Sa oled siin

Kriisiabi perioodiliste ajakirjandusväljaannete kirjastajatele: maakonnalehtede tellijatele edastamise toetus

Taotlusvooru eesmärk on tagada maakonnalehtede kirjastajate majanduslik jätkusuutlikkus ja nimetatud väljaannete tellijateni toimetamine olukorras, kus COVID-19 puhangu tõttu on kirjastajate tulud olulisel määral langenud. Kompenseeritakse kulusid, mis on otseselt seotud kirjastaja poolt välja antavate maakonnalehtede tellijateni edastamisega 2020. a kolmandas ja neljandas kvartalis.

Taotlusvooru aluseks on määrus „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi perioodiliste ajakirjandusväljaannete tellijatele edastamise toetamiseks“, määruse muutmise seletuskiri (204.18 KB, PDF).

 

Toetust võivad taotleda:

 • Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, välja arvatud riigi poolt asutatud sihtasutused, kes kirjastavad maakonnalehte, mis ilmub vähemalt kaks korda kuus.

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

 • Taotleja ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.
 • Taotlejal puuduvad 12. märtsi 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud ning taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse.
 • Taotlejal puuduvad seoses saadud toetustega varasemad täitmata kohustused. Juhul kui toetuse andja on teinud taotleja suhtes varasemalt toetuse tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal olla otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata.
 • Taotleja asutajaks, osanikuks või aktsionäriks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuselt saadav tulu ei moodusta tema kogutulust üle 50%.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas, kus taotleja valib vastava taotlusvooru:

Lisavoor: erakorraline toetus perioodiliste ajakirjandusväljaannete kirjastajatele

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:

 • üldandmed taotleja kohta;
 • andmed taotleja poolt välja antavate, vähemalt kaks korda kuus ja füüsilisel kandjal ilmuvate maakonnalehtede 2020. a esimese ja teise kvartali kojukandekulude kohta kuude ja väljaannete lõikes;
 • taotleja poolt välja antavate, vähemalt kaks korda kuus ja füüsilisel kandjal ilmuvate maakonnalehtede 2020. a kolmanda ja neljanda kvartali kojukandekulude prognoos kuude ja väljaannete lõikes;
 • taotleja majandustegevusele COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud mõjude lühikirjeldus;
 • teave, kui taotleja on COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tuleneva kriisi tõttu taotlenud või saanud lisaeelarve vahendite arvelt toetust teistest meetmetest, muudest riigieelarvelistest vahenditest või kohaliku omavalitsuse üksuselt;
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja volitus ei ole antud toetuse andja toetuste taotlemise e-keskkonna kaudu;
 • taotleja kinnitus enda vastavuse kohta määruses sätestatud nõuetele.

Taotlusvoor avanes 16. oktoobril 2020. a ning taotluste esitamise tähtpäev oli 30. oktoober 2020. a.

Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 30 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemisest.

Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb kultuuriminister.

Toetus makstakse toetuse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

 

Abikõlblikkuse periood

Abikõlblikkuse periood, mille jooksul tekkinud maakonnalehtede tellijatele edastamisega otseselt seotud abikõlblikke kulusid kompenseeritakse, on 1. juuli 2020 kuni 31. detsember 2020.

Taotlusvooru eelarve

Perioodiliste ajakirjandusväljaannete tellijatele edastamise toetamise COVID- 19 puhangust tingitud erakorralise abimeetme lisavooru eelarve on 146 882 eurot.

Toetuse suurus

Toetuse maksimaalne suurus on 60% taotleja poolt välja antavate , vähemalt kaks korda kuus ja füüsilisel kandjal ilmuvate maakonnalehtede 2020. a kolmanda ja neljanda kvartali kojukandekulude prognoosist.

Juhul kui taotletavate toetuste abikõlblik kogusumma ületab taotlusvooru eelarvet, leitakse toetuse summa proportsionaalsuse põhimõttel:

 • Taotlejate poolt esitatud andmete põhjal tuvastatakse iga taotluse maksimaalne summa.
 • Kõigi taotlejate maksimaalsed summad liidetakse ja leitakse maksimaalne koguvajadus taotlusvoorus.
 • Kui taotlusvooru maksimaalne koguvajadus ületab vooru kinnitatud eelarvet, vähendatakse kõikide taotlejate maksimaalset toetussummat protsendimääras, mille võrra ületab nimetatud vajaduste kogusumma vooru eelarvet nii, et taotlejatele eraldatav kogusumma oleks võrdne vooru eelarvega.

Toetus võib kvalifitseeruda vähese tähtsusega abiks konkurentsiseaduse § 33 lõike 1 mõistes. Kui toetus loetakse vähese tähtsusega abiks, ei tohi taotlejale kolme järjestikuse majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi koos taotlusvoorust eraldatava toetusega ületada 200 000 eurot.

Abikõlblikud kulud

Abikõlblik kulu on vältimatu kulu, mis on otseselt seotud taotleja poolt välja antavate, vähemalt kaks korda kuus ja füüsilisel kandjal ilmuvate maakonnalehtede tellijateni edastamisega, põhjendatud, tekib abikõlblikkuse perioodil, on kooskõlas õigusaktidega, on tõendatud algdokumentidega ja tasutud toetuse saaja arvelduskontolt ning on selgelt eristatavalt kirjeldatud raamatupidamises ja vastab Eesti finantsaruandluse standardile.

Kulu loetakse põhjendatuks, kui kulu on sobiv, eelarveprognoosi kohaselt realistlik, vajalik ja tõhus taotleja majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks COVID-19 puhangust oluliselt mõjutatud olukorras.

Mitteabikõlblikud kulud

 • kulu, mis ei ole otseselt seotud taotleja poolt välja antavate, vähemalt kaks korda kuus ja füüsilisel kandjal ilmuvate maakonnalehtede tellijateni edastamisega;
 • kulu, mis on tekkinud enne abikõlblikkuse perioodi algust või tekib peale abikõlblikkuse perioodi lõppu;
 • kulu, mis on toetuse saajale juba hüvitatud või hüvitatakse teistest meetmetest;
 • käibemaks, välja arvatud juhul, kui käibemaks ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav.
 

Anu-Maaja Pallok
loomemajandusnõunik

Telefon 628 2234
anu-maaja.pallok@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 3. november 2020