Sa oled siin

Rahvusvahelised etenduskunstide festivalid 2020. aastal

Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa valdkonna rahvusvahelistumisele ja etenduskunstide arengule läbi Eestis toimuvate suure valdkondliku mõjuga etenduskunstide festivalide toetamise.

Toetuse aluseks on ministri 15.10.2019 käskkiri nr 170.
 

Toetust võivad taotleda:

 • sihtasutused ja kohaliku omavalitsuse asutused;
 • avalik-õiguslikud juriidilised isikud;
 • Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud.

Taotlejal ei tohi taotlemise hetkel olla:

 • maksuvõlgnevust (k.a makse) - riiklikku maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt;
 • majandusaastaaruande esitamise võlga;
 • täitmata kohustust ministeeriumi ees (aruande või muid võlgnevusi).

Toetuse taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

Toetust ei saa taotleda isikud ja asutused, kellele Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu eelneva otsuse alusel, millega toetus on tunnistatud ebaseaduslikuks või väärkasutatuks või ühisturuga kokkusobimatuks, on esitatud seni täitmata korraldus toetuse tagasimaksmiseks.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt projektitoetuse vormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Taotluste esitamise tähtaeg oli 4. november 2019. 

Taotlusvoorust toetatakse festivale, mis toimuvad 2020. aastal.

Komisjon

Hillar Sein - Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler, komisjoni esimees
Katre Väli - Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna teatrinõunik
Monika Larini - valdkonna ekspert
Madli Pesti - teatrikriitik ja -õppejõud
 
Taotlusvooru eraldatavate toetuste eeldatav kogusumma on kuni 230 000 eurot (taotlusvooru lõplik maht täpsustub peale Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2020. aasta eelarve kinnitamist. Taotlusvoorust toetatakse 2 kuni 3 festivali.
 
Taotluste läbivaatamisel hindab komisjon, kas projekti elluviimiseks antav toetus loetakse vähese tähtsusega abiks Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 (edaspidi VTA määrus) artikli 3 mõistes või mitte. Juhul, kui toetus on käsitletav vähese tähtsusega abina, järgitakse toetuse andmisel VTA määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.
 

 

Taotlusvoorust toetatakse projektitoetusena:
 

Taotlusvoorust toetatakse projektitoetusena Eestis toimuvate rahvusvaheliste etenduskunstide festivalide läbiviimist:

 • millel on toimumise järjepidevus (ei toetata esmakordselt toimuvaid festivale või uusi algatusi);
 • millel on erinevatest riikidest pärit välisesinejate poolt esitatud lavastuste osakaal festivali programmist vähemalt 60%;
 • mis toimub kahe aasta tagant;
 • mille eelmise festivali kogueelarve ja toetust taotletava festivali kogueelarve ületavad eraldi 100 000 eurot.

Kõik ühe taotleja poolt kavandatud tegevused tuleb esitada ühes taotluses. Kui taotleja taotleb toetust rohkem kui ühele tegevusele, tuleb taotluse kulude-tulude eelarve esitada iga tegevuse kohta detailselt finantseerijate ja kululiikide lõikes.

Taotluste hindamisel hinnatakse festivali:

 • vastavust esitatud tingimustele;
 • etenduskunstide alast tähtsust, ulatust ja valdkondlikku mõju;
 • välismaalt kutsutud esinejate taset;
 • ajalist kestust;
 • programmi uuenduslikkust ja festivali kunstilise juhi visiooni;
 • eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust;
 • eelmiste aastate piletiga külastajate hulka ning eeldatavat publikuhuvi;
 • kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarvest;
 • läbiviijate professionaalsust, eelnevat kogemust ja haldusvõimekust;
 • koostööpartnerite olemasolu ja (rahalist) panust projekti elluviimisel.

 

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud 

Toetuse abikõlblikkuse periood on 01.01.2020 – 31.12.2020 

Abikõlblikud kulud on:

kulud, mis on vajalikud otseselt festivali elluviimiseks ning mis on põhjendatud, mõistlikud ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu kaasfinantseerija poolt eraldatud vahenditest hüvitatud; 
tekkepõhised kulud, mis tehakse projekti abikõlblikkuse perioodil 01.01.2020-31.12.2020. Kassapõhised kulud peavad olema tehtud aruande esitamise tähtajaks;
autori- ja töötasud (sh teenus-, esinemis- ja litsentsitasud) ja muud võlaõiguslike lepingute alusel makstavad tasud ning nendega seotud maksude tasumine. Autoritelt töö või teenuse tellimise või autoritasu maksmise korral peab olema vastava autoriga sõlmitud kirjalik leping (lepingu võib sõlmida ka kolmas isik juhul kui ta vahendab autorit);
reklaamikulud ja tegevustega otseselt seotud trükiste koostamise, toimetamise ning trükkimisega seotud kulud;
reisi-, toitlustus- ja majutuskulud esinejatele ning välisesinejatele- ja delegaatidele, kui nende elukoht on väljaspool Eestit/kes on kutsutud Eestisse koostöö eesmärgil projekti elluviimiseks. Lennupiletite puhul loetakse kulu abikõlblikuks kui taotleja on võtnud vähemalt kaks võrdlevat pakkumist reisiteenuste pakkujalt ning kuludokumendina esitataval arvel nähtub reisi sihtkoht ja reisija nimi. Reisiteenuse pakkujaks antud punkti kontekstis peetakse ka internetist ostetud pileteid, tingimusel, et on võetud vähemalt üks täiendav pakkumine teiselt reisiteenuse pakkujalt;
ruumide, heli- ja valgustehnika rendi ja üüriga seotud kulud;
käibemaks juhul, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud. 

Mitteabikõlblikud kulud on:

tehnika ja töövahendite soetamise kulud, v.a juhul kui rendikulu on tõestatult suurem kui soetamise kulu;
kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavaid makse;
käibemaks juhul, kui taotleja on käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud;
muud tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.

 

 

Eraldatud toetused

 

Katre Väli
teatrinõunik

Telefon 628 2212
Katre.Vali@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 6. jaanuar 2020