Sa oled siin

Liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetus

Taotlusvooru eesmärk on COVID-19 levikuga seotud möödapääsmatute kulude kompenseerimine suurematele üleriigilise tähtsusega traditsioonilisi liikumisharrastuse üritusi korraldavatele spordiorganisatsioonidele ning seeläbi tagada nende jätkusuutlikkus piirangute lõppemisel.

Taotlusvooru aluseks on määrus „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord“ ja seletuskiri (333.45 KB, PDF).

 

Toetust võivad taotleda:

 • spordiorganisatsioonid, kes vastavad järgmistele nõuetele:
  • spordiorganisatsioonil on spordiseaduse § 9 lõikes 2 esitatud nõuetele vastav arengukava;
  • spordiorganisatsioon on taotluse esitamise tähtpäevaks kantud Eesti Spordiregistrisse;
  • spordiorganisatsioon on enda kohta eelmisel kalendriaastal Eesti Spordiregistrisse kantud andmed vastutava töötleja määratud tähtpäevaks ajakohastanud;
  • spordiorganisatsioonil ei ole 2020. aasta 1. märtsi seisuga  kokku 100 eurot ületavat riiklike maksude, maksete või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga, välja arvatud juhul, kui võla tasumine on ajatatud ja võlg on tasutud ajakava kohaselt;
  • spordiorganisatsioonil ei ole taotluse esitamise tähtpäeva seisuga majandusaasta aruande esitamise võlga;
  • spordiorganisatsioonil ei ole tähtaegselt täitmata kohustust toetuse andja ees;
  • spordiorganisatsiooni suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ja tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.
  • taotlejal puuduvad tähtajaks esitamata maksudeklaratsioonid.
 • spordiorganisatsioon, kes ei ole 2020. aastal saanud järgnevaid toetusi:
  • spordialaliidu toetus;
  • maakonna spordiliidu toetus;
  • rahvusliku olümpiakomitee toetus;
  • muu spordiorganisatsiooni toetus;
  • muu riigieelarveline tegevustoetust;
 • spordiorganisatsioon, kes on aastatel 2018 ja 2019 korraldanud üleriigilise tähtsusega traditsioonilist liikumisharrastuse üritust või sarja, kus osales aasta jooksul vähemalt 2 500 inimest;
 • spordiorganisatsioon, kes on teinud ettevalmistusi eelnevale punktile vastava liikumisharrastuse ürituse või sarja korraldamiseks 2020. aastal.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:

 • üldandmed taotleja kohta;
 • taotluse lisa, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  • taotleja planeeritud liikumisharrastuse ürituste arvu 2020. aastal;
  • taotleja korraldatud liikumisharrastuse üritustel 2018. ja 2019. aastal osalenute üldarvu;
  • 2020. aastaks planeeritud tulusid ja nende vähenemine;
  • 2020. aastaks planeeritud kulusid ja nende vähenemine;
  • kaasfinantseerijate panust viiruse mõju leevendamiseks;
  • riigieelarvest taotletava toetuse suurust koos arvutustega;
  • avaliku sektori toetuste ja sponsortoetuste osakaalu taotleja 2020. aasta eelarves;
  • eriolukorraviiruse mõju kirjeldus 2020. a kohta tervikuna.

Liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetuse taotluses esitatakse lisaks eelpool toodule andmed muu toetuse saamise kohta COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud riigi 2020. aasta lisaeelarve vahenditest, muudest riigieelarvelistest vahenditest või kohaliku omavalitsuse üksuselt.

Taotlusvoor avatakse 22. oktoobril ning taotluste esitamise tähtpäev oli 8. november 2020.

Taotluse menetlemise tähtpäev on kuni 15 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemisest.

Toetus makstakse toetuse saajale välja 14 tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

 

Taotlusvooru eelarve

200 000 eurot.

Toetuse suurus

Liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetuse taotlejate hindamisel arvestatakse:

1) liikumisharrastuse ürituse või sarja üleriigilist tähtsust ja valdkondlikku mõju;

2) liikumisharrastuse ürituse või sarja traditsioonilisust;

3) taotleja planeeritud liikumisharrastuse ürituste arvu 2020. aastal;

4) taotleja korraldatud liikumisharrastuse üritustel 2019. aastal osalenute üldarvu;

5) eriolukorra tõttu taotlejal tekkinud vältimatuid kulusid, mida ei ole võimalik katta omafinantseeringu arvelt või kaasfinantseerijate poolt, taotleja 2020. aasta eelarve realistlikkust ning esitatud  kuluartiklite põhjendatust;

6) eriolukorra prognoositavat mõju taotleja 2020. aasta eelarvele;

7) 2019. aastal taotleja poolt riigile tasutud tööjõumakse;

8) avaliku sektori toetuste ja sponsortoetuste osakaalu taotleja 2020. aasta eelarves.

Abikõlblikkuse periood

2020 kalendriaasta.

Abikõlblikud kulud

2020. aasta tekkepõhised kulud, mis on taotlusvooru eesmärgi saavutamiseks vajalikud ja põhjendatud ning mida ei ole varem Eesti riigi, rahvusvahelise organisatsiooni või muu isiku poolt eraldatud vahenditest hüvitatud.

Mitteabikõlblikud kulud
 

1) taotlusvooru eesmärgi saavutamise ja toetatavate tegevuste elluviimise seisukohast ebavajalikud ja põhjendamatud kulud;

2) investeeringud spordirajatistesse;

3) kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavad maksud;

4) käibemaks juhul, kui taotleja on käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud.

 

Jarko Koort
spordinõunik

Telefon 628 2239
jarko.koort@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 9. november 2020