Sa oled siin

Kriisiabi muusikavaldkonnale: Kultuuriministeeriumilt seni toetust mitte saanud kontserdikorraldajad, muusikakollektiivid, esitajad ja tugiteenused

Taotlusvoor "KULTUURIMINISTEERIUMILT SENI TOETUST MITTE SAANUD KONTSERDIKORRALDAJAD, MUUSIKAKOLLEKTIIVID, ESITAJAD JA TUGITEENUSED"
 

Taotlusvooru eesmärk on COVID-19 puhangu tõttu muusikavaldkonna organisatsioonide tegevuse katkemisega kaasnenud juba tehtud kulude ja eesolevate möödapääsmatute kulude kompenseerimine, et tagada muusikavaldkonna organisatsioonide jätkusuutlikkus ja muusikavaldkonna mitmekesisus olukorras, kus kontserditegevus on piirangute tõttu pärsitud.

Taotlusvooru aluseks on määrus „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuuri- ja spordivaldkonnale“.

Vaata ka: 

 

Toetust võivad taotleda:

Kultuuriministeeriumist seni toetust mitte saanud

 • Eestis registreeritud juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse üksuse asutus ja riigiasutus;
 • Eestis registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja.

Selgitus: toetuse sihtrühm on kontserdikorraldajad, festivalikorraldajad, muusikakollektiivid, üksikesitajad ja muusikavaldkonnale tugiteenuste pakkujad nagu helindamisteenuse, stuudioteenuse, agentuuriteenuse, mänedžmendi teenuse ja muusikakirjastamise teenuse pakkuja, samuti avalik kontserdipaik.

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

 • Taotleja 2019. a majandustegevusest laekuv tulu moodustas vähemalt 10% kogutuludest. Omatulu osakaalu arvutamisel kogutuludest ei võeta arvesse ühekordseid sihtotstarbelisi eraldisi, remondi- ja investeeringutoetusi.
 • Taotleja 2019. a majandustegevusest laekuv tulu oli vähemalt 5000 eurot.
 • Taotleja ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.
 • Taotlejal puuduvad riiklike maksude maksuvõlad enne 2020. a 12. märtsi või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud.
 • Taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga.
 • Taotleja on tegutsenud muusikavaldkonnas vähemalt kaks viimast aastat.
 • Taotleja 2020. a perioodi märts-juuli käive on langenud 30% või rohkem võrreldes 2019. a sama perioodiga.
 • Kontserdikorraldajast, muusikakollektiivist ja esitajast taotleja on esitanud seisuga 12. märts 2020. a litsenseeritud teoste esitusi kooskõlas autoriõiguse seadusega ja tasunud autoritasud vastavalt sõlmitud litsentsilepingutele.
 • Kontserdikorraldajast, muusikakollektiivist ja esitajast taotleja korraldab autorite ning esitajate loomingu avalikke esitusi muusikalavastuste ja kontsertidena, millele on müüdud avalikult pileteid.
 • Kontserdikorraldajast, muusikakollektiivist ja esitajast taotleja on teavitanud avalikkust taotluses esitatud muusikalavastuse või kontserdi toimumisest.
 • Taotleja, kes tegutseb helindamis- ja stuudioteenuse, agentuuri, mänedžmendi või muusikakirjastamise teenuse pakkujana, osutab teenust põhitegevusena kontserdikorraldajatele, muusikakollektiividele või esitajatele.
 • Taotleja, kes tegutseb avaliku kontserdipaigana, mille mahutavus on kuni 2000 istekohta ja teenindab Tallinnas või Tartus vähemalt 30 avalikku ja müüdud piletiga kontserti aastas, samuti taotleja, kes tegutseb avaliku kontserdipaigana, mille mahutavus on üle 2000 istekoha, teenindab siseruumides Tallinnas või Tartus vähemalt kümme avalikku ja müüdud piletiga kontserti aastas;  Tallinnast või Tartust väljaspool tegutsev taotleja teenindab siseruumides vähemalt kümme avalikku ja müüdud piletiga kontserti aastas. Avaliku kontserdipaigana ei käsitleta etendusasutusi ega kohaliku omavalitsuse haldusalas olevaid asutusi.
 • Taotleja, kes tegutseb avaliku kontserdipaigana, pakub kontserdi läbiviimiseks vajalikke tugiteenuseid.
 • Taotleja on esitanud 2019. a kohta Maksu- ja Tolliametile ettevõtlusest saadud tulude deklaratsiooni vorm E kui tegemist on füüsilisest isikust ettevõtjaga.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:

 • üldandmed taotleja kohta;
 • eriolukorra eelne 2020. a eelarve, sealhulgas kõik tulud ja kulud, investeeringud ja muud kohustused võrdluses eriolukorra mõjusid arvestava 2020. a korrigeeritud eelarvega; samuti kokkuhoiu protsent võrreldes planeerituga kululiikide kaupa. Palume kasutada taotlusvooru keskkonnas taotlusvooru tingimuste selgituste juures asuvat eelarve näidisfaili formaati ja kompenseeritavate kulude loetelu näidisfaili formaati;
 • seletuskiri eelarve juurde, milles käsitletakse muutusi tulude ja kulude struktuuris, tulude juures on välja toodud summaliselt, mis on hinnanguline tulude langus kitsalt eriolukorra ajal ja sellele järgnevalt; kulude struktuuris ülevaade kokkuhoiu kohtadest ja muudest kulude muutustest, sealhulgas mitte põhitegevusega seotud tegevustega kaasnevad kulud ja tulud;
 • sisuline ülevaade tegevusplaani muutustest ja selle mõjust eelarvele ja tegevuse jätkusuutlikkusele;
 • teave Eesti Töötukassa töötasu hüvitise meetmest või mõnest muust eriolukorra meetmest saadud hüvitise suuruse kohta. Kui Eesti Töötukassasse ei pöördutud või sinna ei kvalifitseerutud, siis vastav põhjendus;
 • taotlejaks olev juriidiline isik, välja arvatud riigi raamatupidamiskohustuslane, esitab tõendatud info 2019. a majandustegevusest laekuva tulu suuruse kohta kogutuludest. Tõendiks võib olla raamatupidamisprogrammi väljavõte või majandusaasta aruanne või selle projekt või maksuameti tõend;
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja volitus ei ole antud toetuse andja toetuste taotlemise e-keskkonna kaudu.
 • möödapääsmatuid kulusid kinnitavad dokumendid
 • kuludokumentidega seotud kinnitused, juhul kui kulusid ei tagastatud või tagastati osaliselt, näiteks lennupiletite või agenditasude puhul
 • püsikulusid, nende regulaarsust ja vältimatust kinnitavad dokumendid
 • käibe languse kohta Maksu- ja Tolliameti tõendi või raamatupidamisprogrammi väljavõtte
 • kontserdikorraldajal, muusikakollektiivil ja esitajal regulaarset kontserditegevust kinnitav tegevuste ülevaade 2019. ja 2020. aastast
 • muusikavaldkonna tugiteenuste puhul, sh avalikel kontserdipaikadel ülevaade 2019. ja 2020. aasta regulaarsest koostööst kontserdikorraldajate, muusikakollektiivide ja esitajatega
 • avalikel kontserdipaikadel kohaliku omavalitsuse kinnituskiri kontserdipaiga mõjust kohalikule kultuurielule
 • füüsilisest isikust ettevõtja 2019. a kohta Maksu- ja Tolliametile ettevõtlusest saadud tulude deklaratsiooni vorm E

Taotlusvooru määruses küsitud kõigi dokumentide esitamine taotluse esitamisel on kohustuslik.

Taotlusvoor avatakse 18. septembril ning taotluse esitamise tähtpäev on 2. oktoober 2020.

Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 30 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemisest.

Palume esitada kõik taotlusvooru määruses § 5 punktis 8 küsitud dokumendid ning soovitame eelarve puhul kasutada taotlemise elektroonilises keskkonnas taotlusvooru selgituse juures olevat eelarve näidist.

Toetus makstakse toetuse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

 

Abikõlblikkuse periood

Abikõlblikkuse periood on 1. märts 2020 kuni 31. detsember 2020.

Taotlusvooru eelarve

1 000 000 eurot.

Toetuse suurus

Taotleja esitatud finantsandmete põhjal tuvastatakse iga taotluse maksimaalne põhjendatud vajadus. Kõigi taotlejate vajadused liidetakse ja leitakse taotlusvooru taotluse esitanud organisatsioonide koguvajadus.

Järgnevalt leitakse koguvajaduse ja taotlusvooru eelarve, mis on 1 000 000 eurot, vahe (protsent).

Kui koguvajadus ületab valdkonnale mõeldud eelarve, vähendatakse kõikide taotlejate maksimaalset põhjendatud vajadust võrdselt leitud protsendi võrra, kuni taotlejatele eraldatav summa saab võrdseks taotlusvooru eelarvega.

Abikõlblikud kulud

Abikõlblik kulu on vältimatu kulu, mis on põhjendatud, tekib abikõlblikkuse perioodil, on kooskõlas õigusaktidega, on tõendatud algdokumentidega ja tasutud toetuse saaja arvelduskontodelt ning on selgelt eristatavalt kirjeldatud raamatupidamises ja vastab Eesti finantsaruandluse standardile.

Kulu loetakse põhjendatuks, kui kulu on sobiv, vajalik ja tõhus taotleva asutuse ja organisatsiooni majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks ning kindlustusleping seda ei kata.

Mitteabikõlblikud kulud

 • põhitegevusega mitte seotud kulu;
 • kulu, mis ei ole seotud vältimatute kuludega asutuse ja organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamiseks;
 • enne abikõlblikkuse perioodi tekkinud kulu;
 • mitterahaline kulu;
 • vältimatu kulu, mis on toetuse saajale juba hüvitatud või hüvitatakse teistest meetmetest;
 • käibemaks, välja arvatud juhul, kui käibemaks ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav;
 • rahatrahv ja rahaline karistus;
 • kohtumenetluse kulu, sealhulgas vastaspoole ja kolmanda isiku menetluskulu;
 • inventari soetamise kulu.
 

Madli-Liis Parts
muusikanõunik

Telefon 5620 1108
madli-liis.parts@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 14. september 2020