Sa oled siin

Kriisiabi disainiettevõtetele

Taotlusvooru eesmärk on COVID-19 puhangust tingitud erakorralise abi andmine disainivaldkonna mikro- ja väikeettevõtetele nende põhitegevusega seotud kulude ja eesolevate möödapääsmatute kulude, mille katmiseks planeeritud tulud on oluliselt vähenenud, kompenseerimiseks.

Taotlusvooru aluseks on määrus „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuuri- ja spordivaldkonnale“ ja seletuskiri (570.63 KB, PDF).

 

Toetust võivad taotleda:

 • Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud.

Selgitus: Meetmega toetatakse disainerite mikro- ja väikeettevõtteid, isetootvaid disainereid, kelle elatusallikas on autorilooming, mida nad müügi eesmärgil tiražeerivad. Autoriloomingu all mõistetakse originaalteoseid, mis on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus Autoriõiguse seaduse tähenduses. Toetatakse disainer-ettevõtjaid, kelle ettevõte on materjalipõhise disaini alal vähemalt kolm aastat tegutsenud, viimase kolme aasta keskmine majandusaasta käive on vähemalt 25000 eurot ning kes loovad soovitavalt professionaalsel tasemel ekspordipotentsiaaliga uudse vormikeelega materjalipõhiseid tooteid.

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

 • Ettevõtte tegevusalaks on materjalipõhine disain.
 • Disainer-ettevõtja elatusallikas on autorilooming.
 • Ettevõtte viimase kolme majandusaasta keskmine käive on vähemalt 25000 eurot.
 • Ettevõte on tegutsenud disaini alal vähemalt kolm aastat.
 • Ettevõte ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.
 • Ettevõttel puuduvad riiklike maksude maksuvõlad enne 2020. a 12. märtsi või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud.
 • Ettevõttel ei ole maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruande esitamise võlga.
 • Ettevõtte 2019. aasta majandustegevusest laekunud tulu ja erasektori toetus kokku peab moodustama vähemalt 10% kogutuludest, kuid mitte vähem kui 5000 eurot.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas https://toetused.kul.ee/.

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:

 • üldandmed taotleja kohta;
 • Eesti Disainerite Liidu kinnituskiri, millest nähtub, et taotleja tegevus põhineb autoriloomingul ja ta tegutseb isetootva disaineri põhimõttel materjalipõhise disaini alal;
 • teave, kui taotleja on taotlenud samadele vältimatutele püsikuludele toetust samal ajal mitmest COVID-19 abimeetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest;
 • eriolukorra eelne 2020. a eelarve, sealhulgas kõik tulud ja kulud, investeeringud ja muud kohustused võrdluses eriolukorra mõjusid arvestava 2020. a korrigeeritud eelarvega;
 • seletuskiri eelarve juurde, milles käsitletakse muutusi tulude ja kulude struktuuris, sealhulgas summaliselt, mis on hinnanguline tulude langus kitsalt eriolukorra ajal; kulude struktuuris ülevaade kokkuhoiu kohtadest ja muudest kulude muutustest, sealhulgas mitte põhitegevusega seotud tegevustega kaasnevad kulud ja tulud;
 • sisuline ülevaade tegevusplaani muutustest ja selle mõjust eelarvele ja tegevuse jätkusuutlikkusele;
 • teave Eesti Töötukassa töötasu hüvitise meetmest või mõnest muust eriolukorra meetmest saadud või taotletava hüvitise suuruse kohta. Kui Eesti Töötukassasse ei pöördutud või sinna ei kvalifitseerutud, siis vastav põhjendus;
 • taotlejaks olev juriidiline isik, välja arvatud riigi raamatupidamiskohustuslane, esitab tõendatud info 2019. a majandustegevusest laekuva tulu suuruse kohta kogutuludest. Tõendiks võib olla raamatupidamisprogrammi väljavõte või majandusaasta aruanne või selle projekt või maksuameti tõend või statistikabaasi info;
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja volitus ei ole antud toetuse andja toetuste taotlemise e-keskkonna kaudu.

Taotlusvoor avatakse 8. mail ning taotluste esitamise tähtpäev on 18. mai 2020.

Taotluse menetlemise tähtpäev on kuni 30 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemisest.

Toetus makstakse toetuse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

 

Abikõlblikkuse periood

Abikõlblikkuse periood on 1. märts 2020 kuni 31. detsember 2020.  

Taotlusvooru eelarve

500 000 eurot.

Toetuse suurus

Taotleja esitatud finantsandmete põhjal tuvastatakse iga taotluse maksimaalne põhjendatud vajadus. Kõigi taotlejate vajadused liidetakse ja leitakse disainivaldkonna koguvajadus.

Järgnevalt leitakse koguvajaduse ja disainivaldkonna taotlusvooru eelarve, mis on 0,5 miljonit eurot, vahe (protsent).

Kui koguvajadus ületab valdkonnale mõeldud eelarve, vähendatakse kõikide taotlejate maksimaalset põhjendatud vajadust võrdselt leitud protsendi võrra, kuni taotlejatele eraldatav summa saab võrdseks valdkondliku eelarvega.

Toetus võib kvalifitseeruda riigiabiks konkurentsiseaduse §-i 30 mõistes või vähese tähtsusega abiks konkurentsiseaduse § 33 lõike 1 mõistes:

 • Toetuse maksimaalne summa vähese tähtsusega abina on 200 000 eurot taotleja kohta.

Abikõlblikud kulud

Abikõlblik kulu on vältimatu kulu, mis on põhjendatud, tekib abikõlblikkuse perioodil, on kooskõlas õigusaktidega, on tõendatud algdokumentidega ja tasutud toetuse saaja arvelduskontodelt ning on selgelt eristatavalt kirjeldatud raamatupidamises ja vastab Eesti finantsaruandluse standardile.

Kulu loetakse põhjendatuks, kui kulu on sobiv, vajalik ja tõhus ettevõtte majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks ning kindlustusleping seda ei kata.

Mitteabikõlblikud kulud

 • põhitegevusega mitte seotud kulu;
 • kulu, mis ei ole seotud vältimatute kuludega ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks;
 • enne abikõlblikkuse perioodi tekkinud kulu;
 • mitterahaline kulu;
 • vältimatu kulu, mis on toetuse saajale juba hüvitatud või hüvitatakse teistest meetmetest;
 • käibemaks, välja arvatud juhul, kui käibemaks ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav;
 • rahatrahv ja rahaline karistus;
 • kohtumenetluse kulu, sealhulgas vastaspoole ja kolmanda isiku menetluskulu.
 

Veronika Valk-Siska
arhitektuuri- ja disaininõunik

Telefon 628 2207
veronika.valk-siska@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 12. mai 2020