Sa oled siin

Kriisiabi etendusasutustele

Taotlusvooru eesmärk on COVID-19 puhangu tõttu etendusasutuste põhitegevusega seotud kulude, mille katmiseks planeeritud tulud on oluliselt vähenenud, kompenseerimiseks, et tagada etendusasutuste jätkusuutlikkus ja teatrivaldkonna mitmekesisus olukorras, kus etendustegevus on piirangute tõttu peatatud.

Taotlusvooru aluseks on määrus „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuuri- ja spordivaldkonnale“ ja seletuskiri (570.63 KB, PDF).

 

Toetust võivad taotleda:

 • Kultuuriministeeriumist 2020. a eelarve alusel tegevustoetust saanud riigi poolt asutatud sihtasutus, juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse üksuse asutus;
 • Eestis registreeritud juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse üksuse asutus ja riigiasutus.

Selgitus: Toetuse sihtrühm on etendusasutus, millel on avalikult kättesaadav repertuaari ülevaade, sealhulgas lavastuste tutvustused koos loomingulise meeskonna nimekirjaga; regulaarne etendustegevus ja avalikult kättesaadav mängukava ning loominguline ja tehniline meeskond, kes saab oma tegevuse eest tasu. Toetust saab taotleda etendusasutus sõltumata omandivormist või varasemast tegevustoetuse saamisest ministeeriumist. Toetust ei saa taotleda harrastusteatrid. Toetuse andmisel on kriteeriumid kõigile etendusasutustele samad.

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

 • Etendusasutuse 2019. a majandustegevusest laekuv tulu ja erasektori toetus kokku moodustas vähemalt 10% kogutuludest. Omatulu osakaalu arvutamisel kogutuludest ei võeta arvesse ühekordseid sihtotstarbelisi eraldisi, remondi- ja investeeringutoetusi.
 • Etendusasutuse 2019. a majandustegevusest laekuv tulu oli vähemalt 5000 eurot.
 • Etendusasutus on esitanud 2018. aasta või 2019. kohta repertuaaristatistikat statistikabaasi statistika.teater.ee (seisuga 01.05.2020);
 • Etendusasutus ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.
 • Etendusasutusel puuduvad riiklike maksude maksuvõlad enne 2020. a 12. märtsi või on need ajatatud.
 • Etendusasutusel ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:

 • üldandmed taotleja kohta;
 • teave, kui taotleja on taotlenud samadele vältimatutele püsikuludele toetust samal ajal mitmest COVID-19 abimeetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest;
 • eriolukorra eelne 2020. a eelarve, sealhulgas kõik tulud ja kulud, investeeringud ja muud kohustused võrdluses eriolukorra mõjusid arvestava 2020. a korrigeeritud eelarvega;
 • seletuskiri eelarve juurde, milles käsitletakse muutuseid tulude ja kulude struktuuris, sealhulgas summaliselt, mis on hinnanguline tulude langus kitsalt eriolukorra ajal; kulude struktuuris ülevaade kokkuhoiu kohtadest ja muudest kulude muutustest, sealhulgas mitte põhitegevusega seotud tegevustega kaasnevad kulud ja tulud;
 • seletuskirjas ka sisuline ülevaade tegevusplaani muutustest ja selle mõjust eelarvele ja tegevuse jätkusuutlikkusele;
 • teave Eesti Töötukassa töötasu hüvitise meetmest või mõnest muust eriolukorra meetmest saadud või taotletava hüvitise suuruse kohta. Kui Eesti Töötukassasse ei pöördutud või sinna ei kvalifitseerutud, siis vastav põhjendus;
 • taotlejaks olev juriidiline isik, välja arvatud riigi raamatupidamiskohustuslane, esitab tõendatud info 2019. a majandustegevusest laekuva tulu suuruse kohta kogutuludest. Tõendiks võib olla raamatupidamisprogrammi väljavõte või majandusaasta aruanne või selle projekt või maksuameti tõend või teatrite statistikabaasi info. Kui etendusasutus on juba majandusstatistika andmed esitanud ministeeriumile tegevustoetuse aruandena, ei ole vaja andmeid uuesti esitada taotlusega.
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja volitus ei ole antud toetuse andja toetuste taotlemise e-keskkonna kaudu.

Taotlusvoor avatakse 8. mail ning taotluste esitamise tähtpäev on 18. mai 2020.

Taotluse menetlemise tähtpäev on kuni 30 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemisest.

Toetus makstakse toetuse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

 

Abikõlblikkuse periood

Abikõlblikkuse periood on 1. märts 2020 kuni 31. detsember 2020.  

Taotlusvooru eelarve

4 miljonit eurot.

Toetuse suurus

Etendusasutuste esitatud finantsandmete põhjal tuvastatakse iga taotluse maksimaalne põhjendatud vajadus. Kõigi taotlejate vajadused liidetakse ja leitakse teatrivaldkonna koguvajadus.

Järgnevalt leitakse koguvajaduse ja teatrivaldkonna taotlusvooru eelarve, mis on 4 miljonit eurot, vahe (protsent).

Kui koguvajadus ületab valdkonnale mõeldud eelarve, vähendatakse kõikide taotlejate maksimaalset põhjendatud vajadust võrdselt leitud protsendi võrra, kuni taotlejatele eraldatav summa saab võrdseks valdkondliku eelarvega.

Toetus võib kvalifitseeruda riigiabiks konkurentsiseaduse §-i 30 mõistes või vähese tähtsusega abiks konkurentsiseaduse § 33 lõike 1 mõistes:

 • Toetuse maksimaalne summa riigiabina on 800 000 eurot taotleja kohta.
 • Toetuse maksimaalne summa vähese tähtsusega abina on 200 000 eurot taotleja kohta.

Abikõlblikud kulud

Abikõlblik kulu on vältimatu kulu, mis on põhjendatud, tekib abikõlblikkuse perioodil, on kooskõlas õigusaktidega, on tõendatud algdokumentidega ja tasutud toetuse saaja arvelduskontodelt ning on selgelt eristatavalt kirjeldatud raamatupidamises ja vastab Eesti finantsaruandluse standardile.

Kulu loetakse põhjendatuks, kui kulu on sobiv, eelarveprognoosi kohaselt realistlik, vajalik ja tõhus etendusasutuse majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks ning kindlustusleping seda ei kata.

Mitteabikõlblikud kulud

 • põhitegevusega mitte seotud kulu;
 • kulu, mis ei ole seotud vältimatute kuludega etendusasutuse jätkusuutlikkuse tagamiseks;
 • enne abikõlblikkuse perioodi tekkinud kulu;
 • mitterahaline kulu;
 • vältimatu kulu, mis on toetuse saajale juba hüvitatud või hüvitatakse teistest meetmetest või kindlustuslepingu alusel;
 • käibemaks, välja arvatud juhul, kui käibemaks ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav;
 • rahatrahv ja rahaline karistus;
 • kohtumenetluse kulu, sealhulgas vastaspoole ja kolmanda isiku menetluskulu.
 

Katre Väli
teatrinõunik

Telefon 628 2212
katre.vali@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 6. mai 2020