Sa oled siin

Kriisiabi filmivaldkonnale: filmivaldkonna ettevõtete lisatoetus

Täiendava taotlusvooru eesmärk on tagada filmitootjate ja -levitajate ning muude filmivaldkonna ettevõtete majanduslik jätkusuutlikkus olukorras, kus COVID-19 puhangu tõttu muutusid filmide tootmise ja levitamise tegevuskavad ning eelarved. Kompenseeritakse filmivaldkonna organisatsioonide põhitegevusega seotud kulusid, mille katmiseks planeeritud tulud on oluliselt langenud.

Taotlusvooru aluseks on määrus „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuuri- ja spordivaldkonnale“.

Vaata ka: 

 

Toetust võivad taotleda (esimese punkti sõnastus täpsustatud):

 • Filmivaldkonnas tegutsevad Kultuuriministeeriumist 2020. a eelarve alusel tegevustoetust saanud eraõiguslikud juriidilised isikud, välja arvatud kultuuriministri 09. juuli 2020. a käskkirja nr 1-2.1/2020_22 „“Toetuse eraldamine eelarvevahenditest “Kriisiabi erakorraline toetus väärtfilmikinodele““ alusel toetust saanud isikud.

 • Filmivaldkonnas tegutsevad Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, mis on saanud 2018. – 2020. a SA Eesti Filmi Instituudi toetuste eraldamise eeskirja või kultuuriministri 31. detsembri 2018. a määruse nr 25 alusel tootmistoetust filmile, mille tootmine, sealhulgas ettevalmistus, filmivõtted, järeltootmine, katkes COVID-19 puhangust tingitud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra tõttu, või levitoetust, sealhulgas Euroopa väärtfilmilevi toetust filmile, mille kinolinastused katkesid või ei alanud COVID-19 puhangust tingitud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra tõttu, kuid millele tehti linastusperioodiks turunduskampaania.

Selgitus: toetuse sihtrühm on filmitootmise ning -leviga tegelevad ja muud filmivaldkonna ettevõtted sõltumata omandivormist, mis vastavad määruses toodud tingimustele.

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

 • Taotleja ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.
 • Taotlejal puuduvad riiklike maksude maksuvõlad enne 12. märtsi 2020. a või need on taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud.
 • Taotlejal ei ole majandusaasta aruande ja maksudeklaratsioonide esitamise võlga.
 • Juhul kui toetuse andja on teinud taotleja suhtes varasemalt toetuse tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal olla otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata.
 • Kultuuriministeeriumist 2020. a eelarve alusel tegevustoetust saanud taotleja 2019. a majandustegevusest laekunud tulu ja erasektori toetus kokku moodustab vähemalt 10% kogutuludest, kuid mitte vähem kui 5000 eurot. Omatulu osakaalu arvutamisel kogutuludest ei võeta arvesse ühekordseid sihtotstarbelisi eraldisi, remondi- ja investeeringutoetusi.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas, kus taotleja valib vastava taotlusvooru:

Lisavoor: erakorraline toetus filmitootjatele ja -levitajatele ning muudele filmivaldkonna ettevõtetele

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:

 • üldandmed taotleja kohta;
 • taotlejaks oleva ettevõtte eriolukorra eelne 2020. a eelarve, sealhulgas kõik tulud ja kulud, investeeringud ja muud kohustused võrdluses eriolukorra mõjusid arvestava 2020. a korrigeeritud eelarvega, kajastades muuhulgas kõiki saadud toetuseid, sh COVID-19 abimeetmetest ning kokkuhoidu võrreldes esialgselt planeerituga kululiikide kaupa;
 • seletuskiri eelarve juurde, milles käsitletakse muutuseid taotlejaks oleva ettevõtte tulude ja kulude struktuuris, sealhulgas summaliselt, mis oli hinnanguline tulude langus kitsalt eriolukorra ajal; kulude struktuuris ülevaade kokkuhoiu kohtadest ja muudest kulude muutustest, sealhulgas mitte põhitegevusega seotud tegevustega kaasnevad kulud ja tulud;
 • sisuline ülevaade tegevusplaani muutustest ja selle mõjust taotlejaks oleva ettevõtte eelarvele ja tegevuse jätkusuutlikkusele;
 • teave Eesti Töötukassa töötasu hüvitise meetmest saadud hüvitise suuruse kohta kogukuluna. Kui Eesti Töötukassasse ei pöördutud või vastavasse meetmesse ei kvalifitseerutud, siis vastav põhjendus;
 • teave, kui taotleja on taotlenud või saanud samadele vältimatutele püsikuludele toetust samal ajal mitmest COVID-19 abimeetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest;
 • taotlejaks olev juriidiline isik, välja arvatud riigi raamatupidamiskohustuslane, esitab tõendatud info 2019. a majandustegevusest laekunud tulu suuruse kohta kogutuludest. Tõendiks võib olla raamatupidamisprogrammi väljavõte või majandusaasta aruanne või selle projekt;
 • kaastootjast filmivaldkonna taotleja esitab kaastootja kinnituskirja kaasrahastuse, mis oli kinnitatud eriolukorra eelselt, tühistamise kohta COVID-19 puhangust tingitud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra tõttu;
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja volitus ei ole antud toetuse andja toetuste taotlemise e-keskkonna kaudu.

Taotlusvoor avatakse 18. septembril ning taotluste esitamise tähtpäev oli 9. oktoober 2020.

Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 30 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemisest. Taotluse menetlemise käigus võib toetuse andja küsida taotlejalt selgitusi, lisainformatsiooni, taotluse täiendamist või muutmist ning puuduste kõrvaldamiseks on taotlejal aega kuni viis tööpäeva, mil peatub taotluse menetlemise aeg.

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb kultuuriminister.

Toetus makstakse toetuse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

 

Abikõlblikkuse periood

Abikõlblikkuse periood, mille jooksul tekkinud põhitegevusega seotud abikõlblikke kulusid kompenseeritakse, on 1. märts 2020 kuni 31. detsember 2020.

Taotlusvooru eelarve

COVID-19 kriisimeetmes on filmitootjate ja -levitajate ning muude filmivaldkonna ettevõtete toetamise lisavooru eelarve 800 000 eurot.

Toetuse suurus

Toetuse summa leitakse proportsionaalsuse põhimõttel:

 • Taotlejate poolt esitatud finantsandmete põhjal tuvastatakse iga taotluse maksimaalne põhjendatud vajadus.
 • Kõigi taotlejate põhjendatud vajadused liidetakse ja leitakse maksimaalne koguvajadus taotlusvoorus.
 • Kui taotlusvooru maksimaalne koguvajadus ületab vastava vooru kinnitatud eelarvet, vähendatakse kõikide taotlejate põhjendatud maksimaalset vajadust protsendimääras, mille võrra ületab nimetatud vajaduste kogusumma vooru eelarvet nii, et taotlejatele eraldatav kogusumma oleks võrdne vooru eelarvega.

Toetus võib kvalifitseeruda riigiabiks konkurentsiseaduse §-i 30 mõistes või vähese tähtsusega abiks konkurentsiseaduse § 33 lõike 1 mõistes:

 • Toetuse maksimaalne summa riigiabina on 800 000 eurot taotleja kohta (sh kõikidest COVID-19 abimeetmetest saadud ja taotletavad toetused).
 • Toetuse maksimaalne summa vähese tähtsusega abina on 200 000 eurot taotleja kohta.

Abikõlblikud kulud

Abikõlblik kulu on vältimatu kulu, mis on põhjendatud, tekib abikõlblikkuse perioodil, on kooskõlas õigusaktidega, on tõendatud algdokumentidega ja tasutud toetuse saaja arvelduskontodelt ning on selgelt eristatavalt kirjeldatud raamatupidamises ja vastab Eesti finantsaruandluse standardile.

Kulu loetakse põhjendatuks, kui kulu on sobiv, eelarveprognoosi kohaselt realistlik, vajalik ja tõhus taotleja majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks COVID-19 puhangust oluliselt mõjutatud olukorras.

Mitteabikõlblikud kulud

 • kulu, mis ei ole põhitegevusega seotud;
 • kulu, mis ei ole seotud vältimatute kuludega;
 • kulu, mis on tekkinud enne abikõlblikkuse perioodi;
 • mitterahaline kulu;
 • kulu, mis on toetuse saajale juba hüvitatud või hüvitatakse teistest meetmetest või kindlustuslepingu alusel;
 • käibemaks, välja arvatud juhul, kui käibemaks ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav;
 • rahatrahv ja rahaline karistus;
 • kohtumenetluse kulu, sealhulgas vastaspoole ja kolmanda isiku menetluskulu.
 

Siim Rohtla
audiovisuaalnõunik

Telefon 628 2238
siim.rohtla@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 11. oktoober 2020