Sa oled siin

Kriisiabi muuseumidele

Toetuse andmise eesmärk on COVID-19 puhangust oluliselt mõjutatud muuseumide jätkusuutlikkuse tagamine.

Taotlusvooru aluseks on määrus „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuuri- ja spordivaldkonnale“ ja seletuskiri (570.63 KB, PDF).

 

Toetust võivad taotleda:

 • Eestis registreeritud juriidilised isikud.
 • Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused

Selgitus: toetuse sihtrühm on kõik muuseumid sõltumata nende omandivormist. St nii riigimuuseumid (sõltumata ministeeriumi haldusalast), munitsipaalmuuseumid, avalik-õigusliku juriidilise isiku muuseumid kui ka sihtasutuse või mittetulundusühinguna tegutsevad muuseumid. Toetuse andmisel on kriteeriumid kõigile muuseumidele samad.

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

 • Muuseumi 2019. a majandustegevusest laekunud tulu ja erasektori toetus kokku moodustas vähemalt 10% kogutuludest. Omatulu osakaalu arvutamisel kogutuludest ei võeta arvesse ühekordseid sihtotstarbelisi eraldisi, remondi- ja investeeringutoetusi.
 • Muuseumi 2019. a majandustegevusest laekunud tulu ja erasektori toetus kokku oli vähemalt 5000 eurot.
 • Muuseum vastab muuseumiseaduse § 2 lõikes 1 toodud „muuseumi“ mõistele ja on esitanud Statistikaametile 2019. a kohta aruande „Muuseum“.
 • Muuseumi ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.
 • Muuseumil puuduvad riiklike maksude maksuvõlad enne 2020. a 12. märtsi või on need ajatatud.
 • Muuseumil ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga. 

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:

 • üldandmed taotleja kohta;
 • eriolukorra eelne 2020. a eelarve, sealhulgas kõik tulud ja kulud, investeeringud ja muud kohustused võrdluses eriolukorra mõjusid arvestava 2020. a korrigeeritud eelarvega (palun arvutada ka kokkuhoiu protsent võrreldes planeerituga kululiikide kaupa);
 • seletuskiri eelarve juurde, milles käsitletakse muutuseid tulude ja kulude struktuuris, sealhulgas summaliselt, mis on hinnanguline tulude langus kitsalt eriolukorra ajal; kulude struktuuris ülevaade kokkuhoiu kohtadest ja muudest kulude muutustest, sealhulgas mitte põhitegevusega seotud tegevustega kaasnevad kulud ja tulud;
 • sisuline ülevaade tegevusplaani muutustest ja selle mõjust eelarvele ja tegevuse jätkusuutlikkusele;
 • teave Eesti Töötukassa töötasu hüvitise meetmest või mõnest muust eriolukorra meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud või taotletava hüvitise suuruse kohta. Kui Eesti Töötukassasse ei pöördutud või sinna ei kvalifitseerutud, siis vastav põhjendus;
 • taotlejaks olev juriidiline isik, välja arvatud riigi raamatupidamiskohustuslane, esitab tõendatud info 2019. a majandustegevusest laekuva tulu suuruse kohta kogutuludest. Tõendiks võib olla raamatupidamisprogrammi väljavõte või majandusaasta aruanne või selle projekt või maksuameti tõend;
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja volitus ei ole antud toetuse andja toetuste taotlemise e-keskkonna kaudu.

Taotlusvoor avatakse 8. mail ning taotluste esitamise tähtpäev on 18. mai 2020.

Taotluse menetlemise tähtpäev on kuni 30 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemisest.

Toetus makstakse toetuse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

 

Abikõlblikkuse periood

Abikõlblikkuse periood on 1. märts 2020 kuni 31. detsember 2020.  

Taotlusvooru eelarve

6 miljonit eurot.

Toetuse suurus

Muuseumi esitatud finantsandmete põhjal tuvastatakse iga taotluse maksimaalne põhjendatud vajadus. Kõigi taotlejate vajadused liidetakse ja leitakse muuseumivaldkonna koguvajadus.

Järgnevalt leitakse koguvajaduse ja muuseumivaldkonna taotlusvooru eelarve, mis on 6 miljonit eurot, vahe (protsent).

Kui koguvajadus ületab valdkonnale mõeldud eelarve, vähendatakse kõikide taotlejate maksimaalset põhjendatud vajadust võrdselt leitud protsendi võrra, kuni taotlejatele eraldatav summa saab võrdseks valdkondliku eelarvega.

Toetus võib kvalifitseeruda riigiabiks konkurentsiseaduse §-i 30 mõistes või vähese tähtsusega abiks konkurentsiseaduse § 33 lõike 1 mõistes:

 • Toetuse maksimaalne summa riigiabina on 800 000 eurot taotleja kohta.
 • Toetuse maksimaalne summa vähese tähtsusega abina on 200 000 eurot taotleja kohta.

Abikõlblikud kulud

Abikõlblik kulu on vältimatu kulu, mis on põhjendatud, tekib abikõlblikkuse perioodil, on kooskõlas õigusaktidega, on tõendatud algdokumentidega ja tasutud toetuse saaja arvelduskontodelt ning on selgelt eristatavalt kirjeldatud raamatupidamises ja vastab Eesti finantsaruandluse standardile.

Kulu loetakse põhjendatuks, kui kulu on sobiv, eelarveprognoosi kohaselt realistlik, vajalik ja tõhus muuseumi majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Mitteabikõlblikud kulud

 • põhitegevusega mitte seotud kulu;
 • kulu, mis ei ole seotud vältimatute kuludega muuseumi jätkusuutlikkuse tagamiseks;
 • enne abikõlblikkuse perioodi tekkinud kulu;
 • mitterahaline kulu;
 • vältimatu kulu, mis on toetuse saajale juba hüvitatud või hüvitatakse teistest meetmetest või kindlustuslepingu alusel;
 • käibemaks, välja arvatud juhul, kui käibemaks ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav;
 • rahatrahv ja rahaline karistus;
 • kohtumenetluse kulu, sealhulgas vastaspoole ja kolmanda isiku menetluskulu.
 

Marju Reismaa
muuseuminõunik

Telefon 628 2335
marju.reismaa@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 7. mai 2020