Rahvusvähemuste kultuurinõukoda

Rahvusvähemuste kultuurinõukoda on alates 2008. aastast Kultuuriministeeriumi juures tegutsev nõuandev organ, mille eesmärk on esitada ettepanekuid Eesti rahvusvähemuste kultuurielu- ja tegevuse edendamiseks, aidata kaasa rahvusvähemuste kultuurielu ja -tegevuse edendamisele vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Nõukoja pädevusse kuulub seisukohtade avaldamine Eesti rahvusvähemuste kultuurielu ja -tegevuse edendamise küsimustes, sellega seonduvalt kultuuripoliitika ning lõimumisvaldkonna korraldamises ning vajadusel sellest tulenevate ettepanekute tegemine kultuuriministrile.

Nõukojal on õigus:

  • teha ettepanekuid ja esitada päringuid kultuuriministrile kui Vabariigi Valitsuse esindajale punktis 1 nimetatud valdkondade tegevuste planeerimisel;

  • saada infot esitatud ettepanekutega arvestamise kohta;

  • teha ettepanekuid uute nõukoja liikmete kaasamiseks;

  • vajadusel kaasata nõukoja tegevusse hääleõiguseta eksperte;

  • teha nõukoja esimehele ettepanekuid nõukoja erakorralise istungi korraldamiseks;

  • kinnitada nõukoja tööd reguleeriv sisemine töökord.

Nõukoja otsused võetakse vastu konsensuse alusel.

Nõukoda koosneb kuni 40 liikmest ja liikmed nimetatakse kuni viieks aastaks.

Liikmed (seisuga oktoober 2020):

Anne-Ly Reimaa - Kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht, esimees

Aleksandr Apolinsky - Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon

Aleksandr Dusman - Ida-Virumaa Integratsioonikeskus

Alla Jakobson - Eesti Juudi Kogukond

Cecilija Rasa Unt - Eesti Leedulaste Ühendus

Ella Agranovskaja - N-Videopress OÜ

Galina Ivanova - Vähemusrahvuste Liit Raduga

Halina-Kristina Kislatš - Eestimaa Poolakate Selts Polonia

Hanon Barabaner - Vene Akadeemiline Selts

Igor Jermakov - Kultuurühendus Kirill ja Meffodi

Ilona Uzlova - Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra

Jana Stahl - Eestirootsi Kultuuri Sihtasutus

Kristina Pirgop - Integratsiooni Sihtasutus

Laura Šmideberga - Läti Rahvuskultuuri Selts Eestis

Maire Petrova - Eesti Ingerisoomlaste Liit

Marina Jerjomina - Stuudio Joy

Marina Tee - Eesti Vene Kultuurikoda

Natalia Abrosimova - Eesti Soome-Ugri Rahvuste Ühendus

Natalja Zenchenko - Vene Loominguliste Kollektiivide Ühing Kalinka Eestis

Nina Savinova - Eestimaa Valgevenelaste Assotsiatsioon

Nijazi Gadžijev - Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan

Oleg Nesterenko - Tartu Linna Slaavi Kultuuri Ühing

Olga Bunder - Vene Romansi Klubi

Pavel Varunin - Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühing

Rafik Grigorjan - Lõuna-Eesti Armeenia Rahvusühing

Roman Ljagu - Vene Kultuuriseltside Assotsiatsioon Ruthenia

Svetlana Jantšek - ART-Fortius MTÜ

Zaza Tsereteli - Gruusia Kultuuriseltside Maja Eestis

Natalia Ermakov - Eestimaa Rahvuste Ühendus

Toivo Kabanen - Soome Kultuuri Edendamise Sihtasutus

Veronika Meibaum - Kunsti- ja kultuuriselts Hoholma

Vira Konõk - Eesti Ukrainlaste Kongress

Vladimir Palamar - Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon

Ülo Kalm - Rootsi Vähemusrahvuse Kultuurinõukogu

Kontakt

Anne-Ly Reimaa

lõimumisvaldkonna
rahvusvaheliste suhete juht

Viimati uuendatud 13.10.2021