Sa oled siin

Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetus

Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetust eraldatakse riigi 2020. aasta lisaeelarves ette nähtud vahenditest eesmärgiga leevendada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi mõju, mis ohustab spordialade mitmekesisust, spordialaliitude toimimist ja sportmängude täiskasvanute Eesti meistriliigade toimumise järjepidevust, kompenseerides tegevuse katkemisega kaasnenud juba tehtud ja eesolevaid möödapääsmatuid kulusid.

Taotlusvooru aluseks on määrus „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord“ ja seletuskiri (333.45 KB, PDF).

 

Toetust võivad taotleda:

Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetust võib taotleda rahvusliku olümpiakomitee liikmeskonda kuuluv võistkondlikke sportmänge arendav spordialaliit.

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

1) spordialaliidul on spordiseaduse § 9 lõikes 2 esitatud nõuetele vastav arengukava;

2) spordialaliit on taotluse esitamise tähtpäevaks kantud Eesti Spordiregistrisse; 

3) spordialaliit on enda kohta eelmisel kalendriaastal Eesti Spordiregistrisse kantud andmed vastutava töötleja määratud tähtpäevaks ajakohastanud;

4) spordialaliidul ei ole 01.03.2020 seisuga kokku 100 eurot ületavat riiklike maksude, maksete või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga, välja arvatud juhul, kui võla tasumine on ajatatud ja võlg on tasutud ajakava kohaselt;

5) spordialaliidul ei ole taotluse esitamise tähtpäeva seisuga majandusaasta aruande esitamise võlga;

6) spordialaliidul ei ole tähtaegselt täitmata kohustust toetuse andja ees;

7) spordialaliidu suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ja tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust

8) spordialade harrastajate arv spordiklubides ja spordikoolides Eesti spordiregistri viimase kinnitatud seisuga on suurem kui 100;

9) spordialadel on taotluste esitamise tähtpäeva seisuga vähemalt üks treenerikutsega treener;

10) töötamise registrisse on kantud 2020. aasta 12. märtsi seisuga andmed vähemalt ühe tööd tegeva isiku kohta töötamise liigist sõltumata;

11) taotlejal puuduvad tähtajaks esitamata maksudeklaratsioonid. 

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetuse taotlemisel esitab võistkondlikku sportmängu arendav spordialaliit ühes taotluses nii spordialaliidu täiskasvanute Eesti meistriliigadega seotud andmed kui ka täiskasvanute Eesti meistriliigade spordiklubide andmed.

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:

 • üldandmed taotleja kohta;
 • taotluse lisa, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  • hooajaks 2019/2020 või 2020 planeeritud tulusid ja nende vähenemine
  • hooajaks 2019/2020 või 2020 planeeritud kulusid ja nende vähenemine
  • Kaasfinantseerijate panust viiruse mõju leevendamiseks
  • Riigieelarvest taotletava toetuse suurust koos arvutustega
  • Viiruse mõju kirjeldus hooaja 2020 või 2020/2021 kohta tervikuna.

Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetuse taotluses esitatakse lisaks eelpool toodule sätestatule andmed muu toetuse saamise kohta COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud riigi 2020. aasta lisaeelarve vahenditest, muudest riigieelarvelistest vahenditest või kohaliku omavalitsuse üksuselt.

Taotlusvoor avatakse 8. mail ning taotluste esitamise tähtpäev on 15. mai 2020.

Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 15 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemisest.

Toetus makstakse toetuse saajale välja hiljemalt 14 tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

 

Abikõlblikkuse periood

Abikõlblikkuse periood on kuni 31. detsember 2020.  

Taotlusvooru eelarve

1,2 miljonit eurot.

Toetuse suurus

Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetuse taotlejate hindamisel arvestatakse:

1) spordialaliidul ja täiskasvanute Eesti meistriliigade spordiklubidel koroonaviiruse leviku tõttu väljakuulutatud eriolukorra (edaspidi eriolukord) perioodil vähenenud täiskasvanute Eesti meistriliigadega seonduvaid tulusid ja kulusid, välja arvatud spordiobjektide ülalpidamise ja noorte treeningrühmade osalustasudega seotud tulusid ja kulusid;

2) sponsortulu mahtu täiskasvanute Eesti meistriliigade spordiklubide ja spordialaliidu eelarves  täiskasvanute Eesti meistriliigadega seonduvalt;

3) eriolukorra prognoositavat mõju spordialaliidu ja täiskasvanute Eesti meistriliigade spordiklubide 2020. aasta eelarvele;

4) Vabariigi Valitsuse 2016. aasta 17. novembri määruse nr 130 „Tööhõiveprogramm 2017–2020“ § 191 alusel spordialaliidu ja täiskasvanute Eesti meistriliigade spordiklubide töötajatele makstava töötasu hüvitise prognoositavat suurust;

5) 2019. aastal spordialaliidu poolt riigile tasutud tööjõumakse;

6) eriolukorra perioodil täiskasvanute Eesti meistriliigadega seonduvalt täiskasvanute Eesti meistriliigade spordiklubidel ja spordialaliidul tekkinud vältimatuid kulusid, mida ei ole võimalik katta omafinantseeringu arvelt või kaasfinantseerijate poolt, spordialaliidu ja täiskasvanute Eesti meistriliigade spordiklubide eriolukorra perioodiks kavandatud eelarve realistlikkust ning esitatud  kuluartiklite põhjendatust;

7) spordiala kuulumist olümpiamängude kavasse;

8) spordiala mõju Eesti ühiskonnale ja noortele, sealhulgas spordiala populaarsust ja kandepinda Eestis ja maailmas ning spordiala rahvusvahelist edukust.

Taotlusvoorust eraldatava toetuse summa taotleja kohta kujundab komisjon, arvestades taotlejate maksimaalseid vajadusi, valdkonna koguvajadust, riigieelarves ette nähtud vahendite mahtu ning eelpool loetletud hindamiskriteeriume.

Toetuse abikõlblikud kulud

Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetuse abikõlblikud kulud on 2020. aasta tekkepõhised kulud, mis on taotlusvooru eesmärgi saavutamiseks vajalikud ja põhjendatud ning mida ei ole varem Eesti riigi, rahvusvahelise organisatsiooni või muu isiku poolt eraldatud vahenditest hüvitatud.   

Mitteabikõlblikud kulud
 

1) taotlusvooru eesmärgi saavutamise ja toetatavate tegevuste elluviimise seisukohast ebavajalikud ja põhjendamatud kulud;

2) investeeringud spordirajatistesse;

3) kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavad maksud;

4) käibemaks juhul, kui taotleja on käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud.

 

Margus Klaan
spordinõunik

Telefon 628 2328
margus.klaan@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 7. mai 2020