Sa oled siin

Rahvusvaheliste spordisündmuste läbiviimine Eestis

Taotlusvooru eesmärk on toetada rahvusvaheliste võistluste ja teiste spordisündmuste korraldamist Eestis, et spordi kaudu aidata kaasa Eesti tutvustamisele maailmas, tagada rahvusvaheliste võistluste ja teiste spordisündmuste kõrgetasemeline läbiviimine ning kaasa aidata Eesti spordi¬organisatsioonide tegutsemisele rahvusvahelises spordiliikumises.

Toetusprogrammi aluseks on ministri 18.10.2017 käskkiri nr 223.
 

Taotlusvoorust võivad toetust taotleda:

 • Eesti Olümpiakomitee liikmeks olev spordialaliit või spordiühendus, kes korraldab Eestis rahvusvahelisi võistlusi ja teisi spordisündmusi;
 • spordiorganisatsioon, kellele Eesti Olümpiakomitee liikmeks olev spordialaliit või spordiühendus on andnud üle rahvusvahelise võistluse või spordisündmuse korraldamise Eestis. Sel juhul tuleb taotlejal esitada Eesti Olümpiakomitee liikmeks oleva spordialaliidu või spordiühenduse kinnituskiri.
Taotlusvoorust ei toetata äriühinguid, füüsilisi isikuid, kohalikke omavalitsusi ja spordiorganisatsioone, kes peavad olema kantud Eesti spordi andmekogusse, aga ei ole esitanud oma andmed andmekogu põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras.
 
Taotlejal ei tohi taotluse esitamise ajal olla riikliku maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. Taotlejal ei tohi olla ka majandusaasta aruande esitamise võlga ega täitmata kohustust ministeeriumi ees. Taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust. 
 
Taotleja võib esitada taotlusvooru kuni kahe projekti toetuse taotluse.

Taotlemine

Taotlus esitada Kultuuriministeeriumile ministeeriumi projektitoetuse vormil digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).

Taotluste esitamise tähtaeg on 13. november 2017.

Komisjon

Tarvi Pürn - Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler, komisjoni esimees
Priit Ilver - Audentese Spordigümnaasiumi direktor
Kristi Kirsberg - Eesti Olümpiakomitee esindaja
Margus Klaan - Kultuuriministeeriumi spordiosakonna nõunik
Kalev Kütt - Saaremaa Spordiliidu juhatuse esimees
Allar Levandi - AS-i Spordiennustus juhatuse esimees
Veiko Ulp - Eesti spordiregistri esindaja

Taotlusvoorust jagatavate toetuste kogusumma on suurusjärgus 550 000 eurot (taotlusvooru täpne maht kinnitatakse Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2018. a eelarve käskkirjaga).

 

Tingimused

 

Taotlusvoorust võib toetust taotleda Eestis 2018. aastal toimuvate järgmiste rahvusvaheliste spordisündmuste korraldamiseks:

 • täiskasvanute ja juuniorite Euroopa meistrivõistlused;
 • täiskasvanute maailmameistrivõistluste, maailmakarika, Euroopa meistrivõistluste etapid või nendega samaväärsed võistlused;
 • Eesti jaoks olulised vähemalt kolm järjestikkust päeva kestvad kõrgetasemelised rahvusvahelised võistlused;
 • rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide aastakongressid ja –koosolekud.

Taotlusvoorust võib toetust taotleda Eestis 2019. aasta I kvartalis toimuvate järgmiste rahvusvaheliste võistluste korraldamiseks:

 • täiskasvanute maailmameistrivõistlused;
 • täiskasvanute Euroopa meistrivõistlused;
 • täiskasvanute maailmameistrivõistluste ja maailmakarika etapid.

Taotlusvoorust ei toetata:

 • Taotlusvoorust ei toetata rahvuskoondiste tiitlivõistluste finaalturniiri kvalifikatsiooniturniiri üksikute kodumängude, rahvusvaheliste sõprusturniiride, -kohtumiste ega käskkirja  punktides 9 ja 10 nimetamata võistluste korraldamist. Samuti ei toetata rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide juhatuste ega nõukogu koosolekute korraldamist.

 

Taotluste hindamisel võetakse arvesse: 

 

 • projekti vastavust taotlusvooru eesmärgile;
 • sündmuse ja spordiala populaarsust Eestis ning maailmas;
 • sündmuse korraldaja professionaalsust,  haldusvõimekust ja eelnevat kogemust sündmuse läbiviimiseks;
 • koostööpartnerite, omafinantseeringu ja kaasfinantseerijate (s.h muude avaliku sektori toetuste) olemasolu ning nende rahalist panust sündmuse läbiviimiseks. Koostööpartnerite ja kaasfinantseerijate toetus ning omafinantseeringu osa kokku peab moodustama vähemalt 50% sündmuse eelarvest;
 • kohaliku omavalitsuse üksuse huvi ja rahalist toetust sündmuse läbiviimiseks;
 • sündmuse rahvusvahelist ja  üleriigilist tähtsust ning eeldatavat valdkondlikku ja sotsiaalmajanduslikku mõju;
 • sündmuse toimumiskohta ja toimumisaega;
 • sündmusel osalejate ja Eestisse saabuvate väliskülaliste arvu;
 • projekti eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ning omaosaluse määra kogu eelarvest. 

Kui taotlejale eraldatakse toetust vähemalt 30 000 eurot peab taotleja esitama Kultuuriministeeriumile nelja kuu jooksul pärast sündmuse toimumist sündmuse sotsiaalmajandusliku mõju analüüsi. Nimetatud analüüsi kulu võib taotleja planeerida sündmuse eelarvesse.

Eesti jaoks olulise, vähemalt kolm järjestikkust päeva kestvate kõrgetasemeliste rahvusvaheliste võistluste (käskkirja punkt 9.4) läbiviimiseks antav toetus loetakse vähese tähtsusega riigiabiks Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1407/2013 tähenduses. Vähese tähtsusega  abina antav toetus ei tohi kogusummana jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul ületada 200 000 eurot.

 

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

01.11.2017 kuni 31.03.2019

Abikõlblikud kulud on:

Kulud, mis on põhjendatud, mõistlikud ning vajalikud otseselt projekti ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu kaasfinantseerija poolt eraldatud vahenditest hüvitatud;
tekkepõhised kulud, mis tehakse punktis 14 nimetatud taotlusvooru abikõlblikkuse perioodil, kassapõhised kulud peavad olema tehtud aruande esitamise tähtajaks. Enne taotluse esitamist tehtud kulusid ei loeta abikõlblikeks va otseselt põhjendatud juhtudel ning vastav info peab olema kajastatud taotluse eelarves;
sportimispaikade, ruumide ja spordiinventari üürikulud;
transpordikulud;
projekti läbiviimiseks vajaliku spordiinventari soetamise kulud;
 projekti korraldamisega otseselt seotud personali tööjõukulud (töötasud koos maksudega);
reklaamikulud;
võistlejate ning võistluse korraldamisega otseselt seotud personali toitlustuskulud;
meediaülekannetega seotud kulud;
rahvusvaheliste ekspertide, vaatlejate ja delegaatidega seotud kulud;
rahvusvahelise spordiorganisatsiooni nõuetest tulenev auhinnaraha;
võistluse korraldamisõiguse saamiseks makstud tasu rahvusvahelisele spordiorganisatsioonile;
võistlusega otseselt seotud trükiste ja teavikute koostamise, toimetamise ja trükkimisega seotud kulud;
käibemaksukulu  juhul kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane, proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud.

Mitteabikõlblikud kulud on:

taotluse esitanud organisatsiooni tegevuskulud (kontoriruumide rendi-, kommunaal-, side-, transpordi- ja tööjõukulud v.a p. 15.6. nimetatud tööjõukulud);
investeeringud spordirajatistesse;
spordirajatiste ülalpidamise kulud;
kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavad maksud;
käibemaksukulu juhul, kui toetuse taotleja on käibemaksukohustuslane, proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud;
 
muud tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.
 

Eraldatud toetused

 

Toetuseid eraldatakse komisjoni ettepanekul ministri käskkirja alusel. Kõik toetuse eraldamise käskkirjad on kättesaadavad Kultuuriministeeriumi dokumendiregistri kaudu.
 
Ministri käskkirja alusel sõlmitakse toetuse saajaga toetusleping, mille allkirjastavad kultuuriministeeriumi nimel kantsler ja toetuse saajat esindav allkirjaõiguslik isik. Mõlema poolt allkirjastatud lepingu alusel kantakse toetussumma toetuse saaja kontole.
 
Eraldatud toetused:
Viimati uuendatud: 23. aprill 2018