Sa oled siin

Muinsuskaitse arendustegevused

Taotlusvooru eesmärk on muinsuskaitselise mõtteviisi edendamine, kultuurimälestiste ja materiaalse kultuuripärandi väärtustamine läbi vastavate arendustegevuste ja koostööprojektide.

 

Toetust võivad taotleda:

 • Era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
 • Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused.
 • Äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad.
Taotlusvoorust jagatava toetuse alampiir taotleja kohta on 1000 ja ülempiir 10 000 eurot. 
Taotlusvooru maht on 67 000 eurot.
 

Toetuse taotlejal ei või taotluse esitamise ajal olla:

 • Riikliku maksu maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga, välja arvatud juhul kui maksuvõlg on ajatatud. 
 • Majandusaastaaruande esitamise võlga.
 • Tähtajas täitmata kohustusi Kultuuriministeeriumi ees.

Taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti-ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

Taotlemine

Taotlus esitada Kultuuriministeeriumile ministeeriumi projektitoetuse taotlusvormil esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).

Kõik ühe taotleja poolt kavandatud tegevused tuleb esitada ühes taotluses. Kui taotleja taotleb toetust rohkem kui ühele tegevusele, tuleb taotluse kulude-tulude eelarve esitada iga tegevuse kohta detailselt finantseerijate ja kululiikide lõikes.

Taotlusvooru tähtaeg oli 5. jaanuar 2018

Komisjon

Tarvi Sits - komisjoni esimees, Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler
Mirjam Rääbis - Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik
Liina Jänes - Kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõunik
Kaire Tooming - ICOMOS Eesti MTÜ
Kais Matteus - Muinsuskaitseameti restaureerimis- ja arendusosakonna juhataja
 
 

Tingimused

 

Taotlusvoorust toetatakse:

 • Taotlusvoorust toetatakse projektitoetusena muinsuskaitse valdkonna strateegilist arengut ja valdkonnasisest, rahvusvahelist või valdkondadevahelist koostööd soodustavaid ning muinsuskaitse valdkonna akuutsetele probleemidele lahendust otsivaid mittetulunduslikke projekte.

Taotlusvoorust ei toetata:

 • Projekte, mis on toimunud enne taotlusvooru taotluste esitamise tähtaega.
 • Konserveerimis-, restaureerimis- ega projekteerimistöid.
 • Üksikobjektide või üksikute komplekside või kogude või kollektsioonide arendamisele või tutvustamisele suunatud tegevusi.
 • Õppereise ega koostööpartnerite otsinguid.
 • Inventeerimisi.
 • Perioodiliste trükiste väljaandmist.

 

Vastavus Euroopa Komisjoni määrusele


Taotluste läbivaatamisel hindab komisjon, kas taotlusvooru raames projektile antav toetus loetakse vähese tähtsusega abiks Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1407/2013 tähenduses.

Projektitaotlusi hinnatakse viie kriteeriumi alusel:

 • Projekti vastavus taotlusvooru eesmärgile (hinnatakse projekti panust muinsuskaitse valdkonna arengusse, sh kas projekt otsib või pakub lahendusi muinsuskaitse valdkonna akuutse(te)le probleemi(de)le; projekti mõju ulatust; projekti mõju kestvust muinsuskaitse valdkonnale, sh projektist kasusaajate hulka; projekti mõju valdkonnasisese või valdkondadevahelise koostöö edendamisele). Hinne kokku 0–5.
 • Projekti kvaliteet (hinnatakse, kas projekti eesmärgid on selgelt sõnastatud, tegevused põhjendatud ning seotud eesmärkide ja oodatavate tulemustega; kas projekti ajakava on selge, teostatav ja realistlik ning kuidas on tagatud projekti tulemuste avalikustamine). Hinne kokku 0–5 punkti.
  9.3. Projekti eelarve kvaliteet (hinnatakse eelarve kulude põhjendatust; kas eelarve on piisavalt detailne ja katab kõiki planeeritud tegevusi; kas eelarve arvestab turuhindadega ning omaosaluse ja kaasfinantseerimise määra eelarves. Hinne kokku 0–3).
 • Taotleja ja partnerite senised kogemused ning suutlikkus projekti ellu viia (hinnatakse taotleja projektijuhtimise kogemust; kas taotlejal on projekti elluviimiseks sobivad organisatsioonilised ressursid/struktuur; kas projekti on kaasatud vajaliku kogemusega partnereid Eestist või välisriikidest ning kas koostööpartnerite panus on selgelt sõnastatud ning asjatundlik). Hinne kokku 0–3 punkti.
 • Projekti seos Euroopa Komisjoni algatusega Euroopa kultuuripärandi aasta 2018, mille raames on eriti oodatud algatused ja sündmused, millel on sümboolne tähendus Eesti ja Euroopa kultuuripärandi jaoks ning nendevahelise seose esiletoomine). Hinne kokku 0–3 punkti.

 

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

Toetuse abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar - 31. detsember 2018.

Abikõlblikud kulud on:

kulud, mis on vajalikud otseselt projekti elluviimiseks ning mis on põhjendatud, mõistlikud ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu kaasfinantseerija poolt eraldatud vahenditest hüvitatud;
tekkepõhised kulud, mis tehakse projekti taotluses kinnitatud toetuse kasutamise perioodil, kassapõhised kulud peavad olema tehtud aruande esitamise tähtajaks. Enne taotluse esitamist tehtud kulusid ei loeta abikõlblikeks välja arvatud otseselt põhjendatud juhtudel (näiteks: sõidupiletid, eelnevalt sõlmitud autori- jm lepingute alusel makstav tasu);
käibemaksu tasumine juhul, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud.

Mitteabikõlblikud kulud on:

lähetuste päevarahad;
tehnika või muu vara soetamine;
organisatsioonide liikmemaksud;
esinduskulud ja kingitused;
kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavad maksud;
käibemaksukulu juhul, kui taotleja on käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud;
muud tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.

 

 

 

Eraldatud toetused

 

Toetuseid eraldatakse komisjoni ettepanekul ministri käskkirja alusel. Kõik toetuse eraldamise käskkirjad on kättesaadavad Kultuuriministeeriumi dokumendiregistri kaudu.
 
Ministri käskkirja alusel sõlmitakse toetuse saajaga toetusleping, mille allkirjastavad kultuuriministeeriumi nimel kantsler ja toetuse saajat esindav allkirjaõiguslik isik. Mõlema poolt allkirjastatud lepingu alusel kantakse toetussumma toetuse saaja kontole.
 
2016-2018 eraldatud toetused:
 

Liina Jänes
muinsuskaitsenõunik

Telefon 628 2381
Liina.Janes@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 1. märts 2018