Sa oled siin

Heliloomingu tellimine ja muusikaalased väljaanded

Toetuse eesmärk on väärtustada eesti heliloojaid ja heliloomingut, rikastada uue heliloomingu kaudu eesti muusikaelu ning talletada rahvuskultuuriliselt olulisi heliteoseid ja muusikaalaseid tekste ning tagada nende kättesaadavus, samuti muusikavaldkonnale oluliste teatmeteoste, kultuuriuurimuste, monograafiate jms ilmumine.

Taotlusvooru aluseks on määrus "Heliloomingu ja muusikaalaste väljaannete toetamise tingimused ja kord", seletuskiri (681.25 KB, PDF).
 

Toetust saavad taotleda:

 • Eestis registreeritud juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse üksus või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja. 

​Taotlejal ei tohi taotlemise ajal olla:

 • maksuvõlgnevust (k.a maksevõlgnevust) - riikliku maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud.
 •  Majandusaastaaruande esitamise võlga.
 • Täitmata kohustust ministeeriumi ees (aruande või muid võlgnevusi).

Toetuse taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust. 

 

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt projektitoetuse vormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.
 
Taotlusvoor avanes 11. novembril 2019. Taotluste esitamise tähtaeg oli 13. detsember 2019.
 

Iga tervikprojekti kohta tuleb täita eraldi taotlusvorm.

Komisjon

Madli-Liis Parts – komisjoni esimees, Kultuuriministeeriumi muusikanõunik
Taavi Kerikmäe – interpreet, Eesti Elektroonilise Muusika Selts
Ivari Ilja – Eesti Interpreetide Liit
Ia Remmel – SA Kultuurileht, ajakiri Muusika 
Olav Ehala – Eesti Heliloojate Liit
Kristjan Hallik – Eesti Muusikanõukogu
 

Taotlusvoorust eraldatakse projektitoetusi:

 • Avaliku esituse, salvestuse või ringhäälingu ülekande korraldajale esiettekandele tuleva uudisteose autori(te)ga sõlmitava lepingu kulude katmiseks;
 • teatrietendusele või filmile tellitava originaalse muusika autoriga sõlmitava lepingu kulude katmiseks;
 • muusikateose teksti autori(te)ga sõlmitava lepingu kulude katmiseks, kui tegemist on
  spetsiaalselt esmaettekandele tuleva heliteose jaoks kirjutatud teksti või libretoga;
 • eesti muusika (nootide) ja muusikaalaste väljaannete kirjastamiseks, sh digitaalselt kättesaadavaks tegemiseks.

Lisaks on komisjonil õigus teha ettepanek toetada taotlusvoorust järgnevaid tegevusi kokku kuni summas 25 000 euroga:

 • ühe helilooja residentuuri muusikaorganisatsiooni või kollektiivi juures. Selleks tuleb muusikaorganisatsioonil või -kollektiivil esitada ühine taotlus heliloojaga, kelle residentuuri planeeritakse. 
 • heliloomingu rahvusvahelisi ühistellimusi, juhul kui teos tellitakse Eesti alaliselt elavalt heliloojalt või Eestit esindavalt heliloojalt. 

Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille omafinantseeringu osa (toetuse saaja rahaline või rahaliselt mõõdetav panus, mis ei ole kaetud riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide ja fondide või teiste kaasfinantseerijate poolt) moodustab projekti kogumaksumusest vähemalt 10%. Audiovisuaalsektori projektide omafinantseeringu osakaalud sõltuvad projekti sisust.

Taotlusvoorust jagatavate toetuste kogusumma on 215 000 eurot, sh toetused heliloomingu tellimiseks vähemalt 165 000 eurot ning toetused muusikaalastele väljaannetele kuni 50 000 eurot.

Taotlusvoorust jagatava toetuse alampiir taotleja kohta on 2000 eurot.

Toetuse eraldamise otsustamine toimub pärast 2020. aasta riigieelarve seaduse jõustumist ja selle alusel Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2020. aasta eelarve kinnitamist.

Abikõlblikkuse periood

Heliteose tellimise ja muusikaalase väljaande koostamise või väljaandmise puhul on abikõlblikkuse periood 1. jaanuar - 31. detsember 2020.

Muusikaliste suurvormide ja ühe sündmuse, kontserdihooaja või -sarja jaoks mitme heliteose tellimise puhul on abikõlblikkuse periood 1. jaanuar 2019 - 31. detsember 2021.

 

Eraldatud toetused

  Madli-Liis Parts
  muusikanõunik

  Telefon 628 2252
  Madli-Liis.Parts@kul.ee

   

  Viimati uuendatud: 16. detsember 2019