Humanitaarteaduste TA programm

Kultuuriministeerium on 2021. aasta jooksul välja töötamas humanitaarteaduste, sh kultuuri- ja loomevaldkondade, teadus- ja arendustegevuse programmi.

Eesti keel ja kultuuriruum on Eesti ühiskonna arengu alused. Seda rõhutavad nii Eesti Vabariigi Põhiseaduse preambul kui „Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava 2021-2035“ fookusvaldkond „Elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum“ ning „Kultuuri arengukava 2021-2030“.

Programmi eesmärk on rakendada senisest enam Eesti humanitaarteaduste, sh kultuuri- ja loomevaldkondade, kompetentsi ühiskondlike probleemide lahendamisel. Programm aitab otsida ja leida vastuseid  paljudele küsimustele, alustades kõige üldisemast: „Millisena soovime näha Eesti ühiskonda tulevikus? Mida peab selleks tegema ja kuidas?“

Programmis on kavandamisel neli tegevussuunda:

  • rakendusuuringud;
  • loomeuurimus;
  • teadustöö tulemuste populariseerimine;
  • eksperimentaalarendus.

Programm keskendub erinevate valdkondade interdistsiplinaarsele koostööle: Eesti humanitaaria, kultuuri- ja loomevaldkonnad, ettevõtlus ja majandus, jne. Programm püüab ühendada humanitaarteaduseid ka nutika spetsialiseerumisega.

Programmi sihtrühma kuuluksid Eesti teadus- ja arendusasutuste teadlased ja doktorikraadiga üksikisikud; kultuuri- ja loomevaldkondade ja teiste valdkondade ettevõtted ja organisatsioonid; era- ja avaliku sektori spetsialistid, kes toetavad uurimistulemuste populariseerimist ja nende ellu rakendamise eksperimenteerimist, jne.

Programmi tulemusena soovime saavutada olukorra, kus Eesti humanitaaria, kultuuri ja loomevaldkondade võimekus mõista Eesti ühiskonna arengu väljakutseid on suurenenud ning lahenduste pakkumine strateegilise partnerina on kasvanud. Seeläbi on toetud ka meie keele ja kultuuriruumi areng.

Rahastamine

Programmi tegevuste rahastamiseks plaanime kasutada nii Euroopa Liidu 2021-2027 eelarveperioodi vahendeid kui siseriiklikke ressursse.

Ajakava

  • Mai 2021 – programmi lähtekohtade sõnastamine;
  • Juuni – september 2021 – kaasatakse erinevaid osapooli (ülikoolid, teadlased, asjaomased ministeeriumid ja riigiasutused, valdkondlikud esindusorganisatsioonid, erialaliidud, ettevõtted), et selgitada välja programmi nõudluse ja pakkumise täpsemad üksikasjad ning leppida kokku täpsemad sihid ja fookused;
  • November 2021 – programm on välja töötatud ja kinnitatud; 
  • 2022 I poolaasta – algab programmi rakendamine, toimub esimene taotlusvoor.

Kontakt

Aleksandr Aidarov

teadus- ja arendusnõunik

Viimati uuendatud 27.04.2021