Kriisiabi - era ja KOV kultuurikorraldajate teenuste ümberkorraldamine

Eraõiguslikele ja kohalike omavalitsuste hallatavatele kultuurikorraldajatele jagatakse toetust riigi 2021. aasta lisaeelarvest nende teenuse, toote, äriportsessi või –mudeli ümberkorraldamiseks. Toetuse eesmärk on taastada koroonaviirusest mõjutatud kultuurikorraldajate ja neile tugiteenuse pakkujate pikaajaline elujõulisus ning seeläbi tagada kultuuri kättesaadavus. Taotlusvooru maht on 4,15 miljonit eurot.

Taotlusvoor on avatud 21. maist kuni 7. juunini kella 23:59. 

NB! Taotlusvooru tutvustamiseks toimus 21.mail infotund, mida saab järele vaadata siit - 
https://www.youtube.com/watch?v=kAP4oapfH3E 

Riigi Teatajas jõustus 15.05.2021 kriisiabi määrus kultuurikorraldajatele, millega saab tutvuda siin: COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuurikorraldaja teenuse, toote, äriprotsessi või ärimudeli ümberkorraldamiseks.

Määrusega kehtestatakse koroonaviiruse puhangust tingitud erakorralise abi tingimused kultuurikorraldajatele teenuse, toote, äriprotsessi või -mudeli ümberkorraldamiseks, kelle tegevus on COVID-19 puhangust olnud oluliselt mõjutatud.

Toetatakse tegevusi, mille kaudu korraldatakse ümber kultuurikorraldaja tegevus, toode ja/või teenus selliselt, et see muutuks tõhusamaks ja konkurentsivõimelisemaks, sealhulgas mitmekesisemaks uute ja elujõulisemate tegevuste või valdkondade kaasamise, uute kliendi- ja või turusegmentide arendamise, füüsilise keskkonna ümberkorraldamise või kontaktivabade teenuste arendamise kaudu. Ümberkorraldus peab olema seotud vajadusega ennetada COVID-19 haiguse levikut ning ümberkorralduse tulemusena peab suurenema taotleja võimekus oma toodet või teenust pakkuda ka võimalike piirangute tingimustes.

Taotlemine

Taotlejaks võib olla kohaliku omavalitsuse üksus või Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, välja arvatud riigi asutatud sihtasutus. Kultuurikorraldaja on selle kriisiabi määruse mõistes:  

1) muuseum, kes vastab muuseumiseaduses § 2 lõikes 1 toodud mõistele;

2) etendusasutus, millel on avalikult kättesaadav repertuaari ülevaade ja mängukava, sealhulgas lavastused koos loomingulise meeskonna nimekirjaga, regulaarne etendustegevus ning loominguline ja tehniline meeskond, kes saab oma tegevuse eest tasu;

3) taotleja, kes korraldab põhitegevusena avalikke kontserte, millele on müüdud pileteid, ning taotleja, kes tegutseb põhitegevusena muusikakollektiivi või esitajana, muusikaagentuurina või -mänedžmendina; tema põhitegevusala äriregistri järgi ei ole muu hulgas üks järgmistest teenustest: majutus, reklaamiagentuur, üritusturundus;

4) taotleja, kes tegutseb avaliku kontserdipaigana, mille publiku mahutavus on kuni 2000 istekohta, kes teenindab siseruumides Tallinnas või Tartus vähemalt 20 avalikku ja müüdud piletiga kontserti aastas või

 • taotleja, kes tegutseb avaliku kontserdipaigana, mille publiku mahutavus on üle 2000 istekoha, kes teenindab siseruumides vähemalt 10 avalikku ja müüdud piletiga kontserti aastas;
   
 • Tallinnast ja Tartust väljaspool tegutsev taotleja teenindab siseruumides vähemalt 10 avalikku ja müüdud piletiga kontserti aastas või
   
 • taotleja sõltumata asukohast, kes alustas tegevust 2019. või 2020. aastal ning teenindas siseruumides vähemalt 10 avalikku ja müüdud piletiga kontserti. Avalik kontserdipaik pakub kontserdikorraldajale, muusikakollektiivile ja esindajale avalikuks kontserdiks vajalikke tugiteenuseid;

5) taotleja, kes tegutseb näituseasutuse või näitusepaigana, mis korraldab põhitegevusena regulaarse programmi alusel kunstinäitusi, millest on avalikkust teavitatud ning mis on olnud avalikkusele kättesaadav;

6) taotleja, kes korraldab vähemalt 2018. aastast regulaarseid arhitektuuri-, disaini-, etenduskunstide, filmi-, kunsti- või kirjandusfestivale, millest on avalikkust teavitatud ning mis on olnud avalikkusele kättesaadav ning mille välisosalejate ja/või väliskülastajate osakaal ühe festivali kohta on vähemalt 20%; 

7) kauplus, mis on spetsialiseerunud kunstitarvete, nootide või kunsti-, muusika- või teatrialase kirjanduse müügile, kelle toodete müük toimub füüsilisel pinnal ning kelle vastava valdkonna trükised või kunstitarbed moodustavad tema tootevalikust enamuse või

 • kauplus, kelle tootevalikust enamuse moodustab aime- või ilukirjandus ja kelle toodete müük toimub füüsilisel pinnal ning kelle 2019. aasta käive ei ületanud 700 000 eurot;
   
 • kauplus, kelle toodete müük toimub füüsilisel pinnal, kes on spetsialiseerunud materjalipõhise disaini tiražeeritud originaalteoste müügile ning kelle 2019. aasta käive ei ületanud 800 000 eurot;
   
 • kunstiteoseid vahendav kauplus või galerii, kelle toodete müük toimub füüsilisel pinnal ning kelle müüdavatest teostest moodustab enamuse Eesti Kunstnike Liitu kuuluvate autorite originaallooming;

8) taotleja, kes tiražeerib müügi eesmärgil materjalipõhise disaini originaalteoseid, mis on ettevõtte omanike hulka kuuluva autori enda intellektuaalse loomingu tulemus autoriõiguse seaduse tähenduses, kelle 2019. aasta käive ületas 18 000 eurot ning kes on tegutsenud taotluse esitamise hetkeks vähemalt kolm viimast aastat;

9) rahvamaja, kes korraldab avalikke rahvakultuurisündmusi või kes tegutseb rahvakultuurisündmuse korralduspaigana;

10) käsitöökeskus, kes kasutab traditsioonilisi käsitöötehnikaid ning kohalikke materjale ning omab õigust kasutada Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt välja antavat „Tunnustatud Eesti Käsitöö” märgist või omab õigust kasutada logo „Eesti käsitöö”;

11) raamatukogu, kes vastab rahvaraamatukogu seaduse §-s 2 ja §-s 3 lõike 1 toodud kirjeldusele ning asub omavalitsusüksuste kõige olulisemas tõmbekeskuses; 

12) filmitootja, kelle põhitegevusala äriregistris on filmide tootmine ning kes on vähemalt ühe täispika mängu-, dokumentaal- või animafilmi peatootja või on saanud ajavahemikul 1. jaanuar 2018 kuni 11. märts 2021 Eesti Filmi Instituudilt või Eesti Kultuurkapitalilt vähemalt ühele filmile arendus-, tootmis- või tootjale antud levitoetust või tema 2019. aasta müügitulu on vähemalt 1 miljonit eurot; 

13) kino, kes korraldab regulaarselt avalikke filmiseansse, millest teavitab avalikkust ning millele müüb pileteid, ning haldab rentniku või omanikuna filmide näitamiseks sobilikke siseruume, mis on varustatud DCP esitamist võimaldava digitaalse kino tehnoloogiaga; 

14) taotleja, kes tegutseb põhitegevusena tugiteenuste pakkujana etendusasutustele, kontserdikorraldajale, muusikakollektiivile, esitajale, filmitootjale ja/või kunstinäituste korraldajale, ning tema põhitegevusala äriregistri järgi ei ole muu hulgas üks järgmistest teenustest: majutus, reklaamiagentuur, üritusturundus; 

15) kirjastaja, kelle põhitegevus on raamatute kirjastamine ja kes andis välja 2020. aastal kuus või enam raamatut; 

16) loomemajanduse arenduskeskus, välja arvatud loomeliidud loovisikute ja loomeliitude seaduse mõistes, kes on ühes või mitmes kultuuri- või loomevaldkonnas üleriigiliselt või piirkondlikult tegutsev tugistruktuur, mille põhitegevuseks on valdkonnas tegutsevate ettevõtete ja organisatsioonide arengupotentsiaali toetamine, ettevõtlus- ja ekspordivõimekuse tugevdamine, innovatsiooni, koostöö ja rahvusvahelistumise soodustamine ning kultuuri- ja loomevaldkondade sidustamine teiste elu- ja majandusvaldkondadega. 

Taotluses esitatakse järgmised andmed:

 • üldandmed taotleja kohta;
 • taotleja kinnitus enda vastavusest määruse §-s 4 toodud nõuetele ning kirjeldus määruse § 4 lõike 3 punktis 1 toodud nõudele vastamisest;
 • teave, kui taotleja on taotlenud ja/või saanud toetust samal ajal mitmest COVID-19 toetusmeetmest;
 • ümberkorralduse vajaduse põhjendus, tegevuse kirjeldus (sealhulgas ajakava, eesmärk ja oodatavad tulemused), selle mõju taotleja sissetulekutele ja püsikuludele, kasusaajate arv, ülevaade meeskonnast ja koostööpartneritest, eelarve tegevuste lõikes, tegevuste üldmaksumus, taotletava toetuse summa;
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja volitus ei ole antud toetuse andja toetuste taotlemise e-keskkonna (edaspidi e-keskkond) kaudu.
 • Taotlemise elektrooniline keskkond

Kohustuslikud lisad alljärgnevate taotlejate puhul:

 • Arhitektuuri-, disaini-, etenduskunstide, filmi-, kunsti- või kirjandusfestivalide korraldaja, kes on määruse § 4 lõike 2 punktis 6 nimetatud kultuurikorraldaja, lisab taotlusele nimekirja korraldatud festivalidest viimasel kolmel aastal, sh iga festivali kohta sellel osalejate ja/või külastajate arv ning välisosalejate ja/või väliskülastajate arv.
 • Raamatukogu, kes on määruse § 4 lõike 2 punktis 11 nimetatud kultuurikorraldaja, lisab taotlusele kinnituse, et taotleja asub omavalitsusüksuse kõige olulisemas tõmbekeskuses, et omavalitsusüksuses loodav teenus ja/või toode puudub ja tagatakse loodava teenuse ja/või toote halduskulude katmine.
 • Tugiteenuse pakkuja, kes on määruse § 4 lõike 2 punktis 14 nimetatud kultuurikorraldaja, lisab taotlusele kasusaajate nimekirja, kellele taotleja tugiteenust osutab, ning vastava teenuse kirjelduse.

Kohustuslikud lisad alljärgnevate taotlejate puhul ainult siis, kui taotleja ei ole taotlenud toetust Kultuuriministeeriumi toetusmeetmest „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi filmivaldkonnale“ või „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuurikorraldajatele“:

 • Muuseumi valdkonna taotleja, kes ei ole liitunud muuseumide infosüsteemiga MuIS ja/või kes ei ole saanud viimase kolme aasta jooksul toetuse andjalt muuseumina tegevustoetust, lisab taotlusele vabas vormis ülevaate kultuuripärandialasest kogumis-, säilitus-, uurimis- ja vahendustegevusest hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel viimase aasta jooksul. 
 • Muusika valdkonna taotleja, kes on määruse § 4 lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud kultuurikorraldaja, lisab taotlusele vabas vormis ülevaate olulisematest tegevustest ja koostööpartneritest 2019. aastal. 
 • Kauplus, kes on määruse § 4 lõikes 2 punktis 7 nimetatud kultuurikorraldaja, lisab taotlusele informatsiooni kaupluse asukoha kohta ning väljavõtte kaubanimestikust või muust dokumendist, mis kinnitaks nõutud osakaalu kaubavalikus. 
 • Disaini valdkonna taotleja (disaini tiražeerija), kes on käesoleva määruse § 4 lõikes 2 punktis 8 nimetatud kultuurikorraldaja, lisab taotlusele informatsiooni ettevõtte omanike kohta, kui see ei kajastu äriregistris, ning vabas vormis ülevaate olulisematest tegevustest ja originaalteostest materjalipõhise disaini alal 2019. aastal. 
 • Filmitootja, kes on määruse § 4 lõike 2 punktis 12 nimetatud kultuurikorraldaja, lisab taotlusele kasumiaruande ja bilansi 31. detsembri 2020. a seisuga, kui majandusaasta aruande esitamiseks sätestatud tähtaeg ei ole saabunud. 

Toetuse suurus

Taotletava toetuse minimaalne summa on 1000 eurot ja maksimaalne summa on 200 000 eurot taotleja kohta. 

Toetuse maksmine ja selle tagasinõudmine

Toetus makstakse toetuse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist. 

Kui taotluse rahuldamise otsus tehakse kõrvaltingimusega, makstakse toetus välja pärast kõrvaltingimuste saabumist või täitmist. 

Otsuse toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise kohta teeb toetuse andja kaalutlusõiguse kohaselt järgmistel juhtudel, kui:

 •  ilmneb asjaolu, mille korral ei oleks taotlust rahuldatud;
 •  toetuse saaja on esitanud valeandmeid või andmeid varjanud;
 •  kõrvaltingimusega taotlemise rahuldamise otsuse korral kõrvaltingimus ei saabu või seda ei suudeta täita;
 • toetuse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel võimalik jätkata; 
 • toetuse saaja esitab avalduse toetuse kasutamisest loobumise kohta. 

Toetuse saajal tuleb saadud toetus taotluse rahuldamise otsuse osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamise otsuse kohaselt tagastada.

Hindamiskomisjoni liikmed:

 • Kultuuriministeeriumi finantsosakonna eelarvejuht;
 • Kultuuriministeeriumi finantsosakonna juhataja;
 • Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik;
 • Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna raamatukogunõunik;
 • Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna rahvakultuurinõunik;
 • Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna arhitektuuri- ja disaininõunik;
 • Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna audiovisuaalnõunik;
 • Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna kirjandusnõunik;
 • Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna kunstinõunik;
 • Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna muusikanõunik;
 • Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna osakonnajuhataja asetäitja;
 • Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna siseaudiitor;
 • Kultuuriministeeriumi strateegia- ja innovatsiooniosakonna IKT valdkonna juht;
 • Kultuuriministeeriumi strateegia- ja innovatsiooniosakonna loomemajandusnõunik;
 • Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna varahaldusnõunikud.

Kontakt

Marju Reismaa

muuseuminõunik

Viimati uuendatud 04.06.2021