Sa oled siin

Osakondade põhimäärused

 

Kultuuriministeeriumi osakonnad tegutsevad oma osakonna põhimääruse alusel.

Osakondade põhimäärused

Kunstide osakond

Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna
PÕHIMÄÄRUS


I Üldsätted

1.1. Kunstide osakond (edaspidi osakond) on Kultuuriministeeriumi (edaspidi  ministeerium) struktuuriüksus, mis täidab temale käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
1.2. Oma tegevuses juhindub osakond Eesti Vabariigi põhiseadusest, teistest seadustest ja õigusaktidest, ministeeriumi põhimäärusest ning juhenditest.
1.3. Osakonna  tegevus  toimub  kooskõlastatult  ja  koostöös  ministeeriumi kõigi struktuuriüksustega vastavalt ministeeriumi ja osakonna tööplaanile ning tööplaanidest sõltumatult tekkivatele vajadustele.
II Osakonna põhiülesanded

2.1. Osakonna põhiülesanded on:
2.1.1. audiovisuaalmeedia ja -kunstide, etenduskunstide, muusika ja kontserttegevuse, kirjanduse ja kirjastustegevuse, arhitektuuri ja disaini, kunsti ning loomemajanduse probleemide analüüsimine, ettepanekute tegemine nende valdkondade arengu tagamise kohta ja vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine.

2.2. Osakond oma põhiülesannete täitmiseks:
2.2.1. esitab ministeeriumi juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele vajalikke materjale ja seisukohti kunstide valdkonna asutuste töö paremaks korraldamiseks ning tegevuste ja uute algatuste arendamiseks;
2.2.2. koordineerib ministeeriumi koostööd kunstide valdkonna asutuste, loovisikute, loomeliitude, arenduskeskuste ja teiste erialaorganisatsioonidega;
2.2.3. vastutab kultuuripoliitika alusdokumentide koostamise ja täitmise ülevaate eest;
2.2.4. korraldab loovisikute loometegevuseks vajalike tingimuste ja tagatiste loomist;
2.2.5.  vastutab loomeliitude andmekogu toimimise eest;
2.2.6. valmistab ette riigi kultuuripreemiate määramisega seotud õigusaktide eelnõud  ja aitab korraldada riigi kultuuripreemiate komisjoni tööd;
2.2.7. valmistab ette materjalid kultuuristipendiumide määramiseks;
2.2.8. esindab ministeeriumi siseriiklikes ja rahvusvahelistes töögruppides ning organisatsioonides.
2.2.9. teostab seaduses sätestatud järelevalvet ja koostab sellekohaseid analüüse;
2.2.10. analüüsib õigusakte, teeb ettepanekuid nende väljatöötamiseks või muutmiseks, osaleb õigusaktide väljatöötamises;
2.2.11. korraldab oma valdkonda kuuluvate lepingute väljatöötamist ja sõlmimist ning jälgib lepingutega võetud kohustuste täitmist;
2.2.12. korraldab ja koordineerib oma valdkonda kuuluva dokumentatsiooni väljatöötamist;
2.2.13. esitab ministeeriumi juhtkonnale ja teistele osakondadele vajalikke materjale ja seisukohti;
2.2.14. teeb koostööd valdkondlike asutuste, loomeliitude, arenduskeskuste ja teiste erialaorganisatsioonidega;
2.2.15. osaleb riiklike ja valdkondlike arengu- ja tegevuskavade väljatöötamises ning analüüsib nende elluviimist;
2.2.16. osaleb toetusmeetmete väljatöötamises ning korraldab ministeeriumi kaudu rahastatavate toetusmeetmete elluviimist ja mõju hindamist;
2.2.17. analüüsib ministeeriumi tegevustoetust saavate asutuste ja organisatsioonide tegevust nendele pandud ülesannete täitmisel;
2.2.18. korraldab taotlusvoorude läbiviimist ning osaleb vastavate komisjonide töös;
2.2.19. osaleb asutuste juhtide ametikohtade täitmiseks läbiviidavate avalike konkursside läbiviimisel;
2.2.20. aitab kommunikatsiooniosakonnal tutvustada üldsusele toetusmeetmeid, erialasündmusi, valdkondlikke projekte ja rahvusvahelisi kultuuri- või loomevaldkondade koostööprogramme.

III Osakonna õigused ja kohustused

3.1. Osakonna õigused on:
3.1.1. saada ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ning dokumentatsiooni ministeeriumi struktuuriüksustelt;
3.1.2. kaasata osakonna pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamisse teiste struktuuriüksuste teenistujaid;
3.1.3. teha koostööd teiste valitsusasutustega, kohaliku omavalitsuse asutustega, avalik-õiguslike juriidiliste isikutega ja eraõiguslike juriidiliste isikutega;
3.1.4. teha ettepanekuid oma tegevusvaldkonnas komisjonide ja töörühmade moodustamiseks;
3.1.5. edastada oma pädevuse piires informatsiooni teistele ametiasutustele;
3.1.6. teha ettepanekuid oma ülesannete täitmiseks vajalike lepingute sõlmimiseks;
3.1.7. pidada oma pädevuse piires läbirääkimisi ja sõlmida kokkuleppeid;
3.1.8. saada täienduskoolitust osakonna töö paremaks korraldamiseks;
3.1.9. osaleda osakonda puudutavate küsimuste lahendamisel ja osakonna tööd puudutavate otsuste tegemisel;
3.1.10. teha kantslerile ettepanekuid osakonna põhimääruse, struktuuri ja koosseisu muutmiseks.

3.2. Osakonna kohustused on:
3.2.1. täita osakonnale pandud ülesanded õiguspäraselt, tähtaegselt, täpselt ja kvaliteetselt;
3.2.2. tagada seaduses sätestatud juhtudel ametialase informatsiooni konfidentsiaalsus;
3.2.3. kasutada osakonna kasutusse antud vara heaperemehelikult ja sihipäraselt;
3.2.4. teavitada  ministeeriumi juhtkonda või teisi asjaomaseid struktuuriüksusi kõigist asjaoludest, mis takistavad või teevad võimatuks osakonnale pandud ülesannete täitmise;
3.2.5. töötada välja osakonna tegevusvaldkonna dokumentatsioon või osaleda selle väljatöötamises ning tagada osakonna töö vastavalt kehtivatele kordadele;
3.2.6. edastada ministeeriumi teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku teavet.

IV Osakonna koosseis ja juhtimine

4.1. Osakonna koosseisu kinnitab minister või kantsler ministrilt saadud volituse alusel.
4.2. Osakonna koosseisu kuuluvate ametnike teenistusülesanded ja töötajate tööülesanded määratakse kindlaks kantsleri kinnitatud ametijuhendites osakonna juhataja ettepanekul.
4.3. Osakonna koosseisu kuuluvad teenistujad vastutavad neile pandud ülesannete õiguspärase, tähtaegse, täpse ja kvaliteetse täitmise eest.
4.4. Osakonna tööd juhib osakonna juhataja, kelle ülesandeid täidab kunstide asekantsler.
4.5. Osakonna juhataja allub vahetult kantslerile.
4.6. Osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist minister kantsleri ettepanekul.

4.7. Osakonna juhataja äraolekul asendab teda koos kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega kantsleri määratud teenistuja.

4.8. Osakonna juhataja ülesanded on:
4.8.1.juhtida ja korraldada osakonna tööd ning tagada osakonnale pandud ülesannete õiguspärane, tähtaegne, täpne ja kvaliteetne täitmine;
4.8.2.täita temale antud juhiseid ja korraldusi või teatada nende täitmise takistustest;
4.8.3.anda juhtkonnale aru osakonna tegevustest ja töötulemustest;
4.8.4.anda alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi ning jälgida teenistuskohustuste täitmist;
4.8.5.allkirjastada ja viseerida osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas osakonna põhimääruse ja ministeeriumi asjaajamiskorraga;
4.8.6.esindada osakonda oma ülesannete täitmisel ja anda osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi ministeeriumi juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
4.8.7.teha ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid komisjonide, nõukogude ja töörühmade moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
4.8.8.korraldada vajadusel osakonna esindamine komisjonides;
4.8.9.esindada ministeeriumi talle antud volituste piires;
4.8.10. korraldada avalduste ja kaebuste läbivaatamist ning lahendamist osakonna pädevusega seonduvates küsimustes ning võtta vastu isikuid;
4.8.11. teha ettepanekuid eelarve kohta;
4.8.12. määrata osakonna tööjaotus ning töötada välja osakonna teenistujate ametijuhendid;
4.8.13. viia läbi alluvate teenistujatega arengu- ja hindamisvestlusi;
4.8.14. teha ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta ning osakonna teenistujate palkade, töötasude, hüvede, edutamiste, noomituste ja hoiatuste kohta;
4.8.15. taotleda osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
4.8.16. taotleda osakonna teenistujate täiendkoolitust osakonnale pandud ülesannete paremaks täitmiseks;
4.8.17. edastada osakonna teenistujatele juhtkonnalt ja teistelt struktuuriüksustelt osakonna ülesannete täitmiseks vajalikku teavet;
4.8.18. teostada järelevalvet osakonna tööülesannete ning tööplaani täitmise üle;
4.8.19. täita muid juhtkonna antud ülesandeid.

4.9. Osakonna juhatajal on õigus:
4.9.1. allkirjastada ministeeriumi kirjaplangil vormistatud informatiivse sisuga kirju, millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ega anta õigusi ega panda kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui õigusakt ei näe ette teisiti;
4.9.2. saada juhtkonnalt, teistelt struktuuriüksustelt ja ministeeriumi valitsemisala asutustelt osakonna tööks vajalikku teavet;
4.9.3. saata teistele struktuuriüksustele ja ministeeriumi valitsemisala asutustele arvamuse andmiseks õigusaktide eelnõusid ja muid dokumente.

4.10. Osakonna juhataja vastutab:
4.10.1. ministeeriumi põhimääruse ja osakonna põhimäärusega osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, tähtaegse, täpse ja kvaliteetse täitmise eest;
4.10.2. asutusesiseseks kasutamiseks ettenähtud ametialase teabe hoidmise eest;
4.10.3. osakonna tegevuste vajaduspõhise dokumenteerimise ning osakonnale suunatud dokumentide  nõuetekohase menetlemise ja säilitamise eest;
4.10.4. osakonna põhimääruse korrektsuse ja ajakohasuse eest ning vajadusel algatab põhimääruse muutmise.

Kultuuriväärtuste osakond

Kultuuriväärtuste osakonna
PÕHIMÄÄRUS


I Üldsätted

1.1. Kultuuriväärtuste osakond (edaspidi osakond) on Kultuuriministeeriumi (edaspidi  ministeerium) struktuuriüksus, mis täidab temale käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
1.2. Oma tegevuses juhindub osakond Eesti Vabariigi põhiseadusest, teistest seadustest ja õigusaktidest, ministeeriumi põhimäärusest ning juhenditest ja rahvusvahelistest konventsioonidest.
1.3. Osakonna tegevus  toimub  kooskõlastatult  ja  koostöös  ministeeriumi kõigi struktuuriüksustega vastavalt ministeeriumi ja osakonna tööplaanile ning tööplaanidest sõltumatult tekkivatele vajadustele.
II Osakonna põhiülesanded

2.1. Osakonna põhiülesanded on:
2.1.1. raamatukogunduse, rahvakultuuri, muuseumide ning muinsuskaitse tegevuste koordineerimine ja ettepanekute tegemine nende valdkondade arengu tagamise kohta ja vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, et luua tingimused kultuuripärandi hoidmiseks ja väärtustamiseks.

2.2. Osakond oma põhiülesannete täitmiseks:
2.2.1. esitab ministeeriumi juhtkonnale ja teistele osakondadele vajalikke materjale ja seisukohti kultuuripärandi kaitse, rahvakultuuri-, muuseumi- ja raamatukogutöö täiustamisel;
2.2.2. korraldab ebaseaduslikult riigist väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamisega seonduvate probleemide lahendamist vastavuses õigusaktidega;
2.2.3. korraldab kultuuripärandi digimise, digitaalsena kättesaadavaks tegemise ja digitaalse säilitamise valdkonna tööd;
2.2.4. teostab seaduses sätestatud järelevalvet ja koostab sellekohaseid analüüse;
2.2.5. analüüsib õigusakte, teeb ettepanekuid nende väljatöötamiseks või muutmiseks, osaleb õigusaktide väljatöötamises;
2.2.6. korraldab oma valdkonda kuuluvate lepingute väljatöötamist ja sõlmimist ning jälgib lepingutega võetud kohustuste täitmist;
2.2.7. korraldab ja koordineerib oma valdkonda kuuluva dokumentatsiooni väljatöötamist;
2.2.8. teeb koostööd valdkondlike asutustega;
2.2.9. osaleb riiklike ja valdkondlike arengu- ja tegevuskavade väljatöötamises ning analüüsib nende elluviimist;
2.2.10. osaleb toetusmeetmete väljatöötamises ning korraldab ministeeriumi kaudu rahastatavate toetusmeetmete elluviimist ja mõju hindamist;
2.2.11. korraldab taotlusvoorude läbiviimist ning osaleb vastavate komisjonide töös;
2.2.12. analüüsib ministeeriumi tegevustoetust saavate asutuste ja organisatsioonide tegevust neile pandud ülesannete täitmisel;
2.2.13. osaleb asutuste juhtide ametikohtade täitmiseks läbiviidavate avalike konkursside läbiviimisel;
2.2.14. aitab kommunikatsiooniosakonnal tutvustada üldsusele toetusmeetmeid, erialasündmusi, valdkondlikke projekte ja rahvusvahelisi programme.

III Osakonna õigused ja kohustused

3.1. Osakonna õigused on:
3.1.1. saada ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ning dokumentatsiooni ministeeriumi struktuuriüksustelt;
3.1.2. kaasata osakonna pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamisse teiste struktuuriüksuste teenistujaid;
3.1.3. teha koostööd teiste valitsusasutustega, kohaliku omavalitsuse asutustega, avalik-õiguslike juriidiliste isikutega ja eraõiguslike juriidiliste isikutega;
3.1.4. teha ettepanekuid oma tegevusvaldkonnas komisjonide ja töörühmade moodustamiseks;
3.1.5. edastada oma pädevuse piires informatsiooni teistele ametiasutustele;
3.1.6. teha ettepanekuid oma ülesannete täitmiseks vajalike lepingute sõlmimiseks;
3.1.7. pidada oma pädevuse piires läbirääkimisi ja sõlmida kokkuleppeid;
3.1.8. saada täienduskoolitust osakonna töö paremaks korraldamiseks;
3.1.9. osaleda osakonda puudutavate küsimuste lahendamisel ja osakonna tööd puudutavate otsuste tegemisel;
3.1.10. teha kantslerile ettepanekuid osakonna põhimääruse, struktuuri ja koosseisu muutmiseks.

3.2. Osakonna kohustused on:
3.2.1. täita osakonnale pandud ülesanded õiguspäraselt, tähtaegselt, täpselt ja kvaliteetselt;
3.2.2. tagada seaduses sätestatud juhtudel ametialase informatsiooni konfidentsiaalsus;
3.2.3. kasutada osakonna kasutusse antud vara heaperemehelikult ja sihipäraselt;
3.2.4. teavitada ministeeriumi juhtkonda või teisi asjaomaseid struktuuriüksusi kõigist asjaoludest, mis takistavad või teevad võimatuks osakonnale pandud ülesannete täitmise;
3.2.5. töötada välja osakonna tegevusvaldkonna dokumentatsioon või osaleda selle väljatöötamises ning tagada osakonna töö vastavalt kehtivatele kordadele;
3.2.6. edastada ministeeriumi teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku teavet.

IV Osakonna koosseis ja juhtimine

4.1. Osakonna koosseisu kinnitab minister või kantsler ministrilt saadud volituse alusel.
4.2. Osakonna koosseisu kuuluvate ametnike teenistusülesanded ja töötajate tööülesanded määratakse kindlaks kantsleri kinnitatud ametijuhendites osakonnajuhataja ettepanekul.
4.3. Osakonna koosseisu kuuluvad teenistujad vastutavad neile pandud ülesannete õiguspärase, tähtaegse, täpse ja kvaliteetse täitmise eest.
4.4. Osakonna tööd juhib osakonnajuhataja, kelle ülesandeid täidab kultuuriväärtuste asekantsler.
4.5. Osakonnajuhataja allub vahetult kantslerile.
4.6. Osakonnajuhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist minister kantsleri ettepanekul.
4.7. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda koos kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega kantsleri määratud teenistuja.

4.8. Osakonna juhataja ülesanded on:
4.8.1. juhtida ja korraldada osakonna tööd ning tagada osakonnale pandud ülesannete õiguspärane, tähtaegne, täpne ja kvaliteetne täitmine;
4.8.2. täita temale antud juhiseid ja korraldusi või teatada nende täitmise takistustest;
4.8.3. anda juhtkonnale aru osakonna tegevustest ja töötulemustest;
4.8.4. anda alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi ning jälgida teenistuskohustuste täitmist;
4.8.5. allkirjastada ja viseerida osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas osakonna põhimääruse ja ministeeriumi asjaajamiskorraga;
4.8.6. esindada osakonda oma ülesannete täitmisel ja anda osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi ministeeriumi juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
4.8.7. teha ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid komisjonide, nõukogude ja töörühmade moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
4.8.8. korraldada vajadusel osakonna esindamine komisjonides;
4.8.9. esindada ministeeriumi talle antud volituste piires;
4.8.10. korraldada avalduste ja kaebuste läbivaatamist ning lahendamist osakonna pädevusega seonduvates küsimustes ning võtta vastu isikuid;
4.8.11. teha ettepanekuid eelarve kohta;
4.8.12. määrata osakonna tööjaotus ning töötada välja osakonna teenistujate ametijuhendid;
4.8.13. viia läbi alluvate teenistujatega arengu- ja hindamisvestlusi;
4.8.14. teha ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta ning sosakonna teenistujate palkade, töötasude, hüvede, edutamiste, noomituste ja hoiatuste kohta;
4.8.15. taotleda osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
4.8.16. taotleda osakonna teenistujate täiendkoolitust osakonnale pandud ülesannete paremaks täitmiseks;
4.8.17. edastada osakonna teenistujatele juhtkonnalt ja teistelt struktuuriüksustelt osakonna ülesannete täitmiseks vajalikku teavet;
4.8.18. teostada järelevalvet osakonna tööülesannete ning tööplaani täitmise üle;
4.8.19. täita muid juhtkonna antud ülesandeid.

4.9. Osakonna juhatajal on õigus:
4.9.1. allkirjastada ministeeriumi kirjaplangil vormistatud informatiivse sisuga kirju, millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ega anta õigusi ega panda kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui õigusakt ei näe ette teisiti;
4.9.2. saada juhtkonnalt, teistelt struktuuriüksustelt ja ministeeriumi valitsemisala asutustelt osakonna tööks vajalikku teavet;
4.9.3. saata teistele struktuuriüksustele ja ministeeriumi valitsemisala asutustele arvamuse andmiseks õigusaktide eelnõusid ja muid dokumente.

4.10. Osakonna juhataja vastutab:
4.10.1. ministeeriumi põhimääruse ja osakonna põhimäärusega osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, tähtaegse, täpse ja kvaliteetse täitmise eest;
4.10.2. asutusesiseseks kasutamiseks ettenähtud ametialase teabe hoidmise eest;
4.10.3. osakonna tegevuste vajaduspõhise dokumenteerimise ning osakonnale suunatud dokumentide  nõuetekohase menetlemise ja säilitamise eest;
4.10.4. osakonna põhimääruse korrektsuse ja ajakohasuse eest ning vajadusel algatab põhimääruse muutmise.

Kultuurilise mitmekesisuse osakond

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna
PÕHIMÄÄRUS


I Üldsätted

1.1. Kultuurilise mitmekesisuse osakond (edaspidi osakond) on Kultuuriministeeriumi (edaspidi  ministeerium) struktuuriüksus, mis täidab temale käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
1.2. Oma tegevuses juhindub osakond Eesti Vabariigi põhiseadusest, teistest seadustest ning õigusaktidest, ministeeriumi põhimäärusest ja juhenditest, valdkondlikust arengukavast ning rahvusvahelistest konventsioonidest.
1.3. Osakonna  tegevus  toimub  kooskõlastatult  ja  koostöös  ministeeriumi kõigi struktuuriüksustega vastavalt ministeeriumi ja osakonna tööplaanile ning tööplaanidest sõltumatult tekkivatele vajadustele.
II Osakonna põhiülesanded

2.1. Osakonna põhiülesanded on:
2.1.1. tingimuste loomine Eestis elavate vähemusrahvuste ja hõimurahvaste kultuurielu arenguks ning nende lõimumiseks Eesti ühiskonnas, samuti väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste kultuurielu ja -tegevuse arendamise toetamine.

2.2. Osakond oma põhiülesannete täitmiseks:
2.2.1. koordineerib koostööd Eestis registreeritud kultuuriomavalitsustega;
2.2.2. teenindab ministri nõuandvaid lõimumisalaseid töögruppe ja komisjone, nõustab ministeeriumi juhtkonda lõimumisvaldkonnas;
2.2.3. esindab ministeeriumi valdkonda puudutavate nõukogude ja komisjonide töös nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt;
2.2.4. koordineerib koostööd ministeeriumi ning inimõiguste ja võrdse kohtlemisega tegelevate organisatsioonide ja asutuste vahel;
2.2.5. koostab ülevaateid ja annab sisendeid rahvusvaheliste konventsioonide täitmise kohta;
2.2.6. täidab lõimumisvaldkonnaga seotud struktuurfondide vastutava asutuse ülesandeid ja teostab järelvalvet;
2.2.7. koordineerib ministeeriumide, ametkondade, asutuste ja organisatsioonide vahelist lõimumisvaldkonna koostööd, osaleb vastavate õigusaktide  ja arengukavade väljatöötamises ning tegevuste kavandamisel ja läbiviimisel;
2.2.8. koordineerib suhtlust Eesti rahvusvähemuste, väljaspool riiki elavate rahvuskaaslaste ja soome-ugri hõimurahvaste kultuuriseltside ning organisatsioonidega;
2.2.9. korraldab rahvusvähemuste kultuuri arenguks vajalike tingimuste loomist;
2.2.10. teostab seaduses sätestatud järelevalvet ja koostab sellekohaseid analüüse;
2.2.11. korraldab oma valdkonda kuuluvate lepingute väljatöötamist ja sõlmimist ning jälgib lepingutega võetud kohustuste täitmist;
2.2.12. korraldab ja koordineerib oma valdkonda kuuluva dokumentatsiooni väljatöötamist;
2.2.13. analüüsib õigusakte, teeb ettepanekuid nende väljatöötamiseks või muutmiseks, osaleb õigusaktide väljatöötamises;
2.2.14. teeb koostööd valdkondlike asutustega;
2.2.15. osaleb riiklike ja valdkondlike arengu- ja tegevuskavade väljatöötamises ning analüüsib nende elluviimise käiku;
2.2.16. osaleb toetusmeetmete väljatöötamises ning korraldab ministeeriumi kaudu rahastatavate toetusmeetmete elluviimist ja mõju hindamist;
2.2.17. korraldab taotlusvoorude läbiviimist ning osaleb vastavate komisjonide töös;
2.2.18. analüüsib ministeeriumi tegevustoetust saavate asutuste ja organisatsioonide tegevust neile pandud ülesannete täitmisel;
2.2.19. osaleb asutuste juhtide ametikohtade täitmiseks läbiviidavate avalike konkursside läbiviimisel;
2.2.20. aitab kommunikatsiooniosakonnal tutvustada üldsusele toetusmeetmeid, erialasündmusi, valdkondlikke projekte ning Eestis elavate rahvuste kultuuri- ja lõimumisvaldkonnaga seotud sündmusi.

III Osakonna õigused ja kohustused

3.1. Osakonna õigused on:
3.1.1. saada ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ning dokumentatsiooni ministeeriumi struktuuriüksustelt;
3.1.2. kaasata osakonna pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamisse teiste struktuuriüksuste teenistujaid;
3.1.3. teha koostööd teiste valitsusasutustega, kohaliku omavalitsuse asutustega, avalik-õiguslike juriidiliste isikutega ja eraõiguslike juriidiliste isikutega;
3.1.4. teha ettepanekuid oma tegevusvaldkonnas komisjonide ja töörühmade moodustamiseks;
3.1.5. edastada oma pädevuse piires informatsiooni teistele ametiasutustele;
3.1.6. teha ettepanekuid oma ülesannete täitmiseks vajalike lepingute sõlmimiseks;
3.1.7. pidada oma pädevuse piires läbirääkimisi ja sõlmida kokkuleppeid;
3.1.8. saada täienduskoolitust osakonna töö paremaks korraldamiseks;
3.1.9. osaleda osakonda puudutavate küsimuste lahendamisel ja osakonna tööd puudutavate otsuste tegemisel;
3.1.10. teha kantslerile ettepanekuid osakonna põhimääruse, struktuuri ja koosseisu muutmiseks.

3.2. Osakonna kohustused on:
3.2.1. täita osakonnale pandud ülesanded õiguspäraselt, tähtaegselt, täpselt ja kvaliteetselt;
3.2.2. tagada seaduses sätestatud juhtudel ametialase informatsiooni konfidentsiaalsus;
3.2.3. kasutada osakonna kasutusse antud vara heaperemehelikult ja sihipäraselt;
3.2.4. teavitada  ministeeriumi juhtkonda või teisi asjaomaseid struktuuriüksusi kõigist asjaoludest, mis takistavad või teevad võimatuks osakonnale pandud ülesannete täitmise;
3.2.5. töötada välja osakonna tegevusvaldkonna dokumentatsioon või osaleda selle väljatöötamises ning tagada osakonna töö vastavalt kehtivatele kordadele;
3.2.6. edastada ministeeriumi teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku teavet.

IV Osakonna koosseis ja juhtimine

4. Osakonna koosseis ja juhtimine
4.1. Osakonna koosseisu kinnitab minister või kantsler ministrilt saadud volituse alusel.
4.2. Osakonna koosseisu kuuluvate ametnike teenistusülesanded ja töötajate tööülesanded määratakse kindlaks kantsleri kinnitatud ametijuhendites osakonna juhataja ettepanekul.
4.3. Osakonna koosseisu kuuluvad teenistujad vastutavad neile pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest.
4.4. Osakonna tööd juhib osakonna juhataja, kelle ülesandeid täidab kultuurilise mitmekesisuse asekantsler.
4.5. Osakonna juhataja allub vahetult kantslerile.
4.6. Osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist minister kantsleri ettepanekul.
4.7. Osakonna juhataja äraolekul asendab teda koos kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega kantsleri määratud ametnik.

4.8. Osakonna juhataja ülesanded on:
4.8.1. juhtida ja korraldada osakonna tööd ning tagada osakonnale pandud ülesannete õiguspärane, tähtaegne, täpne ja kvaliteetne täitmine;
4.8.2. täita temale antud juhiseid ja korraldusi või teatada nende täitmise takistustest;
4.8.3. anda juhtkonnale aru osakonna tegevustest ja töötulemustest;
4.8.4. anda alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi ning jälgida teenistuskohustuste täitmist;
4.8.5. allkirjastada ja viseerida osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas osakonna põhimääruse ja ministeeriumi asjaajamiskorraga;
4.8.6. esindada osakonda oma ülesannete täitmisel ja anda osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi ministeeriumi juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
4.8.7. teha ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid komisjonide, nõukogude ja töörühmade moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
4.8.8. korraldada vajadusel osakonna esindamine komisjonides;
4.8.9. esindada ministeeriumi talle antud volituste piires;
4.8.10. korraldada avalduste ja kaebuste läbivaatamist ning lahendamist osakonna pädevusega seonduvates küsimustes ning võtta vastu isikuid;
4.8.11. teha ettepanekuid eelarve kohta;
4.8.12. määrata osakonna tööjaotus ning töötada välja osakonna teenistujate ametijuhendid;
4.8.13. viia läbi alluvate teenistujatega arengu- ja hindamisvestlusi;
4.8.14. teha ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta ning osakonna teenistujate palkade, töötasude, hüvede, edutamiste, noomituste ja hoiatuste kohta;
4.8.15. taotleda osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
4.8.16. taotleda osakonna teenistujate täiendkoolitust osakonnale pandud ülesannete paremaks täitmiseks;
4.8.17. edastada osakonna teenistujatele juhtkonnalt ja teistelt struktuuriüksustelt osakonna ülesannete täitmiseks vajalikku teavet;
4.8.18. teostada järelevalvet osakonna tööülesannete ning tööplaani täitmise üle;
4.8.19. täita muid juhtkonna antud ülesandeid.

4.9. Osakonna juhatajal on õigus:
4.9.1. allkirjastada ministeeriumi kirjaplangil vormistatud informatiivse sisuga kirju, millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ega anta õigusi ega panda kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui õigusakt ei näe ette teisiti;
4.9.2. saada juhtkonnalt, teistelt struktuuriüksustelt ja ministeeriumi valitsemisala asutustelt osakonna tööks vajalikku teavet;
4.9.3. saata teistele struktuuriüksustele ja ministeeriumi valitsemisala asutustele arvamuse andmiseks õigusaktide eelnõusid ja muid dokumente.

4.10. Osakonna juhataja vastutab:
4.10.1. ministeeriumi põhimääruse ja osakonna põhimäärusega osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, tähtaegse, täpse ja kvaliteetse täitmise eest;
4.10.2. asutusesiseseks kasutamiseks ettenähtud ametialase teabe hoidmise eest;
4.10.3. osakonna tegevuste vajaduspõhise dokumenteerimise ning osakonnale suunatud dokumentide  nõuetekohase menetlemise ja säilitamise eest;
4.10.4. osakonna põhimääruse korrektsuse ja ajakohasuse eest ning vajadusel algatab põhimääruse muutmise.

Spordiosakond

Kultuuriministeeriumi spordiosakonna
PÕHIMÄÄRUS

1. Üldsätted
1.1. Spordiosakond (edaspidi osakond) on Kultuuriministeeriumi (edaspidi  ministeerium) struktuuriüksus, mis täidab temale käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
1.2. Oma tegevuses juhindub osakond Eesti Vabariigi põhiseadusest, teistest seadustest ja õigusaktidest, ministeeriumi põhimäärusest ja juhenditest ning valdkondlikest rahvusvahelistest kokkulepetest.
1.3. Osakonna  tegevus  toimub  kooskõlastatult  ja  koostöös  ministeeriumi kõigi struktuuriüksustega vastavalt ministeeriumi ja osakonna tööplaanile ning tööplaanidest sõltumatult tekkivatele vajadustele.
 

2. Osakonna põhiülesanded
2.1. Osakonna põhiülesanded on:
2.1.1. spordi ja liikumisharrastuse arendamise tagamiseks tingimuste loomine ja spordivaldkonna toetamine, valdkonna probleemide analüüsimine ja vastavate õigusaktide eelnõude väljatöötamine.
2.2. Osakond oma põhiülesannete täitmiseks:
2.2.1. esitab ettepanekuid riigi spordialase hariduse kavandamiseks;
2.2.2. täidab riigi infosüsteemi kuuluva spordi andmekogu (ametliku nimetusega Eesti spordiregister) vastutava töötleja ülesandeid;
2.2.3. korraldab riiklike spordipreemiate ja riiklike spordistipendiumide määramist;
2.2.4. valmistab ette dokumentatsiooni ühinemiseks spordialaste rahvusvaheliste lepingute ja konventsioonidega ning jälgib nende täitmist;
2.2.5. esitab ettepanekuid spordialaste õigusaktide kooskõlla viimiseks Euroopa Liidu aktidega, valmistab ette materjale Euroopa Liidu sporti koordineerivatele üksustele;
2.2.6. koostab materjale ja aruandeid rahvusvahelistele spordialastele institutsioonidele;
2.2.7.  teenindab ministri nõuandvaid spordialaseid nõukogusid ja komisjone;
2.2.8.  korraldab pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste ekspertkomisjoni  tööd ning täidab komisjoni tööga seonduvaid ülesandeid;
2.2.9. esindab ministeeriumi siseriiklikes ja rahvusvahelistes töögruppides ning organisatsioonides;
2.2.10. teostab seaduses sätestatud järelevalvet ja koostab sellekohaseid analüüse;
2.2.11. analüüsib õigusakte, teeb ettepanekuid nende väljatöötamiseks või muutmiseks, osaleb õigusaktide väljatöötamises;
2.2.12. korraldab oma valdkonda kuuluvate lepingute väljatöötamist ja sõlmimist ning jälgib lepingutega võetud kohustuste täitmist;
2.2.13. korraldab ja koordineerib oma valdkonda kuuluva dokumentatsiooni väljatöötamist;
2.2.14. esitab ministeeriumi juhtkonnale ja teistele osakondadele vajalikke materjale ja seisukohti;
2.2.15. teeb koostööd spordiorganisatsioonidega, valdkondlike asutuste ja teiste erialaorganisatsioonidega;
2.2.16. osaleb riiklike ja valdkondlike arengu- ja tegevuskavade väljatöötamises ning analüüsib nende elluviimist;
2.2.17. esitab ettepanekuid spordi riikliku finantseerimise aluste väljatöötamiseks ja teeb koostööd teiste sporti toetavate institutsioonidega;
2.2.18. vaatab läbi ja esitab vastavalt vajadusele juhtkonnale ettepanekuid spordiobjektide ja -organisatsioonide riigieelarvevahendite taotluste kohta riigieelarve eelnõu koostamisel;
2.2.19. osaleb toetusmeetmete väljatöötamises ning korraldab ministeeriumi kaudu rahastatavate toetusmeetmete elluviimist ja mõju hindamist;
2.2.20. analüüsib ministeeriumi tegevustoetust saavate asutuste ja organisatsioonide tegevust nendele pandud ülesannete täitmisel;
2.2.21. korraldab taotlusvoorude läbiviimist ning osaleb vastavate komisjonide töös;
2.2.22. aitab kommunikatsiooniosakonnal tutvustada üldsusele toetusmeetmeid, erialasündmusi, valdkondlikke projekte ja rahvusvahelisi spordialaseid koostööprogramme.
3. Osakonna õigused ja kohustused
3.1. Osakonna õigused on:
3.1.1. saada ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ning dokumentatsiooni ministeeriumi struktuuriüksustelt;
3.1.2. kaasata osakonna pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamisse teiste struktuuriüksuste teenistujaid;
3.1.3. teha koostööd teiste valitsusasutustega, kohaliku omavalitsuse asutustega, avalik-õiguslike juriidiliste isikutega ja eraõiguslike juriidiliste isikutega;
3.1.4. teha ettepanekuid oma tegevusvaldkonnas komisjonide ja töörühmade moodustamiseks;
3.1.5. edastada oma pädevuse piires informatsiooni teistele ametiasutustele;
3.1.6. teha ettepanekuid oma ülesannete täitmiseks vajalike lepingute sõlmimiseks;
3.1.7. pidada oma pädevuse piires läbirääkimisi ja sõlmida kokkuleppeid;
3.1.8. saada täienduskoolitust osakonna töö paremaks korraldamiseks;
3.1.9. osaleda osakonda puudutavate küsimuste lahendamisel ja osakonna tööd puudutavate otsuste tegemisel; 
3.1.10. teha kantslerile ettepanekuid osakonna põhimääruse, struktuuri ja koosseisu muutmiseks.
3.2. Osakonna kohustused on:
3.2.1. täita osakonnale pandud ülesanded õiguspäraselt, tähtaegselt, täpselt ja kvaliteetselt;
3.2.2. tagada seaduses sätestatud juhtudel ametialase informatsiooni konfidentsiaalsus;
3.2.3. kasutada osakonna kasutusse antud vara heaperemehelikult ja sihipäraselt;
3.2.4. teavitada ministeeriumi juhtkonda või teisi asjaomaseid struktuuriüksusi kõigist asjaoludest, mis takistavad või teevad võimatuks osakonnale pandud ülesannete täitmise;
3.2.5. töötada välja osakonna tegevusvaldkonna dokumentatsioon või osaleda selle väljatöötamises ning tagada osakonna töö vastavalt kehtivatele kordadele;
3.2.6. edastada ministeeriumi teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku teavet.
4. Osakonna koosseis ja juhtimine
4.1. Osakonna koosseisu kinnitab minister või kantsler ministrilt saadud volituse alusel.
4.2. Osakonna koosseisu kuuluvate ametnike teenistusülesanded ja töötajate tööülesanded määratakse kindlaks kantsleri kinnitatud ametijuhendites osakonna juhataja ettepanekul.
4.3. Osakonna koosseisu kuuluvad teenistujad vastutavad neile pandud ülesannete õiguspärase, tähtaegse, täpse ja kvaliteetse täitmise eest.
4.4. Osakonna tööd juhib osakonna juhataja, kelle ülesandeid täidab spordi asekantsler.
4.5. Osakonna juhataja allub vahetult kantslerile.
4.6. Osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist minister kantsleri ettepanekul.
4.7. Osakonna juhataja äraolekul asendab teda koos kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega kantsleri määratud teenistuja.
4.8. Osakonna juhataja ülesanded on:
4.8.1. juhtida ja korraldada osakonna tööd ning tagada osakonnale pandud ülesannete õiguspärane, tähtaegne, täpne ja kvaliteetne täitmine;
4.8.2. täita temale antud juhiseid ja korraldusi või teatada nende täitmise takistustest;
4.8.3. anda juhtkonnale aru osakonna tegevustest ja töötulemustest;
4.8.4. anda alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi ning jälgida teenistuskohustuste täitmist;
4.8.5. allkirjastada ja viseerida osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas osakonna põhimääruse ja ministeeriumi asjaajamiskorraga;
4.8.6. esindada osakonda oma ülesannete täitmisel ja anda osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi ministeeriumi juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
4.8.7. teha ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid komisjonide, nõukogude ja töörühmade moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
4.8.8. korraldada vajadusel osakonna esindamine komisjonides;
4.8.9. esindada ministeeriumi talle antud volituste piires;
4.8.10. korraldada avalduste ja kaebuste läbivaatamist ning lahendamist osakonna pädevusega seonduvates küsimustes ning võtta vastu isikuid;
4.8.11. teha ettepanekuid eelarve kohta;
4.8.12. määrata osakonna tööjaotus ning töötada välja osakonna teenistujate ametijuhendid;
4.8.13. viia läbi alluvate teenistujatega arengu- ja hindamisvestlusi;
4.8.14. teha ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta ning osakonna teenistujate palkade, töötasude, hüvede, edutamiste, noomituste ja hoiatuste kohta;
4.8.15. taotleda osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
4.8.16. taotleda osakonna teenistujate täiendkoolitust osakonnale pandud ülesannete paremaks täitmiseks;
4.8.17. edastada osakonna teenistujatele juhtkonnalt ja teistelt struktuuriüksustelt osakonna ülesannete täitmiseks vajalikku teavet;
4.8.18. teostada järelevalvet osakonna tööülesannete ning tööplaani täitmise üle;
4.8.19. täita muid juhtkonna antud ülesandeid.
4.9. Osakonna juhatajal on õigus:
4.9.1. allkirjastada ministeeriumi kirjaplangil vormistatud informatiivse sisuga kirju, millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ega anta õigusi ega panda kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui õigusakt ei näe ette teisiti;
4.9.2. saada juhtkonnalt, teistelt struktuuriüksustelt ja ministeeriumi valitsemisala asutustelt osakonna tööks vajalikku teavet;
4.9.3. saata teistele struktuuriüksustele ja ministeeriumi valitsemisala asutustele arvamuse andmiseks õigusaktide eelnõusid ja muid dokumente.
4.10. Osakonna juhataja vastutab:
4.10.1. ministeeriumi põhimääruse ja osakonna põhimäärusega osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, tähtaegse, täpse ja kvaliteetse täitmise eest;
4.10.2. asutusesiseseks kasutamiseks ettenähtud ametialase teabe hoidmise eest;
4.10.3. osakonna tegevuste vajaduspõhise dokumenteerimise ning osakonnale suunatud dokumentide  nõuetekohase menetlemise ja säilitamise eest;
4.10.4. osakonna põhimääruse korrektsuse ja ajakohasuse eest ning vajadusel algatab põhimääruse muutmise.

 

Kommunikatsiooniosakond

Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna
PÕHIMÄÄRUS


1. Üldsätted

1.1. Kommunikatsiooniosakond (edaspidi osakond) on Kultuuriministeeriumi (edaspidi  ministeerium) struktuuriüksus, mis täidab temale käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
1.2. Oma tegevuses juhindub osakond Eesti Vabariigi põhiseadusest, teistest seadustest ja õigusaktidest, ministeeriumi põhimäärusest ja juhenditest ning valitsuskommunikatsiooni suunistest.
1.3. Osakonna  tegevus  toimub  kooskõlastatult  ja  koostöös  ministeeriumi kõigi struktuuriüksustega vastavalt ministeeriumi ja osakonna tööplaanile ning tööplaanidest sõltumatult tekkivatele vajadustele.

2.  Osakonna põhiülesanded

2.1. Osakonna põhiülesanded on:
2.1.1. ministeeriumi välis- ja sisekommunikatsiooni alase tegevuse kavandamine ja korraldamine, valitsemisala kommunikatsioonitöö toetamine.

2.2. Osakond oma põhiülesannete täitmiseks:
2.2.1. töötab välja kommunikatsioonipõhimõtted, korraldab ja jälgib nende täitmist, vajadusel uuendamist;
2.2.2. koordineerib informatsiooni jagamist ministeeriumist avalikkusele;
2.2.3. suhtleb ajakirjandusväljaannete esindajatega, vahendab informatsiooni ja kommentaare vastavalt ministeeriumi kommunikatsioonistrateegia ning valitsuskommunikatsiooni põhimõtetele;
2.2.4. koostab  ja annab välja pressiteateid;
2.2.5. osaleb ministeeriumi tööplaani koostamisel ja arengu kavandamisel, koostab selle alusel teavitusplaane;
2.2.6. koostöös ministeeriumi sisuosakondadega valmistab ette ja korraldab pressibriifinguid ja -konverentse;
2.2.7. osaleb valitsuskommunikatsiooni koordinatsioonikogu töös ja järgib selle otsuseid;
2.2.8. teeb vajaduspõhiselt kommunikatsiooni valdkonnas koostööd teiste ministeeriumide ja asjaomaste asutustega;
2.2.9. nõustab  ministeeriumi töötajaid  ja  ametnikke  (edaspidi  ühiselt teenistuja)  suhtlemisel  avalikkuse ja partneritega, on vajaduspõhiselt info vahendaja rollis ministeeriumi ja valdkonna partnerite vahel;
2.2.10. abistab ministeeriumi teenistujaid info kogumisel ja materjalide ettevalmistamisel  intervjuudeks ja teisteks avalikeks esinemisteks;
2.2.11. haldab ja toimetab ministeeriumi kodulehekülge vastavalt kehtestatud korrale, teeb ettepanekuid kodulehe arendamiseks;
2.2.12. haldab ja toimetab ministeeriumi siseveebi vastavalt kehtestatud korrale, teeb ettepanekuid keskkonna arendamiseks;
2.2.13. haldab ning toimetab ministeeriumi ülesannete täitmisega seotud veebilehtede tööd;
2.2.14. korraldab vajaduspõhiselt tugiüksuse jaoks olulisi uuringuid või osaleb nendes, edastab asjakohase info ministeeriumi struktuuriüksustele ja korraldab ministeeriumi teavitustööd vastavalt sellele;
2.2.15. koostab ministeeriumi traditsiooniliste siseürituste kalendri koostöös teiste struktuuriüksustega, korraldab ministeeriumi siseüritusi koostöös teiste struktuuriüksustega;
2.2.16. korraldab vastavalt kokkulepetele teiste struktuuriüksustega üritusi, mis on suunatud avalikkusele ja partneritele;
2.2.17. teostab meediamonitooringuid, edastab need kõigile struktuuriüksustele ja koostab või tellib monitooringute põhjal meediaanalüüse vastavalt vajadusele;
2.2.18. nõustab vajadusel ministeeriumi haldus- ja valitsemisalasse kuuluvaid asutusi kommunikatsioonivaldkonnas;
2.2.19. vastutab kriisikommunikatsiooni toimimise eest;
2.2.20. tellib ministeeriumi tegevust tutvustavaid ja jäädvustavaid foto- ja videotöid ja haldab ministeeriumi fotopanka;
2.2.21. haldab ministeeriumi sotsiaalmeedia kanaleid;
2.2.22. jälgib ministeeriumi ühtse sümboolika kasutamist ja esitab ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid täiendusteks;
2.2.23. teeb ettepanekuid ministeeriumi meenete kohta;
2.2.24. korraldab oma valdkonda kuuluvate lepingute väljatöötamist ja sõlmimist ning jälgib lepingutega võetud kohustuste täitmist;
2.2.25. korraldab ja koordineerib oma valdkonda kuuluva dokumentatsiooni väljatöötamist.

3. Osakonna õigused ja kohustused

3.1. Osakonna õigused on:
3.1.1. saada ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ning dokumentatsiooni ministeeriumi struktuuriüksustelt;
3.1.2. kaasata osakonna pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamisse teiste struktuuriüksuste teenistujaid;
3.1.3. teha koostööd teiste valitsusasutustega, kohaliku omavalitsuse asutustega, avalik-õiguslike juriidiliste isikutega ja eraõiguslike juriidiliste isikutega;
3.1.4. teha ettepanekuid oma tegevusvaldkonnas komisjonide ja töörühmade moodustamiseks;
3.1.5. edastada oma pädevuse piires informatsiooni teistele ametiasutustele;
3.1.6. teha ettepanekuid oma ülesannete täitmiseks vajalike lepingute sõlmimiseks;
3.1.7. pidada oma pädevuse piires läbirääkimisi ja sõlmida kokkuleppeid;
3.1.8. saada täienduskoolitust osakonna töö paremaks korraldamiseks;
3.1.9. osaleda osakonda puudutavate küsimuste lahendamisel ja osakonna tööd puudutavate otsuste tegemisel;
3.1.10. teha kantslerile ettepanekuid osakonna põhimääruse, struktuuri ja koosseisu muutmiseks.

3.2. Osakonna kohustused on:
3.2.1. täita osakonnale pandud ülesanded õiguspäraselt, tähtaegselt, täpselt ja kvaliteetselt;
3.2.2. tagada seaduses sätestatud juhtudel ametialase informatsiooni konfidentsiaalsus;
3.2.3. kasutada osakonna kasutusse antud vara heaperemehelikult ja sihipäraselt;
3.2.4. teavitada  ministeeriumi juhtkonda või teisi asjaomaseid struktuuriüksusi kõigist asjaoludest, mis takistavad või teevad võimatuks osakonnale pandud ülesannete täitmise;
3.2.5. töötada välja osakonna tegevusvaldkonna dokumentatsioon või osaleda selle väljatöötamises ning tagada osakonna töö vastavalt kehtivatele kordadele;
3.2.6. edastada ministeeriumi teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku teavet.

4. Osakonna koosseis ja juhtimine
4.1. Osakonna koosseisu kinnitab minister või kantsler ministrilt saadud volituse alusel.
4.2. Osakonna koosseisu kuuluvate ametnike teenistusülesanded ja töötajate tööülesanded määratakse kindlaks kantsleri kinnitatud ametijuhendites osakonna juhataja ettepanekul.
4.3. Osakonna koosseisu kuuluvad teenistujad vastutavad neile pandud ülesannete õiguspärase tähtaegse, täpse ja kvaliteetse täitmise eest.
4.4. Osakonna tööd juhib osakonna juhataja.
4.5. Osakonna juhataja allub vahetult kantslerile.
4.6. Osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist minister kantsleri ettepanekul.
4.7. Osakonna juhataja äraolekul asendab teda koos kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega kantsleri määratud teenistuja.

4.8. Osakonna juhataja ülesanded on:
4.8.1. juhtida ja korraldada osakonna tööd ning tagada osakonnale pandud ülesannete õiguspärane, tähtaegne, täpne ja kvaliteetne täitmine;
4.8.2. täita temale antud juhiseid ja korraldusi või teatada nende täitmise takistustest;
4.8.3. anda juhtkonnale aru osakonna tegevustest ja töötulemustest;
4.8.4. anda alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi ning jälgida teenistuskohustuste täitmist;
4.8.5. allkirjastada ja viseerida osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas osakonna põhimääruse ja ministeeriumi asjaajamiskorraga;
4.8.6. esindada osakonda oma ülesannete täitmisel ja anda osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi ministeeriumi juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
4.8.7. teha ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid komisjonide, nõukogude ja töörühmade moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
4.8.8. korraldada vajadusel osakonna esindamine komisjonides;
4.8.9. esindada ministeeriumi talle antud volituste piires;
4.8.10. korraldada avalduste ja kaebuste läbivaatamist ning lahendamist osakonna pädevusega seonduvates küsimustes ning võtta vastu isikuid;
4.8.11. teha ettepanekuid eelarve kohta;
4.8.12. määrata osakonna tööjaotus ning töötada välja osakonna teenistujate ametijuhendid;
4.8.13. viia läbi alluvate teenistujatega arengu- ja hindamisvestlusi;
4.8.14. teha ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta ning osakonna teenistujate palkade, töötasude, hüvede, edutamiste, noomituste ja hoiatuste kohta;
4.8.15. taotleda osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
4.8.16. taotleda osakonna teenistujate täiendkoolitust osakonnale pandud ülesannete paremaks täitmiseks;
4.8.17. edastada osakonna teenistujatele juhtkonnalt ja teistelt struktuuriüksustelt osakonna ülesannete täitmiseks vajalikku teavet;
4.8.18. teostada järelevalvet osakonna tööülesannete ning tööplaani täitmise üle;
4.8.19. täita muid juhtkonna antud ülesandeid.

4.9. Osakonna juhatajal on õigus:
4.9.1. allkirjastada ministeeriumi kirjaplangil vormistatud informatiivse sisuga kirju, millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ega anta õigusi ega panda kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui õigusakt ei näe ette teisiti;
4.9.2. saada juhtkonnalt, teistelt struktuuriüksustelt ja ministeeriumi valitsemisala asutustelt osakonna tööks vajalikku teavet;
4.9.3. saata teistele struktuuriüksustele ja ministeeriumi valitsemisala asutustele arvamuse andmiseks õigusaktide eelnõusid ja muid dokumente.

4.10. Osakonna juhataja vastutab:
4.10.1. ministeeriumi põhimääruse ja osakonna põhimäärusega osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, tähtaegse, täpse ja kvaliteetse täitmise eest;
4.10.2. asutusesiseseks kasutamiseks ettenähtud ametialase teabe hoidmise eest;
4.10.3. osakonna tegevuste vajaduspõhise dokumenteerimise ning osakonnale suunatud dokumentide  nõuetekohase menetlemise ja säilitamise eest;
4.10.4. osakonna põhimääruse korrektsuse ja ajakohasuse eest ning vajadusel algatab põhimääruse muutmise.

Välissuhete osakond

Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna
PÕHIMÄÄRUS


I Üldsätted
1.1. Välissuhete osakond (edaspidi osakond) on Kultuuriministeeriumi (edaspidi  ministeerium) struktuuriüksus, mis täidab temale käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
1.2. Oma tegevuses juhindub osakond Eesti Vabariigi põhiseadusest, teistest seadustest ja õigusaktidest, ministeeriumi põhimäärusest ja juhenditest.
1.3. Osakonna  tegevus  toimub  kooskõlastatult  ja  koostöös  ministeeriumi kõigi struktuuriüksustega vastavalt ministeeriumi ja osakonna tööplaanile ning tööplaanidest sõltumatult tekkivatele vajadustele.
II Osakonna põhiülesanded

2.1. Osakonna põhiülesanded on:
2.1.1. eesti kultuuri tutvustamise korraldamine maailmas, selle rahvusvahelistumisele kaasa aitamine, kultuurialase välissuhtluse institutsionaalse võrgustiku arendamine ning kultuurisuhete arendamise koordineerimine teiste riikidega, välissuhete korraldamine nii Eesti kui välisriikide asjaomaste ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, riikidevaheliste kultuurikoostöölepingute ettevalmistamine ning sõlmimise korraldamine, nende lepingute täitmise kontroll ning rahvusvahelistes kultuuriprogrammides osalemise analüüsimine ja kontrollimine.

2.2. Osakond oma põhiülesannete täitmiseks:
2.2.1. aitab kaasa kultuuri rahvusvahelistumise ja kultuuriekspordi tervikliku ülevaate tekkele, algatab selleks vastavaid uuringuid, jälgib kultuuri rahvusvahelistumise trende ja teeb sellest lähtuvalt ettepanekuid;
2.2.2. aitab kaasa kultuuriekspordivõimekusega võtmetegijate võrgustumisele ja sünergia tekkimisele;
2.2.3. aitab kaasa ekspordipotentsiaaliga loovisikute ja kollektiivide rahvusvahelisel turul osalemisele, suhtlusele ja koostöövõimaluste lisandumisele;
2.2.4. valmistab ette riikidevahelisi kultuurikoostöölepinguid teiste riikidega, korraldab nende sõlmimist ning jälgib ja kontrollib nende täitmist;
2.2.5. korraldab ja kontrollib Eesti osalemist rahvusvahelistes kultuuriprogrammides;
2.2.6. koordineerib Eesti ühinemist rahvusvaheliste kokkulepete ja konventsioonidega Kultuuriministeeriumi valitsemisala puudutavates valdkondades;
2.2.7. korraldab ja koordineerib juhtkonna välisvisiite ning välisdelegatsioonide vastuvõtmist;
2.2.8. korraldab koostööd ja infovahetust rahvusvaheliste organisatsioonidega, teiste riikide kultuurivaldkonna institutsioonidega ning välisriikide esindustega Eestis ja Eesti Vabariigi välisesindustega välisriikides;
2.2.9. teostab seaduses sätestatud järelevalvet ja koostab sellekohaseid analüüse;
2.2.10. kogub, analüüsib ja vahendab informatsiooni rahvusvaheliste kultuurikoostööprojektide kohta;
2.2.11. aitab koostöös kommunikatsiooniosakonnaga tutvustada üldsusele välismaal toimuvaid eesti kultuurisündmusi, festivale ja rahvusvahelisi kultuurikoostööprogramme;
2.2.12. kogub, analüüsib, süstematiseerib ja avalikustab koostöös kommunikatsiooniosakonnaga veebilehel riikidevahelisi välislepinguid puudutavat informatsiooni;
2.2.13. esitab ministeeriumi juhtkonnale ja teistele osakondadele vajalikke materjale ja argumenteeritud seisukohti kultuurialase väliskoostöö ja rahvusvahelistumise teemal ning nõustab diplomaatilise protokolli küsimustes;
2.2.14. koordineerib ministeeriumi lähetatud kultuuriesindajate tegevust ja korraldab nende ametikohtade täitmiseks läbiviidavate avalike konkurssidega seonduvat tööd;
2.2.15. analüüsib õigusakte, teeb ettepanekuid nende väljatöötamiseks või muutmiseks, osaleb õigusaktide väljatöötamises;
2.2.16. korraldab oma valdkonda kuuluvate lepingute väljatöötamist ja sõlmimist ning jälgib lepingutega võetud kohustuste täitmist;
2.2.17. korraldab ja koordineerib oma valdkonda kuuluva dokumentatsiooni väljatöötamist;
2.2.18. teeb koostööd valdkondlike asutuste, arenduskeskuste ja teiste erialaorganisatsioonidega;
2.2.19. osaleb riiklike ja valdkondlike arengu- ja tegevuskavade väljatöötamises ning analüüsib nende elluviimist;
2.2.20. osaleb toetusmeetmete väljatöötamises ning korraldab ministeeriumi kaudu rahastatavate toetusmeetmete elluviimist ja mõju hindamist;
2.2.21. korraldab taotlusvoorude läbiviimist ning osaleb vastavate komisjonide töös;
2.2.22. analüüsib ministeeriumi tegevustoetust saavate asutuste ja organisatsioonide tegevust nendele pandud ülesannete täitmisel;
2.2.23. osaleb asutuste juhtide ametikohtade täitmiseks läbiviidavate avalike konkursside läbiviimisel.

III Osakonna õigused ja kohustused

3.1. Osakonna õigused on:
3.1.1. saada ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ning dokumentatsiooni ministeeriumi struktuuriüksustelt;
3.1.2. kaasata osakonna pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamisse teiste struktuuriüksuste teenistujaid;
3.1.3. teha koostööd teiste valitsusasutustega, kohaliku omavalitsuse asutustega, avalik-õiguslike juriidiliste isikutega ja eraõiguslike juriidiliste isikutega;
3.1.4. teha ettepanekuid oma tegevusvaldkonnas komisjonide ja töörühmade moodustamiseks;
3.1.5. edastada oma pädevuse piires informatsiooni teistele ametiasutustele;
3.1.6. teha ettepanekuid oma ülesannete täitmiseks vajalike lepingute sõlmimiseks;
3.1.7. pidada oma pädevuse piires läbirääkimisi ja sõlmida kokkuleppeid;
3.1.8. saada täienduskoolitust osakonna töö paremaks korraldamiseks;
3.1.9. osaleda osakonda puudutavate küsimuste lahendamisel ja osakonna tööd puudutavate otsuste tegemisel;
3.1.10. teha kantslerile ettepanekuid osakonna põhimääruse, struktuuri ja koosseisu muutmiseks.

3.2. Osakonna kohustused on:
3.2.1. täita osakonnale pandud ülesanded õiguspäraselt, tähtaegselt, täpselt ja kvaliteetselt;
3.2.2. tagada seaduses sätestatud juhtudel ametialase informatsiooni konfidentsiaalsus;
3.2.3. kasutada osakonna kasutusse antud vara heaperemehelikult ja sihipäraselt;
3.2.4. teavitada ministeeriumi juhtkonda või teisi asjaomaseid struktuuriüksusi kõigist asjaoludest, mis takistavad või teevad võimatuks osakonnale pandud ülesannete täitmise;
3.2.5. töötada välja osakonna tegevusvaldkonna dokumentatsioon või osaleda selle väljatöötamises ning tagada osakonna töö vastavalt kehtivatele kordadele;
3.2.6. edastada ministeeriumi teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku teavet.
IV Osakonna koosseis ja juhtimine

4.1. Osakonna koosseisu kinnitab minister või kantsler ministrilt saadud volituse alusel.
4.2. Osakonna koosseisu kuuluvate ametnike teenistusülesanded ja töötajate tööülesanded määratakse kindlaks kantsleri kinnitatud ametijuhendites osakonna juhataja ettepanekul.
4.3. Osakonna koosseisu kuuluvad teenistujad vastutavad neile pandud ülesannete õiguspärase tähtaegse, täpse ja kvaliteetse täitmise eest.
4.4. Osakonna tööd juhib osakonna juhataja.
4.5. Osakonna juhataja allub vahetult kantslerile.
4.6. Osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist minister kantsleri ettepanekul.
4.7. Osakonna juhataja äraolekul asendab teda koos kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega kantsleri määratud teenistuja.

4.8. Osakonna juhataja ülesanded on:
4.8.1. juhtida ja korraldada osakonna tööd ning tagada osakonnale pandud ülesannete õiguspärane, tähtaegne, täpne ja kvaliteetne täitmine;
4.8.2. täita temale antud juhiseid ja korraldusi või teatada nende täitmise takistustest;
4.8.3. anda juhtkonnale aru osakonna tegevustest ja töötulemustest;
4.8.4. anda alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi ning jälgida teenistuskohustuste täitmist;
4.8.5. allkirjastada ja viseerida osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas osakonna põhimääruse ja ministeeriumi asjaajamiskorraga;
4.8.6. esindada osakonda oma ülesannete täitmisel ja anda osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi ministeeriumi juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
4.8.7. teha ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid komisjonide, nõukogude ja töörühmade moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
4.8.8. korraldada vajadusel osakonna esindamine komisjonides;
4.8.9. esindada ministeeriumi talle antud volituste piires;
4.8.10. korraldada avalduste ja kaebuste läbivaatamist ning lahendamist osakonna pädevusega seonduvates küsimustes ning võtta vastu isikuid;
4.8.11. teha ettepanekuid eelarve kohta;
4.8.12. määrata osakonna tööjaotus ning töötada välja osakonna teenistujate ametijuhendid;
4.8.13. viia läbi alluvate teenistujatega arengu- ja hindamisvestlusi;
4.8.14. teha ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta ning osakonna teenistujate palkade, töötasude, hüvede, edutamiste, noomituste ja hoiatuste kohta;
4.8.15. taotleda osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
4.8.16. taotleda osakonna teenistujate täiendkoolitust osakonnale pandud ülesannete paremaks täitmiseks;
4.8.17. edastada osakonna teenistujatele juhtkonnalt ja teistelt struktuuriüksustelt osakonna ülesannete täitmiseks vajalikku teavet;
4.8.18. teostada järelevalvet osakonna tööülesannete ning tööplaani täitmise üle;
4.8.19. täita muid juhtkonna antud ülesandeid.

4.9. Osakonna juhatajal on õigus:
4.9.1. allkirjastada ministeeriumi kirjaplangil vormistatud informatiivse sisuga kirju, millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ega anta õigusi ega panda kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui õigusakt ei näe ette teisiti;
4.9.2. saada juhtkonnalt, teistelt struktuuriüksustelt ja ministeeriumi valitsemisala asutustelt osakonna tööks vajalikku teavet;
4.9.3. saata teistele struktuuriüksustele ja ministeeriumi valitsemisala asutustele arvamuse andmiseks õigusaktide eelnõusid ja muid dokumente.

4.10. Osakonna juhataja vastutab:
4.10.1. ministeeriumi põhimääruse ja osakonna põhimäärusega osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, tähtaegse, täpse ja kvaliteetse täitmise eest;
4.10.2. asutusesiseseks kasutamiseks ettenähtud ametialase teabe hoidmise eest;
4.10.3. osakonna tegevuste vajaduspõhise dokumenteerimise ning osakonnale suunatud dokumentide  nõuetekohase menetlemise ja säilitamise eest;
4.10.4. osakonna põhimääruse korrektsuse ja ajakohasuse eest ning vajadusel algatab põhimääruse muutmise.

IT osakond

Kultuuriministeeriumi infotehnoloogia osakonna
PÕHIMÄÄRUS


1. Üldsätted
1.1. Infotehnoloogia osakond (edaspidi osakond) on Kultuuriministeeriumi (edaspidi  ministeerium) struktuuriüksus, mis täidab temale käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
1.2. Oma tegevuses juhindub osakond Eesti Vabariigi põhiseadusest, teistest seadustest ja õigusaktidest, ministeeriumi põhimäärusest ja juhenditest.
1.3. Osakonna  tegevus  toimub  kooskõlastatult  ja  koostöös  ministeeriumi kõigi struktuuriüksustega vastavalt ministeeriumi ja osakonna tööplaanile ning tööplaanidest sõltumatult tekkivatele vajadustele.

2. Osakonna põhiülesanded
2.1. Osakonna põhiülesanded on:
2.1.1. ministeeriumi ja tema valitsemisala infotehnoloogiapoliitika väljatöötamine ja rakendamise koordineerimine.
2.2. Osakond oma põhiülesannete täitmiseks:
2.2.1. koordineerib ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste jaoks ühtsete infotehnoloogiliste alaste reeglite ja juhendite  kehtestamist;
2.2.2. korraldab ja koordineerib ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste infotehnoloogiliste süsteemide planeerimist, arendamist ning haldamist;
2.2.3. korraldab infoturvet ministeeriumis ja koordineerib seda ministeeriumi valitsemisalas;
2.2.4. korraldab oma valdkonda kuuluvate lepingute väljatöötamist ja sõlmimist ning jälgib lepingutega võetud kohustuste täitmist;
2.2.5. korraldab ja koordineerib oma valdkonna dokumentatsiooni väljatöötamist;
2.2.6. teostab järelevalvet valitsemisala infotehnoloogia valdkonnas;
2.2.7. korraldab oma valdkonnas rahvusvahelist koostööd; 
2.2.8. nõustab vajaduse korral ministeeriumi ametnikke ja töötajaid infotehnoloogilistes küsimustes oma pädevuse piires;
2.2.9. omab ülevaadet ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste investeeringute kavast ja teeb ettepanekuid selle koostamiseks.
3. Osakonna õigused ja kohustused
3.1. Osakonna õigused on:
3.1.1. saada ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ning dokumentatsiooni ministeeriumi struktuuriüksustelt;
3.1.2. kaasata osakonna pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamisse teiste struktuuriüksuste teenistujaid;
3.1.3. teha koostööd teiste valitsusasutustega, kohaliku omavalitsuse asutustega, avalik-õiguslike juriidiliste isikutega ja eraõiguslike juriidiliste isikutega;
3.1.4. teha ettepanekuid oma tegevusvaldkonnas komisjonide ja töörühmade moodustamiseks;
3.1.5. edastada oma pädevuse piires informatsiooni teistele ametiasutustele;
3.1.6. teha ettepanekuid oma ülesannete täitmiseks vajalike lepingute sõlmimiseks;
3.1.7. pidada oma pädevuse piires läbirääkimisi ja sõlmida kokkuleppeid;
3.1.8. saada täienduskoolitust osakonna töö paremaks korraldamiseks;
3.1.9. osaleda osakonda puudutavate küsimuste lahendamisel ja osakonna tööd puudutavate otsuste tegemisel; 
3.1.10. teha kantslerile ettepanekuid osakonna põhimääruse, struktuuri ja koosseisu muutmiseks.
3.2. Osakonna kohustused on:
3.2.1. täita osakonnale pandud ülesanded õiguspäraselt, tähtaegselt, täpselt ja kvaliteetselt;
3.2.2. tagada seaduses sätestatud juhtudel ametialase informatsiooni konfidentsiaalsus;
3.2.3. kasutada osakonna kasutusse antud vara heaperemehelikult ja sihipäraselt;
3.2.4. teavitada ministeeriumi juhtkonda või teisi asjaomaseid struktuuriüksusi kõigist asjaoludest, mis takistavad või teevad võimatuks osakonnale pandud ülesannete täitmise;
3.2.5. töötada välja osakonna tegevusvaldkonna dokumentatsioon või osaleda selle väljatöötamises ning tagada osakonna töö vastavalt kehtivatele kordadele;
3.2.6. edastada ministeeriumi teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku teavet.
4. Osakonna koosseis ja juhtimine
4.1. Osakonna koosseisu kinnitab minister või kantsler ministrilt saadud volituse alusel.
4.2. Osakonna koosseisu kuuluvate töötajate tööülesanded määratakse kindlaks kantsleri kinnitatud ametijuhendites osakonna juhataja ettepanekul.
4.3. Osakonna koosseisu kuuluvad teenistujad vastutavad neile pandud ülesannete õiguspärase tähtaegse, täpse ja kvaliteetse täitmise eest.
4.4. Osakonna tööd juhib osakonna juhataja.
4.5. Osakonna juhataja allub vahetult kantslerile.
4.6. Osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist minister kantsleri ettepanekul.
4.7. Osakonna juhataja äraolekul asendab teda koos kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega kantsleri määratud teenistuja.
4.8. Osakonna juhataja ülesanded on:
4.8.1. juhtida ja korraldada osakonna tööd ning tagada osakonnale pandud ülesannete õiguspärane, tähtaegne, täpne ja kvaliteetne täitmine;
4.8.2. täita temale antud juhiseid ja korraldusi või teatada nende täitmise takistustest;
4.8.3. anda juhtkonnale aru osakonna tegevustest ja töötulemustest;
4.8.4. anda alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi ning jälgida teenistuskohustuste täitmist;
4.8.5. allkirjastada ja viseerida osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas osakonna põhimääruse ja ministeeriumi asjaajamiskorraga;
4.8.6. esindada osakonda oma ülesannete täitmisel ja anda osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi ministeeriumi juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
4.8.7. teha ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid komisjonide, nõukogude ja töörühmade moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
4.8.8. korraldada vajadusel osakonna esindamine komisjonides;
4.8.9. esindada ministeeriumi talle antud volituste piires;
4.8.10. korraldada avalduste ja kaebuste läbivaatamist ning lahendamist osakonna pädevusega seonduvates küsimustes ning võtta vastu isikuid;
4.8.11. teha ettepanekuid eelarve kohta;
4.8.12. määrata osakonna tööjaotus ning töötada välja osakonna teenistujate ametijuhendid;
4.8.13. viia läbi alluvate teenistujatega arengu- ja hindamisvestlusi;
4.8.14. teha ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta ning osakonna teenistujate palkade, töötasude, hüvede, edutamiste, noomituste ja hoiatuste kohta;
4.8.15. taotleda osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
4.8.16. taotleda osakonna teenistujate täiendkoolitust osakonnale pandud ülesannete paremaks täitmiseks;
4.8.17. edastada osakonna teenistujatele juhtkonnalt ja teistelt struktuuriüksustelt osakonna ülesannete täitmiseks vajalikku teavet;
4.8.18. teostada järelevalvet osakonna tööülesannete ning tööplaani täitmise üle;
4.8.19. täita muid juhtkonna antud ülesandeid.
4.9. Osakonna juhatajal on õigus:
4.9.1. allkirjastada ministeeriumi kirjaplangil vormistatud informatiivse sisuga kirju, millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ega anta õigusi ega panda kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui õigusakt ei näe ette teisiti;
4.9.2. saada juhtkonnalt, teistelt struktuuriüksustelt ja ministeeriumi valitsemisala asutustelt osakonna tööks vajalikku teavet;
4.9.3. saata teistele struktuuriüksustele ja ministeeriumi valitsemisala asutustele arvamuse andmiseks õigusaktide eelnõusid ja muid dokumente.
4.10. Osakonna juhataja vastutab:
4.10.1. ministeeriumi põhimääruse ja osakonna põhimäärusega osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, tähtaegse, täpse ja kvaliteetse täitmise eest;
4.10.2. asutusesiseseks kasutamiseks ettenähtud ametialase teabe hoidmise eest;
4.10.3. osakonna tegevuste vajaduspõhise dokumenteerimise ning osakonnale suunatud dokumentide  nõuetekohase menetlemise ja säilitamise eest;
4.10.4. osakonna põhimääruse korrektsuse ja ajakohasuse eest ning vajadusel algatab põhimääruse muutmise.

Finantsosakond

Kultuuriministeeriumi finantsosakonna
PÕHIMÄÄRUS

I Üldsätted

1.1. Finantsosakond (edaspidi osakond) on Kultuuriministeeriumi (edaspidi  ministeerium) struktuuriüksus, mis täidab temale käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
1.2. Oma tegevuses juhindub osakond Eesti Vabariigi põhiseadusest, teistest seadustest ja õigusaktidest, ministeeriumi põhimäärusest ja juhenditest.
1.3. Osakonna  tegevus  toimub  kooskõlastatult  ja  koostöös  ministeeriumi kõigi struktuuriüksustega vastavalt ministeeriumi ja osakonna tööplaanile ning tööplaanidest sõltumatult tekkivatele vajadustele.

II Osakonna põhiülesanded

2.1. Osakonna põhiülesanded on:
2.1.1.  strateegilise planeerimise koordineerimine ja toetamine ministeeriumi valitsemisalas, ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamine, kontroll eelarvevahendite sihipärase kasutamise üle, ministeeriumi ja tema valitsemisalas oleva valitsusasutuse ning ministeeriumi hallatavate riigiasutuste raamatupidamise korraldamine, ministeeriumi kui struktuurivahendite rakendusasutuse ülesannete täitmise koordineerimine ning ministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendustegevuse koordineerimine.

2.2. Osakond oma põhiülesannete täitmiseks:
2.2.1. vaatab läbi ministeeriumi ja valitsemisala asutuste riigieelarve vahendite eraldamiste taotlused ning koostöös teiste struktuuriüksuste ja valitsemisala asutustega valmistab ette ministeeriumi valitsemisala eelarve ja lisaeelarve projekti vastavalt riigieelarve seadusele;
2.2.2. valmistab ette ja kooskõlastab koostöös ministeeriumi teiste struktuuriüksustega taotlused raha eraldamiseks Vabariigi Valitsuse reservist;
2.2.3. korraldab ministeeriumi ja valitsemisala asutuste välisabi sildfinantseerimist;
2.2.4. teostab seiret ministeeriumi ja valitsemisala riigieelarve täitmise üle, välja arvatud investeeringute osas, ning teeb vajadusel ettepanekuid finantsdistsipliini tagamiseks;
2.2.5. osaleb ministeeriumi põhimäärusest tulenevate tegevusvaldkondade riigieelarvelise toetuse taotluste läbivaatamiseks moodustatud komisjonide töös;
2.2.6. osaleb kultuuri, spordi ja lõimumise valdkondades riikliku finantseerimise aluste väljatöötamise komisjonides ning välisabiga seotud küsimuste lahendamises;
2.2.7. korraldab ministeeriumis ja tema valitsemisalas raamatupidamisarvestust ja -aruandlust;
2.2.8. kogub ja töötleb ministeeriumi valitsemisala majandusalast informatsiooni;
2.2.9. valmistab ette ministeeriumi seisukoha kooskõlastamiseks esitatud majandusalaste õigusaktide eelnõude kohta;
2.2.10. juhendab ministeeriumi struktuuriüksusi ja ministeeriumi valitsemisalas olevaid asutusi eelarve koostamise ja täitmise ning raamatupidamisarvestuse küsimustes;
2.2.11. korraldab struktuurivahendite rakendamise toetuste andmise, seire, hindamise, finantsjuhtimise ja aruandluse toimimise;
2.2.12. informeerib ministeeriumi ja valitsemisala asutusi  välisabiprogrammides osalemise võimalustest;
2.2.13. koordineerib  ja juhendab metoodiliselt ministeeriumi arengukava ja tööplaani koostamist;
2.2.14. korraldab ministeeriumi arengukava ja tööplaani ja Vabariigi Valitsuse tööplaani regulaarse täitmise seiret;
2.2.15. teostab seaduses sätestatud järelevalvet ja koostab sellekohaseid analüüse;
2.2.16. analüüsib õigusakte, teeb ettepanekuid nende väljatöötamiseks või muutmiseks, osaleb õigusaktide väljatöötamises;
2.2.17. esitab ministeeriumi juhtkonnale ja teistele osakondadele vajalikke materjale ja seisukohti;
2.2.18. teeb koostööd valdkondlike asutuste, arenduskeskuste ja teiste erialaorganisatsioonidega;
2.2.19. osaleb riiklike ja valdkondlike arengu- ja tegevuskavade väljatöötamises ning analüüsib nende elluviimist;
2.2.20. töötab välja ja arendab ministeeriumi arengukava täitmise analüüsimise mehhanismi;
2.2.21. teeb ettepanekuid eelarvevahendite kasutamiseks ning jälgib eelarvevahendite kasutamise sihipärasust;
2.2.22. osaleb ministeeriumi arendusprojektides;
2.2.23. koordineerib ja toestab metoodiliselt teadus- ja arendustegevust ministeeriumi valitsemisalas;
2.2.24. teostab kontrolli ministeeriumi kaudu toetuse saajatele eraldatud eelarveliste vahendite sihipärase kasutamise üle; korraldab finantsaruandluse esitamisega seotud küsimuste osas toetuse saajate juhendamist ja nõustamist;
2.2.25. esindab ministeeriumi osakonna põhiülesannetega seotud töögruppides;
2.2.26. korraldab oma valdkonda kuuluvate lepingute väljatöötamist ja sõlmimist ning jälgib lepingutega võetud kohustuste täitmist;
2.2.27. korraldab ja koordineerib oma valdkonda kuuluva dokumentatsiooni väljatöötamist.

III Osakonna õigused ja kohustused

3.1. Osakonna õigused on:
3.1.1. saada ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ning dokumentatsiooni ministeeriumi struktuuriüksustelt;
3.1.2. kaasata osakonna pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamisse teiste struktuuriüksuste teenistujaid;
3.1.3. teha koostööd teiste valitsusasutustega, kohaliku omavalitsuse asutustega, avalik-õiguslike juriidiliste isikutega ja eraõiguslike juriidiliste isikutega;
3.1.4. teha ettepanekuid oma tegevusvaldkonnas komisjonide ja töörühmade moodustamiseks;
3.1.5. edastada oma pädevuse piires informatsiooni teistele ametiasutustele;
3.1.6. teha ettepanekuid oma ülesannete täitmiseks vajalike lepingute sõlmimiseks;
3.1.7. pidada oma pädevuse piires läbirääkimisi ja sõlmida kokkuleppeid;
3.1.8. saada täienduskoolitust osakonna töö paremaks korraldamiseks;
3.1.9. osaleda osakonda puudutavate küsimuste lahendamisel ja osakonna tööd puudutavate otsuste tegemisel;
3.1.10. teha kantslerile ettepanekuid osakonna põhimääruse, struktuuri ja koosseisu muutmiseks.

3.2. Osakonna kohustused on:
3.2.1. täita osakonnale pandud ülesanded õiguspäraselt, tähtaegselt, täpselt ja kvaliteetselt;
3.2.2. tagada seaduses sätestatud juhtudel ametialase informatsiooni konfidentsiaalsus;
3.2.3. kasutada osakonna kasutusse antud vara heaperemehelikult ja sihipäraselt;
3.2.4. teavitada  ministeeriumi juhtkonda või teisi asjaomaseid struktuuriüksusi kõigist asjaoludest, mis takistavad või teevad võimatuks osakonnale pandud ülesannete täitmise;
3.2.5. töötada välja osakonna tegevusvaldkonna dokumentatsioon või osaleda selle väljatöötamises ning tagada osakonna töö vastavalt kehtivatele kordadele;
3.2.6. edastada ministeeriumi teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku teavet.
IV Osakonna koosseis ja juhtimine

4.1. Osakonna koosseisu kinnitab minister või kantsler ministrilt saadud volituse alusel.
4.2. Osakonna koosseisu kuuluvate töötajate tööülesanded määratakse kindlaks kantsleri kinnitatud ametijuhendites osakonna juhataja ettepanekul.
4.3. Osakonna koosseisu kuuluvad teenistujad vastutavad neile pandud ülesannete õiguspärase, tähtaegse, täpse ja kvaliteetse täitmise eest.
4.4. Osakonna tööd juhib osakonna juhataja.
4.5. Osakonna juhataja allub vahetult kantslerile.
4.6. Osakonna juhatajaga sõlmib töölepingu minister kantsleri ettepanekul.
4.7. Osakonna juhataja äraolekul asendab teda koos kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega kantsleri määratud teenistuja.

4.8. Osakonna juhataja ülesanded on:
4.8.1. juhtida ja korraldada osakonna tööd ning tagada osakonnale pandud ülesannete õiguspärane, tähtaegne, täpne ja kvaliteetne täitmine;
4.8.2. täita temale antud juhiseid ja korraldusi või teatada nende täitmise takistustest;
4.8.3. anda juhtkonnale aru osakonna tegevustest ja töötulemustest;
4.8.4. anda alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi ning jälgida teenistuskohustuste täitmist;
4.8.5. allkirjastada ja viseerida osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas osakonna põhimääruse ja ministeeriumi asjaajamiskorraga;
4.8.6. esindada osakonda oma ülesannete täitmisel ja anda osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi ministeeriumi juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
4.8.7. teha ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid komisjonide, nõukogude ja töörühmade moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
4.8.8. korraldada vajadusel osakonna esindamine komisjonides;
4.8.9. esindada ministeeriumi talle antud volituste piires;
4.8.10. korraldada avalduste ja kaebuste läbivaatamist ning lahendamist osakonna pädevusega seonduvates küsimustes ning võtta vastu isikuid;
4.8.11. teha ettepanekuid eelarve kohta;
4.8.12. määrata osakonna tööjaotus ning töötada välja osakonna teenistujate ametijuhendid;
4.8.13. viia läbi alluvate teenistujatega arenguvestlusi;
4.8.14. teha ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta ning osakonna teenistujate palkade, töötasude, hüvede, edutamiste, noomituste ja hoiatuste kohta;
4.8.15. taotleda osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
4.8.16. taotleda osakonna teenistujate täiendkoolitust osakonnale pandud ülesannete paremaks täitmiseks;
4.8.17. edastada osakonna teenistujatele juhtkonnalt ja teistelt struktuuriüksustelt osakonna ülesannete täitmiseks vajalikku teavet;
4.8.18. teostada järelevalvet osakonna tööülesannete ning tööplaani täitmise üle;
4.8.19. täita muid juhtkonna antud ülesandeid.

4.9. Osakonna juhatajal on õigus:
4.9.1. allkirjastada ministeeriumi kirjaplangil vormistatud informatiivse sisuga kirju, millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ega anta õigusi ega panda kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui õigusakt ei näe ette teisiti;
4.9.2. saada juhtkonnalt, teistelt struktuuriüksustelt ja ministeeriumi valitsemisala asutustelt osakonna tööks vajalikku teavet;
4.9.3. saata teistele struktuuriüksustele ja ministeeriumi valitsemisala asutustele arvamuse andmiseks õigusaktide eelnõusid ja muid dokumente.

4.10. Osakonna juhataja vastutab:
4.10.1. ministeeriumi põhimääruse ja osakonna põhimäärusega osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, tähtaegse, täpse ja kvaliteetse täitmise eest;
4.10.2. asutusesiseseks kasutamiseks ettenähtud ametialase teabe hoidmise eest;
4.10.3. osakonna tegevuste vajaduspõhise dokumenteerimise ning osakonnale suunatud dokumentide  nõuetekohase menetlemise ja säilitamise eest;
4.10.4. osakonna põhimääruse korrektsuse ja ajakohasuse eest ning vajadusel algatab põhimääruse muutmise.

Õigus- ja varahaldusosakond

Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna
PÕHIMÄÄRUS


1. Üldsätted

1.1. Õigus- ja varahaldusosakond (edaspidi osakond) on Kultuuriministeeriumi (edaspidi ministeerium) struktuuriüksus, mis täidab temale käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
1.2. Oma tegevuses juhindub osakond Eesti Vabariigi põhiseadusest, teistest seadustest ja õigusaktidest, ministeeriumi põhimäärusest ja juhenditest.
1.3. Osakonna tegevus toimub kooskõlastatult ja koostöös ministeeriumi kõigi struktuuriüksustega vastavalt ministeeriumi ja osakonna tööplaanile ning tööplaanidest sõltumatult tekkivatele vajadustele.
2. Osakonna põhiülesanded

2.1. Osakonna põhiülesanded on:
2.1.1. ministeeriumi õigusteenindamine ja õigusloome koordinatsioon ning ministeeriumi valitsemisala õigusteeninduse ja õigusloome koordineerimise ühtlustamine, ministeeriumi valitsemisala asutuste riigivaraga seotud küsimuste lahendamine.

2.2. Osakond oma põhiülesannete täitmiseks:

2.2.1. Õigusalal:
2.2.1.1. nõustab ministeeriumi juhtkonda ja teisi struktuuriüksusi õiguslikes küsimustes;
2.2.1.2. osaleb ministeeriumi juriidilise sisuga dokumentide ettevalmistamises, kontrollib struktuuriüksustes koostatud haldusaktide ja muude dokumentide õiguspärasust ja normitehnikat;
2.2.1.3. nõustab ministeeriumi juhtkonda ja teisi struktuuriüksusi ning ministeeriumi valitsemisala asutusi õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel ja rakendamise küsimustes;
2.2.1.4. kontrollib ministeeriumis välja töötamisel olevate õigusaktide eelnõude vastavust seadustele ja teistele õigusaktidele;
2.2.1.5. korraldab väljatöötatavate õigusaktide eelnõude ning õigusaktide mõjude hindamise ühtse metoodika rakendamise ning tagab kooskõlastamiseks esitatud õigusaktide eelnõude menetlemise;
2.2.1.6. jälgib teiste ministeeriumite poolt eelnõude infosüsteemi kaudu kooskõlastamiseks esitatud õigusaktide eelnõusid ja korraldab ministeeriumit puudutavate eelnõude edastamise asjaomastele struktuuriüksustele kooskõlastamiseks või teadmiseks;
2.2.1.7. koordineerib ministeeriumi valitsemisala reguleerivate õigusaktide kooskõlla viimist rahvusvaheliste ja Euroopa Liidu õigusaktidega;
2.2.1.8. koostöös teiste struktuuriüksustega kujundab ministeeriumi seisukoha kohtuasjades, valmistab ette kohtule edastatavad materjalid ja esindab ministeeriumit kohtus;
2.2.1.9. koordineerib ja nõustab ministeeriumi struktuuriüksuseid ja valitsemisala asutusi riigiabi valdkonnas;
2.2.1.10. sisestab andmed riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse;
2.2.1.11. korraldab ministeeriumi õigusaktide algtekstide ja terviktekstide avaldamist ja elektroonilisse Riigi Teatajasse sisestamist.

2.2.2. Varahalduse alal:
2.2.2.1. omab ülevaadet ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste investeeringute kavast ja teeb ettepanekuid selle koostamiseks, jälgib investeeringute kasutamist;
2.2.2.2. teeb kinnisvara ja varahalduse alast koostööd riigile kinnisvarateenuseid osutava äriühinguga;
2.2.2.3. osaleb iga-aastaste üüri- ja korrashoiuteenuste tasu määramise läbirääkimistel ning nõustab asutusi oma vastutusvaldkonna piires.

2.2.3. Riigivara alal:
2.2.3.1. koostab ministeeriumi kui riigivara valitseja valitsemisala piires oleva riigivara valitsemisega seotud korrad;
2.2.3.2. korraldab ja nõustab riigivara valitseja otsustest tulenevalt riigi osalemist sihtasutustes, mille asutajaõiguste teostaja on ministeerium, ning teostab sellest tulenevaid õigusi ja kohustusi riigivaraseaduses sätestatud korras;
2.2.3.3. koordineerib ja vajaduse korral korraldab ministeeriumis ja valitsemisalas riigivara omandamist, üleandmist, kasutamiseks andmist, võõrandamist, kõlbmatuks tunnistamist, mahakandmist ja hävitamist ning valmistab ette ja vormistab seotud dokumendid;
2.2.3.4. koordineerib koostöös ministeeriumi valitsemisala asutustega nende kasutuses oleva kinnisvaraga seotud tegevusi;
2.2.3.5. omab ülevaadet ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste kinnisvarast.

2.2.4. Riigihangete alal:
2.2.4.1. töötab välja ministeeriumi ja tema valitsemisala hankepoliitika (juhendid ja korrad) ja rakendab seda koostöös ministeeriumi struktuuriüksustega ning eesmärgiga tagada organisatsiooni põhitegevuse täitmiseks vajaminevate asjade ja teenuste kättesaadavus, ressursside säästlik kasutamine ning vastavus hankemenetlust reguleerivatele õigusaktidele;
2.2.4.2. koostöös ministeeriumi struktuuriüksustega planeerib hankevajadused ja jälgib hankeplaani täitmist;
2.2.4.3. valmistab ette ja viib nõuetekohaselt läbi ministeeriumi nimel läbiviidavad riigihangete hankemenetlused, koostab hankemenetlusega seotud haldusaktid ja teostab hankemenetlusega seonduvad toimingud riigihangete registris;
2.2.4.4. nõustab ministeeriumi ning tema valitsemisala asutusi riigihangetega seotud küsimustes;
2.2.4.5. esindab ministeeriumi riigihanke vaidlustustel ning valmistab ette vaidlustusega seotud dokumentatsiooni.

3. Osakonna õigused ja kohustused

3.1. Osakonna õigused on:
3.1.1. saada ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ning dokumentatsiooni ministeeriumi struktuuriüksustelt;
3.1.2. kaasata osakonna pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamisse teiste struktuuriüksuste teenistujaid;
3.1.3. teha koostööd teiste valitsusasutustega, kohaliku omavalitsuse asutustega, avalik-õiguslike juriidiliste isikutega ja eraõiguslike juriidiliste isikutega;
3.1.4. teha ettepanekuid oma tegevusvaldkonnas komisjonide ja töörühmade moodustamiseks;
3.1.5. edastada oma pädevuse piires informatsiooni teistele ametiasutustele;
3.1.6. teha ettepanekuid oma ülesannete täitmiseks vajalike lepingute sõlmimiseks;
3.1.7. pidada oma pädevuse piires läbirääkimisi ja sõlmida kokkuleppeid;
3.1.8. saada täienduskoolitust osakonna töö paremaks korraldamiseks;
3.1.9. osaleda osakonda puudutavate küsimuste lahendamisel ja osakonna tööd puudutavate otsuste tegemisel;
3.1.10. teha kantslerile ettepanekuid osakonna põhimääruse, struktuuri ja koosseisu muutmiseks.

3.2. Osakonna kohustused on:
3.2.1. täita osakonnale pandud ülesanded õiguspäraselt, tähtaegselt, täpselt ja kvaliteetselt;
3.2.2. tagada seaduses sätestatud juhtudel ametialase informatsiooni konfidentsiaalsus;
3.2.3. kasutada osakonna kasutusse antud vara heaperemehelikult ja sihipäraselt;
3.2.4. teavitada ministeeriumi juhtkonda või teisi asjaomaseid struktuuriüksusi kõigist asjaoludest, mis takistavad või teevad võimatuks osakonnale pandud ülesannete täitmise;
3.2.5. töötada välja osakonna tegevusvaldkonna dokumentatsioon või osaleda selle väljatöötamises ning tagada osakonna töö vastavalt kehtivatele kordadele;
3.2.6. edastada ministeeriumi teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku teavet.

IV Osakonna juhtimine:
4.1. Osakonna koosseisu kinnitab minister või kantsler ministrilt saadud volituse alusel.
4.2. Osakonna koosseisu kuuluvate ametnike teenistusülesanded ja töötajate tööülesanded määratakse kindlaks kantsleri kinnitatud ametijuhendites osakonna juhataja ettepanekul.
4.3. Osakonna koosseisu kuuluvad teenistujad vastutavad neile pandud ülesannete õiguspärase tähtaegse, täpse ja kvaliteetse täitmise eest.
4.4. Osakonna tööd juhib osakonna juhataja.
4.5. Osakonna juhataja allub vahetult kantslerile.
4.6. Osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist minister kantsleri ettepanekul.
4.7. Osakonna juhataja äraolekul asendab teda koos kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega kantsleri määratud ametnik.

4.8. Osakonna juhataja ülesanded on:
4.8.1. juhtida ja korraldada osakonna tööd ning tagada osakonnale pandud ülesannete õiguspärane, tähtaegne, täpne ja kvaliteetne täitmine;
4.8.2. täita temale antud juhiseid ja korraldusi või teatada nende täitmise takistustest;
4.8.3. anda juhtkonnale aru osakonna tegevustest ja töötulemustest;
4.8.4. anda alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi ning jälgida teenistuskohustuste täitmist;
4.8.5. allkirjastada ja viseerida osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas osakonna põhimääruse ja ministeeriumi asjaajamiskorraga;
4.8.6. esindada osakonda oma ülesannete täitmisel ja anda osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi ministeeriumi juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
4.8.7. teha ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid komisjonide, nõukogude ja töörühmade moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
4.8.8. korraldada vajadusel osakonna esindamine komisjonides;
4.8.9. esindada ministeeriumi talle antud volituste piires;
4.8.10. korraldada avalduste ja kaebuste läbivaatamist ning lahendamist osakonna pädevusega seonduvates küsimustes ning võtta vastu isikuid;
4.8.11. teha ettepanekuid eelarve kohta;
4.8.12. määrata osakonna tööjaotus ning töötada välja osakonna teenistujate ametijuhendid;
4.8.13. viia läbi alluvate teenistujatega arenguvestlusi;
4.8.14. teha ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta ning osakonna teenistujate palkade, töötasude, hüvede, edutamiste, noomituste ja hoiatuste kohta;
4.8.15. taotleda osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
4.8.16. taotleda osakonna teenistujate täiendkoolitust osakonnale pandud ülesannete paremaks täitmiseks;
4.8.17. edastada osakonna teenistujatele juhtkonnalt ja teistelt struktuuriüksustelt osakonna ülesannete täitmiseks vajalikku teavet;
4.8.18. teostada järelevalvet osakonna tööülesannete ning tööplaani täitmise üle;
4.8.19. täita muid juhtkonna antud ülesandeid.

4.9. Osakonna juhatajal on õigus:
4.9.1. allkirjastada ministeeriumi kirjaplangil vormistatud informatiivse sisuga kirju, millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ega anta õigusi ega panda kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui õigusakt ei näe ette teisiti;
4.9.2. saada juhtkonnalt, teistelt struktuuriüksustelt ja ministeeriumi valitsemisala asutustelt osakonna tööks vajalikku teavet;
4.9.3. saata teistele struktuuriüksustele ja ministeeriumi valitsemisala asutustele arvamuse andmiseks õigusaktide eelnõusid ja muid dokumente.

4.10. Osakonna juhataja vastutab:
4.10.1. ministeeriumi põhimääruse ja osakonna põhimäärusega osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, tähtaegse, täpse ja kvaliteetse täitmise eest;
4.10.2. asutusesiseseks kasutamiseks ettenähtud ametialase teabe hoidmise eest;
4.10.3. osakonna tegevuste vajaduspõhise dokumenteerimise ning osakonnale suunatud dokumentide nõuetekohase menetlemise ja säilitamise eest;
4.10.4. osakonna põhimääruse korrektsuse ja ajakohasuse eest ning vajadusel algatab põhimääruse muutmise.

Siseauditi osakond

Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna
PÕHIMÄÄRUS


1.  Üldsätted

1.1. Siseauditiosakond  (edaspidi osakond) on Kultuuriministeeriumi  (edaspidi ministeerium) struktuuriüksus, mis allub ministrile.
1.2. Osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, ministeeriumi põhimäärusest ja juhenditest, siseaudiitori kutsetegevuse raampõhimõtete kohustuslikest elementidest (standardid koos eetikakoodeksiga ja siseauditeerimise definitsioon) ning käesolevast põhimäärusest ja  osakonna töökorraldust reguleerivast sise-eeskirjast.
1.3.  Osakond on oma tegevuses ja hinnangutes sõltumatu ministeeriumi struktuuriüksustest ja valitsemisala asutustest.
1.4. Osakond on kindlustandvate ja nõuandvate tööde valikul, nende ulatuse ja eesmärkide määramisel sõltumatu.
2. Osakonna põhiülesanded

2.1. Osakonna põhiülesandeks on:
2.1.1. anda sõltumatu hinnang ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste sisekontrolli, aruandluse ja tegevuse tulemuslikkuse kohta ning tagada õigeaegne ja objektiivne teave kehtestatud nõuetest kõrvalekaldumiste ning ressursside  kasutamise seaduslikkuse, säästlikkuse  ja tõhususe põhimõtete rikkumise kohta.
2.2. Oma põhiülesannete täitmiseks osakond:
2.2.1. täidab siseaudiitori kutsetegevuse raampõhimõtete kohustuslikest elementidest tulenevaid ülesandeid ministeeriumis ja tema valitsemisalas;
2.2.2. koordineerib siseauditeerimise alast tegevust ministeeriumis ja tema valitsemisalas;
2.2.3. koostab ministeeriumi ja tema valitsemisala siseauditeerimise tööplaani ja esitab selle ministrile kinnitamiseks ning annab ministrile regulaarselt aru tööplaani täitmisest;
2.2.4. osutab kindlustandvat teenust analüüsides ja hinnates ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste tegevuste vastavust püstitatud eesmärkidele, vastavust õigusaktidele, rakendatud juhtimis- ja kontrollimeetmeid, sisekontrollimeetmete piisavust ning ressursside kasutamist;
2.2.5. osutab nõuandvat teenust tõhustades seeläbi ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste tegevust. Nõuandvate tööde iseloom ja ulatus lepitakse poolte vahel kokku eraldi;
2.2.6. teavitab ministeeriumi juhtkonda, sh ministrit, tehtud tähelepanekutest ja soovitustest;
2.2.7. teostab seiret tehtud soovituste rakendamise üle;
2.2.8. täidab muid ülesandeid, mis tulenevad siseauditialast tegevust reguleerivatest õigusaktidest või mida annab osakonnale minister ning mis ei ohusta siseaudiitori kutsetegevuse sõltumatust ja objektiivsust;
2.2.9. töötab välja ja rakendab siseaudiitori kutsetegevust reguleerivaid juhendmaterjale ja protseduure, sh siseauditi üksuse kvaliteedi tagamise ja täiustamise programmi.
3. Osakonna õigused ja kohustused

3.1. Osakonna õigused on:
3.1.1. saada juurdepääs tööde läbiviimise seisukohalt vajalikele andmetele, teabele, varadele ja personalile;
3.1.2. vajadusel ja kokkuleppel juhtkonnaga kaasata tööde läbiviimisse teiste struktuuriüksuste teenistujaid või väliseid eksperte eriteadmisi nõudvate teemade puhul;
3.1.3. keelduda siseaudiitori sõltumatust või objektiivsust kahjustavate ning õigusaktide ja siseaudiitori kutsetegevuse raampõhimõtete kohustuslike elementidega vastuolus olevate korralduste täitmisest;
3.1.4. saada koolitust osakonna töö asjatundlikuks korraldamiseks;
3.1.5. pidada läbirääkimisi ja sõlmida kokkuleppeid oma pädevuse piires;
3.1.6. osaleda osakonda puudutavate küsimuste lahendamisel ja osakonna tööd puudutavate otsuste tegemisel;
3.1.7. teha ministrile ettepanekuid osakonna põhimääruse, struktuuri ja koosseisu muutmiseks.
3.2. Osakonna kohustused on:
3.2.1. täita oma ülesandeid asjatundlikult ja nõutava ametialase hoolsusega;
3.2.2. olla oma töö tegemisel sõltumatu ja objektiivne;
3.2.3. hoiduda mistahes juhtimisvastutuse võtmisest;
3.2.4. tagada seaduses sätestatud juhtudel ametialase informatsiooni konfidentsiaalsus;
3.2.5. töötada välja osakonna tegevusvaldkonna dokumentatsioon või osaleda selle väljatöötamises ning tagada osakonna töö vastavalt kehtivatele kordadele.
3.3. Osakonna teenistujate vastutus on sätestatud ametijuhendis.
4. Osakonna koosseis ja juhtimine
4.1. Osakonna koosseisu kinnitab minister või kantsler ministrilt saadud volituse alusel.
4.2. Osakonna tööd juhib osakonna juhataja, kelle nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt minister. Osakonna juhataja allub funktsionaalselt ministrile.
4.3. Osakonna juhataja koordineerib ja korraldab osakonna tööd vastavalt ministeeriumi põhimäärusele ja käesolevale põhimäärusele.
4.4. Osakonna juhataja äraolekul asendab teda tema ettepanekul ministri poolt määratud siseauditi osakonna teenistuja.
4.5. Osakonna juhataja või teda asendav teenistuja osaleb ministri ja kantsleri juhitud ministeeriumi töönõupidamistel.
4.6. Osakonna koosseisu kuuluvate teenistujate teenistusülesanded määratakse kindlaks ministri kinnitatud ametijuhendis osakonna juhataja ettepanekul.
4.7. Osakonna juhataja ülesanded on:
4.7.1. juhtida ja korraldada osakonna tööd ning tagada osakonnale pandud ülesannete õiguspärane, tähtaegne, täpne  ja kvaliteetne täitmine;
4.7.2. anda ministrile aru osakonna tegevustest ja töötulemustest;
4.7.3. anda alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi ning jälgida teenistuskohustuste täitmist;
4.7.4. allkirjastada ja viseerida osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas osakonna põhimääruse, sise-eeskirja ja ministeeriumi asjaajamiskorraga;
4.7.5. esindada osakonda oma ülesannete täitmisel ja anda osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi ministeeriumi juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
4.7.6. korraldada vajadusel osakonna esindamine komisjonides;
4.7.7. esindada ministeeriumi talle antud volituste piires;
4.7.8. teha ettepanekuid eelarve kohta;
4.7.9. määrata osakonna tööjaotus ning töötada välja osakonna teenistujate ametijuhendid;
4.7.10. viia läbi alluvate teenistujatega arengu- ja hindamisvestlusi;
4.7.11. teha ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta ning struktuuriüksuse teenistujate palkade, töötasude, hüvede, edutamiste, noomituste ja hoiatuste kohta;
4.7.12. taotleda osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
4.7.13. edastada osakonna teenistujatele juhtkonnalt ja teistelt struktuuriüksustelt osakonna ülesannete täitmiseks vajalikku teavet;
4.7.14. teostada järelevalvet osakonna tööülesannete ning tööplaani täitmise üle;
4.7.15. täita muid ministri antud ülesandeid.
4.8. Osakonna juhatajal on õigus:
4.8.1. allkirjastada ministeeriumi kirjaplangil vormistatud kirju vastavalt osakonna sise-eeskirjale;
4.8.2. saada juhtkonnalt, teistelt struktuuriüksustelt ja ministeeriumi valitsemisala asutustelt osakonna tööks vajalikku teavet.
4.9. Osakonna juhataja vastutab:
4.9.1. ministeeriumi põhimääruse ja osakonna põhimäärusega osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, tähtaegse, täpse ja kvaliteetse täitmise eest;
4.9.2. asutusesiseseks kasutamiseks ettenähtud ametialase teabe hoidmise eest;
4.9.3. osakonna tegevuste dokumenteerimise ning osakonnale suunatud dokumentide  nõuetekohase menetlemise ja säilitamise eest;
4.9.4. osakonna põhimääruse korrektsuse ja ajakohasuse eest ning vajadusel algatab põhimääruse muutmise.

Üldosakond

Kultuuriministeeriumi üldosakonna
PÕHIMÄÄRUS


I Üldsätted

1.1. Üldosakond (edaspidi osakond) on Kultuuriministeeriumi (edaspidi  ministeerium) struktuuriüksus, mis täidab temale käesoleva põhimäärusega antud ülesandeid.
1.2. Oma tegevuses juhindub osakond Eesti Vabariigi põhiseadusest, teistest seadustest ja õigusaktidest, ministeeriumi põhimäärusest ja juhenditest.
1.3. Osakonna  tegevus  toimub  kooskõlastatult  ja  koostöös  ministeeriumi kõigi struktuuriüksustega vastavalt ministeeriumi ja osakonna tööplaanile ning tööplaanidest sõltumatult tekkivatele vajadustele.
1.4. Osakonna struktuuriüksused  on:
1) kantselei;
2) personalibüroo.
II Osakonna põhiülesanded

2.1. Osakonna põhiülesanded on:
2.1.1. ministeeriumi dokumendihalduse ja asjaajamise korraldamine, ministeeriumi haldus-, majandus- ja transporditööde korraldamine, ministeeriumi riigivaraga seotud küsimuste lahendamine, ministeeriumi personalitöö ja koolitustegevuse korraldamine ning valitsemisala asutuste asjaajamise, personalitöö ja koolitustegevuse koordineerimine.

2.2. Osakond oma põhiülesannete täitmiseks:

2.2.1. Kantselei:
2.2.1.1. korraldab ministeeriumi asjaajamist ja tagab ministeeriumi häireteta töö;
2.2.1.2. korraldab ministeeriumi dokumendihaldust;
2.2.1.3. peab ministeeriumi dokumendiregistrit ja korraldab kirjavahetust, registreerib saabuvaid ja väljaminevaid dokumente, peab arvestust dokumentide liikumise üle, informeerib täitjaid täitmise tähtaegade saabumisest ja kontrollib dokumentide tähtajalist täitmist;
2.2.1.4. kavandab ja töötab välja ministeeriumi ja tema valitsemisala valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste dokumendihalduspoliitika, koordineerib selle elluviimist;
2.2.1.5. analüüsib perioodiliselt dokumendihaldusprotsessi piisavust, otstarbekust ja efektiivsust koostöös ministeeriumi struktuuriüksustega;
2.2.1.6. tagab veebiliidesel ministeeriumi tegevuse käigus saadud ja loodud avalikule teabele juurdepääsu;
2.2.1.7. korraldab dokumentide avalikustamist ja neis sisalduvate andmete kaitset;
2.2.1.8. koordineerib ministeeriumis riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest ning seaduse alusel välja antud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmist ning tagab riigisaladuse ning salastatud välisteabe kaitse;
2.2.1.9. koostab ministeeriumi dokumentide liigituse skeemi, korraldab dokumentide säilitamist ja toimikute arhiivi üleandmise ettevalmistamist;
2.2.1.10. korraldab ministeeriumi haldus-, majandus- ja transporditööd ning varustab teenistujaid tööks vajalike vahenditega;
2.2.1.11. koostab ministeeriumi töö ja asjaajamise korraldamiseks vajalikud juhendid (asjaajamiskord, arhiivi juurdepääsu ja ohutuse  tagamise kord ning arhiivi ohuplaan);
2.2.1.12. koordineerib ministeeriumi vallasvarapoliitikat eesmärgiga tagada organisatsiooni põhitegevuse täitmiseks vajaminevate vahendite vastavus organisatsiooni vajadustele ja ressursside säästlik kasutamine;
2.2.1.13. omab ülevaadet ministeeriumis arvel olevast vallasvarast, koordineerib ja vajaduse korral korraldab ministeeriumis mittevajaliku vallasvara võõrandamist, kõlbmatuks tunnistamist ning bilansist mahakandmist;
2.2.1.14. teeb ettepaneku ülesannete täitmiseks vajamineva rahaliste vahendite eelarve koostamiseks ning vastutab eraldatud vahendite kasutamise sihipärasuse eest;
2.2.1.15. korraldab oma valdkonda kuuluvate lepingute väljatöötamist ja sõlmimist ning jälgib lepingutega võetud kohustuste täitmist;
2.2.1.16. korraldab ja koordineerib oma valdkonda kuuluva dokumentatsiooni väljatöötamist;
2.2.1.17. esitab ministeeriumi juhtkonnale ja teistele osakondadele vajalikke materjale ja seisukohti;
2.2.1.18. tagab juhtkonna asjaajamise ja nõupidamiste teenindamise.

2.2.2. Personalibüroo:
2.2.2.1. kujundab ministeeriumi ja tema  valitsemisala personali- ja palgapoliitikat vastavuses kultuurivaldkonna strateegiliste eesmärkide ja arengukavadega;
2.2.2.2. osaleb ministeeriumi personali planeerimises ja arendamises koostöös ministeeriumi juhtkonna ja teiste osakondadega;
2.2.2.3. osaleb organisatsioonikultuuri tugevdamises,  kavandab ja toetab ühiseid väärtusi kujundavaid tegevusi;
2.2.2.4. nõustab ministeeriumi teenistujaid ja valitsemisala asutusi personalialastes küsimustes;
2.2.2.5. koostöös teiste osakondadega töötab välja õigusaktide eelnõud ministeeriumi teenistuskohtade koosseisu kohta;
2.2.2.6. korraldab  ministeeriumi personali värbamise ja valiku läbiviimist koostöös ministeeriumi teiste osakondadega, töötab välja värbamise ja valiku põhimõtted;
2.2.2.7. osaleb ametnike ja töötajatega seotud  õiguslike ja personaalküsimuste lahendamisel ning tagab personalidokumentide vormistamine;
2.2.2.8. teostab ministeeriumi ja tema valitsemisala tsentraliseeritud asutuste personali- ja palgaarvestust;
2.2.2.9. osaleb ministeeriumi palga- ja motivatsioonisüsteemi arendamises ning korraldab selle rakendamist;
2.2.2.10. korraldab ministeeriumi ja koordineerib valitsemisala asutuste ametnike ja töötajate koolitustegevust;
2.2.2.11. töötab välja, viib ellu ja uuendab ministeeriumi arenguvajadustest tulenevad koolituspõhimõtted ja protseduurireeglid, koostab koolituse eelarve ning analüüsib selle täitmist;
2.2.2.12. korraldab töötervishoiu- ja tööohutusalast tegevust ministeeriumis;
2.2.2.13. koordineerib ametijuhendite väljatöötamist;
2.2.2.14. töötab välja ja täiustab töö tulemuslikkuse tagamiseks protseduurireegleid ja juhendmaterjale, tagab nende tutvustamise personalile ning jälgib nendest kinnipidamist;
2.2.2.15. koordineerib ja korraldab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluva valitsusasustuse ning hallatavate riigiasutuste juhtide värbamise ja valiku protsessi, valmistab ette käskkirjad ja sõlmitavad töölepingud;
2.2.2.16. analüüsib õigusakte, teeb ettepanekuid nende väljatöötamiseks või muutmiseks, osaleb õigusaktide väljatöötamises;
2.2.2.17. korraldab oma valdkonda kuuluvate lepingute väljatöötamist ja sõlmimist ning jälgib lepingutega võetud kohustuste täitmist;
2.2.2.18. korraldab ja koordineerib oma valdkonda kuuluva dokumentatsiooni väljatöötamist;
2.2.2.19. esitab ministeeriumi juhtkonnale ja teistele osakondadele vajalikke materjale ja seisukohti;
2.2.2.20. koordineerib arengu- ja hindamisvestluste läbiviimist;
2.2.2.21. koordineerib üliõpilaste praktikakorraldust ministeeriumis.

III Osakonna õigused ja kohustused

3.1. Osakonna õigused on:
3.1.1. saada ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ning dokumentatsiooni ministeeriumi struktuuriüksustelt;
3.1.2. kaasata osakonna pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamisse teiste struktuuriüksuste teenistujaid;
3.1.3. teha koostööd teiste valitsusasutustega, kohaliku omavalitsuse asutustega, avalik-õiguslike juriidiliste isikutega ja eraõiguslike juriidiliste isikutega;
3.1.4. teha ettepanekuid oma tegevusvaldkonnas komisjonide ja töörühmade moodustamiseks;
3.1.5. edastada oma pädevuse piires informatsiooni teistele ametiasutustele;
3.1.6. teha ettepanekuid oma ülesannete täitmiseks vajalike lepingute sõlmimiseks;
3.1.7. pidada oma pädevuse piires läbirääkimisi ja sõlmida kokkuleppeid;
3.1.8. saada täienduskoolitust osakonna töö paremaks korraldamiseks;
3.1.9. osaleda osakonda puudutavate küsimuste lahendamisel ja osakonna tööd puudutavate otsuste tegemisel;
3.1.10. teha kantslerile ettepanekuid osakonna põhimääruse, struktuuri ja koosseisu muutmiseks.

3.2. Osakonna kohustused on:
3.2.1. täita osakonnale pandud ülesanded õiguspäraselt, tähtaegselt, täpselt ja kvaliteetselt;
3.2.2. tagada seaduses sätestatud juhtudel ametialase informatsiooni konfidentsiaalsus;
3.2.3. kasutada osakonna kasutusse antud vara ja eelarvet heaperemehelikult ja sihipäraselt;
3.2.4. teavitada ministeeriumi juhtkonda või teisi asjaomaseid struktuuriüksusi kõigist asjaoludest, mis takistavad või teevad võimatuks osakonnale pandud ülesannete täitmise;
3.2.5. töötada välja osakonna tegevusvaldkonna dokumentatsioon või osaleda selle väljatöötamises ning tagada osakonna töö vastavalt kehtivatele kordadele;
3.2.6. edastada ministeeriumi teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku teavet.
IV Osakonna koosseis

4.1. Osakonna koosseisu kinnitab minister või kantsler ministrilt saadud volituse alusel.
4.2. Osakonna koosseisu kuuluvate ametnike teenistusülesanded ja töötajate tööülesanded määratakse kindlaks kantsleri kinnitatud ametijuhendites osakonna struktuuriüksuse juhataja ettepanekul.
4.3. Osakonna koosseisu kuuluvad teenistujad vastutavad neile pandud ülesannete õiguspärase, tähtaegse, täpse ja kvaliteetse täitmise eest.
V Osakonna juhtimine

5.1. Osakonna tööd juhib osakonna juhataja.
5.2. Osakonna juhataja allub vahetult kantslerile.
5.3. Osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist minister kantsleri ettepanekul.
5.4. Osakonna juhataja äraolekul asendab teda koos kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega kantsleri määratud ametnik.

5.5. Osakonna juhataja ülesanded on:
5.5.1. juhtida ja korraldada osakonna tööd ning tagada osakonnale pandud ülesannete õiguspärane, tähtaegne, täpne ja kvaliteetne täitmine;
5.5.2. täita temale antud juhiseid ja korraldusi või teatada nende täitmise takistustest;
5.5.3. anda juhtkonnale aru osakonna tegevustest ja töötulemustest;
5.5.4. anda alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi ning jälgida teenistuskohustuste täitmist;
5.5.5. allkirjastada ja viseerida osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas osakonna põhimääruse ja ministeeriumi asjaajamiskorraga;
5.5.6. esindada osakonda oma ülesannete täitmisel ja anda osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi ministeeriumi juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
5.5.7. teha ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid komisjonide, nõukogude ja töörühmade moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
5.5.8. korraldada vajadusel osakonna esindamine komisjonides;
5.5.9. esindada ministeeriumi talle antud volituste piires;
5.5.10. korraldada avalduste ja kaebuste läbivaatamist ning lahendamist osakonna pädevusega seonduvates küsimustes ning võtta vastu isikuid;
5.5.11. teha ettepanekuid eelarve kohta;
5.5.12. määrata osakonna tööjaotus ning töötada välja osakonna teenistujate ametijuhendid;
5.5.13. viia läbi alluvate teenistujatega arengu- ja hindamisvestlusi;
5.5.14. teha ministeeriumi juhtkonnale ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta ning osakonna struktuuriüksuste teenistujate palkade, töötasude, hüvede, edutamiste, noomituste ja hoiatuste kohta;
5.5.15. taotleda osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
5.5.16. taotleda osakonna teenistujate täiendkoolitust osakonnale pandud ülesannete paremaks täitmiseks;
5.5.17. edastada osakonna teenistujatele juhtkonnalt ja teistelt struktuuriüksustelt osakonna ülesannete täitmiseks vajalikku teavet;
5.5.18. teostada järelevalvet osakonna tööülesannete ning tööplaani täitmise üle;
5.5.19. täita muid juhtkonna antud ülesandeid.

5.6. Osakonna juhatajal on õigus:
5.6.1. allkirjastada ministeeriumi kirjaplangil vormistatud informatiivse sisuga kirju, millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ega anta õigusi ega panda kohustusi ministeeriumivälistele isikutele, kui õigusakt ei näe ette teisiti;
5.6.2. saada juhtkonnalt, teistelt struktuuriüksustelt ja ministeeriumi valitsemisala asutustelt osakonna tööks vajalikku teavet;
5.6.3. saata teistele struktuuriüksustele ja ministeeriumi valitsemisala asutustele arvamuse andmiseks õigusaktide eelnõusid ja muid dokumente.

5.7. Osakonna juhataja vastutab:
5.7.1. ministeeriumi ja osakonna põhimäärusega osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, tähtaegse, täpse ja kvaliteetse täitmise eest;
5.7.2. asutusesiseseks kasutamiseks ettenähtud ametialase teabe hoidmise eest;
5.7.3. osakonna tegevuste vajaduspõhise dokumenteerimise ning osakonnale suunatud dokumentide  nõuetekohase menetlemise ja säilitamise eest;
5.7.4. osakonna põhimääruse korrektsuse ja ajakohasuse eest ning vajadusel algatab põhimääruse muutmise.

VI. Osakonna struktuuriüksuse juhtimine
6.1. Osakonna struktuuriüksuse tööd juhib osakonna struktuuriüksuse juht.
6.2. Osakonna struktuuriüksuse juht allub vahetult osakonna juhatajale.
6.3. Osakonna struktuuriüksuse juhi nimetab ametisse ja vabastab ametist kantsler osakonna juhataja ettepanekul.
6.4. Osakonna struktuuriüksuse juhi äraolekul asendab teda koos kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega kantsleri määratud teenistuja.
6.5. Osakonna struktuuriüksuse juhi ülesanded on määratud tema ametijuhendis.

 

Viimati uuendatud: 9. veebruar 2018