Sa oled siin

Liikumisharrastuse toetus

Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa 2018. aastal liikumisharrastust edendavate üleriigiliste tegevuste elluviimisele, kaasata elanikkonda nende tegemiste kaudu ulatuslikumalt korrapärasesse liikumisharrastusse ja tõsta Eestis korraldatavate liikumisharrastuse ürituste kvaliteeti.

 

Toetust võivad taotleda:

 • Maakonna spordiliidud.
 • Eesti Olümpiakomitee liikmeskonda kuuluvad spordialaliidud, kes aitavad kaasa liikumisharrastuse edendamisele.
 • Teised spordiorganisatsioonid, kes korraldavad üleriigilise tähtsusega liikumisharrastuse üritusi või sarju, kus osaleb aasta jooksul vähemalt 5000 inimest.

Taotlusvoorust ei saa toetust:

 • Äriühingud.
 • Füüsilisi isikud.
 • Kohalikke omavalitsuse üksused.
 • Spordiorganisatsioonid, kes peavad olema kantud Eesti spordi andmekogusse, aga ei ole esitanud oma andmed andmekogu põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras.
 

Taotlejal ei tohi olla:

 • maksuvõlgnevust (k.a makse) - riikliku maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. 
 • majandusaasta aruande esitamise võlga.
 • täitmata kohustust ministeeriumi ees (aruande või muid võlgnevusi).
 • Toetuse taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

Taotlemine

Taotlus esitada Kultuuriministeeriumile ministeeriumi projektitoetuse taotluse vormil digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).

2019. aastaks taotlusi vastu ei võeta!

Komisjon

Tarvi Pürn - Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler, komisjoni esimees

Priit Ilver - Audentese Spordigümnaasiumi direktor
Kristi Kirsberg - Eesti Olümpiakomitee esindaja
Margus Klaan - Kultuuriministeeriumi spordiosakonna nõunik
Kalev Kütt - Saaremaa Spordiliidu juhatuse esimees
Allar Levandi - AS-i Spordiennustus juhatuse esimees
Veiko Ulp - Eesti spordiregistri esindaja

Taotlusvoorust jagatavate toetuste kogusumma on 158 000 eurot.

 

 

Tingimused

 

Taotlusvoorust toetatakse:

 • ürituste korraldamist liikumisharrastuse edendamiseks ja regulaarsete treeningtegevuste läbiviimist;
 • liikumisharrastuse teadlikkuse tõstmisele suunatud tegevusi (koolitused, kampaaniad, teavikud, muud infokandjad).

 

Taotluse hindamisel võetakse arvesse:

 • taotluse vastavust taotlusvooru eesmärgile;
 • maakonna elanike kaasatust ja teavitamist kavandatud tegevustest;
 • projekti läbiviijate haldusvõimekust ja eelnevat kogemust;
 • koostööpartnerite ja kaasfinantseerijate (s.h muude avaliku sektori toetuste) olemasolu ja nende panust kavandatud tegevuste elluviimiseks;
 • kohaliku omavalitsuse huvi ja toetust kavandatud tegevuste elluviimiseks;
 • kavandatud tegevuste seost maakonda rajatud tervisespordikeskustega;
 • kavandatud tegevuste regionaalset või üleriigilist tähtsust ning valdkondlikku mõju;
 • kavandatud tegevuste regulaarsust ning jaotumist aastaringselt;
 • eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ja omaosaluse määra kogu eelarvest.

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

Abikõlblikkuse periood on 01.01.2018 - 31.12.2018

Abikõlblikud kulud on:

kulud, mis on põhjendatud, mõistlikud ning vajalikud otseselt projekti läbiviimiseks ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu kaasfinantseerija poolt eraldatud vahenditest hüvitatud;
tekkepõhised kulud, mis tehakse abikõlblikkuse perioodil, kassapõhised kulud peavad olema tehtud aruande esitamise tähtajaks. Enne taotluse esitamist tehtud kulusid ei loeta abikõlblikeks välja arvatud otseselt põhjendatud juhtudel (näiteks: sõidupiletid, eelnevalt sõlmitud autori- jm lepingute alusel makstav tasu). Vastav info peab olema kajastatud taotluse eelarves;
liikumisharrastuse tõstmisele suunatud tegevuste, ürituste ja koolituste läbiviimisega otseselt seotud kulud:
- sportimispaikade, ruumide ja spordiinventari üürikulud;
- transpordikulud;
- vajaliku spordiinventari soetamise kulud;
- kaasatud vajaliku personali tööjõukulud (töötasud koos maksudega);
- reklaamikulud ja tegevustega otseselt seotud trükiste koostamise, toimetamise ja trükkimisega seotud kulud;
kampaaniate ja uuringute läbiviimisega seotud kulud;
käibemaksukulu  juhul kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane, proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud.

Mitteabikõlblikud kulud on:

Organisatsiooni regulaarsed tegevuskulud (kontoriruumide rendi-, kommunaal-, side-, liisingu- ja tööjõukulud);
investeeringud spordirajatistesse;
organisatsiooni liikmemaksud;
spordirajatiste majandamiskulud;
maakonna või kohalike omavalitsuste meistrivõistluste korraldamisega seotud kulud;
kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavaid makse;
käibemaksukulu juhul, kui toetuse taotleja on käibemaksukohustuslane, proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud;
muud tegevuste elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.
 

Eraldatud toetused
 

Toetuseid eraldatakse komisjoni ettepanekul ministri käskkirja alusel. Kõik toetuse eraldamise käskkirjad on kättesaadavad Kultuuriministeeriumi dokumendiregistri kaudu.
 
Ministri käskkirja alusel sõlmitakse toetuse saajaga toetusleping, mille allkirjastavad kultuuriministeeriumi nimel kantsler ja toetuse saajat esindav allkirjaõiguslik isik. Mõlema poolt allkirjastatud lepingu alusel kantakse toetussumma toetuse saaja kontole.
 
2017. aastaks eraldatud toetused:
Viimati uuendatud: 21. november 2018