Sa oled siin

Muinsuskaitse, muuseumide ja raamatukogunduse valdkonnaüleste partnerorganisatsioonide tegevustoetus

Taotlusvooru eesmärk on toetada Eesti kultuuriväärtuste valdkonnas kultuuripoliitika elluviimist kaasates muinsuskaitse, muuseumide ja raamatukogude valdkonnaüleseid kolmanda sektori asutusi ehk partnerorganisatsioone. Kaasata neid kultuuripoliitika kujundamisse ja tegevuste elluviimisesse, arendada ja suurendada partnerorganisatsioonide vabatahtlike liikmete võrgustikku ja organisatsioonilist suutlikkust, tõsta traditsiooniliste ja innovaatiliste tegevuste kvaliteeti, suurendada organisatsioonide rahvusvahelist, valdkondadevahelist ja -ülest võimekust, edendada koostööd ning tõsta valdkonna töötajate professionaalsust.

Taotlusvooru aluseks on ministri 27.11.2017 käskkiri nr 248.

 

Toetust võivad taotleda

Eestis registreeritud kolmanda sektori juriidilised isikud, kelle põhikirjajärgne põhitegevusala on muinsuskaitse, muuseumide või raamatukogunduse alane tegevus ning tema liikmeskonna moodustavad füüsilised isikud või nii füüsilised kui juriidilised isikud ja tema tegevuseks on:

 • valdkonna arendamine ja töötajate kutsehariduse või erialaste pädevuste arendamine;
 • valdkonna töötajate ühendamine valdkonnaüleselt, valdkondadevaheliselt,  valdkonnas, üle-Eestiliselt ja rahvusvaheliselt;
 • koostöö edendamine asutuste ja organisatsioonidega;
 • ühistegevus ja kaasamine;
 • avaliku arvamuse kujundamine valdkonnas ja seda tutvustavate ürituste korraldamine;
 • erialaste väljaannete avaldamine.

Taotlusvoorust jagatava toetuse kogusumma on 100 000 eurot

Taotlemine ja aruandlus

Taotluse esitamise tähtaeg on 22. detsember 2017.
 
Taotlus esitada Kultuuriministeeriumi tegevustoetuse taotlusvormil digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).
 

Taotleja peab esitama koos taotlusega partnerorganisatsiooni arengukava, kolme viimase aasta olulisemate tegevuste loetelu ja 2018. aasta tegevuste kava. 

Toetus määratakse partnerorganisatsioonile tegevustoetusena.
 

Komisjon: 

Komisjoni esimees: Kultuuriminsteeriumi kultuuriväärtuste asekantsler

Liikmed:
Eesti Rahvusraamatukogu esindaja
Kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõunik
Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik
Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik
Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna peaspetsialist
Muinsuskaitseameti esindaja
Muuseuminõukogu esindaja
 

 

 

Tingimused

 

 • Taotleja peab olema Eestis registreeritud kolmanda sektori juriidiline isik, kelle põhikirjajärgne põhitegevusala on muinsuskaitse, muuseumide või raamatukogunduse alane tegevus ning tema liikmeskonna moodustavad füüsilised isikud või nii füüsilised kui juriidilised isikud ja tema tegevuseks on:
  • valdkonna arendamine ja töötajate kutsehariduse või erialaste pädevuste arendamine;
  • valdkonna töötajate ühendamine valdkonnaüleselt, valdkondadevaheliselt,  valdkonnas, üle-Eestiliselt ja rahvusvaheliselt;
  • koostöö edendamine asutuste ja organisatsioonidega;
  • ühistegevus ja kaasamine;
  • avaliku arvamuse kujundamine valdkonnas ja seda tutvustavate ürituste korraldamine;
  • erialaste väljaannete avaldamine.
 • Taotleja peab taotluse esitamise hetkel vastama kõigile alljärgnevatele tingimustele:
 • taotleja peab olema tegutsenud põhikirjajärgsel põhitegevusalal vähemalt 3 aastat;
 • taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
 • Taotlejatel ei tohi olla taotluse esitamise ajal:
  • maksuvõlgnevust (k.a makse) - riikliku maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. 
  • majandusaasta aruande esitamise võlga;
  • täitmata kohustust Kultuuriministeeriumi ees (aruande või muid võlgnevusi).
 • Taotleja ei tohi olla raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
 • Taotlejale ei tohi olla esitatud Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu eelneva otsuse alusel, millega toetus on tunnistatud ebaseaduslikuks või väärkasutatuks või ühisturuga kokkusobimatuks, seni täitmata korraldust toetuse tagasimaksmiseks.

Toetuse suuruse määramisel võetakse arvesse:

 • partnerorganisatsiooni arengukava eesmärkide ja viimase kolme aasta tegevuste vastavus toetuse eesmärgile. Mõju võrgustikule ning senised kogemused ning suutlikkus tegevusi ellu viia. Viimase kolme aasta ürituste ja tegevuste, kohalikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides osalemise, liikmete välismaal esitletud ettekannete arvu ja taset (läbimõeldus, sisuline põhjendatus ning uuenduslikkus);
 • partnerorganisatsiooni 2018. a tegevuskava seotust Kultuuriministeeriumi arengukavaga ja kultuuripoliitika põhialustega aastani 2020;
 • partnerorganisatsiooni 2018. a tegevuste kvaliteeti: partnerorganisatsiooni kavandatavate ürituste ja tegevuste, kohalikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides osalemise, liikmete välismaal esitletud ettekannete arvu, taset (läbimõeldus, sisuline põhjendatus) ning uuenduslikkust;
 • partnerorganisatsiooni 2018. a eelarve kvaliteeti: eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarvest.

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

01.01.2018 - 31.12.2018

Abikõlblikeks kuludeks loetakse:

kulud, mis on vajalikud otseselt tegevuste elluviimiseks ning mis on põhjendatud, mõistlikud ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu kaasfinantseerija poolt eraldatud vahenditest hüvitatud;

tekkepõhised kulud, mis tehakse tegevustoetuse taotluses kinnitatud toetuse kasutamise perioodil, kassapõhised kulud peavad olema tehtud aruande esitamise tähtajaks. Enne abikõlblikkuse perioodi tehtud kulusid ei loeta abikõlblikeks välja arvatud otseselt põhjendatud juhtudel (näiteks: sõidupiletid, eelnevalt sõlmitud autori- jm lepingute alusel makstav tasu). Vastav info peab olema kajastatud taotluse eelarves;
autori- ja töötasud (sh teenus-, esinemis- ja litsentsitasud) ja muud võlaõiguslike lepingute alusel makstavad tasud ning nendega seotud maksude tasumine. Autoritelt töö või teenuse tellimise või autoritasu maksmise korral peab olema vastava autoriga sõlmitud kirjalik leping (lepingu võib sõlmida ka kolmas isik juhul kui ta vahendab autorit);
reklaamikulud ja tegevustega otseselt seotud trükiste koostamise, toimetamise ning trükkimisega seotud kulud;
tegevuste elluviimise kulud, mis otseselt toetavad digilahenduste väljatöötamist ja arendamist;
tegevustoetuse taotleja halduskulud (nt rendi-, kommunaal-, side-, transpordi-, raamatupidamise-, infotehnoloogiateenuste- ja bürootarvete kulu);
reisi-, toitlustus- ja majutuskulud esinejatele ning välisesinejatele- ja delegaatidele, kui nende elukoht on väljaspool Eestit/kes on kutsutud Eestisse koostöö eesmärgil tegevuste elluviimiseks. Lennupiletite puhul loetakse kulu abikõlblikuks kui taotleja on võtnud vähemalt kaks võrdlevat pakkumist reisiteenuste pakkujalt ning kuludokumendina esitataval arvel nähtub reisi sihtkoht ja reisija nimi. Reisiteenuse pakkujaks antud punkti kontekstis peetakse ka internetist ostetud pileteid, tingimusel, et on võetud vähemalt üks täiendav pakkumine teiselt reisiteenuse pakkujalt;
käibemaks juhul, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud;
töövahendite ja materjalide soetamist;
taotleja kommunaal-, side-, transpordikulu, kulutusi bürootarvetele ja partnerorganisatsiooni alamtegevuste juhtimisega seotud töötasusid;
töötasu ja sellega seotu maksusid (sh tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks, pensionikindlustus).

Mitteabikõlblikeks kuludeks loetakse:

kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavaid makse;
käibemaks, juhul kui taotleja on käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud;
suuremahulised investeeringukulud põhivarasse;
muud tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud;
trahvid, kohtukulud, viivised;
tegevused, mis on ellu viidud enne abikõlblikkuse perioodi va käskkirja punktis 15.2 nimetatud juhul.

 

   

  Eraldatud toetused

   

  Ülle Talihärm
  raamatukogunõunik

  Telefon 628 2244
  Ulle.Taliharm@kul.ee

   

  Viimati uuendatud: 15. veebruar 2018