Kultuurikoostöö Euroopa Liidus

Võrreldes mitme teise valdkonnaga, nagu näiteks põllumajandus või kaubandus, ei ole kultuurivaldkonnas ühtset ELi poliitikat. Iga liikmesriik töötab välja oma kultuuripoliitika. ELi osa kultuurivaldkonnas on edendada rahvusvahelist koostööd ning toetada ja täiendada liikmesriikide tegevusi, kus asjakohane.

EL toetub kultuurivaldkonna tegevustes liidu toimimise lepingu artiklile 167. Ühelt poolt rõhutab see vajadust kaitsta rahvuslikku ja regionaalset mitmekesisust ja teiselt poolt hoida liidu ühist kultuuripärandit.

EL soodustab kultuurikoostööd mitmesuguste programmide kaudu. Alates 2014. aasta algusest on võimalik rahvusvaheliseks kultuurikoostööks toetusi taotleda ELi uuest kultuurivaldkonna toetusprogrammist „Loov Euroopa“, mis ühendab varem eraldi seisnud programmid „Kultuur,“ „MEDIA“ ja „MEDIA Mundus“. 

Peale koostööprojektide toetatakse uuest programmist Euroopa kultuuriauhindade väljaandmist, kultuuripealinnade ja kultuuripärandi märgise algatust ning koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide ja kolmandate riikidega.

Kultuurivaldkonna huvide tagamiseks on oluline teha koostööd teiste Euroopa Liidu poliitikavaldkondadega. Eriti olulised on seosed ettevõtluse, innovatsiooni, teadus- ja arendustegevuse, hariduse, regionaalse arengu ning turismivaldkonnaga.

Täpsemat informatsiooni ELi tegevuse kohta kultuurivallas ja asjakohaseid ELi õigusakte leiab aadressidelt:

 

Kultuur - artikkel 167

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 151)

 • Liit aitab kaasa liikmesriikide kultuuri õitsengule, ühtlasi respekteerides nende rahvuslikku ja regionaalset mitmekesisust ning samal ajal rõhutades ühist kultuuripärandit.
 • Liidu meetmetega püütakse ergutada liikmesriikide koostööd ning vajaduse korral toetada ja täiendada nende tegevust järgmistel aladel:
  • Euroopa rahvaste kultuuri- ja ajalooteadmiste parandamine ja levitamine;
  • üleeuroopalise tähtsusega kultuuripärandi säilitamine ja kaitsmine;
  • mitteäriline kultuurivahetus;
  • kunsti- ja kirjanduslooming, kaasa arvatud audiovisuaalne sektor.
 • Liit ja liikmesriigid edendavad kultuurivaldkonnas koostööd kolmandate riikide ja pädevate rahvusvaheliste organisatsioonidega, eriti Euroopa Nõukoguga.
 • Aluslepingute teiste sätete kohaselt tegutsedes võtab liit arvesse erinevaid kultuuriaspekte, eriti selleks, et respekteerida ja edendada oma kultuuride mitmekesisust.
 • Selleks et aidata kaasa siin artiklis märgitud eesmärkide saavutamisele,
  • võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt ja pärast konsulteerimist regioonide komiteega vastu stimuleerivaid meetmeid, välja arvatud igasugune liikmesriikide õigusnormide ühtlustamine;
  • võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal vastu soovitusi.

Vaata lisa: artikkel 167 täispikkuses.

 

Euroopa kultuuripealinnad

 

Igal aastal nimetatakse kaks linna Euroopa kultuuripealinnaks. Kultuuripealinna nimetus annab linnadele võimaluse oma kultuuri ja pärandit tutvustada, kultuurielu elavdada ja atraktiivsemaks muuta ning erinevate kultuuriasutustega koostööd arendada. Kultuuripealinnaks olemise aastal toimub selles linnas palju üritusi kultuuri eri valdkondades. Kogemused näitavad, et kultuuripealinna aastal on pikaajaline kasu linna kultuurilisele, sotsiaalsele ja majanduslikule arengule. 
 

 

Euroopa Liidu kultuuriauhinnad

 

Igal aastal annab EL välja mitmesuguseid kultuuriauhindu: kultuuripärandi auhind (Europa Nostra Award), nüüdisarhitektuuri auhind, popmuusika auhind (European Border Breakers Award) ja kirjanduspreemia. 

 

Euroopa kultuuripärandi märgis

 

Kultuuripärandi märgisega tõstetakse esile Euroopa ühist ajalugu sümboliseerivaid mälestisi. Märgise eesmärk on rõhutada objektide kaudu Euroopa ühiseid väärtusi. Peamine kriteerium on mälestise sümboolne euroopalik väärtus ja roll Euroopa ajaloos ja ülesehitamises. 
 
Rohkem infot Euroopa kultuuripärandi märgise kohta: http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/heritage-label_en.htm 
 
2013. aastal sai Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone esimesena Eestis Euroopa kultuuripärandi märgise.
Viimati uuendatud: 1. juuni 2016