Sa oled siin

Autoriõiguse seaduse muutmise seadus

18. august 1999 - 0:00

Eelnõu AUTORIÕIGUSE SEADUSE MUUTMISE SEADUS Vastu võetud Autoriõiguse seaduses (RT 1992, 49, 615; RT I 1999, 29, 398; 36, 469) tehakse järgmised muudatused ja täiendused: § 1. Paragrahvis 1: 1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "(1) Autoriõiguse seaduse eesmärk on tagada kultuuri järjepidev areng ja kultuurisaavutuste kaitse, autoriõigusel põhinevate tootmisharude ja rahvusvahelise kaubanduse areng ning luua autoritele, teose esitajatele, fonogrammi tootjatele, raadio- ja televisiooniorganisatsioonidele, filmi esmasalvestuse tootjale, andmebaasi tegijatele ning teistele käesolevas seaduses nimetatud isikutele soodsad tingimused teoste ja muude kultuurisaavutuste loomiseks ja kasutamiseks"; 2) lõiget 2 täiendatakse punktiga 3¹ järgmises sõnastuses: "3¹) andmebaasi tegija õigused, nende teostamise tingimused ja kaitse". 3) lõiget 2 täiendatakse punktiga 3² järgmises sõnastuses: "3²) filmi esmasalvestuse tootja ning teiste käesolevas seaduses nimetatud isikute autoriõigusega kaasnevad õigused"; 4) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "(3) Autoriõiguse seaduses on arvestatud järgmiste Euroopa Liidu direktiividega: Nõukogu direktiiv 91/250/EMÜ 14. maist 1991 (EÜT L 122 17.5.91); Nõukogu direktiiv 92/100/EMÜ 19. novembrist 1992 (EÜT L 346 27.11.92); Nõukogu direktiiv 93/83/EMÜ 27. septembrist 1993 (EÜT L 248 6.10.93); Nõukogu direktiiv 93/98/EMÜ 29. oktoobrist 1993 (EÜT L 290 24.11.93); Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 96/9/EÜ 11. märtsist 1996 (EÜT L 77 27.3.96). 5) paragrahvi täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: "(4) Autoriõiguse seadus tugineb Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooni (Pariisi 1971 a. redaktsiooni), Rahvusvahelise konventsiooni teoste esitajate, fonogrammi tootjate ja ringhäälinguorganisatsioonide kaitseks (Rooma 1961), Konventsiooni fonogrammi tootjate kaitseks nende fonogrammide ebaseadusliku kopeerimise vastu (Genf 1971) ja Üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu sätetele.". § 2. Paragrahvis 2: 1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Autoriõigusakti vastuolu korral Eesti Vabariigi välislepinguga, kohaldatakse välislepingu sätteid."; 2) paragrahvi täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: "(3) Käesoleva seaduse sätted ei kitsenda teiste intellektuaalse omandi valdkonnas vastuvõetud eriseaduste kohaldamist". § 3. Paragrahvis 3: 1) lõike 1 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "3) mida tuleb kaitsta vastavalt Eesti Vabariigi välislepingule."; 2) lõige 3 tunnistatakse kehtetuks. § 4. Paragrahvis 4: 1) lõikest 2 jäetakse välja sõnad "isiku" ja "loomingulise tegevuse" ja täiendatakse pärast esimest lauset järgmise lausega: "Teos on originaalne, kui see on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus"; 2) lõike 3 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "3) arvutiprogrammid, mida kaitstakse nagu kirjandusteoseid. Kaitse laieneb arvutiprogrammi mistahes väljendusvormile."; 3) lõike 3 punkti 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "9) audiovisuaalsed teosed (§ 33);"; 4) lõike 3 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks; 5) lõike 3 punkti 22 täiendatakse pärast esimest lauset uute lausetega järgmises sõnastuses: "Andmebaas käesoleva seaduse tähenduses on süstemaatiliselt või metoodiliselt korrastatud iseseisvate teoste, andmete või muu materjali kogu, mis on individuaalselt kättesaadav elektrooniliste või muude vahendite abil. Andmebaasi mõiste ei hõlma selle tegemiseks ega käivitamiseks vajaminevat arvutiprogrammi. Käesoleva seaduse alusel kaitstakse autoriõigusega andmebaasi, mis oma sisu valiku ja korralduse tõttu on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus ning ei kohaldata mingit muud kriteeriumi."; 6) lõiget 4 täiendatakse pärast sõna "peatükk" sõnadega "arvutiprogrammi loomise lähtematerjal"; 7) Paragrahvi täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses: "(6) Teose kaitstust autoriõigusega eeldatakse, välja arvatud juhul, kui käesolevast seadusest või muudest autoriõigusaktidest tulenevalt esineb seda välistav ilmne asjaolu. Tõendamiskohustus lasub teose autoriõigusega kaitstuse vaidlustajal." § 5. Paragrahvis 5: 1) punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: " 7) faktidele ja andmetele;"; 2) paragrahvi täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses: "ideedele ja põhimõtetele, millele rajanevad arvutiprogrammi elemendid, kaasa arvatud programmi kasutajaliidese aluseks olevad ideed ja põhimõtted". § 6. Paragrahvis 7 muudetakse lõige 2 ja sõnastatakse järgmiselt: "(2) Teose loomiseks loetakse teose mingis objektiivses, tajumist ja fikseerimist või reprodutseerimist võimaldavas, vormis väljendamise momenti". § 7. Paragrahvis 9: 1) lõige 11 tunnistatakse kehtetuks; 2) lõige 1² tunnistatakse kehtetuks; 3) lõiget 3 täiendatakse peale sõnu "ülekandmist kaabelvõrgu kaudu" sõnadega "kunstiteose eksponeerimist ja arhitektuuriteose ehitamist"; § 8. Paragrahvi 10 lõiget 3 täiendatakse peale sõna "televisiooni" sõnaga "satelliidi". § 9. Paragrahv 101 tunnistatakse kehtetuks. § 10. Seadust täiendatakse paragrahviga 102 järgmises sõnastuses: "§ 102. Teose üldsusele ülekandmine satelliidi kaudu. (1) Satelliidina käesoleva seaduse tähenduses käsitletakse mis tahes satelliiti, mis tegutseb sagedusaladel, mis on ette nähtud üldsuse poolt vastuvõetavate signaalide edastamiseks, samuti punktist-punkti toimuva suletud ühendusega satelliiti tingimusel, et signaalide individuaalse vastuvõtmise asjaolud on võrreldavad eespoolnimetatuga. (2) Üldsusele ülekandmine satelliidi kaudu käesoleva seaduse tähenduses on akt, milles avalikuks vastuvõtuks mõeldud programmekandvad signaalid sisestatakse raadio- või televisiooniorganisatsiooni kontrolli all ja vastutusel katkematusse sideahelasse, mis viib satelliidini ja alla maa suunas. (3) Satelliidi kaudu üldsusele ülekandmise akt leiab aset ainult selles riigis, kus programmikandvad signaalid sisestatakse raadio- ja televisiooniorganisatsiooni kontrolli all ja vastutusel katkematusse sideahelasse, mis viib satelliidini ja alla maa suunas. (4) Juhul kui programmikandvad signaalid on kodeeritud, siis on tegemist üldsusele ülekandmisega satelliidi kaudu tingimusel, et saate dekodeerimise vahendid tehakse üldsusele teatavaks raadio- või televisiooniorganisatsiooni poolt või tema nõusolekul.". § 11. Seadust täiendatakse paragrahviga 103 järgmises sõnastuses: "103 Taasülekandmine kaabellevi kaudu. Käesoleva seaduse tähenduses on taasülekandmine kaabellevi kaudu traatside või õhu, sealhulgas satelliidi, kaudu ülekantud ja üldsusele vastuvõtmiseks mõeldud tele- või raadioprogrammi samaaegne, muutumatu ja täielik taasülekandmine kaabel- või mikrolainesüsteemi vahendusel, mis on mõeldud vastuvõtmiseks üldsuse poolt.". § 12. Paragrahvis 11 lõikes 2 jäetakse välja sõnad "autori eluajal". § 13. Paragrahvis 13: 1) lõike 1 2. lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Sealhulgas kuulub autorile õigus lubada ja keelata:"; 2) lõike 1 punktis 1 asendatakse 2. lause uue lausega järgmises sõnastuses: "Reprodutseerimiseks loetakse ühe või mitme ajutise või alalise koopia tegemist teosest või teose osast mis tahes vormis või mis tahes viisil"; 3) lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "2) levitada oma teost või selle koopiaid (õigus teose levitamisele). Levitamiseks loetakse teose või selle koopia omandiõiguse üleandmist (müümist, kinkimist jne.) või üldsusele kasutada andmist mistahes viisil, sealhulgas rentimist ja laenutamist, välja arvatud arhitektuuriteose ja tarbekunstiteose rentimine ja laenutamine. Käesolevas punktis nimetatud õigus lõpeb ja teose koopiat võib edasi levitada autori nõusolekuta juhul, kui autor või õiguste valdaja on teose koopia müünud, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhud."; 4) lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks; 5) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "(2) Autorile kuulub ainuõigus lubada või keelata oma teose koopia rentimist ja laenutamist üldsusele ka juhul, kui õigus teose levitamisele on lõppenud (lg 1 p. 2), välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhud."; 6) paragrahvi täiendatakse lõigetega 3 - 6 järgmises sõnastuses: "(3) Rentimine käesoleva seaduse tähenduses on teose, selle koopia või käesolevas seaduses nimetatud muu resultaadi andmine ajutiseks kasutamiseks otsese või kaudse varalise või ärilise kasu saamise eesmärgil. (4) Laenutamine käesoleva seaduse tähenduses on teose, selle koopia või käesolevas seaduses nimetatud muu resultaadi andmine ajutiseks kasutamiseks üldsusele avatud asutuse kaudu otsese või kaudse varalise või ärilise kasu saamise eesmärgita. (5) Andmebaasi koopia esmane müük vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktile 2 lõpetab õiguse kontrollida selle andmebaasi koopia edasist müüki. (6) Autoril ei ole õigust keelata oma teose koopia laenutamist avalikest raamatukogudest, kuid autoril on õigus seaduses sätestatud korras saada õiglast tasu sellise laenutamise eest. Avalike raamatukogude nimekiri, millest laenutamisel tasu makstakse, tasu suurus, väljamaksmise tingimused ja kord kehtestatakse Vabariigi Valitsuse poolt." § 14. Seadust täiendatakse paragrahviga 131 järgmises sõnastuses: "§ 131. Autori varaliste õiguste teostamine (1) Autor teostab oma varalisi õigusi kas iseseisvalt või kollektiivse esindamise organisatsioonide (IX peatükk) kaudu. (2) Teose avalik esitamine võib toimuda ainult juhul, kui teose avalikku esitamist korraldav isik on saanud autorilt, tema õigusjärglaselt või autorit esindavalt kollektiivse esindamise organisatsioonilt eelnevalt loa (litsentsi) teose avalikuks esitamiseks. Kui teose avalikku esitamist korraldab üheaegselt mitu isikut, siis taotleb loa üks nendest, vastavalt isikute omavahelisele kokkuleppele. (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 ettenähtud kord kehtib ka juhul, kui teost kavatsetakse avalikult esitada tehnilise vahendi (plaadi-, kasseti või CD-mängija jms.) vahendusel üldsusele avatud kohas. (4) Teose ülekandmine raadio, televisiooni, kaabellevivõrgu, satelliidi või muude tehnikavahendite vahendusel võib toimuda ainult juhul, kui teost ülekandev isik on saanud autorilt, tema õigusjärglaselt või autorit esindavalt kollektiivse esindamise organisatsioonilt eelnevalt loa (litsentsi) teose ülekandmiseks. (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 ettenähtud kord kehtib ka juhul, kui käesoleva paragrahvi 4. lõikes nimetatud viisil ülekantud teost kavatsetakse edastada raadio, televisiooni või kaabellevivõrgu vahendusel üldsusele avatud kohas või sellisel viisil, et isikud saavad teoseid kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal. (6) Üldsusele avatud kohaks käesoleva paragrahvi lõigete 3 ja 5 tähenduses loetakse territoorium, ehitis või ruum, mis on avalik asi või mis on antud üldiseks kasutamiseks või kuhu sellise koha omanik või valdaja võimaldab sissepääsu individuaalselt (tänav, väljak, park, spordirajatis, lauluväljak, turg, puhkeala, teater, kino, klubi, diskoteek, teeindusettevõte, ühissõiduk, hotell, motell, sealhulgas hotelli- või motellituba jms.". § 15. Paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses: "(6) Kui autor on audiovisuaalse teose produtsendile või fonogrammi tootjale üle andnud (loovutanud) õiguse või andnud loa fonogrammi, audiovisuaalse teose originaali või koopiat rentida, või sellist üleandmist või loa andmist eeldatakse, siis jääb autorile õigus saada sellise rentimise eest õiglast tasu. Kokkulepe loobumise kohta õigusest saada õiglast tasu on kehtetu." § 16. Paragrahv 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Erandina käesoleva seaduse §-dest 13 - 15, kuid tingimusel, et see ei ole vastuolus teose tavapärase kasutamisega või ei kahjusta põhjendamatult autori seaduslikke huvisid, on lubatud teose kasutamine autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta ainult käesoleva seaduse §-des 18 - 25 otseselt ettenähtud juhtudel". § 17. Paragrahvis 18: 1) lõikest 1 jäetakse välja sõnad "(teaduslikuks uurimistööks, õppetööks jms.)"; 2) lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "3) elektroonilisi andmebaase;" § 18. Paragrahvis 19: 1) punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "2) õiguspäraselt avaldatud teose või selle osa kasutamine illustreeriva materjalina õppe- või teaduslikel eesmärkidel nende eesmärkidega motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke"; 2) punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "3) ajalehtedes, ajakirjades jm perioodilistes väljaannetes õiguspäraselt avaldatud artiklite ja avaldatud teostest katkendite reprograafiline reprodutseerimine eranditult õppe- ja teaduslikel eesmärkidel haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke;" 3) paragrahvi täiendatakse punktidega 4¹-42 järgmises sõnastuses: "41) ajalehtedes, ajakirjades jm. perioodilistes väljaannetes päevakajalisel majanduslikul, poliitilisel või religioossel teemal avaldatud artiklite reprodutseerimine ja levitamine ajakirjanduses, või samadel teemadel eetrisse antud raadio- ja televisioonisaadete ülekandmine üldsusele raadio, televisiooni või kaabellevi vahendusel, välja arvatud juhud, kui teose autor või autoriõiguse valdaja on sellise reprodutseerimise või ülekandmise õiguse sõnaselgelt endale jätnud; 42) päevasündmuste kajastamisel nende sündmuste käigus nähtud või kuuldud kirjandus- ja kunstiteoste osaline reprodutseerimine ja üldsusele edastamine fotograafia, kino, raadio ja televisiooni ning kaabellevivõrgu vahendusel, kuid sellises vormis ja ulatuses, mis vastab päevasündmuste kajastamise vajadustele;"; 4) punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "8) teose reprodutseerimine õigusemõistmise või haldustegevuse käigus või avaliku julgeoleku tagamise eesmärkidel, ulatuses, mis vastab õigusemõistmise või haldusfunktsioonide teostamise või avaliku julgeoleku tagamise eesmärkidele". § 19. Paragrahvis 20: 1) paragrahvi pealkirjast jäetakse välja sõna "vaba"; 2) lõikes 1 asendatakse sõna "püsikollektsioonis" sõnadega "kogus või kollektsioonis" ja sõnad "üksikute koopiatena" sõnadega "ühe koopiana"; 3) lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõnu "teose säilimise tagamiseks järgmise lausega: "Oht on tõenäoline, kui teos või selle koopia on raamatukogus, arhiivis või muuseumis ainueksemplarina ning selle laenutamise või eksponeerimise lõpetamine on vastuolus raamatukogu, arhiivi või muuseumi põhikirjaliste ülesannetega;"; 4) paragrahvi täiendatakse lõigetega 3 - 5 järgmises sõnastuses: "(3) Raamatukogul, arhiivil või muuseumil on õigus reprodutseerida oma kogusse või kollektsiooni kuuluvat teost või selle osa füüsilise isiku tellimuse alusel isiklikeks vajadusteks kasutamise eesmärgil (§ 18 lg 1). (4) Raamatukogul, arhiivil või muuseumil on õigus reprodutseerida oma kogusse või kollektsiooni kuuluvat teost või selle osa kohtu või riigiasutuse tellimuse alusel käesoleva seaduse §-s 19 p 8 ettenähtud eesmärkidel. (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 ettenähtud tegevus ei või toimuda ärilisel eesmärgil.". § 20. Seadust täiendatakse paragrahviga 21¹ järgmises sõnastuses: "§ 211. Üldsusele külastamiseks avatud kohtades asuvate teoste kujutiste vaba kasutamine. Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on lubatud üldsusele külastamiseks avatud kohtades alaliselt asuva arhitektuuriteose, kujutava kunsti teose, tarbekunstiteose ja fotograafiateose reprodutseerimine ükskõik millisel viisil peale mehhaanilise kontaktkopeerimise ja selle teose kujutise edastamine üldsusele, välja arvatud juhul, kui selline teos moodustab kujutise põhimotiivi ja seda kavatsetakse kasutada otsesel ärilisel eesmärgil. Juhul, kui käesolevas lõikes sätestatud teosel on nimetatud autori nimi, tuleb see lisada kujutise edastamisel üldsusele.". § 21. Paragrahvis 24: 1) lõiked 2 -3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "(2) Arvutiprogrammi õiguspärasel kasutajal on ilma programmi autori või tema õigusjärglase nõusolekuta ja täiendava autoritasu maksmiseta õigus teha programmist varukoopia, tingimusel, et see on vajalik arvutiprogrammi kasutamiseks, või kadunud, hävinud või kasutamiskõlbmatuks muutunud programmi taastamiseks. (3) Arvutiprogrammi õiguspärasel kasutajal on õigus ilma programmi autori nõusolekuta ja täiendava autoritasu maksmiseta jälgida, uurida või katsetada arvutiprogrammi toimimist eesmärgil selgitada välja programmelemendi aluseks olnud ideed ja põhimõtted juhul, kui ta teeb seda programmi laadimise, esitamise, käitamise, ülekandmise või talletamise käigus, mille tegemiseks ta on õigustatud."; 2) lõige 4 tunnistatakse kehtetuks; 3) paragrahvi täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses: "(5) Lepingu tingimus, mis piirab käesoleva paragrahvi lõigetes 2 või 3 nimetatud õiguste teostamist, on tühine". § 22. Paragrahvis 25: 1) lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "1) seda teeb programmi õiguspärane kasutaja või tema ülesandel mõni teine vastavat luba omav isik;"; 2) paragrahvi täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: "(3) Lepingutingimus, mis piirab käesolevas paragrahvis nimetatud õiguste teostamist, on tühine.". § 23. Seadust täiendatakse paragrahviga 251 järgmises sõnastuses: "§251. Andmebaasi vaba kasutamine. Andmebaasi või selle koopia õiguspärasel kasutajal on õigus ilma autori nõusolekuta ja täiendavat autoritasu maksmata teostada kõiki tegusid, mis on vajalikud juurdepääsuks andmebaasi sisule ja selle sisu tavapäraseks kasutamiseks. Kui nimetatud isik on õigustatud kasutama andmebaasi ainult osaliselt, kohaldatakse käesolevas lõikes sätestatut ainult andmebaasi või selle koopia vastava osa suhtes. Lepingutingimus, mis piirab nimetatud õiguse teostamist, on tühine.". § 24. Seadust täiendatakse paragrahviga 27¹ järgmises sõnastuses: "§ 27¹. Teose reprograafiline reprodutseerimine (1) Käesolevas paragrahvis sätestatud tingimustel on lubatud õiguspäraselt avaldatud teose fotokopeerimine või muul analoogilisel meetodil reprograafiline reprodutseerimine paberile või muule materjalile. (2) Autoril ja kirjastajal on õigus saada õiglast tasu teose reprograafilise reprodutseerimise eest (§ 13 lg p 1). Nimetatud tasu koosneb tasust paljundusseadmete pealt ja tasust koopiate tegemise eest, mis sõltub valmistatud koopiate arvust. (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tasu maksavad reprodutseerimiseks mõeldud seadmete tootjad ning importijad ning isikud, kes paljundavad käesoleva seadusega kaitstud kirjandus-, kunsti- ja teadusteoseid (seadmete operaatorid). (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 ettenähtud tasu arvestamise, kogumise ja jaotamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus. (5) Kultuuriminister määrab igal aastal kindlaks käesoleva paragrahvi 2. lõikes sätestatud tasu suuruse, olles selle eelnevalt kooskõlastanud reprodutseerimiseks mõeldud seadmete tootjaid, importijaid ja seadmete operaatoreid ning autoreid esindavate organisatsioonidega. Tasu suuruse kindlaksmääramisel arvestatakse muuhulgas seadme tehnilisi võimalusi, seadme kasutamise eesmärke ja viise, seadme asukohta ja paljundatud koopiate arvu. (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 ettenähtud tasu kogub kultuuriministri poolt määratud kollektiivse esindamise organisatsioon. Nimetatud organisatsioonil on õigus saada tolli- ja statistikaorganitelt, tootja- ja kaubandusorganisatsioonidelt ning seadmete operaatoritelt kõiki vajalikke andmeid tasu kogumiseks. Nimetatud andmed sisaldavad muuhulgas informatsiooni müüdud või imporditud seadmete arvu, nende tehniliste näitajate, hanke allikate ja valmistatud koopiate arvu kohta. (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 ettenähtud tasu ei võeta reprodutseerimiseks mõeldud seadmetelt, mis on eksporditud.". § 25. Paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: "(4) Riigile kuulub autoriõigus vaid käesoleva seadusega ettenähtud juhtudel.". § 26. Paragrahvis 32: 1) Paragrahvi pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Autoriõigus töökohustuste täitmise korras loodud teosele"; 2) lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu "Töölepingu alusel" sõnadega "või avalikus teenistuses"; 3) paragrahvi täiendatakse lõigetega 5-6 järgmises sõnastuses: "(5) Arvutiprogrammi autoril või andmebaasi autoril, kes loob programmi või andmebaasi oma tööülesannete täitmise käigus või järgides tööandjalt saadud juhiseid, tekib autoriõigus sellele programmile või andmebaasile, kuid tööandjale kuulub ainulitsents kõigi varaliste õiguste teostamiseks, kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti; (6) Varalised õigused avalikus teenistuses loodud teosele lähevad üle riigile, kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti. Neid õigusi teostab see riigiasutus, kelle ülesandel, tellimisel või juhendamisel teos loodi.". § 27. Pargrahvi 33 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "(2) Autoriõigus audiovisuaalsele teosele kuulub selle autorile või ühistele autoritele - rezhissöörile, stsenaariumi autorile, dialoogi autorile, muusikateose autorile, juhul kui see teos on loodud spetsiaalselt selle audiovisuaalse teose jaoks, operaatorile ja kunstnikule. Rezhissööri, stsenaariumi autori, dialoogi autori, operaatori ja kunstniku varalised õigused lähevad üle teose produtsendile, kui lepinguga ei ole kindlaks määratud teisiti. Produtsendile ei lähe üle audiovisuaalses teoses kasutatud muusikateose autori varalised õigused, sõltumata sellest, kas see teos on loodud spetsiaalselt selle audiovisuaalse teose jaoks või mitte." § 28. Paragrahvi 34 lõikes 1 asendatakse sõnad "materjali valikul ja süstematiseerimisel" sõnadega "materjali valikul või süstematiseerimisel". § 29. Paragrahvis 35 lõikes 2 asendatakse sõnad "VI peatükis" sõnadega "VII peatükis". § 30. Paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: "(4) Riigile pärimise teel üleläinud autoriõigust teostab Kultuuriministeerium.". § 31. Paragrahvis 38 tehakse järgmised muudatused: 1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "(1) Autoriõigus kehtib autori kogu eluaja jooksul ja 70 aastat pärast tema surma, olenemata kuupäevast, millal teos on õiguspäraselt avalikustatud, välja arvatud käesoleva seaduse §-des 39 - 42 ettenähtud juhud."; 2) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks; 3) paragrahvi täiendatakse lõikega 2' järgmises sõnastuses: " (2') Kui teose päritolumaaks Berni konventsiooni artikli 5 lõike 4 tähenduses on kolmas riik ja teose autor ei ole Eesti kodanik või Eesti Vabariigis alaliselt elav isik, siis kehtib autoriõigus tähtaja jooksul, mille näeb ette päritolumaa seadus, kuid mitte üle käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaja.". § 32. Paragrahvis 39, paragrahvis 40 ja paragrahvi 41 lõikes 2 asendatakse sõnad "50 aastat" sõnadega "70 aastat" vastavas käändes. § 33. Paragrahvis 41: 1) paragrahvi pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Autoriõiguse kehtivus kollektiivsele teosele, töökohustuste täitmise korras loodud teosele, audiovisuaalsele teosele ja jätkuväljaandele"; 2) lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "(1) Autoriõigus kollektiivsele teosele (§ 31) ja töökohustuste täitmise korras loodud teostele (§ 32) kehtib 70 aastat pärast selle teose õiguspärast avalikustamist."; 3) paragrahvi täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: "(11) Autoriõigus audiovisuaalsele teosele (§ 33) kehtib 70 aastat pärast viimase teisi autoreid üleelanud autori surma."; 4) lõiked 3 - 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "(3) Kui teos avaldatakse jätkuväljaandena (köidetena, osadena, annetena, jagudena jne.) ja autoriõiguse kehtivuse tähtaega arvestatakse teose õiguspärasest avalikustamisest, siis kehtib autoriõigus igale osale 70 aastat pärast selle osa õiguspärast avalikustamist. (4) Kollektiivsesse teosesse, töökohustuste täitmise korras loodud teosesse ja audiovisuaalsesse teosesse võetud iseseisvat tähendust omavate teoste suhtes, mis ei ole avalikustatud anonüümselt või pseudonüümi all, kehtib autoriõigus käesoleva seaduse § 38 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul.". § 34. Paragrahv 42 tunnistatakse kehtetuks. § 35. Paragrahvis 45 asendatakse sõnad "Eesti Vabariigi ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse seaduse" sõnadega "Muinsuskaitse seaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 1996, 86, 1538; 1997, 93, 1559)". § 36. Paragrahvis 47 lõikes 1 ja lõikes 2 jäetakse välja sõna "varaliste". § 37. Paragrahvi 57 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "(5) Kui autorileping on sõlmitud kirjandus- või kunstiteose kasutamiseks audiovisuaalse teose loomiseks, kuulub sellise teose kasutajale õigus audiovisuaalset teost üldsusele näidata kinos, televisioonis, kaabelvõrgu kaudu või muude tehniliste vahenditega, dubleerida see teos teise keelde, varustada subtiitritega ning seda teost reprodutseerida ja levitada, kui lepinguga ei ole ette nähtud teisiti. Autoril on õigus saada õiglast tasu teose rentimise eest (§ 14 lg 6). Käesoleva teose sätteid ei kohaldata muusikateoste suhtes." § 38. Paragrahvis 62: 1) lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "(1) Teose esitajal, fonogrammi tootjal, raadio- ja televisiooniorganisatsioonil, filmi esmasalvestuse tootjal, isikul, kes pärast autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemist esimesena õiguspäraselt avaldab või edastab üldsusele varem avaldamata teose ja isikul, kes annab välja autoriõigusega mittekaitstava teose kirjanduskriitilise või teadusliku väljaande, on käesolevas peatükis ettenähtud õigused tema loodud resultaadile (autoriõigusega kaasnevate õiguste objektile)."; 2) paragrahvi täiendatakse lõigetega 3 - 5 järgmises sõnastuses: "(3) Levitamine käesoleva peatüki tähenduses on autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti originaali või koopia üldsusele kättesaadavaks tegemine müümise või muul viisil omandiõiguse üleandmise teel. (4) Käesolevas peatükis ettenähtud õigus levitamisele lõpeb, ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti võib edasi levitada õiguste valdaja nõusolekuta ja tasu maksmiseta juhul, kui autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti esimene müük on toimunud õiguste valdaja poolt või tema nõusolekul. (5) Teose esitaja, fonogrammi tootja, raadio- ja televisiooniorganisatsioon, filmi esmasalvestuse tootja, isik, kes pärast autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemist esimesena õiguspäraselt avaldab või edastab üldsusele varem avaldamata teose ja isik, kes annab välja autoriõigusega mittekaitstava teose kirjanduskriitilise või teadusliku väljaande võib käesolevas peatükis sätestatud varalised õigused üle anda (loovutada) või anda loa (litsentsi) autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti kasutamiseks.". § 39. Paragrahvis 67: 1) lõikes 1 asendatakse sõnad "Teose esitajale kuulub ainuõigus ise kasutada ja lubada kasutada" sõnadega "Teose esitajal on ainuõigus ise kasutada, lubada kasutada ja keelata kasutada"; 2) lõike 2 punkti 2 täiendatakse peale sõnu "esituse raadios või televisioonis ülekandmine," sõnadega "kaasa arvatud satelliidi vahendusel"; 3) lõike 2 punki 3 täiendatakse peale sõnu "esituse salvestiselt" sõnaga "või"; 4) lõike 2 punkti 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "5) esituse salvestise otsene või kaudne, ajutine või alaline reprodutseerimine."; 5) lõiget 2 täiendatakse punktidega 6 - 7 järgmises sõnastuses: "6) salvestise levitamine üldsusele; 7) esituse salvestise rentimine ja laenutamine. Rentimise õigus läheb üle audiovisuaalse teose produtsendile (§ 33 lg 3) vastava individuaalse või kollektiivse lepingu sõlmimisel audiovisuaalse teose loomiseks, kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti. Teose esitajal säilib õigus saada õiglast tasu (§ 68 lg 4).". § 40. Paragrahvi 68 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: "(4) Kui teose esitaja on üle andnud (loovutanud) õiguse või andnud loa fonogrammi, audiovisuaalse teose originaali või koopiat rentida, või sellist üleandmist või loa andmist eeldatakse, jääb esitajale õigus saada sellise rentimise eest õiglast tasu. Kokkulepe loobumise kohta õigusest saada õiglast tasu on kehtetu.". § 41. Paragrahvis 70 muudetakse lõige 1 ja sõnastatakse see järgmiselt: "(1) Fonogrammi tootjal on ainuõigus lubada ja keelata: 1) fonogrammi otsene või kaudne, ajutine või alaline reprodutseerimine;"; 2) fonogrammi koopiate importimine; 3) fonogrammi levitamine üldsusele; 4) fonogrammi koopiate rentimine või laenutamine.". § 42. Paragrahvis 71 asendatakse sõnad "on fonogrammi tootja kohustatud oma kaubanduslikul eesmärgil tehtud salvestisele või selle ümbrisele kandma" sõnadega "on fonogrammi tootjal õigus oma ärilisel eesmärgil tehtud salvestisele või selle ümbrisele kanda". § 43. Paragrahvi 72 lõiked 1 - 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "(1) Kui kaubanduslikul eesmärgil avaldatud fonogrammi või selle reproduktsiooni (koopiat) kasutatakse raadios või televisioonis või muude tehniliste vahendite kaudu üldsusele ülekandmiseks, siis on teose esitajal ja fonogrammi tootjal õigus saada fonogrammi kasutajalt õiglast tasu iga sellise ülekandmise eest. Selline tasu makstakse välja ühe maksena fonogrammitootjale. (2) Fonogrammitootja maksab poole käesoleva paragrahvi lõikes 1 ettenähtud tasust fonogrammile salvestatud teoste esitajatele, kui teoste esitajate ja fonogrammitootja kokkuleppega ei ole ette nähtud teisiti.". § 44. Paragrahvis 73: 1) muudetakse lõige 1 ja sõnastatakse järgmiselt: "(1) Raadio- ja televisiooniorganisatsioonil on ainuõigus lubada ja keelata: 1) saate taasülekandmine; 2) saate salvestamine, olenemata sellest, kas nimetatud saade kantakse üle raadio või televisiooni vahendusel, kaasa a