Sa oled siin

Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava

Eesti elujõulisuse tagab kestlik rahvastik ja sidus ühiskond.

Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava koostatakse selleks, et:

 • määrata kindlaks arengukava elluviimise perioodi rahvastiku, kodanikuühiskonna, rahvuskaaslaste ja tagasipöördujate ning kohanemise ja lõimumise valdkondade üld- ja alaeesmärgid, nende mõõtmist võimaldavad mõõdikud ning poliitikainstrumendid, mis on kestliku rahvastiku ja sidusa ühiskonna säilitamise ja arendamise aluseks;
 • tagada kooskõla Euroopa Liidu poliitika eesmärkidega perioodil 2021–2027;
 • viia ellu „Eesti 2035“ arengukavas kokku lepitud rahvastiku ja ühiskonna sidususe valdkonnaga seotud eesmärgid;
 • luua eeldused tegevuspõhisele eelarvestamisele üleminekuks ja sellega valdkonna ressursside efektiivsemaks kasutamiseks.
 • Arengukava eesmärkide saavutamiseks koostatakse esialgse hinnangu järgi neli programmi. Arengukava koostamise käigus võib programmide arv ja sisu muutuda.

Programmide nimekirja ja ulatust ning eesmärkide sõnastust kohandatakse arengukava ja programmide koostamisel vastavalt vajadusele, kuid hetkel on need kavandatud järgmiselt:Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava koostamisel ja elluviimisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

 • rahvastiku kestlikkuse ja arengu tagamine on terviklik ning eeldab erinevate osapoolte jõupingutusi;
 • oluline on jõuda tõenduspõhiselt probleemide põhjusteni;
 • probleemide lahendamisel kasutatakse ajakohaseid, mõjusaid, nutikaid ja optimaalseid lahendusi.

Esialgne ajakava

 • Jaanuar-märts 2020 eeltöö ja arengukava koostamise ettepaneku protsess
 • Märts- mai 2020 arengukava ja programmide esmaversioonide koostamine
 • Mai-september 2020 arengukava ja programmide täiendamine
 • Oktoober 2020 Dokumentide kooskõlastamine ja avalik konsultatsioon
 • November-detsember 2020 arengukava valitsuse poolt heaks kiitmine
 • Märts 2021 Programmide kinnitamine

Arengukava eest vastutavad Kultuuriministeerium ning Siseministeerium võrdselt. Arengukava strateegilist juhtimist teostab juhtkomisjon, kuhu kuuluvad Kulutuuriministeeriumi, Siseministeeriumi Riigikantselei, Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Välisministeeriumi esindajad.
Arengukava jooksvat tööd juhib arengukava sidusministeeriumide, rakendusasutuste, Riigikantselei, Rahandusministeeriumi ja arengukava sidusrühmade esindajatest koosnev juhtrühm. Lisaks avaliku sektori organisatsioonidele kaasatakse juhtrühma töösse jooksvalt valdkonna eksperte eelkõige teadusasutustest ja kodanikuühiskonnast.

Arengukava elluviimisse kaasatakse ka kohaliku omavalitsuse üksused ja rahvastiku ja lõimumise teemaga tegelevad vabaühendused ning huvirühmad.

Arengukava valmib Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi koostöös ja ühisel juhtimisel.

Kontaktid

Siseministeeriumi rahvastiku-, kodanikuühiskonna- ja perepoliitika asekantsler Raivo Küüt 6125010, Raivo.kyyt@siseministeerium.ee
Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman 628 2355 , piret.hartman@kul.ee

Viimati uuendatud: 3. märts 2020