Sa oled siin

Kriisiabi muusikavaldkonnale: Kultuuriministeeriumilt toetust saavad asutused ja organisatsioonid

Taotlusvoor "KULTUURIMINISTEERIUMILT TOETUST SAAVAD ASUTUSED JA ORGANISATSIOONID"
 

Taotlusvooru eesmärk on COVID-19 puhangu tõttu muusikavaldkonna organisatsioonide tegevuse katkemisega kaasnenud juba tehtud kulude ja eesolevate möödapääsmatute kulude kompenseerimine, et tagada muusikavaldkonna organisatsioonide jätkusuutlikkus ja muusikavaldkonna mitmekesisus olukorras, kus kontserditegevus on piirangute tõttu pärsitud.

Taotlusvooru aluseks on määrus „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuuri- ja spordivaldkonnale“.

Vaata ka: 

 

Toetust võivad taotleda:

 • Kultuuriministeeriumist 2020. a eelarve alusel tegevustoetust saanud riigi poolt asutatud sihtasutus, juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse üksuse asutus ja riigiasutus;
 • Kultuuriministeerumist 2020. a eelarve alusel taotlusvoorudest „Muusikakollektiivid ja kontserdikorraldajad“ või „Muusikafestivalid ja suursündmused“ või „Helilooming ja muusikaalased väljaanded“ või „Muusikakonkursid“ või “Eesti kultuur maailmas“ toetust saanud juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse üksuse asutus ja riigiasutus.

Selgitus: toetuse sihtrühm on kontserdikorraldajad, festivalikorraldajad, muusikakollektiivid, loomeliidud ja muusikavaldkonnale tugiteenuste pakkujad nagu muusikakirjastused, infokeskused, arenduskeskused ja esindusorganisatsioonid.

Toetuse andmisel on kriteeriumid kõigile taotlejatele samad.

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

 • Taotleja 2019. a majandustegevusest laekuv tulu moodustas vähemalt 10% kogutuludest. Omatulu osakaalu arvutamisel kogutuludest ei võeta arvesse ühekordseid sihtotstarbelisi eraldisi, remondi- ja investeeringutoetusi.
 • Taotleja 2019. a majandustegevusest laekuv tulu oli vähemalt 5000 eurot.
 • Taotleja ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.
 • Taotlejal puuduvad riiklike maksude maksuvõlad enne 2020. a 12. märtsi või need on taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud.
 • Taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:

 • üldandmed taotleja kohta;
 • eriolukorra eelne 2020. a eelarve, sealhulgas kõik tulud ja kulud, investeeringud ja muud kohustused võrdluses eriolukorra mõjusid arvestava 2020. a korrigeeritud eelarvega; samuti kokkuhoiu protsent võrreldes planeerituga kululiikide kaupa. Palume kasutada taotlusvooru keskkonnas taotlusvooru tingimuste selgituste juures asuvat eelarve näidisfaili formaati ja kompenseeritavate kulude loetelu näidisfaili formaati;
 • seletuskiri eelarve juurde, milles käsitletakse muutusi tulude ja kulude struktuuris, tulude juures on välja toodud summaliselt, mis on hinnanguline tulude langus kitsalt eriolukorra ajal ja sellele järgnevalt; kulude struktuuris ülevaade kokkuhoiu kohtadest ja muudest kulude muutustest, sealhulgas mitte põhitegevusega seotud tegevustega kaasnevad kulud ja tulud;
 • sisuline ülevaade tegevusplaani muutustest ja selle mõjust eelarvele ja tegevuse jätkusuutlikkusele;
 • teave Eesti Töötukassa töötasu hüvitise meetmest või mõnest muust eriolukorra meetmest saadud hüvitise suuruse kohta. Kui Eesti Töötukassasse ei pöördutud või sinna ei kvalifitseerutud, siis vastav põhjendus;
 • taotlejaks olev juriidiline isik, välja arvatud riigi raamatupidamiskohustuslane, esitab tõendatud info 2019. a majandustegevusest laekunud tulu suuruse kohta kogutuludest. Tõendiks võib olla raamatupidamisprogrammi väljavõte või majandusaasta aruanne või selle projekt või maksuameti tõend;
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja volitus ei ole antud toetuse andja toetuste taotlemise e-keskkonna kaudu.

Muusikavaldkonna taotleja, välja arvatud riigi poolt asutatud sihtasutus, esitab lisaks eelnimetatule:

 • möödapääsmatute kuludega, sealhulgas piletimüügiga seotud dokumendid;

 • kuludokumentidega seotud kinnitused, juhul kui kulusid ei tagastatud või tagastati osaliselt;

 • püsikulusid tõendavad dokumendid, mis kinnitavad kulude regulaarsust ja vältimatust.

Taotlusvooru määruses küsitud kõigi dokumentide esitamine taotluse esitamisel on kohustuslik. 

Taotlusvoor avatakse 18. septembril ning taotluse esitamise tähtpäev on 2. oktoober 2020.

Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 30 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemisest.

Toetus makstakse toetuse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

 

Abikõlblikkuse periood

Abikõlblikkuse periood on 1. märts 2020 kuni 31. detsember 2020.

Taotlusvooru eelarve

200 000 eurot.

Toetuse suurus

Taotleja esitatud finantsandmete põhjal tuvastatakse iga taotluse maksimaalne põhjendatud vajadus. Kõigi taotlejate vajadused liidetakse ja leitakse taotlusvooru taotluse esitanud organisatsioonide koguvajadus.

Järgnevalt leitakse koguvajaduse ja taotlusvooru eelarve, mis on 200 000 eurot, vahe (protsent).

Kui koguvajadus ületab valdkonnale mõeldud eelarve, vähendatakse kõikide taotlejate maksimaalset põhjendatud vajadust võrdselt leitud protsendi võrra, kuni taotlejatele eraldatav summa saab võrdseks taotlusvooru eelarvega.

Abikõlblikud kulud

Abikõlblik kulu on vältimatu kulu, mis on põhjendatud, tekib abikõlblikkuse perioodil, on kooskõlas õigusaktidega, on tõendatud algdokumentidega ja tasutud toetuse saaja arvelduskontodelt ning on selgelt eristatavalt kirjeldatud raamatupidamises ja vastab Eesti finantsaruandluse standardile.

Kulu loetakse põhjendatuks, kui kulu on sobiv, vajalik ja tõhus taotleva asutuse ja organisatsiooni majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks ning kindlustusleping seda ei kata.

Mitteabikõlblikud kulud

 • põhitegevusega mitte seotud kulu;
 • kulu, mis ei ole seotud vältimatute kuludega asutuse ja organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamiseks;
 • enne abikõlblikkuse perioodi tekkinud kulu;
 • mitterahaline kulu;
 • vältimatu kulu, mis on toetuse saajale juba hüvitatud või hüvitatakse teistest meetmetest;
 • käibemaks, välja arvatud juhul, kui käibemaks ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav;
 • rahatrahv ja rahaline karistus;
 • kohtumenetluse kulu, sealhulgas vastaspoole ja kolmanda isiku menetluskulu;
 • inventari soetamise kulu (välja arvatud riigi asutatud sihtasutus).
 

Madli-Liis Parts
muusikanõunik

Telefon 5620 1108
madli-liis.parts@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 14. september 2020