Sa oled siin

Autoriõiguse Asjatundjate komisjon tutvustas 2000.tehtud edusamme autoriõiguste kaitse ja piraatlusevastase võitluse vallas

16. jaanuar 2001 - 0:00

Kultuuriminister Signe Kivi esitas Vabariigi Valitsuse tänasel istungil Autoriõiguse Asjatundjate Komisjoni ülevaate olukorrast autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kaitsest Eestis 2000. aastal. Minister rõhutas, et lõppenud aasta on andnud positiivseid tulemusi piraatluse vastases tegevuses ning tekitanud ühiskonnas aktiivset vastukaja. Komisjon leiab, et tänaseks on Eestis põhimõtteliselt olemas kogu seadusandlik baas edukaks autoriõiguste kaitse alaseks tegevuseks. Sellest tulenevalt oli 2000. aastal võimalik põhiosa energiast kulutada autoriõigusealastele koolitusprogrammidele ning alustada kogu temaatika tutvustamist laiemale üldsusele. 2000. aastal toimus hulgaliselt koolitusi nii autoriõiguse spetsialistidele, kui esitajatele, fonogrammitootjatele ja ringäälinguorganisatsioonidele, samuti politsei- ja tolliametnikele ja teistele seaduse täitmise eest hea seisvatele ametnikele. Välja anti autoriõigusealane teabeleht ning "piraatlusvoldik", mis oma selge ja lihtsa teemakäsitluse tõttu väga hästi vastu on võetud. Komisjon käsitles ka spetsiifilisemaid teemasid - näiteks autoriõigustest internetis, kohalike omavalitsuste kaasamine piraatlusevastasesse võitlusse, legaalsuskleebiste kasutuselevõtt, erinevate seonduvate tegevusalade litsenseerimine, kauplemis- ja teeninduslubade väljaandmise korra täpsustamine jne. Kultuuriministeeriumi ja Autoriõiguse Asjatundjate Komisjoni algatusel toimusid mitmed kohtumised, kus kõne all oli vajadus erinevate instantside koostööks piraatluse ohjeldamiseks. Tehtud töö on pälvinud ka peaminister Mart Laari toetuse ning aktiivse poolehoiu. 2000. a. II poolel jõustus viieparagrahviline "Autoriõiguse seaduse muutmise seadus", mille regulatsioon peaks veelgi tõhustama seaduste rakendamise alast tööd. Kogu eelpoolnimetatud tegevus, politsei töö, teema aktiivne kajastamine ajakirjanduses ja õigustevaldajate initsiatiivikus on olukorda kahtlemata parandanud. Komisjon leiab, et kindlasti ei tohi nüüd piraatlusevastane tegevus ühelgi tasandil soiku jääda, ei Kultuuriministeeriumis ega ka teiste asjaomaste ministeeriumide valitsemisalas olevates järelevalveinstitutsioonides. Kaubanduses toimuvad positiivsed muutused ju ainult sellisel juhul, kui intellektuaalse omandiga seonduv on jätkuvalt politsei huviorbiidis. Autoriõiguse komisjon jätkab oma koordineerivat-analüüsivat tööd ka käesoleval aastal. Järgmise ülevaate esitamise ajaks saab teha juba üldistusi 2000. aasta detsembrikuust alguse saanud edusammudest illegaalse kaubanduse tõkestamise osas - see tähendab, et on olemas konkreetsed andmed, mille põhjal võib otsustada, kas tegemist on vaid ühekordse akordürituse või jõulise pikemaajalise strateegiaga. Komisjon loodab, et piraatluse tõkestamine on tõusnud järelevalveinstitutsioonide huviorbiiti pikemaks ajaks ning erinevate asjaomaste institutsioonide koostöös on võimalik saavutada alalisi edusamme.