleti aasta jooksul vähemalt 2000 korral, kusjuures sarja etappidel oli keskmiselt vähemalt 150 osalejat.

4. Spordiorganisatsioon on teinud ettevalmistusi liikumisharrastuse ürituse või sarja korraldamiseks 2021. aastal.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas:

Taotlemise elektrooniline keskkond 

Taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente ja andmeid, mida arvestatakse taotluse hindamisel:

1. üldandmed taotleja kohta;

2. taotluse lisa, mis sisaldab järgimisi andmeid:

 • taotleja 2021. aastal vähenenud tulusid ja kulusid, mis on tingitud valitsuse kehtestatud piirangutest, hinnatakse eelarve realistlikust ning esitatud kuluartiklite põhjendatust;
 • perioodil 1.01.2016 kuni 11.03.2020 viimase toimunud ürituse/ürituste või sarja osaluskordade üldarvu;
 • taotleja 2021. aastal piirangute tõttu ära jäänud või vähendatud kujul toimunud ürituste arvu ja nende ürituste saamata jäänud tulu osakaalu organisatsiooni kogutuludest;
 • taotleja 2021. aastal vähenenud tulusid ja kulusid, mis on tingitud valitsuse kehtestatud piirangutest, hinnatakse eelarve realistlikust ning esitatud kuluartiklite põhjendatust;
 • 2021. aasta piirangute tõttu taotlejal tekkinud vältimatuid kulusid, mida ei ole võimalik katta omafinantseeringu arvelt või kaasfinantseerijate poolt; 
 • 2019.-2020. aastal taotlejalt riigile tasutud tööjõumakse; 
 • avaliku sektori toetuste ja erasektori sponsortoetuste osakaalu taotleja 2021. aasta eelarves;
 • liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetuse taotluses esitatakse lisaks eelpool toodule andmed muu toetuse saamise kohta COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud riigi 2021. aasta lisaeelarve vahenditest, muudest riigieelarvelistest vahenditest või kohaliku omavalitsuse üksuselt.

Toetus makstakse toetuse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

Abikõlblikkuse periood

2021. aasta.

Abikõlblikud kulud

2021. aasta tekkepõhised kulud, mis on taotlusvooru eesmärgi saavutamiseks vajalikud ja põhjendatud ning mida ei ole varem Eesti riigi, rahvusvahelise organisatsiooni või muu isiku poolt eraldatud vahenditest hüvitatud.

Mitteabikõlblikud kulud

 • taotlusvooru eesmärgi saavutamise ja toetatavate tegevuste elluviimise seisukohast ebavajalikud ja põhjendamatud kulud; 
 • investeeringud spordirajatistesse;
 • kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavad maksud; 
 • käibemaks juhul, kui taotleja on käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud.

Kontakt

Jarko Koort

spordiosakonna nõunik

Viimati uuendatud 13.10.2021