Sa oled siin

Raamatukogude arendamine

Toetuse eesmärk on rahvaraamatukogude arendamine, raamatukogunduse valdkonna tutvustamine ja rahvusvahelistumisele kaasaaitamine, rahvaraamatukogude- ja raamatukogudevahelise koostöö aktiveerimine, rahvaraamatukogutöötajate professionaalsuse tõstmine ja erialaste teadmiste omandamine rahvusvahelistel raamatukoguüritustel ning erialaste rahvusvaheliste konverentside korraldamine.

Projektitoetuste jaotamise aluseks on ministri 09.01.2015 määrus nr 1 Rahvaraamatukogude riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord

 

Toetust võivad taotleda :

 • Mittetulundusühingud, mille põhikirjaline tegevus on raamatukoguhoidjate kutsehariduse edendamine, raamatukogunduse arendamine ühistegevuse kaudu ja kellel on vähemalt 2aastane praktiline kogemus nimetatud valdkonnas.
 • Raamatukogunduse ja infoteaduse eriala õppeasutused.
 • Maakondade ja linnade keskraamatukogud.
 • Eesti Rahvusraamatukogu.
 • Valdkonna eest vastutava ministri poolt nimetatud teadusraamatukogud.
 • Eesti Hoiuraamatukogu.
 • Eesti Lastekirjanduse Keskus.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt projektitoetuse vormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Taotlusi võetakse vastu igal aastal ajavahemikul 1. veebruar - 25. veebruar ja 2. mai - 20. mai.

Komisjon

Merilin Piipuu - komisjoni esimees, Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler
Ülle Talihärm - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna raamatukogunõunik
Asta Trummel - Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna kirjandusnõunik
 

Tingimused

 

Programmist toetatakse:

 • Rahvaraamatukogutöötajate koolitusi, koolitusprojekte ja erialaseid õppereise, kus osalevad rohkem kui ühe rahvaraamatukogu töötajad.
 • Rahvaraamatukogude ühiste koolituste, ürituste ja suvekursuste korraldamist.
 • Rahvaraamatukogu arendustegevust ja raamatukogunduse valdkonna tutvustamist.
 • Koolitusi ja koostööprojekte infokirjaoskuse arendamiseks.
 • Sõidutaotlusi rahvusvahelisele raamatukoguüritusele, kui taotleja esindab Eestit ja teeb ettekande.
 • Üleriigiliste rahvaraamatukoguürituste korraldamist ja rahvusvahelistel raamatukoguüritustel osalemist  Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu poolt

Programmist ei toetata:

 • Kitsale sihtrühmale suunatud ühe raamatukogu ürituste korraldamist.
 • Uute andmebaaside või infosüsteemide loomist.
 • Näituseprojekte.
 • Projekte, mis kestavad kauem kui taotlemise aasta 31. detsember.
 • Trükiste (raamatud, kalendrid jm) väljaandmist.

Toetuse määramisel võetakse arvesse:

 • Projekti vastavust programmi eesmärgile.
 • Projekti valdkondlikku mõju, osasaajate arvu ja ulatust (regionaalne, üleriigiline, rahvusvaheline).
 • Projekti kestlikkust, ajakohasust ja läbimõeldust.
 • Projekti läbiviijate professionaalsust, eelnevat kogemust ja haldusvõimekust.
 • Eelarve realistlikkust ja kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarvest.
 • Koostööpartnerite olemasolu ja panust projekti elluviimisel.
 • Arendustegevuste puhul vajaduste põhjendatust hetkeolukorra analüüsi alusel.
 • Konverentside, seminaride, koolituste ja ürituste puhul programmi kirjelduse  põhjalikkust, ajakava, projektist kasusaajate hulka ja regionaalset kaetust, kaasatud esinejate taset.

Mittesihtotstarbelised kulud:

 • Toitlustuskulud.
 • Kingitused, v.a lugemisprojektides raamatud.
 • Organisatsioonide liikmemaks, välja arvatud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu liikmemaks rahvusvahelistes organisatsioonides Rahvusvaheline Raamatukoguühingute ja -asutuste Liit (IFLA) ja Euroopa Raamatukogu-, Info- ja Dokumentatsiooniühenduste Büroo (EBLIDA).
 • Päevarahad.
 • Muud tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.
 

Eraldatud toetused

 

Toetuseid eraldatakse komisjoni ettepanekul ministri käskkirja alusel. Kõik toetuse eraldamise käskkirjad on kättesaadavad Kultuuriministeeriumi dokumendiregistri kaudu.
 
Ministri käskkirja alusel sõlmitakse toetuse saajaga toetusleping, mille allkirjastavad kultuuriministeeriumi nimel kantsler ja toetuse saajat esindav allkirjaõiguslik isik. Mõlema poolt allkirjastatud lepingu alusel kantakse toetussumma toetuse saaja kontole.
 

 

Viimati uuendatud: 31. jaanuar 2020