Sa oled siin

Muuseumide reserv

Toetuse eesmärk on tagada Kultuuriministeeriumi hallatavate riigimuuseumide, riigi asutatud sihtasutuse muuseumide ning riigile kuuluvat muuseumikogu kasutavate sihtasutuste tegevuse jätkusuutlikkus muuseumikeskkondade korrashoiu ja arendamise kaudu.

 

Toetust võivad taotleda:

 • Kultuuriministeeriumi hallatavad riigimuuseumid (käskkirja punkti 8 kõigis alapunktides nimetatud tegevuste ulatuses);
 • riigi asutatud sihtasutuse muuseumid (käskkirja punkti 8 alapunktides 8.1–8.7 nimetatud tegevuste ulatuses;
 •  riigile kuuluvat muuseumikogu kasutavad sihtasutused (käskkirja punkti 8 alapunktides 8.6–8.7 nimetud tegevuste ulatuses).

Toetuse taotlejal ei tohi olla taotluse esitamise hetkel:

 • maksuvõlgnevust (k.a makse) - riikliku maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt. 
 • majandusaasta aruande esitamise võlga;
 • täitmata kohustust ministeeriumi ees (aruande või muid võlgnevusi).
 • Toetuse taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

 

Taotlemine

Toetuse taotleja lähtub projekti kavandamisel asutuse hankekorrast ning selle puudumisel Kultuuriministeeriumi hankekorrast. Üldjuhul tuleb taotlusele lisada kolm hinnapakkumist kavandatavate soetuste või tellitavate tööde kohta.

Taotlused tuleb esitada Kultuuriministeeriumi projektitoetuse taotlusvormil.

Taotlus esitada Kultuuriministeeriumile digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Komisjon

Hillar Sein - komisjoni esimees, Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler kultuuriväärtuste asekantsleri ülesannetes
Monika Kuntsel - Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna varahaldusnõunik
Marju Reismaa - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik 
Marju Niinemaa - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna peaspetsialist

 

 

 

Tingimused

 

Taotlusvoorust toetatakse:

 • riigimuuseumide ja riigi asutatud sihtasutuse muuseumide avarii- ja remonditöid;
 • riigimuuseumide ja riigi asutatud sihtasutuse muuseumide investeeringuid, mille
  edasilükkamine kahjustaks muuseumi toimimist;
 • riigimuuseumidele ja riigi asutatud sihtasutuse muuseumidele Päästeameti poolt tehtud  ettekirjutustes nimetatud puuduste likvideerimist;
 • riigimuuseumide ja riigi asutatud sihtasutuse muuseumide hoonete füüsilise  ligipääsetavuse suurendamist (nt invaliftid, kaldteed);
 • riigimuuseumidele ja riigi asutatud sihtasutuse muuseumide erakorraliste ehitusega  seotud uuringute läbiviimist (nt arheoloogilised kaevamised, muinsuskaitse  eritingimused, ehitusuuringud);
 • museaalide säilitustingimuste halvenemise ennetamist ja takistamist;
 • arendusprojektide kontseptsioonide ja eskiis- ja eelprojektide koostamist, s.h  projektidega seotud arhitektuurivõistluste korraldamist;
 • riigimuuseumide kindlustuskulude, kahjunõuete ning kohtu menetluskulude maksmist;
 • riigimuuseumide organisatsioonilise ümberkorraldamisega seotud tegevusi.

 

Toetuste hindamisel võetakse arvesse:

 • projekti vastavust taotlusvooru eesmärgile ning toetatavate tegevuste loetelule;
 • avarii- ja remonditööde, investeeringute ning erakorraliste ehitusega seotud uuringute puhul  tööde edasilükkamatuse ja erakorralisuse astet;
 • arendusprojektide puhul projekti kestlikkust, ajakohasust ja läbimõeldust ning koostatava  kontseptsiooni või projekti hilisema teostumise (s.t rahastuse leidmise) tõenäosust;
 • eelarve realistlikkust ja kuluartiklite põhjendatust ja vajalikkust soovitava eesmärgi  saavutamisel.

 

Minimaalne toetussumma on 1000 eurot projekti kohta.

Taotlusvooru maht on 306 151 eurot

 

Abikõlblikud kulud

Abikõlblikkuse periood on 01.01.2018 - 31.12.2018.

Abikõlblikeks kuludeks loetakse:

kulud, mis on vajalikud otseselt projekti elluviimiseks ning mis on põhjendatud, mõistlikud ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu kaasfinantseerija poolt eraldatud vahenditest hüvitatud;
tekkepõhised kulud, mis tehakse projekti taotluses kinnitatud toetuse kasutamise perioodil, kassapõhised kulud peavad olema tehtud aruande esitamise tähtajaks. Enne taotluse esitamist tehtud kulusid ei loeta abikõlblikeks välja arvatud otseselt põhjendatud juhtudel (näiteks: avariitööd, mille edasilükkamine seaks ohtu riigivara säilimise). Vastav info peab  olema kajastatud taotluse eelarves;
käibemaks juhul, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud.
 

Marju Reismaa
muuseuminõunik

Telefon 628 2335
marju.reismaa@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 16. jaanuar 2019