Sa oled siin

Toetused

 

Kultuuriministeerium toetab eesti kultuuri säilimist ning arendamist valdkondlike projekti- ja tegevustoetuste kaudu.

Käesoleval aastal on võimalik toetust taotleda meie valdkondades ligi 20 programmi kaudu. Toetused jagunevad tegevusvaldkondade järgi.

 

		

Rahvusvahelised kultuuri- ja spordisündmused

Toetuse andmise eesmärk on tuua Eestisse rahvusvahelisi kultuuri- ja spordisündmusi, mille raames välismaiste kaaskorraldajate, välismaiste toetajate toetuse arvelt tehtavatelt kuludelt, välisosalejate ning väliskülastajate poolt tehtud kulud tekitavad riigile täiendava maksutulu laekumist ning elavdavad Eesti majandust. Toetuse andmise tulemusena on riigile laekuv hinnanguline täiendav maksutulu vähemalt võrdne toetuse 1,2 kordse suurusega.

Tähelepanu! Taotlusvooru tingimused on uuenenud.

Taotlusi esitatakse jooksvalt. Taotlus tuleb esitada vähemalt 3 kuud enne sündmuse algust.

Juhul kui sündmus toimub taotluse esitamisele järgneval kalendriaastal, peab eelinfo toetuse taotlemise kohta koos prognoositava toetuse vajadusega esitama hiljemalt sündmuse toimumisele eelneva kalendriaasta 1. septembriks.

 

Rahvusvaheline koostöö

 

Eesti kultuur maailmas
Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa Eesti tutvustamisele, kultuuridiplomaatia edendamisele ja Eesti kultuuri rahvusvahelistumisele väljaspool Eestit läbi muusika, kirjanduse, etenduskunstide, filmikunsti, kujutava kunsti, muuseumide, rahvakultuuri, arhitektuuri, disaini ja väliseesti kogukondadega seotud kõrgetasemeliste kultuurisündmuste toetamise.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Euroopa Liidu "Loov Euroopa" kultuuri alaprogrammis osalevate Eesti projektide kaasrahastamine
Taotlusvooru eesmärgiks on eesti kultuuri rahvusvahelistumine ja jätkusuutlike väliskontaktide loomine Eesti kultuuriasutuste osalemise kaudu Euroopa Liidu programmi „Loov Euroopa“ kultuuri alaprogrammis.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Riikidevaheliste kultuurikoostöölepete täitmine
Riikidevaheliste lepete raames toimuvaid tegevusi toetatakse vastastikususe põhimõttel. Eestis toimuvate tegevuste puhul katab Eesti pool väliskülaliste vastuvõtuga seotud kulud (Eestisse sõidu kulud katab partnerriik) ning välisriigis toimuvate tegevuste puhul katab Eesti pool sõidukulud (vastuvõtukulud katab partnerriik). Kultuuriministeeriumi toetusi kombineeritakse teiste rahastamisallikatega Eestis.
Rahastamine sõltub igal konkreetsel juhul konkreetse riigiga sõlmitud lepingust.
 

Kunstid

 

Arhitektuur

 


		

		

		

		

Arhitektuuri ja disaini arendusprojektid
Toetuse andmise eesmärk on arendada ja populariseerida Eesti arhitektuurivaldkonda, sealhulgas mahulist arhitektuuri, planeerimist, sise- ja maastikuarhitektuuri ning urbanistikat, ja disainivaldkonda, sealhulgas tootedisaini, graafilist disaini ja teenusedisaini.

    Hetkel taotlusi esitada ei saa.

 

Etenduskunstid

 

Rahvusvahelised etenduskunstide festivalid 2019. aastal
Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa valdkonna rahvusvahelistumisele ja etenduskunstide arengule läbi Eestis toimuvate suure valdkondliku mõjuga etenduskunstide festivalide toetamise.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Etendusasutuste tegevustoetus
Riigieelarveline toetus on mõeldud nii riigi, kohaliku omavalitsuse kui ka eraõiguslikele etendusasutustele.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

 

Kirjandus

 

Eesti kirjanduse toetusprogramm
Taotlusvooru eesmärk on eesti sõnakunsti arenguks soodsate tingimuste loomine, kirjandusvaldkonna rahvusvahelistumise toetamine ja eesti kirjanduse populariseerimine.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

 

Muusika

 

Muusikafestivalid ja suursündmused
Toetuse eesmärk on tagada eesti rahvuskultuuriliselt ja professionaalse helikunsti seisukohast oluliste muusikafestivalide järjepidevus ja areng, suurendada eesti interpreetide ja heliloojate võimalusi oma loomingu tutvustamiseks, parandada elanikkonna võimalusi juurdepääsuks professionaalsetele muusikasündmustele, suurendada eesti muusikute kaasatust kontserdikorraldajate omaproduktsioonides ja edendada professionaalse kontserdikorralduse arengut kogu Eestis.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Muusikakollektiivid ja kontserdikorraldajad
Toetuse eesmärk on tagada eesti rahvuskultuuriliselt ja professionaalse helikunsti seisukohast oluliste muusikakollektiivide ja kontserdikorraldajate järjepidevus ning areng, suurendada eesti interpreetide ja heliloojate võimalusi oma loomingu tutvustamiseks ning parandada elanikkonna võimalusi juurdepääsuks professionaalsetele muusikasündmustele, suurendada eesti muusikute kaasatust kontserdikorraldajate omaproduktsioonides ja edendada professionaalse kontserdikorralduse arengut kogu Eestis.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Heliloomingu tellimine ja muusikaalased väljaanded
Toetuse eesmärk on väärtustada eesti heliloojaid ja heliloomingut, rikastada uue heliloomingu kaudu eesti muusikaelu ning talletada rahvuskultuuriliselt olulisi heliteoseid ja muusikaalaseid tekste ning tagada nende kättesaadavus, samuti muusikavaldkonnale oluliste teatmeteoste, kultuuriuurimuste, monograafiate jms ilmumine.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

 

Muusikakonkursid
Toetuse eesmärk on tagada Eesti rahvuskultuurile ning interpretatsiooni ja heliloomingu arenguks oluliste rahvuslike ja rahvusvaheliste muusikakonkursside ning noorte muusikute erialast taset tõstvate sündmuste Eestis toimumine.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

 

​Audiovisuaal

 

Väärtfilmikino
Toetuse andmise eesmärk on Eesti väärtfilmikinodes väärtfilmide leviku soodustamine ja väärtfilmikinode Eestis linastuva filmirepertuaari kunstiliselt kvaliteetsete filmide laienemise võimaldamine, et publiku filmivalikuvõimalused avarduksid ja rikastuksid.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Teisi audiovisuaalvaldkonna toetusi jagab Eesti Filmi Instituut

 

Kultuuriväärtused

 

Pärand

 

Muinsuskaitse, muuseumide ja raamatukogunduse valdkonnaüleste partnerorganisatsioonide tegevustoetus
Taotlusvooru eesmärk on toetada Eesti kultuuriväärtuste valdkonnas kultuuripoliitika elluviimist kaasates muinsuskaitse, muuseumide ja raamatukogude valdkonnaüleseid kolmanda sektori asutusi ehk partnerorganisatsioone. Kaasata neid kultuuripoliitika kujundamisse ja tegevuste elluviimisesse, arendada ja suurendada partnerorganisatsioonide vabatahtlike liikmete võrgustikku ja organisatsioonilist suutlikkust, tõsta traditsiooniliste ja innovaatiliste tegevuste kvaliteeti, suurendada organisatsioonide rahvusvahelist, valdkondadevahelist ja -ülest võimekust, edendada koostööd ning tõsta valdkonna töötajate professionaalsust.

Taotlusvoor avatakse 3. oktoobril 2019

Kultuuripärandi valdkonna arendamine
Toetuse eesmärk on muuseumi- ja muinsuskaitse valdkonna strateegiline arendamine, valdkondade koostöö ja populariseerimine ning rahvusvahelistumisele kaasaaitamine.

Toetusi jagab Muinsuskaitseamet.

Digitaalne kultuuripärand
Toetuse  eesmärgiks on innovatsiooni edendamine digitaalse kultuuripärandi kättesaadavaks tegemisel, valdkondadeülese koostöö aktiveerimine ning mäluasutuste spetsialistide professionaalsuse tõstmine.

    Hetkel taotlusi esitada ei saa.

 

Taluarhitektuuri toetamine
Toetuse eesmärk on aidata taluelamute korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja    maamaastiku omapära säilimisele. Taluelamu peab olema ajaloolisse talukompleksi kuulunud eluhoone ehk üksikelamu, mis on ehitatud enne 1940. aastat.

    Toetusi jagab Muinsuskaitseamet.

 

 

Muuseumid

 

Muuseumide tegevustoetused
Riigi osalusega sihtasutuste, aga ka kohaliku omavalitsuse muuseumide, avalik-õigusliku isiku muuseumide ja eramuuseumide tegevuse rahastamise alus on kultuuriministri määrus „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile muuseumide tegevustoetuseks eraldatud vahendite taotlemise ja määramise kord“.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

 

Raamatukogud

 

Raamatukogude arendamine
Toetuse eesmärk on raamatukogunduse valdkonna arendamine ja tutvustamine ning rahvusvahelistumisele kaasaaitamine, raamatukogudevahelise koostöö aktiveerimine, raamatukogutöötajate professionaalsuse tõstmine ja erialaste teadmiste omandamine rahvusvahelistel raamatukoguüritustel, erialaste rahvusvaheliste konverentside korraldamine.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

 

Rahvakultuur

 

Folkloorifestivalid
Toetust saab taotleda pärimuskultuuri festivalide või -ürituste korraldamiseks. Toetuse eesmärk on toetada eesti pärimuskultuuri kandjaid ning tutvustada erinevaid folklooriliike festivalidel ja üritustel.

Folkloorifestivalide toetusi jagab Rahvakultuuri Keskus.

Kultuuriruumide toetused
Kultuuriruumide toetamise üldeesmärk on väärtustada ja taaselustada kultuuriruumidele omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära.

Kihnu, Mulgimaa, Peipsiveere, saarte, Setomaa, Vana Võrumaa, Virumaa kultuuriruumide toetusi jagab Rahvakultuuri Keskus.

Laulu- ja tantsupeo osalejate tegevustoetused
Tegevustoetus on suunatud tegutsevatele kollektiividele nende pideva tegevuse (õppimise ja harjutamise) tegevuskindluse ja kvaliteedi suurendamise toetuseks. Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide (koorid, orkestrid, rahvatantsurühmad ja rahvamuusikaorkestrid) tegevuse ja sisemise aktiivsuse toetamine kvalifitseeritud juhendaja palkamisel püsiva organisatsiooni kaudu.

Tegevustoetuste programm ning toetuse taotlemistingimused kehtestatakse ning kuulutatakse välja hooajapõhiselt.
Toetusi jagab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA.

Rahvakultuuri maakondlikud toetused
Rahvakultuuri maakondlikke toetuste eesmärk on rahvakultuurile oluliste projektide ja tegevuste toetamine maakonna tasandil.

Rahvakultuuri maakondlikke toetusi jagab Rahvakultuuri Keskus.

Rahvakultuuri mentorprogramm
Rahvakultuuri mentorprogramm on loodud laulu- ja tantsupeo protsessi elujõulisuse tagamiseks läbi õpetajate õpetamise. Programm aitab kaasa õpetajate oskuste taseme tõstmisele, maakondlikud koolitusseminarid toimuvad valdkonna tippspetsialistide ehk mentorite juhendamisel. Mentorprogrammi tulemusena saavad koori- ja tantsujuhid asjatundlikku nõustamist, omandavad uusi oskusi ning teevad selle tulemusena professionaalsemat tööd. Seeläbi ühtlustub ja tõuseb kollektiivide tase, mis võimaldab pidudel kasutada keerukamat ja huvitavamat repertuaari.

Rahvatantsu ja -muusika mentorite programmi koordineerib Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts. Koori- ja puhkpillimuusika mentorite programmi koordineerib Eesti Kooriühing.

Teater maale
Toetuse eesmärk on parandada professionaalse teatrikunsti kättesaadavust Eesti maaregioonides.

Toetusi jagab Rahvakultuuri Keskus.

 

Kultuuriline mitmekesisus

 

Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine III ettepanekute voor
Ettepanekuid võivad esitada etendusasutused, mis vastavad etendusasutuse seaduses toodud mõistele ning omavad statsionaarset teatrisaali või kellel on vähemalt kuni 31. detsembrini 2010. a renditud etenduspaik ja muuseumid, kes vastavad muuseumiseaduses sõnastatud muuseumi definitsioonile.
   Hetkel taotlusi esitada ei saa.
Vähemusrahvuste kultuuriautonoomia taotlusvoor
Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusest tulenevate vähemusrahvuse kultuuriautonoomia eesmärkide täitmisele.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetus
Toetuse eesmärk on arendada Eestis elavate rahvusvähemuste, sh hõimurahvaste kultuuriseltside ja kunstikollektiivide kultuuri- ja haridusalast täienduskoolitust, aidata kaasa etniliste vähemuste keele ja kultuuri säilimisele ja tutvustamisele Eestis, toetada rahvusvähemuste kultuuriühingute ürituste korraldamist, traditsiooniliste festivalide järjepidevuse tagamist, toetada rahvuste vahelist koostööd ja ühise inforuumi teket.

Väliseesti kultuuriühingute toetus
Toetuse eesmärk on aidata kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele väliseesti kogukondades, toetada väliseestlaste osalust Eesti kultuuri suurüritustel ja koolitustel Eestis ning kontakte ja infovahetust ida ja lääne diasporaa esindajate ning Eesti vahel; toetada väliseesti kultuuriühingute ürituste korraldamist, väliseesti koori- ja tantsujuhtide täiendusõpet.

 

Sport

 

Liikumisharrastuse toetus
Toetuse eesmärk on aidata kaasa liikumisharrastust edendavate üleriigiliste tegevuste elluviimisele, kaasata nende tegemiste kaudu elanikkonda ulatuslikumalt korrapärasesse liikumisharrastusse ja tõsta Eestis korraldatavate liikumisharrastuse ürituste kvaliteeti.

2019. aastaks taotlusi esitada ei saa!

Rahvusvaheliste spordisündmuste läbiviimine Eestis
Toetuse eesmärk on toetada rahvusvaheliste võistluste korraldamist Eestis, et spordi kaudu aidata kaasa Eesti tutvustamisele maailmas, tagada  rahvusvaheliste võistluste  kõrgetasemeline läbiviimine ning tunnustada Eesti spordiorganisatsioonide suutlikkust tegutseda rahvusvahelises spordiliikumises.

Taotlusvoor avatakse 1. oktoobril 2019

Regionaalsete tervisespordikeskuste toetamine
Taotlusvooru eesmärk on toetada igas maakonnas kuni kahe regionaalse tervisespordikeskuse väljaarendamist, mis pakuvad inimestele mitmekülgseid võimalusi  tegeleda aastaringselt vabas õhus ja tasuta erinevate liikumisviisidega, kusjuures toetusperioodi lõpuks peavad toetatud tervisespordikeskustes olema rajatud kvaliteetsed valgustatud liikumisrajad ja loodud kunstlume tootmise võimekus.

     Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Treenerite tööjõukulude toetus
Toetuse eesmärk on parandada laste ja noorte sportimisvõimalusi kõikjal üle Eesti ning väärtustada treeneri ametit. Toetus aitab tagada treeneritele sotsiaalsed garantiid ning kindlustada kõrgema kvalifikatsiooniga treenerite järelkasvu tulevikus. Spordiklubid, spordikoolid ja spordialaliidud saavad toetust taotleda kultuuriministri 26.11.2014 määrusega nr 9 kindlaksmääratud reeglite kohaselt. 

 

Loomeliidud

 

Loomeliitude toetus
Loomeliitude toetust reguleerib loovisikute ja loomeliitude seadus. Loovisikute ja loomeliitude seaduse eesmärk on toetada kultuurilist loovust ja kaunite kunstide professionaalsel tasemel säilimist ja arenemist ning loomeliitude kaudu parandada loovisikute loometegevuseks vajalikke tingimusi ja luua selleks tagatisi.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

 
Viimati uuendatud: 19. september 2019