Kohanemist toetavate teenuste arendamine ja tugivõrgustik

Vajadus Eestisse saabuvate uussisserändajate kohanemist toetavate teenuste tõhustamise ja asutustevahelise koostöö järele on tõusetunud mitmetest uuringutest, võrdlevatest analüüsidest ning tegevuskavadest.

Eestisse tööle, õppima või perekondlikel põhjustel saabuvate välismaalaste ning Euroopa Liidu kodanike arv on näidanud iga-aastaselt võrdlemisi madalat, kuid stabiilset tõusutrendi. Eesti on kujunemas atraktiivseks sihtkohaks järjest rohkematele välistudengitele ning kraadiõppuritele, samuti Eestisse tööle saabuvatele välisspetsialistidele ja nende pereliikmetele. Tegemist on seadusliku ja kontrollitud sisserändega.

Kohanemist toetavate teenuste arendamise laiem eesmärk on kujundada terviklik ja efektiivne tugisüsteem uussisserändajatele, et muuta kohanemise protsess võimalikult efektiivseks ja toetate siia elama asunud inimeste iseseisvat hakkama saamist.

Mis on nn teenus? Teenus on tegevuse või tegevuste tulem, mis on suunatud kliendile – kohanemisvaldkonna kontekstis on sihtgrupiks uussisserändajad. Arendatavate teenuste all on mõistame avaliku (teenuse osutaja võib olla riik, KOV või muud avalikku, sh eraõiguslik isik, ülesannet täitev isik), era- kui kolmanda sektori poolt uussisserändajatele osutatavaid tugiteenuseid.

Teenuste ülevaade

Teenuse eesmärgiks on toetada välismaalaste Eestisse elama asumist ning olla partneriks ja info vahendajaks migratsiooni alastest küsimusest tööandjatele, ettevõtjatele, õppeasutustele ning teistele osapooltele, kes välismaalasi Eestisse kutsuvad.

Rohkem infot: https://www.politsei.ee/et/migratsiooninoustajad

Teenuse eesmärgiks on perearsti ja tervisealase informatsiooni kättesaadavuse parandamine teise emakeelega elanikkonna hulgas.

Rohkem infot: andrei.petuhhov@terviseamet.ee

Tervisealase infomaterjaliga saad tutvuda siin:

Teenuse(te) peamiseks eesmärgiks on võimestada KOV-e, kuhu uussisserändajad peamiselt elama asuvad. Partnerluslepingud on sõlmitud Tartu linnaga ja Tallinna Kesklinna linnavalitsusega.

Rohkem infot (Tartu): https://tartuwelcomecentre.ee/

Rohkem infot (Tallinn): https://www.tallinn.ee/est/kesklinn/Uussisserandajate-projekt

Teenuse(te) peamiseks eesmärgiks on uussisserändajatele luua võimalus omavahel kui ka kohalikega sotsialiseerumiseks.

Käimasoleval perioodil on üritusi läbi viidud koostöös Tartu Rahvusvahelise Majaga ja Estonishing Life projektiga.

Teenuse peamiseks eesmärgiks oli võimestada vabaühendusi uussisserändajad vabatahtlikusse töösse kaasama ning vabatahtlikus töös osalemise võimalusi uussisserändajatele tutvustada. Teenuse arendamise raames läbis uuenduse ka Vabatahtlike Värava portaal, kus informatsioon on kättesaadav nüüd ka inglise ja vene keeles: https://vabatahtlikud.ee/

Teenuse peamiseks eesmärgiks on koostöö saatkondade kohanemisalase info jagamisel. Selleks on ellu kutsutud eraldi saatkonda kuukirja formaat, ja planeeritud koolituspäevakud.

Teenuse peamiseks eesmärgiks on kirjeldada valdkonna partneritele, aga ka avalikkusele peamisi rändetrende. Selleks anname iga-aastaselt välja eesti, inglise ja vene keeles rändestatistikat tutvustava trükise. Viimase versiooniga saad tutvuda siin:

EST: https://issuu.com/settleinestonia/docs/r_ndestatistika-issue

RUS: https://issuu.com/settleinestonia/docs/randestatistika-rus-issue

ENG: https://issuu.com/settleinestonia/docs/randestatistika-eng-issue

Lisaks eelpool nimetatule mõistame teenuste arendamise all ka olemasolevate teenuste/platvormide/materjalide jm info kättesaadavuse võimestamist uussisserändajate seas, peamiselt läbi tõlke võimekuse toetamise:

  • Uussisserändajatele vaimse tervise teenuste kättesaadavuse parandamine. Teenuse eesmärgiks on portaali peaasi.ee info kättesaadavus inglise keeles.
  • Elukohatoimingud rahvastikuregistris. Teenuse peamiseks eesmärgiks on tagada inglise ja vene keelne uussisserändajate elukoha registreerimise e-teenus.
  • Ohvri- ja kriisiabi mitmekeelne info. Teenuse peamiseks eesmärgiks on tagada uussisserändajatele info ohvriabi erinevatest teenustest (nt nõustamine vaenukõne ohvriks langedes jne).

Siin lehel on välja toodud peamised teenused, tegemist ei ole tervikliku ülevaatega.

Tugivõrgustik

Tugivõrgustiku all mõistame uussisserändajatega otseselt kokkupuutuvate asutuste ja organisatsioonide omavahelisi regulaarseid kohtumisi ja koostööd uussisserändajate kohanemise toetamist puudutavates küsimustes. Peamised tegevused on tugivõrgustiku võimestamisel kohtumised ja ühine infovahetus.

Võrgustikukohtumised

Võrgustiku kohtumiste peamiseks eesmärgiks on kohanemist toetavate teenusepakkumise kitsaskohtade väljaselgitamine, teenuste arendamine ja väljatöötamise alane koostöö.  Lisaks on oluline informeerida uussisserändajatega kokkupuutuvaid osapooli ning vahendada infot teineteise tegevustest, sh vahetada parimaid praktikaid, edendada institutsionaalset koostööd ja võimestada kohaliku tasandi koostööpartnereid uussisserändajate kohanemise toetamisel.

Ühine inforuum ja koostöö

Kui soovid olla kursis lõimumise ja kohanemise valdkonna peamiste uudistega, oled oodatud liituma valdkonna kuukirjaga siin.

Kuukiri ilmub kord kuus eesti, inglise ja vene keeles. Jagame kuukirjas infot uuringute, sündmuste, taotlusvoorude, projektide ja teenuste osas. Lisaks leiab kuukirjast viiteid kasulikule lugemismaterjalile, blogilugudele ja artiklitele.

Kuukirja on oodatud info kõikide lõimumis- ja kohanemisvaldkonna partnerite poolt – üheskoos on meil võimalus kujundada valdkonna ühist inforuumi ja võimestada koostööd erinevate osapoolte vahel.

Kontaktid

Kerli Zirk

kultuurilise mitmekesisuse osakonna
nõunik

Viimati uuendatud 03.09.2021