Rahastamine

Muuseumide tegevust rahastatakse nii otse riigieelarvest, kohalike omavalitsuste ja ülikoolide eelarvest kui ka Eesti Kultuurkapitali ja Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu. Kultuuripoliitika põhialuste järgi peab muuseumikogu omanik tagama muuseumi põhiülesannete täitmiseks vajaliku baasfinantseeringu. 

Otse riigieelarvest saavad toetust riigimuuseumid. Peale Kultuuriministeeriumi on riigimuuseumid ka Kaitseministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Põllumajandusministeeriumi ja Siseministeeriumi valitsemisalas.
 
Riigi osalusega sihtasutuste, aga ka kohaliku omavalitsuse muuseumide, avalik-õigusliku isiku muuseumide ja eramuuseumide tegevuse rahastamise alus on kultuuriministri määrus „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile muuseumide tegevustoetuseks eraldatud vahendite taotlemise ja määramise kord“. 
 
Kultuuriministeerium toetab projektipõhiselt muuseumivaldkonna populariseerimist (sh Muuseumiöö korraldust), muuseumidevahelise koostöö aktiveerimist ning muuseumitöötajate koolitusi – seda programmist „Muuseumide arendamine“. Sama programmi kaudu toetatakse ka tugiorganisatsioone, nagu MTÜ Eesti Muuseumiühing ja MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee. 
 
Programmi „Muuseumide reserv“ kaudu toetab riik eelkõige riigimuuseumide ja riigi asutatud sihtasutuste erakorralisi remonditöid.
 
Rahvusvaheliste projektide jaoks annab riik raha toetusprogrammist „Eesti kultuur maailmas“. Programm toetab projekte, mis soodustavad Eesti kultuuri rahvusvahelistumist ja kultuurieksporti, Eesti tutvustamist maailmas kultuuri kaudu ja võimaluste loomist Eesti loovisikutele. Samuti toetatakse kultuurikollektiivide ja loomeettevõtjate pääsu rahvusvahelisele areenile.
 
Projektitoetusi eraldavad ka Eesti Kultuurkapital ja Hasartmängumaksu Nõukogu. 

 

Viimati uuendatud: 27. juuni 2014