Sa oled siin

Mõisakoolid: restaureerimisprojektid

Taotlusvoor

Taotlusvoor oli suunatud koolide restaureerimisele, mis asuvad endistes mõisahoonetes.
 
Taotlusvooru aluseks oli kultuuriministri 23.04.2013 käskkiri nr 142. Taotlusvoor on lõppenud!
 
Kokku esitati 15 taotlust kogusummas 10,2 miljonit eurot. Restaureerimisprojektidele eraldati 3,1 miljonit eurot. Projektid viidi ellu perioodil 2014-2015.
 

Komisjon

Komisjoni esimees oli Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits.
Peeter Nork - Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalve osakonna juhataja
Helen Sooväli-Sepping - Tallinna Ülikooli vanemteadur
 

Vaatlejad 

Jana Silaškova - Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu struktuurivahendite ja välisvahendite osakonna peaspetsialist
Teet Tiko - Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna asejuhataja
Piret Marvet - Norra Saatkonna Eestis programminõunik
Ellen Mauritzen - programmi partneri Norra Muinsuskaitseameti nõunik
 

Hindajad

Projekte hindasid Helen Haab ja Kais Matteus.

 

 

Toetuse saajad

 
Toetust jagati 4 projektile: Hiiu-Suuremõisa mõis, Aruküla mõis, Vääna mõis, Illuka mõis.
 

Hiiu-Suuremõisa mõis

 
Projekti nimi: „Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine“
 
Suuremõisa mõis on üks uhkemaid 18. sajandi teise poole barokkhäärbereid Eesti mõisaarhitektuuris ja on kultuurimälestisena riikliku kaitse all (reg nr 23622).
 
Alates 1920. aastatest on mõisas tegutsenud kool. Praegu jagavad mõisahooneid nii ameti- kui ka põhikool.
 
Suuremõisa mõis on Hiiumaa üks kõige olulisemaid kultuurimälestisi. Projekti eesmärk oli restaureerida mõisa peahoone, parandada hoonet kasutavate Hiiumaa Ametikooli ja Suuremõisa Põhikooli õpitingimusi ning avada mõis külastajatele.

Hiiu-Suuremõisa mõis (foto: Jaan Vali)

Restaureerimistööd keskendusid interjööridele. Tööde käigus avastati mitmed haruldased lae- ja seinamaalingud ning unikaalsed tapeedid,  mis korrastati ja eksponeeriti. Hoolikalt restaureeriti ka unikaalne parkettpõrand. Tööde raames uuendati hoone tehnosüsteemid, samuti rajati sissepääs ratastoolile ning leiti muinsuskaitseliselt hea lahendus liftile.
Projekt viidi edukalt läbi ja see saavutas oma eesmärgid. Paranenud õpitingimused aitavad paremini reklaamida ametikooli ning sealseid elukestva õppe võimalusi ning edendada Hiiumaa Ametikooli kui olulist tööandjat saarel.
 
Projekt kestis kuni 31.07.2015.
 
Toetuse summa: 999 326, 24 eurot.
 
Toetuse saaja 
Hiiumaa Ametikool
Suuremõisa küla, Pühalepa vald, 92302 Hiiumaa 
Telefon: 46 94 391; 51 60 295
 
 

Aruküla mõis

 

Projekti nimi: „Aruküla mõisa peahoone (Koeru Keskkooli õppehoone) renoveerimine“
 
Aruküla mõis ehitati 18. sajandi lõpul ja on klassitsistliku mõisahoone silmapaistva näitena riikliku kaitse all (reg nr 15000). Alates 1920. aastast tegutseb hoones kool.
 
Koeru mõisa kasutab kohalik gümnaasium ja muusikakool. Koeru mõisa peahoone oli üsna halvas seisukorras ja vajas remonti. Koeru on jätkusuutlik omavalitsus, kus toimub vilgas kultuurielu ja kus on nõudlus esindusike ruumide järele.
 

Aruküla mõis (foto: Ivar Leidus)

Restaureerimistööd teostati kvaliteetselt, tööde käigus paljastus mitmeid põnevaid leide. Töövõtjal oli hea koostöö Eesti Kunstiakadeemia ja Tartu Kõrgema Kunstikooliga, tänu millele said restaureerimiserialade tudengid võimaluse õppida objektil meistrite käe all.

Kohalik kogukond hindas restaureerimistöid kõrgelt ja neid tunnustati kui Järva maakonna Aasta tegu 2015. Juba esimesel kogukonnale suunatud avatud uste päeval käis mõisas 2000 inimest. Ka kohalikud õpilased on uhked oma kooli üle, esitledes seda erinevates klippides sotsiaalmeedias. Projekt mõjutas regionaalarengut, parendas õpitingimusi ning avas Koeru mõisa kui silmapaistva külastuskeskuse. Restaureerimistööd innustasid omavalitsust võtma käsile ka teiste mõisa hoonete korrastamise.

Projekt kestis kuni 31.12.2015.
 
Toetuse summa: 954 180, 25 eurot.
 
Taotuse saaja
Koeru vallavalitsus
Koeru vald, Paide tee 5, 73001 Koeru 
Telefon: 384 6300
 
 

Vääna mõis

 

Projekti nimi: „Vääna mõisakooli restaureerimine“
 
Harku vallas, Vääna külas asub ajalooline mõisahoone, mis tänasel päeval tegutseb Vääna mõisakoolina. Koolis tegutseb 6 klassiga (ca 90 õpilast) algkool ning kaks lasteaiarühma (30 last).
 
Hoones on kool väheste vaheaegadega toiminud alates aastast 1920 ning hoone on arhitektuurimälestisena riikliku kaitse all (reg nr 2709).
 
Vääna mõis koos selle ümber asuva pargi ja läheduses asuvate hoonetega omab erilist väärtust huvitava kultuuriloo ning erinevatest ajastustest pärit kunstiväärtuste tõttu ning sellel on laiem tähendus kogu Eesti kultuuriloole.

Vääna mõis (foto: Olavi Ruhno)

Unikaalne barokkstiilis mõisahoone vajas restaureerimist, tööde käigus avastati mitmeid ainulaadseid maalinguid ja väärtuslikke detaile. Kohalik kogukond oli tööde käigust väga huvitatud ja huvi laste mõisakooli panemise vastu kasvas märgatavalt. Mitmed avalikkusele suunatud ettevõtmised Väänas suurendasid mõisa tuntust üle Eesti. Restaureerimistööd, avastused ja mitmed teistele koolidele haridusprogrammid on meelitanud mõisa arvukalt külastajaid. Mõisakompleks on nii valla kui ka kogukonna aktiivses kasutuses.
Projekt täitis oma eesmärgi parendades õpitingmusi, soodustades mõisakompleksi multifunktsionaalset kasutust ja suurendades teadlikkust kultuuripärandist.
 
Projekt kestis kuni 30.12.2015.
 
Toetuse summa: 999 714,48 eurot.
 
Toetuse saaja
Harku Vallavalitsus
Ranna tee 1, Tabasalu, Harku vald, Harju maakond
Telefon: + 372 600 3848
 
 

Illuka mõis

 

Projekti nimi: “Illuka mõisakooli restaureerimine“
 
Projekti kirjeldus: Projekti üldeesmärgiks on kultuuripärandi taastamine ja väärtustamine ning sellele avaliku juurdepääsu tagamine Illuka mõisakompleksi renoveerimise ja arendamise kaudu (reg nr 13853).
 
Illuka mõisa kasutab kohalik põhikool ja lasteaed. Illuka paikneb suurtest linnadest kaugel, aga mitmete oluliste turismi sihtpunktide lähedal. Remonti vajas mõisa peahoone katus.
 

Illuka mõis (foto: Ilme Parik)

Illuka vald panustas töödesse märkimisväärselt kõrge omafinantseeringu määraga. Restaureerimistööd olid hästi korraldatud. Õpitingimuste parendamine tõstis kooli mainet, aga võimaldas ühtlasi turundada mõisa kui turismi sihtkohta, kohalikku turismi võrgustikku lisandus üks oluline objekt.
Restaureerimistööd äratasid nii kohalikus kui ka üleriigilises meedias suurt tähelepanu. Projekt toetas tasakaalustatud regionaalarengut, austust kultuuripärandi vastu, säästvat arengut, töökohtade loomist ja mõiskompleksi multifunktsionaalset kasutust.
 
Projekt kestis kuni 31.12.2015.
 
Toetuse summa: 145 957,44 eurot.
 
Toetuse saaja
Illuka Vallavalitsus
Illuka küla, Illuka vald, 41204 Ida-Virumaa
Telefon: + 372 332 3640
 

Toetuse saajad programmiperioodil 2004-2009

 
Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide esimesel perioodil toetati kokku 31 üksikprojekti ning üle 250 projekti kolme fondi - Regionaalarengu toetusskeemi, Vabaühenduste fondi ja Teaduskoostööfondi - vahendusel. Eestile eraldatud toetussumma finantsmehhanismide 2004-2009 perioodil oli 32,76 miljonit eurot. Vaata lisaks Üksikprojektide nimekiri .
 
EMP ja Norra finantsmehhanismide toetused kultuuripärandi kaitse valdkonnas:
 
  • Viru-Nigula Vallavalitsus „Vasta mõisakompleksi arendamine piirkondlikuks haridus- ja turismikeskuseks“. Toetus 477 634 eurot. Projekti kestvus 05.05.08-29.01.10
  • Kõpu Vallavalitusus „Kõpu mõisahoone renoveerimistööd ajaloolise miljöö säilitamiseks ja eksponeerimiseks“. Toetus 926 183 eurot. Projekti kestvus 25.06.08.-21.02.12.
  • Olustvere Teenindus ja Maamajanduskool „Olustvere mõisakompleksi kui arhitektuurimälestise säilitamine ja kasutusvõimaluste laiendamine“. Toetus 1 212 043 eurot. Projekti kestvus 05.05.08.-11.06.10.
  • Väike-Maarja vald „Kiltsi mõisakooli rekonstrueerimine“. Toetus 1 157 129 eurot. Projekti kestvus 05.05.08.-12.11.11.
  • Haanja vald „Rogosi mõisa põhjatiiva renoveerimine“. Toetus 542 543 eurot. Projekti kestvus 05.05.08.-09.07.09.
  • Koigi Vallavalitsus „Koigi mõisakool kui arhitektuuri-ja kultuuripärandi hoidja“. Toetus 959 999 eurot. Projekti kestvus 05.05.08.-28.07.10.
  • Türi vald „Laupa mõisakooli restaureerimine“. Toetus 1 109 813 eurot. Projekti kestvus 23.04.08.-28.04.11.
  • Puurmani vald „Puurmani mõis turismiobjektina“. Toetus 1 002 024 eurot. Projekti kestvus 30.12.08.-21.02.12.
  • Väätsa vald „Väätsa mõisa arendustööde kaudu eelduste loomine põhikooli ja külastuskeskuse arendamiseks Väätsa vallas“. Toetus 1 002 720 eurot. Projekti kestvus 05.03.09.-25.11.11.
Viimati uuendatud: 5. september 2017