Sa oled siin

Taotlusvoor "Digitaalne kultuuripärand"

Toetuse  eesmärgiks on innovatsiooni edendamine digitaalse kultuuripärandi kättesaadavaks tegemisel, valdkondadeülese koostöö aktiveerimine ning mäluasutuste spetsialistide professionaalsuse tõstmine.

Toetusprogrammi aluseks on ministri 18.07.2018 käskkiri nr 137.

Taotlusvoorust võivad projektitoetust taotleda:

 • Eesti äriregistrisse kantud eraõiguslikud juriidilised isikud;
 • füüsilisest isikust ettevõtjad;
 • avalik-õiguslikud juriidilised isikud;
 • riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused.

Taotlejatel ei tohi olla taotluse esitamise ajal:

 • maksuvõlgnevust (k.a makse) - riiklikku maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt;
 • majandusaastaaruande esitamise võlga;
 • täitmata kohustust ministeeriumi ees (aruande või muid võlgnevusi).

Toetuse taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

Taotlemine:

Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt projektitoetuse taotlusvormil esindusõigusliku isiku poolt Kultuuriministeeriumi toetuse taotlemise e-keskkonnas.

Taotluste esitamise tähtaeg on 31. august 2018. a.

Taotlusvoorust toetatakse:

 • digitaalse kultuuripärandiga seotud arendustegevusi ja valdkonna tutvustamist avalikkusele nii Eestis kui ka mujal;
 • koolitusi kultuuripärandi digimise, digitaalse kättesaadavuse ja säilitamise arendamiseks avalikes huvides;
 • kultuuripärandi digiteerimine 2018-2023“ tegevuskava (edaspidi digimise tegevuskava) rakendamisega ja selle projektide ettevalmistamisega seotud tegevusi; 
 • sõidutaotlusi rahvusvahelistele digi-innovatsiooni üritusele, kui taotleja esindab Eestit ja teeb ettekande ning sellel on otsene seos "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" või digimise tegevuskava rakendamisega;
 • kogude terviklikku või põhjendatud juhtudel osalist digimist ja avalikkusele kättesaadavaks tegemist; 
 • üleriigiliste digimise, digitaalse kättesaadavuse ja säilitamise teemaliste ürituste (seminar, mõttetalgud, konverents, häkaton jne) korraldamist Eestis, kui need on seotud digimise tegevuskava rakendamisega.

Taotlusvoorust jagatava toetuse alampiir taotleja kohta on 500 eurot ja ülempiir 10 000 eurot.

Taotlusvooru teisest voorust eraldatavate toetuste kogusumma on kuni 19 930 eurot.

Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille oma- ja kaasfinantseeringu (toetuse saaja ja kaasfinantseerijate rahaline või rahaliselt mõõdetav panus) osa moodustab projekti kogumaksumusest vähemalt 20%.

Taotlusvoorust ei toetata:

 • uute andmebaaside või infosüsteemide loomist;
 • näituseprojekte, sh virtuaalnäituste koostamist;
 • projekte, mis on ellu viidud enne taotlusvooru väljakuulutamist.

Taotluste hindamisel võetakse arvesse:

 • projekti vastavust taotlusvooru eesmärgile ja toetatavate tegevuste loetelule;
 • projekti valdkondlikku mõju, osasaajate arvu ja ulatust;
 • projekti kestlikkust, uuenduslikkust, ajakohasust ja läbimõeldust;
 • projekti läbiviijate professionaalsust, eelnevat kogemust ja haldusvõimekust;
 • eelarve realistlikkust ja kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarvest;
 • koostööpartnerite olemasolu ja panust projekti elluviimisel;
 • arendustegevuste puhul vajaduste põhjendatust hetkeolukorra analüüsi alusel;
 • konverentside, seminaride, koolituste ja ürituste puhul programmi kirjelduse  põhjalikkust, ajakava, projektist kasusaajate hulka ja regionaalset kaetust, kaasatud esinejate taset;
 • projekti teavitustegevuste ning tulemuste meediaplaani olemasolu ning läbimõeldust;
 • projekti ajakriitilisust;
 • eelistatud on digimise tegevuskava rakendamisega seotud ja uuenduslikke lahendusi väljapakkuvad projektid, mille eesmärgid on realistlikud ning taotlejal on sarnaste projektide elluviimisel varasemad kogemused.

Taotlusi hindab komisjon koosseisus:

Merilin Piipuu - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler, esimees
Linnar Viik - E-riigi Akadeemia asutaja, E-riigi Akadeemia targa riigi
valdkonnajuht
Kristel Veimann - Eesti Rahvusraamatukogu teenuste juht
Toivo Jullinen - Rahvusarhiivi riigiarhivaari asetäitja
Lauri Leht - Rahvusarhiivi digitaalarhiivi direktor
Mirjam Rääbis - Muinsuskaitseameti muuseumivaldkonna juht
Indrek Ibrus - Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi meediainnovatsiooni professor
Kristel Rillo - Haridus- ja Teadusministeeriumi e-teenuste osakonna asejuhataja
Mait Heidelberg - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side- ja riigi infosüsteemide asekantsleri nõunik
Margo Keerme - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna nõunik
Mati Kaalep - Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna audiovisuaalnõunik
Indrek Reimand - Kultuuriministeeriumi infotehnoloogiaosakonna juhataja
Marju Reismaa - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik
Ülle Talihärm - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna raamatukogunõunik
Kristiin Meos - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuse osakonna raamatukogude peaspetsialist
   

 

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

Abikõlblikkuse periood on 01.07.2018-31.12.2018.

Abikõlblikud kulud on:

kulud, mis otseselt toetavad digilahenduste väljatöötamist ja arendamist;
kulud, mis on vajalikud otseselt digimise tegevuskava projektide käivitamiseks (sh näiteks valdkondadeülene digimistegevuste halduse tarkvara soetamine), kui taotleja edasine vastava tegevuse haldus on jätkusuutlik;

digimisega seotud kulud, kui need on seotud juurdepääsupiiranguteta taaskasutuseks, sh innovaatilisel moel kättesaadavaks tegemisega Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Rahvusarhiivi, Eesti Rahvusringhäälingu digitaalarhiivist, kultuurimälestiste riiklikust registrist või infosüsteemist MuIS;

kulud, mis on vajalikud otseselt projekti taotluses kirjeldatud tegevuste elluviimiseks ning mis on põhjendatud, mõistlikud ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu kaasfinantseerija poolt eraldatud vahenditest hüvitatud;

tekkepõhised kulud, mis tehakse perioodil 01.07.2018-31.12.2018 ehk abikõlblikkuse perioodil, kassapõhised kulud peavad olema tehtud aruande esitamise tähtajaks;

autori- ja töötasud (sh teenus-, esinemis- ja litsentsitasud) ja muud võlaõiguslike lepingute alusel makstavad tasud ning nendega seotud maksude tasumine. Autoritelt töö või teenuse tellimise või autoritasu maksmise korral peab olema vastava autoriga sõlmitud kirjalik leping (lepingu võib sõlmida ka kolmas isik juhul, kui ta vahendab autorit); 

reisi-, toitlustus- ja majutuskulud esinejatele ning välisesinejatele- ja delegaatidele, kui nende elukoht on väljaspool Eestit või kes on kutsutud Eestisse projekti elluviimiseks koostöö eesmärgil. Lennupiletite puhul loetakse kulu abikõlblikuks, kui taotleja on võtnud reisiteenuste pakkujalt vähemalt kaks võrdlevat pakkumist ning kuludokumendina esitataval arvel nähtub reisi sihtkoht ja reisija nimi. Reisiteenuse pakkujaks antud punkti kontekstis peetakse ka internetist ostetud pileteid, tingimusel, et on võetud vähemalt üks täiendav pakkumine teiselt reisiteenuse pakkujalt;

toitlustuskulud ainult digimise tegevuskava rakendamisega seotud ürituste läbiviimiseks, kui vastav kulu ei ületa 20% projekti toetuse summast; 

käibemaks, juhul kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud.

Mitteabikõlblikud kulud on:

kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavad maksud, v.a reisi-, toitlustus- ja majutuskulud välisesinejatele ja –delegaatidele ning toitlustuskulud ainult digimise tegevuskava rakendamisega seotud ürituste läbiviimiseks, kui vastav kulu ei ületa 20%-i projekti toetuse summast;
käibemaks, juhul kui taotleja on käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud;
kingitused;
organisatsioonide liikmemaksud;
lähetuse päevarahad;
tehnika, arvutite jms soetamise kulud;
standardnumbri ja identifikaatori kulud;
muud tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.
 
 

Eraldatud toetused


Toetuseid eraldatakse komisjoni ettepanekul ministri käskkirja alusel. Kõik toetuse eraldamise käskkirjad on kättesaadavad Kultuuriministeeriumi dokumendiregistri kaudu.

Ministri käskkirja alusel sõlmitakse toetuse saajaga toetusleping, mille allkirjastavad kultuuriministeeriumi nimel kantsler ja toetuse saajat esindav allkirjaõiguslik isik. Mõlema poolt allkirjastatud lepingu alusel kantakse toetussumma toetuse saaja kontole.
 
Eraldatud toetused:
 
 

Ülle Talihärm
raamatukogunõunik

Telefon 628 2244
Ulle.Taliharm@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 2. detsember 2019