Sa oled siin

Varahaldus

Siit lehelt leiab info Kultuuriministeeriumi riigihangete, riigivara ja sihtasutuste kohta.  

 

Riigihanked

 

Kultuuriministeeriumi hangete korraldamist reguleerib Kultuuriministeeriumi hankekord ja iga-aastaselt kinnitatav hankeplaan. Kultuuriministeeriumi hanketeated (sh lihthanke teated) on alates 01.01.2012. a avaldatud riigihangete registris. 
 
Informatsiooni Kultuuriministeeriumi välja kuulutatud ja korraldatud riigihangete kohta saate riigihangete registrist, kirjutades väljale "Hankija" sõna "Kultuuriministeerium".
 
Riigihange on asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuse kontsessioonide andmine hankija poolt, samuti ehitustööde tellimine ehitustöö kontsessionääri poolt.
 
Riigihangete korraldamist reguleerib Euroopa Liidu direktiividel põhinev riigihangete seadus.
 
Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktid, juhised, juhendid ja abimaterjalid (sh korduma kippuvad küsimused) on leitavad e-riigihangete keskkonna veebilehelt.
 

Riigivara

 
Riigivara valitsemist reguleerivad riigivaraseadus ning Kultuuriministeeriumi valitsemisala riigivara valdamise, kasutamise ja käsutamise kord.
 
Riigivara on igasugune riigile kuuluv vara, mida haldavad riigiasutused. See on riigile kuuluvate rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogum, sh näiteks kinnisvara, vallasvara, osalused äriühingutes ja sihtasutustes, väärtpaberid jt.

Lisainfo

 

 

Sihtasutused 

 

Kultuuriministeerium osaleb asutajana 34 riigi asutatud sihtasutuses, mis täidavad avalikest huvidest lähtuvaid funktsioone. 
 
Erinevalt riigiasutustest võimaldab sihtasutuse tegevusvorm kahetasandilist juhtimismudelit. Sihtasutuse juhtimisorganid on nõukogu ja juhatus. Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle. Juhatus tagab sihtasutuse igapäevase majandustegevuse.
 
Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Sihtasutuste tegevust reguleerib sihtasutuste seadus ja riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemist reguleerib riigivaraseadus. 
 
Sihtasutuse juhatuse liikmete valimise ja nimetamise korraldab nõukogu. Sihtasutuste nõukogu liikmed nimetatakse asutajate poolt vastavalt sihtasutuse põhikirjas määratud nõukogu liikme kohtade jaotusele. Riigi esindajad sihtasutuse nõukogusse määrab oma otsusega kultuuriminister. Juhul kui kultuuriministril on õigus nõukogu koosseisu määrata üle ühe liikme, siis vähemalt ühe neist valib ta rahandusministri ettepanekul.

 

Viimati uuendatud: 1. juuni 2018