Sa oled siin

Kriisiabi kunstivaldkonnale

Taotlusvooru eesmärk on tagada kunstiasutuste jätkusuutlikkus, kompenseerides COVID-19 puhangu tõttu oluliselt mõjutatud valdkondlike organisatsioonide põhitegevusega seotud kulusid, mille katmiseks planeeritud tulud on oluliselt vähenenud.

Taotlusvooru aluseks on määrus „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuuri- ja spordivaldkonnale“ ja seletuskiri (570.63 KB, PDF).

 

Toetust võivad taotleda:

 • Eestis registreeritud juriidilised isikud.
 • Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused.

Selgitus: toetuse sihtrühm on kõik Eestis tegutsevad näituseasutused ja professionaalse kunstialase tugiteenuse pakkujad sõltumata nende omandivormist. Tugiteenuse pakkujate all peetakse silmas kõiki neid juriidilisi isikuid, kes oma teenuste või tegevusega panustavad professionaalsesse kunstiellu Eestis toetades kas loovisikute või kunstiasutuste tööd – sealhulgas näiteks ateljeede rentimine loovisikutele, kunstiteoste produktsioon, installeerimine, kunstinäitustega seotud kirjastustegevus, arendustegevused jms.

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

 • Tema põhitegevus on seotud näitusetegevuse korraldamisega kujutava kunsti valdkonnas või kunstialase tugiteenuse pakkumisega professionaalsetele kunstnikele või kunstiasutustele Eestis, sealhulgas stuudio- või tootmisruumide rendile andmine, teenused produktsiooni, näitusetegevuse või arendustegevuse alal.
 • Peab Eesti kunstielus olema tegutsenud vähemalt pool aastat.
 • Ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.
 • Tal puuduvad riiklike maksude maksuvõlad enne 2020. a 12. märtsi või on need ajatatud.
 • Tal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga.
 • Tema 2019. a majandustegevusest laekunud tulu ja erasektori toetus kokku peab moodustama vähemalt 5% kogutuludest. Omatulu osakaalu arvutamisel kogutuludest ei võeta arvesse ühekordseid sihtotstarbelisi eraldisi, remondi- ja investeeringutoetusi.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:

 • üldandmed taotleja kohta;
 • eriolukorra eelne 2020. a eelarve, sealhulgas kõik tulud ja kulud, investeeringud ja muud kohustused võrdluses eriolukorra mõjusid arvestava 2020. a korrigeeritud eelarvega ning kokkuhoiu protsent eelarves võrreldes planeerituga kululiikide kaupa;
 • seletuskiri eelarve juurde, milles käsitletakse muutusi tulude ja kulude struktuuris, tulude juures on välja toodud summaliselt, mis on hinnanguline tulude langus kitsalt eriolukorra ajal ja sellele järgnevalt;
 • kulude struktuuris palume eraldi välja tuua ülevaate kokkuhoiu kohtadest ja muudest kulude muutustest eelarves koos vastavate põhjendustega;
 • sisuline ülevaade tegevusplaani muutustest ja selle mõjust eelarvele ja tegevuse jätkusuutlikkusele;
 • teave Eesti Töötukassa töötasu hüvitise meetmest või mõnest muust eriolukorra meetmest saadud või taotletava hüvitise suuruse kohta (sh Eesti Kultuurkapital, EAS jms). Kui Eesti Töötukassasse ei pöördutud või sinna ei kvalifitseerutud, siis vastav põhjendus;
 • taotlejaks olev juriidiline isik esitab tõendatud info 2019. a majandustegevusest ja erasektori toetustest laekunud tulu suuruse kohta kogutuludest. Tõendiks võib olla raamatupidamisprogrammi väljavõte või majandusaasta aruanne või selle projekt või maksuameti tõend või statistikabaasi info. Seda infot ei pea esitama Kultuuriministeeriumilt tegevustoetust saanud asutus, kes on esitanud 2019. aasta tegevustoetuse kasutamise aruande ja vastav info on aruandes olemas;
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja volitus ei ole antud toetuse andja toetuste taotlemise e-keskkonna kaudu.

Taotlusvoor avatakse 8. mail ning taotluste esitamise tähtpäev on 18. mai 2020.

Taotluse menetlemise tähtpäev on kuni 30 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemisest.

Toetus makstakse toetuse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

 

Abikõlblikkuse periood

Abikõlblikkuse periood on 1. märts 2020 kuni 31. detsember 2020.

Taotlusvooru eelarve

600 000 eurot.

Toetuse suurus

Taotleja esitatud finantsandmete põhjal tuvastatakse iga taotluse maksimaalne põhjendatud vajadus. Kõigi taotlejate vajadused liidetakse ja leitakse kunstivaldkonna koguvajadus.

Järgnevalt leitakse taotluste koguvajaduse ja kunstivaldkonna taotlusvooru eelarve, mis on 600 000 eurot, vahe (protsent).

Kui koguvajadus ületab valdkonnale mõeldud eelarve, vähendatakse kõikide taotlejate maksimaalset põhjendatud vajadust võrdselt leitud protsendi võrra, kuni taotlejatele eraldatav summa saab võrdseks valdkondliku eelarvega.

Toetus võib kvalifitseeruda riigiabiks konkurentsiseaduse §-i 30 mõistes või vähese tähtsusega abiks konkurentsiseaduse § 33 lõike 1 mõistes.

Abikõlblikud kulud

Abikõlblik kulu on vältimatu kulu, mis on põhjendatud, tekib abikõlblikkuse perioodil, on kooskõlas õigusaktidega, on tõendatud algdokumentidega ja tasutud toetuse saaja arvelduskontodelt ning on selgelt eristatavalt kirjeldatud raamatupidamises ja vastab Eesti finantsaruandluse standardile.

Kulu loetakse põhjendatuks, kui kulu on sobiv, vajalik ja tõhus taotleja majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks ning ei ole muul viisil hüvitatud.

Mitteabikõlblikud kulud

 • põhitegevusega mitte seotud kulu;
 • kulu, mis ei ole seotud vältimatute kuludega taotleja jätkusuutlikkuse tagamiseks;
 • enne abikõlblikkuse perioodi tekkinud kulu;
 • mitterahaline kulu;
 • vältimatu kulu, mis on toetuse saajale juba hüvitatud või hüvitatakse teistest meetmetest;
 • käibemaks, välja arvatud juhul, kui käibemaks ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav;
 • rahatrahv ja rahaline karistus;
 • kohtumenetluse kulu, sealhulgas vastaspoole ja kolmanda isiku menetluskulu.
 

Maria-Kristiina Soomre
kunstinõunik

 

Viimati uuendatud: 5. mai 2020