Kriisiabi riigi kultuuri- ja spordiasutustele

Kultuuri- ja spordivaldkonna avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele, riigi asutatud sihtasutustele ning valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele jagatakse toetust 2021. aasta lisaeelarvest. Toetuse eesmärk on leevendada koroonaviirusest põhjustatud kriisi mõju neil, kelle tegevus on alates 11. märtsist olnud täielikult peatatud või oluliselt piiratud. Toetus on mõeldud majandustegevuse kulude hüvitamiseks ja/või teenuse, toote või ärimudeli ümberkorraldamiseks. Taotlusvooru maht on 6,5 miljonit eurot.

Taotlusvoor on avatud 20. maist kuni 7. juunini.

Riigi Teatajas jõustus 17.05.2021 kriisiabi määrus riigi kultuuri- ja spordiasutustele, millega saab tutvuda siin: COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevatest piirangutest tingitud erakorraline abi kultuuri-ja spordivaldkonna avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele, riigi asutatud sihtasutustele ning valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele.

Eraldi infopäeva sellele voorule ei korraldata, sest kriisimeede on väga sarnane 2020. aastal toimunud kriisiabi voorule. Soovitame osaleda reedel, 21. mail kella 12.00-13.00 toimuval era- ja kohaliku omavalitsuse üksuste kultuurikorraldajatele mõeldud infotunnil, kus tutvustatakse teenuse, toote või ärimudeli ümberkorraldamiseks mõeldud taotlusvooru, sest ümberkorralduste sisu on nii era- kui riigiga seotud kultuurikorraldajatele sama.

Taotlemine

Taotlejaks võib olla avalik-õiguslik juriidiline isik, riigi asutatud või osalusega loodud sihtasutus ning valitsusasutuse hallatav riigiasutus. Taotleja ei või olla avalik-õigusliku juriidilise isikuna tegutsev ülikool, välja arvatud juhul, kui tema struktuuriüksusena tegutseb muuseum muuseumiseaduse § 1 lõike 3 ja § 2 lõike 1 tähenduses. 

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele: 

 • tema põhitegevus on täita ülesandeid kultuuri valdkonnas, ehk tegutsemine etendusasutusena, kultuuriajakirjanduse väljaandjana, muuseumina, näituseasutusena, või huvitegevuse või spordi valdkonnas; 
 • tema põhitegevus on määruse § 1 lõikes 1 toodud piirangute tõttu täielikult peatunud või oluliselt piiratud
 • asutusel on 2019. aasta majandustegevusest laekunud tulu, mille hulka ei arvata saadud toetusi; 
 • ta ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal puudub kehtiv äriregistrist kustutamise hoiatus; 
 • tal puuduvad riiklike maksude maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks ajatatud; 
 • tal ei ole majandusaasta aruande ega maksudeklaratsioonide esitamise võlga
 • juhul kui toetuse andja on teinud taotleja kohta varem toetuse tagasinõudmise otsuse, ei ole tal otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata.

Taotluses esitatakse järgmised andmed:

 • üldandmed taotleja kohta;
 • taotleja kinnitus enda vastavuse kohta määruse §-s 4 toodud nõuetele; 
 • teave, kui taotleja on taotlenud ja/või saanud toetust samal ajal mitmest COVID-19 toetusmeetmest, sealhulgas Eesti Töötukassast; 
 • taotleja põhitegevusele COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud mõjude lühikirjeldus; 
 • taotletav toetuse summa;
 • piirangute eelne kinnitatud 2021. aasta eelarve, sealhulgas kõik tulud ja kulud, investeeringud ja muud kohustused võrdluses piirangute mõjusid arvestava 2021. aasta korrigeeritud eelarvega, sealhulgas toetusena Eesti Töötukassast või muust COVID-19 toetusmeetmest saadud või planeeritavad toetused ning ümberkorralduse vajaduse korral ümberkorralduse üldmaksumus; 
 • eraldi eelarve ümberkorraldus(t)e kohta;
 • seletuskiri eelarve juurde, milles käsitletakse muutuseid tuludes ja kuludes; sealhulgas summaliselt, mis on hinnanguline tulude langus kitsalt piirangute perioodil; kulude struktuuris ülevaade kokkuhoiu kohtadest ja muudest kulude muutustest, sealhulgas mitte põhitegevusega seotud tegevustega kaasnevad kulud ja tulud;
 • seletuskirjas sisuline ülevaade tegevusplaani muutustest ja selle mõjust eelarvele ja tegevuse jätkusuutlikkusele;
 • juhul kui taotleja taotleb toetust ümberkorralduse tegemiseks, esitatakse seletuskirjas ümberkorralduse vajaduse põhjendus, tegevuste kirjeldus ja
  ajakava, eesmärk ja oodatavad tulemused, ümberkorralduse mõju taotleja sissetulekutele ja püsikuludele, ümberkorraldusest mõjutatud kasusaajate arv, ülevaade meeskonnast ja koostööpartneritest;
 • seletuskirjas teave Eesti Töötukassa töötasu hüvitise meetmest saadud hüvitise suuruse kohta või kui meetmesse ei pöördutud või sinna ei kvalifitseerutud, siis vastav põhjendus;
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja volitus ei ole antud toetuse andja toetuste taotlemise e-keskkonna (edaspidi e-keskkond) kaudu.
 • määruse § 4 lõikes 2 sätetatud juhul tuleb andmed ja dokumendid esitada üksnes struktuuriüksusena tegutseva muuseumi kohta. 

Taotlemise elektrooniline keskkond

  Toetuse suurus

  Toetuse suurus ei saa olla suurem kui taotleja esitatud eelarve tulude ja kulude vahe.

  Taotleja toetuse suuruse põhjendatuse hindamisel võtab toetuse andja arvesse taotleja eelmise majandusaasta finantsseisu ning piirangute mõju ulatust taotleja põhitegevusele.

  Lisaks määruse paragrahvi lõikes 1 ja 2 toodule, hindab toetuse andja taotluses esitatud teenuse, toote, äriprotsessi ja/või ärimudeli ümberkorralduse põhjendatust ja vajalikkust võttes arvesse järgnevaid kriteeriume:

  • ümberkorralduse läbimõeldus, sealhulgas ajakava realistlikkus, põhjendatus ja mõju taotleja pikaajalisele elujõulisusele, sealhulgas selle edasise haldamise korraldus;
  • ümberkorralduse eelarve realistlikkus, kuluefektiivsus, kuluartiklite põhjendatus;
  • taotleja senine kogemus ja haldusvõimekus ning suutlikkus tegevusi ellu viia.

  Toetuse summa leitakse proportsionaalsuse põhimõttel. Selleks arvutatakse põhjendatud maksimaalsete vajaduste kogusumma ja valdkonna eelarve vahe. Taotleja põhjendatud maksimaalset vajadust vähendatakse protsendimääras, mille võrra ületab nimetatud vajaduste kogusumma valdkonna eelarvet nii, et taotlejatele eraldatav kogusumma oleks võrdne valdkondliku eelarvega.

  Toetuse otsus, maksmine ja aruandlus

  Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb kultuuriminister.

  Toetus makstakse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

  Kui taotluse rahuldamise otsus tehakse kõrvaltingimusega, makstakse toetus välja pärast kõrvaltingimuse saabumist või täitmist.

  Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta aruande taotluse rahuldamise otsuses märgitud tähtajal. Aruanne tuleb esitada e-keskkonna kaudu, mis peab sisaldama:

  • tegevusaruannet toetuse mõjust toetuse saaja tegevusele, sealhulgas läbi viidud ümberkorralduse lühikokkuvõtet, saavutatud tulemuste kirjeldust ja ümberkorralduse läbiviimise mõju toetuse saaja pikaajalisele elujõulisusele;
  • informatsiooni lõpliku 2021. aasta eelarve täitmise kohta, sealhulgas ümberkorralduse tegelike kulude kohta.

  Kontakt

  Merju Künnapuu

  finantsosakonna juhataja

  Viimati uuendatud 02.06.2021