Sa oled siin

Heliloomingu tellimine ja muusikaalased väljaanded

Taotlusvooru eesmärk on eesti heliloojate ja heliloomingu väärtustamine, uue heliloomingu tellimise kaudu eesti muusikaelu rikastamine ning rahvuskultuuriliselt oluliste heliteoste ja muusikaalaste tekstide talletamine ning nende kättesaadavuse tagamine, samuti muusikavaldkonnale oluliste teatmeteoste, kultuuriuurimuste, monograafiate jms ilmumise tagamine.

 

Toetust saavad taotleda:

 • Eesti registrisse kantud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused;
 • avalik-õiguslikud juriidilised isikud;
 • eraõiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad

​Taotlejal ei tohi taotlemise ajal olla:

 • maksuvõlgnevust (k.a maksevõlgnevust) - riikliku maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud.
 •  Majandusaastaaruande esitamise võlga.
 • Täitmata kohustust ministeeriumi ees (aruande või muid võlgnevusi).

Toetuse taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust. 

 

Taotlemine

Taotlus esitada Kultuuriministeeriumile digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).
 
Taotluse esitamise tähtaeg on 1. detsember 2017.
 

Kõik ühe taotleja poolt kavandatud heliloomingu tellimisega seotud tegevused (v. a helilooja residentuur) tuleb esitada ühes taotluses ja muusikaalaste väljaannetega seotud tegevused teises taotluses. 

 

Komisjon

Madli-Liis Parts - komisjoni esimees, Kultuuriministeeriumi muusikanõunik
Evi Arujärv – Eesti Muusikateaduse Selts; Eesti Muusika Infokeskus, juhataja
Helena Tulve – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor, helilooja
Leho Karin – interpreet
Olav Ehala – Eesti Heliloojate Liit, juhatuse liige
 
Taotlusvoorust jagatavate toetuste kogusumma on 215 000 eurot, sh toetused heliloomingu tellimiseks vähemalt 165 000 eurot ning toetused muusikaalastele väljaannetele kuni 50 000 eurot.
 
 

Tingimused

 

Taotlusvoorust eraldatakse projetkitoetusi:

 • Avaliku esituse, salvestuse või ringhäälingu ülekande korraldajale esiettekandele tuleva uudisteose autori(te)ga sõlmitava lepingu kulude katmiseks;
 • teatrietendusele või filmile tellitava originaalse muusika autoriga sõlmitava lepingu kulude katmiseks;
 • muusikateose teksti autori(te)ga sõlmitava lepingu kulude katmiseks, kui tegemist on
  spetsiaalselt esmaettekandele tuleva heliteose jaoks kirjutatud teksti või libretoga;
 • eesti muusika (nootide) ja muusikaalaste väljaannete kirjastamiseks, sh digitaalselt kättesaadavaks tegemiseks.

Lisaks on komisjonil õigus teha ettepanek toetada taotlusvoorust järgnevaid tegevusi kokku kuni summas 25 000 euroga:

 • ühe helilooja residentuuri muusikaorganisatsiooni või kollektiivi juures. Selleks tuleb muusikaorganisatsioonil või -kollektiivil esitada ühine taotlus heliloojaga, kelle residentuuri planeeritakse. Taotluses peavad olema märgitud koostööperioodiks kavandatud ühistegevused, näiteks uudisloomingu tellimine, varasema loomingu ettekanded, raadio- ja telesaated, kaasatavad koostööpartnerid, uued turundus- ja kommunikatsiooniväljundid, mis aitavad väärtustada helilooja loomingulist tegevust ja pärandit ning aitavad tõsta avalikkuse teadlikkust konkreetsest heliloojast.
 • heliloomingu rahvusvahelisi ühistellimusi, juhul kui teos tellitakse Eesti alaliselt elavalt heliloojalt või Eestit esindavalt heliloojalt. Taotluses peavad olema märgitud koostööpartnerid; uudisteose esitamise rahvusvaheline ajakava; kõigi partnerite ametlik kiri, mis kinnitab partnerite valmisolekut teost rahastada ning tagada ettekanded, samuti sisaldab infot teose esituskonteksti ning partneri rahalise panuse kohta heliteose honorari; helilooja varasema loomingu ettekanded, raadio- ja telesaated, kaasatavad koostööpartnerid, uued turundus- ja kommunikatsiooniväljundid, mis aitavad väärtustada helilooja loomingulist tegevust ja pärandit ning aitavad tõsta avalikkuse teadlikkust konkreetsest heliloojast, samuti tutvustavad koostööd ning Eestit kui partnerit.

Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille omafinantseeringu osa (toetuse saaja rahaline või rahaliselt mõõdetav panus, mis ei ole kaetud riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide ja fondide või teiste kaasfinantseerijate poolt) moodustab projekti kogumaksumusest vähemalt 10%. Audiovisuaalsektori projektide omafinantseeringu osakaalud sõltuvad projekti sisust.

Taotlusvoorust jagatava toetuse alampiir taotleja kohta on 2000 eurot.

Taotluste hindamisel arvestatakse:

 • Projekti vastavust taotlusvooru eesmärkidele;
 • uudisteose või käsikirja olulisust eesti rahvuskultuuri ja muusikaelu jaoks ning valdkondlikku mõju;
 • uudisteose võimalikke plaanitavaid esitusi lisaks esiettekandele ning võimekust jõuda kollektiivide püsirepertuaari;
 • tegevuse läbiviijate professionaalsust, eelnevat kogemust ja haldusvõimekust;

 • helilooja poolt allkirjastatud vabas vormis kinnituskirja selle kohta, et ta on teadlik plaanitavatest tegevustest ja projekti ajakavast ning on andnud nõusoleku rahastuse saamisel kirjutada teos taotluses kinnitatud pikkusega ja kinnitatud koosseisule taotlejaga kokku lepitud tähtajaks;

 • kirjastaja õigust kirjastada autori antud teost vastavalt autoriõiguse seadusele;

 • eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise (sh muude avaliku sektori toetuste) ja omafinantseeringu määra kogu eelarves;

 • esitatud taotluse kvaliteeti, sh vajaliku informatsiooni olemasolu;

 • projekti ajakriitilisust;

 • projektiga seoses planeeritavaid turundus- ja kommunikatsioonitegevusi.

Kui taotleja taotleb toetust rohkem kui ühele projektile või punktis 6 nimetatud projektidele, tuleb esitada taotlus  igale projektile eraldi. Juhul kui taotlejaks on kuni 30 järjestikuse kalendripäeva vältel toimuv festival, siis tuleb ühe taotleja poolt kavandatud  projektid esitada ühes taotluses.

Heliloomingu tellimise puhul tuleb taotluses ära näidata tellitava heliteose kestvus, esituskoosseis, esiettekande aeg, koht ja esitaja, ettekandega seotud võimalikud koostööpartnerid, info võimalike taasesituste kohta.

Muusikaalaste väljaannete puhul tuleb taotlusele lisada litsentsilepingu koopia või autori luba väljaande publitseerimiseks ja sisulises osas välja tuua kavandatud väljaande kirjeldus. 

Muusikaalaste väljaannete puhul peab taotluses olema toodud:
väljaande pealkiri; autor(id)/koostaja(d); kunstnik; noodigraafik, kui tegemist on heliteos(t)e väljaandmisega; illustratsioonid/fotod/noodinäiteid, kui need on kavandatud väljaandes olemas; maht; formaat; trükikoda, v.a digiväljaande puhul; köitmisviis, v.a digiväljaande puhul; värvilisus; paber ja kaanematerjal, v.a digiväljaande puhul; tiraaž, v.a digiväljaande puhul; ilmumisaeg; peamised levituskanalid.

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

14. Heliloomingu suurvormide tellimuste, mahutellimuste ning punktis 6 kirjeldatud tegevuste puhul on abikõlblikkuse periood  1. jaanuar 2018 - 31. detsember 2019, muudel juhtudel on abikõlblikkuse  periood 1. jaanuar 2018 – 31. detsember 2018.

Abikõlblikud kulud on:

Kulud, mis on vajalikud otseselt projekti eesmärkide ning taotluses kirjeldatud tegevuste elluviimiseks ning mis on põhjendatud, mõistlikud ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu kaasfinantseerija poolt eraldatud vahenditest hüvitatud;
tekkepõhised kulud, mis tehakse toetuse kasutamise abikõlblikkuse perioodil, kassapõhised kulud peavad olema tehtud aruande esitamise tähtajaks. Enne taotluse esitamist tehtud kulusid ei loeta abikõlblikeks välja arvatud otseselt põhjendatud juhtudel (näiteks: eelnevalt sõlmitud autori- jm lepingute alusel makstav tasu). Vastav info peab olema kajastatud taotluse eelarves;
autori- ja töötasud (sh teenus- ja litsentsitasud) ja muud võlaõiguslike lepingute alusel makstavad tasud ning nendega seotud maksude tasumine. Autoritelt töö või teenuse tellimise või autoritasu maksmise korral peab olema vastava autoriga sõlmitud kirjalik leping (lepingu võib sõlmida ka kolmas isik juhul kui ta vahendab autorit);
muusikaalase väljaande koostamise, toimetamise ning trükkimisega seotud kulud;

käibemaks juhul, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud.

Mitteabikõlblikud kulud on:

Salvestuse ja ettekande korraldamisega seotud kulud;
festivalide, kontsertide, konkursside, meistrikursuste ja muude sündmustega otseselt seotud trükiste (näiteks kavaraamatud, festivali bukletid) koostamise, toimetamise ja trükkimisega seotud kulud;
CD, DVD ja muude infokandjate väljaandmiskulud;
ruumide rendi ja üüriga seotud kulud;
tehnika ja töövahendite soetamise kulud v.a juhul kui rendikulu on tõestatult suurem kui soetamise kulu;
esinduskulud ja kingitused;
kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavad maksud;
käibemaks juhul, kui toetuse taotleja on käibemaksukohustuslane, proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud;
muid tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.
 

Eraldatud toetused

Toetuseid eraldatakse komisjoni ettepanekul ministri käskkirja alusel. Kõik toetuse eraldamise käskkirjad on kättesaadavad Kultuuriministeeriumi dokumendiregistri kaudu.
 
Ministri käskkirja alusel sõlmitakse toetuse saajaga toetusleping, mille allkirjastavad kultuuriministeeriumi nimel kantsler ja toetuse saajat esindav allkirjaõiguslik isik. Mõlema poolt allkirjastatud lepingu alusel kantakse toetussumma toetuse saaja kontole.
 
2017. aasta toetused
 
 

   Madli-Liis Parts
   muusikanõunik

   Telefon 628 2252
   Madli-Liis.Parts@kul.ee

    

   Viimati uuendatud: 31. jaanuar 2018